Poeme : J’espère, Oh Oui !

J’espère, Oh Oui !

Ton sourire paraît si ravissant sur ton visage
Ta voix douce à souhait, tu es juste à l’image
Que j’avais fait de toi, au travers de nos lettres
A notre rendez-vous, je ne laisserais rien paraître
J’espère, j’espère, oh oui ! J’espère tellement
Pouvoir te voir en te révélant ce que je ressens
J’espère, j’espère, oh oui ! J’espère à ce jour
Te révéler timidement, la naissance de mon amour
Encore deux jours d’attente pour pouvoir te voir
Je vais me coucher heureuse en pensant ce soir
Quand on s’embrassera… Pour la première fois
Le temps sera interminable avant que je te vois
J’espère, j’espère, oh oui ! J’espère toujours
Recevoir un dernier message de toi, mon amour
En me disant ce que tu veux et ce que tu attends
De notre vie… Notre devenir en tant qu’amants
Je dévisage sans cesse ta photo où tu es songeur
Dessus celle-ci, tes yeux me parlent avec ardeur
Je te devine au travers, tel que je t’avais imaginé
Je sais qu’au près de toi, je serais tendrement aimée
J’espère, j’espère, oh oui ! J’espère vite que tu viennes
Pour que nous puissions ensemble, derrière mes persiennes
Nous jeter dans les bras l’un de l’autre, faire un tendre câlin
Près de la cheminée… S’aimer, se désirer… Ne faire plus qu’un
J’espère, J’espère, oh oui ! J’espère enfin
T’aimer n’importe où sur le long de notre chemin…

Écrit par @ Jenny MARTY
Le 24 Décembre 2008

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’espère, Oh Oui !

  ton=sou=ri=re=pa=raît=si=ra=vis=sant=sur=ton=vi=sage 14
  ta=voix=dou=ce=à=sou=hait=tu=es=jus=te=à=li=mage 14
  que=ja=vais=fait=de=toi=au=tra=vers=de=nos=let=tres 13
  a=no=tre=ren=dez=vous=je=ne=lais=se=rais=rien=pa=raître 14
  jes=pè=re=jes=pè=re=oh=oui=jes=pè=re=tel=le=ment 14
  pou=voir=te=voir=en=te=ré=vé=lant=ce=que=je=res=sens 14
  jes=pè=re=jes=pè=re=oh=oui=jes=pè=re=à=ce=jour 14
  te=ré=vé=ler=ti=mide=ment=la=nais=san=ce=de=mon=a=mour 15
  en=co=re=deux=jours=dat=ten=te=pour=pou=voir=te=voir 13
  je=vais=me=cou=cher=heu=reu=se=en=pen=sant=ce=soir 13
  quand=on=sem=bras=se=ra=pour=la=pre=mi=è=re=fois 13
  le=temps=se=ra=in=ter=mi=nable=a=vant=que=je=te=vois 14
  jes=pè=re=jes=pè=re=oh=oui=jes=pè=re=tou=jours 13
  re=ce=voir=un=der=nier=mes=sa=ge=de=toi=mon=a=mour 14
  en=me=di=sant=ce=que=tu=veux=et=ce=que=tu=at=tends 14
  de=no=tre=vie=no=tre=de=ve=nir=en=tant=qua=mants 13
  je=dé=vi=sage=sans=ces=se=ta=pho=to=où=tu=es=son=geur 15
  des=sus=cel=le=ci=tes=yeux=me=par=lent=a=vec=ar=deur 14
  je=te=de=vineau=tra=vers=tel=que=je=ta=vais=i=ma=gi=né 15
  je=sais=quau=près=de=toi=je=se=rais=ten=dre=ment=ai=mée 14
  jes=père=jes=pè=re=oh=oui=jes=pè=re=vi=te=que=tu=viennes 15
  pour=que=nous=puis=sions=en=sem=ble=der=riè=re=mes=per=siennes 14
  nous=je=ter=dans=les=bras=lun=de=lautre=fai=reun=ten=dre=câ=lin 15
  près=de=la=che=mi=née=sai=mer=se=dé=si=rer=ne=faire=plus=quun 16
  jes=pè=re=jes=pè=re=oh=oui=jes=pè=re=en=fin 13
  tai=mer=nim=por=te=où=sur=le=long=de=no=tre=che=min 14

