Poème-France.com

Poeme : Joyeux Anniversaire SandraJoyeux Anniversaire Sandra

Jeune et jolie tu le restera toujours
Occuper jamais tu ne lai pour moi
Ymaginable lamour que g pour toi
Ereusement que t la
Umaine tu la toujours ete
Xxxxxxx pleins de bisous

Amélie c moi qui tecris ce poeme
Non ne croit pas que je ntm pas
Non ne croit jamais ca, jtm meme si jte le montre pas
Irrésistible est ton charme
Vraiment merci detres la
Eternellement je taimerai
Rayons de soleil pour mon frere tu est
Sœur pour moi tu est tjs retser
Alors aujourdui pour t 21 ans
Il faut que jte le dise
Rrrrrrrrrr c fou comme je taime
Et ce poeme c vraiment dla…

Sincerent g ecrit ca, jle pense vraiment
A ton arriv jte sousaistimer t vraiment une personne sympa
Naturell, tu change jamais
Dur dur dur les coups de guele parfois
Regale etait mes pti plat nespa lol
Alors voila jtm gros comme ca

TOUT CA POUR TE DIRE MERCI DETRE LA

Amélie
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

jte kiff


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒənə e ʒɔli ty lə ʁεstəʁa tuʒuʁ
ɔkype ʒamε ty nə lε puʁ mwa
imaʒinablə lamuʁ kə ʒe puʁ twa
əʁøzəmɑ̃ kə te la
ymεnə ty la tuʒuʁz- ətə
iks iks iks iks plɛ̃ də bizus

ameli se mwa ki tεkʁi sə poəmə
nɔ̃ nə kʁwa pa kə ʒə εn te εm pa
nɔ̃ nə kʁwa ʒamε ka, ʒi te εm məmə si ʒtə lə mɔ̃tʁə pa
iʁezistiblə ε tɔ̃ ʃaʁmə
vʁεmɑ̃ mεʁsi dətʁə- la
ətεʁnεllmɑ̃ ʒə tεməʁε
ʁεjɔ̃ də sɔlεj puʁ mɔ̃ fʁəʁə ty ε
sœʁ puʁ mwa ty ε te ʒi εs ʁεtse
alɔʁz- oʒuʁdɥi puʁ te vɛ̃t- e œ̃n- ɑ̃
il fo kə ʒtə lə dizə
εʁ εʁ εʁ εʁ se fu kɔmə ʒə tεmə
e sə poəmə se vʁεmɑ̃ dla…

sɛ̃səʁe ʒe εkʁi ka, ʒlə pɑ̃sə vʁεmɑ̃
a tɔ̃n- aʁiv ʒtə suzεstime te vʁεmɑ̃ ynə pεʁsɔnə sɛ̃pa
natyʁεll, ty ʃɑ̃ʒə ʒamε
dyʁ dyʁ dyʁ lε ku də ɡələ paʁfwa
ʁəɡalə ətε mε pti pla nεspa lɔl
alɔʁ vwala ʒi te εm ɡʁo kɔmə ka

tu ka puʁ tə diʁə mεʁsi dətʁə la

ameli