Poème-France.com

Chanson : Ô Femmes, Femmes, FemmesÔ Femmes, Femmes, Femmes

(Paroles de chanson)
Grâce et beauté divine,
Douceur et volupté
Avec dans votre regard,
Une étoile nommée flamme
Femmes, femmes, Ô femmes
De vous, on n’peux se passer
Ô mes douces coquines
Vous serez toujours belles
Belles et Ô combien fidèles
Belles, belles, belles
Toutes les femmes sont belles
Si… Belles

Femmes, que vous êtes belles
D’vous, nous sommes l’otage
D’ nos tendres nuits volages
Entre nos mains tremblantes
Vous êtes exceptionnelles
En nous comblant sans attentes
D’amour et de tendresse
Ô femmes, femmes, femmes
Sans vous, ça s’rait un drame
De ne pouvoir partager
Quelques douceurs tant rêvées

Un petit regard coquin
Un sourire ravageur
Pour un moment de douceur
Auprès de vous, vous si belles
Ô femmes, femmes, femmes
Ravivez notre flamme
Jolies donzelles
Volez belles coccinelles
Volez dans nos draps satin
Déposez votre parfum
Avec délice et douceur

Femmes, que vous êtes belles
Belles, belles, si belles
Ô femmes, femmes, femmes
Vous aimer est un dilemme
Car brunes, rousses, blondes
Nous vous aimons telle quelle
Alors, qui faut-il choisir ?
Toutes, vous êtes si belles
Douces et éternelles
Un brillant avenir
Pour nous, les hommes

Version parlé

Ô femmes
Pour la beauté du monde
Pour t’aimer à genoux
J’envole des colombes
Je bâtis dans les houx
Une maison profonde
Ô femmes
L’amour nous fait une âme

Écrit par Jenny MARTY
Jennyfibro

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

(paʁɔlə də ʃɑ̃sɔn)
ɡʁasə e bote divinə,
dusœʁ e vɔlypte
avεk dɑ̃ vɔtʁə ʁəɡaʁ,
ynə etwalə nɔme flamə
famə, famə, o famə
də vu, ɔ̃ npø sə pase
o mε dusə kɔkinə
vu səʁe tuʒuʁ bεllə
bεlləz- e o kɔ̃bjɛ̃ fidεlə
bεllə, bεllə, bεllə
tutə lε famə sɔ̃ bεllə
si… bεllə

famə, kə vuz- εtə bεllə
dvu, nu sɔmə lɔtaʒə
dno tɑ̃dʁə- nɥi vɔlaʒə
ɑ̃tʁə no mɛ̃ tʁɑ̃blɑ̃tə
vuz- εtəz- εksεpsjɔnεllə
ɑ̃ nu kɔ̃blɑ̃ sɑ̃z- atɑ̃tə
damuʁ e də tɑ̃dʁεsə
o famə, famə, famə
sɑ̃ vu, sa sʁε œ̃ dʁamə
də nə puvwaʁ paʁtaʒe
kεlk dusœʁ tɑ̃ ʁεve

œ̃ pəti ʁəɡaʁ kɔkɛ̃
œ̃ suʁiʁə ʁavaʒœʁ
puʁ œ̃ mɔmɑ̃ də dusœʁ
opʁε də vu, vu si bεllə
o famə, famə, famə
ʁavive nɔtʁə flamə
ʒɔli dɔ̃zεllə
vɔle bεllə kɔksinεllə
vɔle dɑ̃ no dʁa satɛ̃
depoze vɔtʁə paʁfœ̃
avεk delisə e dusœʁ

famə, kə vuz- εtə bεllə
bεllə, bεllə, si bεllə
o famə, famə, famə
vuz- εme εt- œ̃ dilamə
kaʁ bʁynə, ʁusə, blɔ̃də
nu vuz- εmɔ̃ tεllə kεllə
alɔʁ, ki fo til ʃwaziʁ ?
tutə, vuz- εtə si bεllə
dusəz- e etεʁnεllə
œ̃ bʁijɑ̃ avəniʁ
puʁ nu, lεz- ɔmə

vεʁsjɔ̃ paʁle

o famə
puʁ la bote dy mɔ̃də
puʁ tεme a ʒənu
ʒɑ̃vɔlə dε kɔlɔ̃bə
ʒə bati dɑ̃ lεz- u
ynə mεzɔ̃ pʁɔfɔ̃də
o famə
lamuʁ nu fε ynə amə

ekʁi paʁ ʒεni maʁti