Poème-France.com

Poeme : De La Haine A LamitierDe La Haine A Lamitier

La vie n’a pas été toujours rose pour nous deux
De ma faute je lavoue un peu
Mais jaimerai qu’on oublie le passer
Et pourquoi pas faire naître une amitier

Pour nous deux sa a plutôt été haine, et insulte
De ma part j ai ete aussi une langue de pute
Mais qui n’ai pas ypochrite o fond
Moi g juste voulu faire bonne impression

Mais la jalousie a voulu que je te perdre toi qui etait mon amie
Car jetait jalouse de t relation avec ma moitier
J’ étais jalouse que tu soit sont amie aussi
Je ne lai pas suporter, j ai tout lacher

Mais aujourdui je regrette
Car je sais qui naime que toi
Maintenant je suis prete
A accepter ca

Alors sil te palit pardonne moi
Oublie le mal que je t’ai fait
Tu va trouver byzarre que je revienne vers toi
Mais c parceque tu ma manker

Aujourdui je me permet
De te souziter un joyeux anniversaire
Chloé
Pardonne moi pour mes erreur dans le passer
Je T'aime Nicolas(L)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la vi na pa ete tuʒuʁ ʁozə puʁ nu dø
də ma fotə ʒə lavu œ̃ pø
mε ʒεməʁε kɔ̃n- ubli lə pase
e puʁkwa pa fεʁə nεtʁə ynə amitje

puʁ nu dø sa a plyto ete-εnə, e ɛ̃syltə
də ma paʁ ʒi ε ətə osi ynə lɑ̃ɡ də pytə
mε ki nε pa ipokʁitə o fɔ̃
mwa ʒe ʒystə vuly fεʁə bɔnə ɛ̃pʁesjɔ̃

mε la ʒaluzi a vuly kə ʒə tə pεʁdʁə twa ki ətε mɔ̃n- ami
kaʁ ʒətε ʒaluzə də te ʁəlasjɔ̃ avεk ma mwatje
ʒetε ʒaluzə kə ty swa sɔ̃t- ami osi
ʒə nə lε pa sypɔʁte, ʒi ε tu laʃe

mεz- oʒuʁdɥi ʒə ʁəɡʁεtə
kaʁ ʒə sε ki nεmə kə twa
mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɥi pʁətə
a aksεpte ka

alɔʁ sil tə pali paʁdɔnə mwa
ubli lə mal kə ʒə tε fε
ty va tʁuve bizaʁə kə ʒə ʁəvjεnə vεʁ twa
mε se paʁsəkə ty ma mɑ̃ke

oʒuʁdɥi ʒə mə pεʁmε
də tə suzite œ̃ ʒwajøz- anivεʁsεʁə
klɔe
paʁdɔnə mwa puʁ mεz- eʁœʁ dɑ̃ lə pase