  é=crit=par=att=jen=ny=mar=ty 8
  le=vingt=qua=tre=dé=cem=bre=deux=mil=le=hu=it 12
 • Phonétique : J’espère, Oh Oui !

  tɔ̃ suʁiʁə paʁε si ʁavisɑ̃ syʁ tɔ̃ vizaʒə
  ta vwa dusə a suε, ty ε ʒystə a limaʒə
  kə ʒavε fε də twa, o tʁavεʁ də no lεtʁə
  a nɔtʁə ʁɑ̃de vu, ʒə nə lεsəʁε ʁjɛ̃ paʁεtʁə
  ʒεspεʁə, ʒεspεʁə, ɔ ui ! ʒεspεʁə tεllmɑ̃
  puvwaʁ tə vwaʁ ɑ̃ tə ʁevelɑ̃ sə kə ʒə ʁəsɛ̃
  ʒεspεʁə, ʒεspεʁə, ɔ ui ! ʒεspεʁə a sə ʒuʁ
  tə ʁevele timidəmɑ̃, la nεsɑ̃sə də mɔ̃n- amuʁ
  ɑ̃kɔʁə dø ʒuʁ datɑ̃tə puʁ puvwaʁ tə vwaʁ
  ʒə vε mə kuʃe œʁøzə ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ sə swaʁ
  kɑ̃t- ɔ̃ sɑ̃bʁasəʁa… puʁ la pʁəmjεʁə fwa
  lə tɑ̃ səʁa ɛ̃tεʁminablə avɑ̃ kə ʒə tə vwa
  ʒεspεʁə, ʒεspεʁə, ɔ ui ! ʒεspεʁə tuʒuʁ
  ʁəsəvwaʁ œ̃ dεʁnje mesaʒə də twa, mɔ̃n- amuʁ
  ɑ̃ mə dizɑ̃ sə kə ty vøz- e sə kə ty atɑ̃
  də nɔtʁə vi… nɔtʁə dəvəniʁ ɑ̃ tɑ̃ kamɑ̃
  ʒə devizaʒə sɑ̃ sεsə ta fɔto u ty ε sɔ̃ʒœʁ
  dəsy sεllə si, tεz- iø mə paʁle avεk aʁdœʁ
  ʒə tə dəvinə o tʁavεʁ, tεl kə ʒə tavεz- imaʒine
  ʒə sε ko pʁε də twa, ʒə səʁε tɑ̃dʁəmɑ̃ εme
  ʒεspεʁə, ʒεspεʁə, ɔ ui ! ʒεspεʁə vitə kə ty vjεnə
  puʁ kə nu pɥisjɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə, dəʁjεʁə mε pεʁsjεnə
  nu ʒəte dɑ̃ lε bʁa lœ̃ də lotʁə, fεʁə œ̃ tɑ̃dʁə kalɛ̃
  pʁε də la ʃəmine… sεme, sə deziʁe… nə fεʁə plys kœ̃
  ʒεspεʁə, ʒεspεʁə, ɔ ui ! ʒεspεʁə ɑ̃fɛ̃
  tεme nɛ̃pɔʁtə u syʁ lə lɔ̃ də nɔtʁə ʃəmɛ̃…

  ekʁi paʁ at ʒεni maʁti
  lə vɛ̃t- katʁə desɑ̃bʁə dø milə ɥit
 • Syllabes Phonétique : J’espère, Oh Oui !

