Poème-France.com

Poeme : C Ton ChoixC Ton Choix

Tu as decider de ne pas le garder
C ton choix je dois mincliner
Tu t ptetre fais influencer
Mais ta decider davorter

Mais lui il a rien demand
Il ta pas demand de le crée
Et maintenant tu ve le tuer
Tu ma demand de te pardonner

Quand on aime on est obliger
Mais g du mal a avaler
Cett phradse qui dans mon cœur est coincer
Je ve pas le garder

Et le pere dans tout ca
Tu ne respecte pas son choix
Lui il en ve mais pas toi
Malgrer qui ferait un merveilleux papa

Voila por toi le frere ou la sœur
Que jaurai jamais
Tu tien une grand place deans mon cœur
Malgrer que jamais je ne te verrai

A toi ma mere que jaime malgrer tout
Ja te pardonne passons a autre chose
Je taime trop a en faire une overdose
Mais jaurais tant aimer que naisse ce pti bout

Jvous aime
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

je t’aime quand meme tu restera ma maman a moi
pour toujours


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty a dəside də nə pa lə ɡaʁde
se tɔ̃ ʃwa ʒə dwa mɛ̃kline
ty te ptεtʁə fεz- ɛ̃flɥɑ̃se
mε ta dəside davɔʁte

mε lɥi il a ʁjɛ̃ dəmɑ̃
il ta pa dəmɑ̃ də lə kʁe
e mɛ̃tənɑ̃ ty və lə tɥe
ty ma dəmɑ̃ də tə paʁdɔne

kɑ̃t- ɔ̃n- εmə ɔ̃n- εt- ɔbliʒe
mε ʒe dy mal a avale
sεt fʁadsə ki dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ε kwɛ̃se
ʒə və pa lə ɡaʁde

e lə pəʁə dɑ̃ tu ka
ty nə ʁεspεktə pa sɔ̃ ʃwa
lɥi il ɑ̃ və mε pa twa
malɡʁe ki fəʁε œ̃ mεʁvεjø papa

vwala pɔʁ twa lə fʁəʁə u la sœʁ
kə ʒoʁε ʒamε
ty tjɛ̃ ynə ɡʁɑ̃ plasə dəɑ̃ mɔ̃ kœʁ
malɡʁe kə ʒamε ʒə nə tə veʁε

a twa ma məʁə kə ʒεmə malɡʁe tu
ʒa tə paʁdɔnə pasɔ̃z- a otʁə ʃozə
ʒə tεmə tʁo a ɑ̃ fεʁə ynə ɔvεʁdozə
mε ʒoʁε tɑ̃ εme kə nεsə sə pti bu

ʒvusz- εmə