Poème-France.com

Poeme : Un Pote Mais Bien + Que Ca Mon Meilleure PoteUn Pote Mais Bien + Que Ca Mon Meilleure Pote

Jamais on senbouille
Jamais jusque ici notre amitier est jamais parti en couilles
T mon frere de cœur, tefface mes douleur
Et tu m’apporte que du bonneur

En ce moment tu dout de moi
Je ne te comprend pas
Jtm comme g jamais aime
Et toi tu te mets a en douté

Ne dout pas de moi
Croit moi j’n’aime’’que toi’’
Enfin jtm fort
Meme si g souvent d tord

Ta pas le droit de croire que jte ment
Ta pas le droit jle pense tres sincerement
Sil te plait dout pas dme sentiment
Car jtm vraiment

Meme si defois on est pas daccord
Avec toi jaurais jamais de remord
De tavoir confier tout mes secret
Car t mon coffre fort et ya que moi qui est la

Meme si on a pas la meme opinion
O font defois ta souvent raison
Jdois mincliner quand jai tord
Mais toi du doit te raisonner

Ta pas tout le temps raison
Et ca fait d ebulliition
Dans notre couple damie
Que je ne vendrai a aucun pris

C cqui rend notre amitier si forte
C cqui mrend la vie si belle
Meme si jm pas parfois comme tu tcomporte
Sache que jte vois partout meme dans mes reve

Ma possession c lenfer pour toi
Lais quand on a un amie comme toi
On peut pas sempecher de le couver
Mais sache que jtemrai pour leterniter

TOUT CA POUR TE DIRE QUE T LAMOUR DE MA VIE
TA ETE LA DANS LES BON MOMENT COMME DANS LES PIRE
SACHANT ME RECONFORTER ET ME REDONNER CONFIANCE EN MOI
JTADORE JC MERCI DETRE LA

LA CHEVRE
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

jte kiff à mort t lomme de ma vie lol lol lol lol mdr
LA CHEVRE C MON SURNOM LOL


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒamεz- ɔ̃ sɑ̃bujə
ʒamε ʒyskə isi nɔtʁə amitje ε ʒamε paʁti ɑ̃ kujə
te mɔ̃ fʁəʁə də kœʁ, tefasə mε dulœʁ
e ty mapɔʁtə kə dy bɔnœʁ

ɑ̃ sə mɔmɑ̃ ty du də mwa
ʒə nə tə kɔ̃pʁɑ̃ pa
ʒi te εm kɔmə ʒe ʒamεz- εmə
e twa ty tə mεtz- a ɑ̃ dute

nə du pa də mwa
kʁwa mwa ʒnεməkə twa
ɑ̃fɛ̃ ʒi te εm fɔʁ
məmə si ʒe suvɑ̃ de tɔʁ

ta pa lə dʁwa də kʁwaʁə kə ʒtə mɑ̃
ta pa lə dʁwa ʒlə pɑ̃sə tʁə- sɛ̃səʁəmɑ̃
sil tə plε du pa dmə sɑ̃timɑ̃
kaʁ ʒi te εm vʁεmɑ̃

məmə si dəfwaz- ɔ̃n- ε pa dakɔʁ
avεk twa ʒoʁε ʒamε də ʁəmɔʁ
də tavwaʁ kɔ̃fje tu mε sεkʁε
kaʁ te mɔ̃ kɔfʁə fɔʁ e ia kə mwa ki ε la

məmə si ɔ̃n- a pa la məmə ɔpinjɔ̃
o fɔ̃ dəfwa ta suvɑ̃ ʁεzɔ̃
ʒdwa mɛ̃kline kɑ̃ ʒε tɔʁ
mε twa dy dwa tə ʁεzɔne

ta pa tu lə tɑ̃ ʁεzɔ̃
e ka fε de əbyljisjɔ̃
dɑ̃ nɔtʁə kuplə dami
kə ʒə nə vɑ̃dʁε a okœ̃ pʁi

se ki ʁɑ̃ nɔtʁə amitje si fɔʁtə
se ki mʁɑ̃ la vi si bεllə
məmə si ʒi εm pa paʁfwa kɔmə ty tkɔ̃pɔʁtə
saʃə kə ʒtə vwa paʁtu məmə dɑ̃ mε ʁəvə

ma pɔsesjɔ̃ se lɑ̃fe puʁ twa
lε kɑ̃t- ɔ̃n- a œ̃n- ami kɔmə twa
ɔ̃ pø pa sɑ̃pεʃe də lə kuve
mε saʃə kə ʒtεmʁε puʁ lətεʁnite

tu ka puʁ tə diʁə kə te lamuʁ də ma vi
ta ətə la dɑ̃ lε bɔ̃ mɔmɑ̃ kɔmə dɑ̃ lε piʁə
saʃɑ̃ mə ʁəkɔ̃fɔʁte e mə ʁədɔne kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa
ʒtadɔʁə ʒi se mεʁsi dətʁə la

la ʃεvʁə