Poème-France.com

Poeme : 116116

Chacun parle damour de sentiment
Ce qui est normal un poeme c un delivrement
Mais ya des chose plus importante
Des sujet, qui me vienne tout de suite a lesprit pourtant

C pas de legoiste mais de a facilité
De parlais que de sujet que lon connait
Mais faut ce faire des frayeur deffois
Faut slancer dans un monde con connait pas

Vous vous dîte mais de quoi est parle
Je parle de lannonce des mort qui chaque anné me rend si pale
C une maladit quon a tjs, et le pire
C que on lattrape en faisant l’amour

C pas une maladit qui vien comme ca
C pas une grippe, ca ce soigne pas
Et on a mal pendant plusieur moi
Ya qun seul moyen déviter ca

La capote le preservatif
Vous lappeller comme vous vouler
Ca a le meme objectif
Vous proteger

Ca coute pas cher, cpresque gratuit
Vous rendez vous compte
C pas sce coute votre vie
Y en a meme a 20 centimes en pharmacie

Sortez couvert
Intelligent vous etes alors protegez vous
Donner si vous etes pas agoiste, car sa n’
Arrive pas qau autres
Je T'aime Nicolas(L)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʃakœ̃ paʁlə damuʁ də sɑ̃timɑ̃
sə ki ε nɔʁmal œ̃ poəmə se œ̃ dəlivʁəmɑ̃
mεz- ia dε ʃozə plysz- ɛ̃pɔʁtɑ̃tə
dε syʒε, ki mə vjεnə tu də sɥitə a lεspʁi puʁtɑ̃

se pa də ləɡwastə mε də a fasilite
də paʁlε kə də syʒε kə lɔ̃ kɔnε
mε fo sə fεʁə dε fʁεjœʁ defwa
fo slɑ̃se dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də kɔ̃ kɔnε pa

vu vu ditə mε də kwa ε paʁlə
ʒə paʁlə də lanɔ̃sə dε mɔʁ ki ʃakə ane mə ʁɑ̃ si palə
se ynə maladi kɔ̃ a te ʒi εs, e lə piʁə
se kə ɔ̃ latʁapə ɑ̃ fəzɑ̃ lamuʁ

se pa ynə maladi ki vjɛ̃ kɔmə ka
se pa ynə ɡʁipə, ka sə swaɲə pa
e ɔ̃n- a mal pɑ̃dɑ̃ plyzjœʁ mwa
ia kn səl mwajɛ̃ devite ka

la kapɔtə lə pʁəzεʁvatif
vu lapεlle kɔmə vu vule
ka a lə məmə ɔbʒεktif
vu pʁɔtəʒe

ka kutə pa ʃεʁ, kpʁεskə ɡʁatɥi
vu ʁɑ̃de vu kɔ̃tə
se pa sə kutə vɔtʁə vi
i ɑ̃n- a məmə a vɛ̃ sɑ̃timəz- ɑ̃ faʁmasi

sɔʁte kuvεʁ
ɛ̃tεlliʒe vuz- ətəz- alɔʁ pʁɔtəʒe vu
dɔne si vuz- ətə pa aɡwastə, kaʁ sa n
aʁivə pa ko otʁə