Poème-France.com

Poeme : Inferioriter Jusquou Va Ton Le PayerInferioriter Jusquou Va Ton Le Payer

Ya ce qui son bete et qui lavoue
Qui se fond rabesser
On leur dit qui sont chelou
Ou qc des mocheter

Qui c vrai dans la rue na pas juger
Quelqun par son physique
Meme moi jlai fait
Et g pas peur de lavouer

Mais esce moi jme touve belle
Ca jen suis pas certaine
Jle montre et c la ma faiblesse
Car les autre en rajoute sur mon dos

Ya ce que tout lmonde croit superieur
Mais qui en realiter se sente inferieur o monde
Mais qui pour pas se faire maltraiter
Fond bluf de saimer

Alors c la quil sont mal juger
En disant quil sont sur deux
Quil sont trop confiance en eux
Et la ont va leur trouver des defauts

Mais vous en avez pas marre
De juger les gens par le physique
De blesser les gens par leur physique
Est quesque vous faite du mental

Vous pouvait pas savoir a quel point
Vos fainte peuvent blesser
Certain vont meme jusqua ce suisider
Car dans ce monde il se sente mal aimer

Mais den lun ou laautre des cas
Inferioriter superioriter
On est juger
Retse naturelle pks pas

Mais dans c cas la
Svp ne juger pas
Car le miroir ne devrait pas rendre bo
Ce qui ne le meritent pas
Je T'aime Nicolas(L)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ia sə ki sɔ̃ bətə e ki lavu
ki sə fɔ̃ ʁabese
ɔ̃ lœʁ di ki sɔ̃ ʃəlu
u ky se dε moʃəte

ki se vʁε dɑ̃ la ʁy na pa ʒyʒe
kεlkn paʁ sɔ̃ fizikə
məmə mwa ʒlε fε
e ʒe pa pœʁ də lavue

mεz- εsə mwa ʒmə tuvə bεllə
ka ʒεn sɥi pa sεʁtεnə
ʒlə mɔ̃tʁə e se la ma fεblεsə
kaʁ lεz- otʁə ɑ̃ ʁaʒutə syʁ mɔ̃ do

ia sə kə tu lmɔ̃də kʁwa sypəʁjœʁ
mε ki ɑ̃ ʁəalite sə sɑ̃tə ɛ̃fəʁjœʁ o mɔ̃də
mε ki puʁ pa sə fεʁə maltʁεte
fɔ̃ blyf də sεme

alɔʁ se la kj sɔ̃ mal ʒyʒe
ɑ̃ dizɑ̃ kj sɔ̃ syʁ dø
kj sɔ̃ tʁo kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃n- ø
e la ɔ̃ va lœʁ tʁuve dε dəfo

mε vuz- ɑ̃n- ave pa maʁə
də ʒyʒe lε ʒɑ̃ paʁ lə fizikə
də blese lε ʒɑ̃ paʁ lœʁ fizikə
ε kεskə vu fεtə dy mɑ̃tal

vu puvε pa savwaʁ a kεl pwɛ̃
vo fɛ̃tə pəve blese
sεʁtɛ̃ vɔ̃ məmə ʒyska sə sɥizide
kaʁ dɑ̃ sə mɔ̃də il sə sɑ̃tə mal εme

mε dεn lœ̃ u laotʁə dε ka
ɛ̃fəʁjɔʁite sypəʁjɔʁite
ɔ̃n- ε ʒyʒe
ʁεtsə natyʁεllə pe ka εs pa

mε dɑ̃ se ka la
εs ve pe nə ʒyʒe pa
kaʁ lə miʁwaʁ nə dəvʁε pa ʁɑ̃dʁə bo
sə ki nə lə məʁite pa