  tɔ̃=su=ʁi=ʁə=pa=ʁε=si=ʁa=vi=sɑ̃=syʁ=tɔ̃=vi=zaʒə 14
  ta=vwa=du=sə=a=su=ε=ty=ε=ʒys=tə=a=li=maʒə 14
  kə=ʒa=vε=fε=də=twa=o=tʁa=vεʁ=də=no=lε=tʁə 13
  a=nɔ=tʁə=ʁɑ̃=de=vu=ʒə=nə=lε=sə=ʁε=ʁjɛ̃=pa=ʁεtʁə 14
  ʒεs=pε=ʁə=ʒεs=pε=ʁə=ɔ=u=i=ʒεs=pε=ʁə=tεl=lmɑ̃ 14
  pu=vwaʁ=tə=vwaʁ=ɑ̃=tə=ʁe=ve=lɑ̃=sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃ 14
  ʒεs=pεʁə=ʒεs=pε=ʁə=ɔ=u=i=ʒεs=pε=ʁə=a=sə=ʒuʁ 14
  tə=ʁe=ve=le=ti=midə=mɑ̃=la=nε=sɑ̃=sə=də=mɔ̃=na=muʁ 15
  ɑ̃=kɔ=ʁə=dø=ʒuʁ=da=tɑ̃=tə=puʁ=pu=vwaʁ=tə=vwaʁ 13
  ʒə=vε=mə=ku=ʃe=œ=ʁø=zə=ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=sə=swaʁ 13
  kɑ̃=tɔ̃=sɑ̃=bʁa=sə=ʁa=puʁ=la=pʁə=mj=ε=ʁə=fwa 13
  lə=tɑ̃sə=ʁa=ɛ̃=tεʁ=mi=na=blə=a=vɑ̃=kə=ʒə=tə=vwa 14
  ʒεs=pε=ʁə=ʒεs=pε=ʁə=ɔ=u=i=ʒεs=pε=ʁə=tu=ʒuʁ 14
  ʁə=sə=vwaʁ=œ̃=dεʁ=nje=me=sa=ʒə=də=twa=mɔ̃=na=muʁ 14
  ɑ̃=mə=di=zɑ̃=sə=kə=ty=vø=ze=sə=kə=ty=a=tɑ̃ 14
  də=nɔ=tʁə=vi=nɔ=tʁə=də=və=niʁ=ɑ̃=tɑ̃=ka=mɑ̃ 13
  ʒə=de=vi=zaʒə=sɑ̃=sε=sə=ta=fɔ=to=u=ty=ε=sɔ̃=ʒœʁ 15
  də=sy=sεl=lə=si=tε=zi=ømə=paʁ=le=a=vεk=aʁ=dœʁ 14
  ʒə=tə=də=vinəo=tʁa=vεʁ=tεl=kə=ʒə=ta=vε=zi=ma=ʒi=ne 15
  ʒə=sε=ko=pʁε=də=twa=ʒə=sə=ʁε=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=ε=me 14
  ʒεs=pεʁə=ʒεs=pε=ʁə=ɔ=ui=ʒεs=pε=ʁə=vi=tə=kə=ty=vjεnə 15
  puʁ=kə=nu=pɥi=sjɔ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə=də=ʁjε=ʁə=mε=pεʁ=sjεnə 14
  nuʒə=te=dɑ̃=lε=bʁa=lœ̃=də=lo=tʁə=fε=ʁəœ̃=tɑ̃=dʁə=ka=lɛ̃ 15
  pʁεdə=la=ʃə=mi=ne=sε=me=sə=de=zi=ʁe=nə=fε=ʁə=plys=kœ̃ 16
  ʒεs=pε=ʁə=ʒεs=pε=ʁə=ɔ=u=i=ʒεs=pε=ʁə=ɑ̃=fɛ̃ 14
  tε=me=nɛ̃=pɔʁ=tə=u=syʁ=lə=lɔ̃=də=nɔ=tʁə=ʃə=mɛ̃ 14

  e=kʁi=paʁ=at=ʒε=ni=maʁ=ti 8
  lə=vɛ̃t=ka=tʁə=de=sɑ̃=bʁə=dø=mi=lə=ɥ=it 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/10/2011 17:19Solfege34

très beau un peu long mais beau

Auteur de Poésie
02/10/2011 11:49St Just

Contrairement à Solfège, je dirais qu’il s’agit là d’un texte qui donne envie de s’étendre en longueur, d’autres diraient : langueurs !...

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/09/2011 08:27

L'écrit contient 266 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Jennyfibro

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs