Poeme : La Bêtise Des Hommes

La Bêtise Des Hommes

Des villages naissent sur la terre
Celle-ci devenue notre mère
Nous offre de magnifiques paysages
Nous construisons dans ses entrailles
En lui infligeant de multiples blessures
Ce qui est sûr, c’est qu’elle se rebelle
Elle si belle pourtant, ne sera pas éternelle
Notre terre se voltigera dans l’espace
A cause de la bêtise des hommes…
Vaste question… Pourquoi
Détruire cette terre, notre mère
Qui se rebelle entre ses volcans,
Tremblements de terre, inondations
De partout, des corps éparpillées
Des morts par dizaine de milliers
Un pauvre père cherchant son enfant
Il découvre dans son malheur, sa femme
A quelques pas, sous de grosses flammes
Un monde où l’on ne pourra plus vivre
Si la bêtise des hommes ne s’arrête pas
La terre se rebellera en faisant des dégâts
Et en donnant la mort à toute une population
Presque innocente, car le non respect ici-bas
D’un paysage ou d’un village recevant un obus
Une bombe, ressemblera à un vaste cimetière
La terre notre mère, est en souffrance depuis
La nuit des temps… La terre nous porte tous
Réfléchissez et retournez votre sablier
Toute personne en vie ne pourra oublier…
Pour notre devenir, il faudrait en somme
Que finisse pour l’infini, la bêtise des hommes

Écrit le 22 Novembre 2008
Par @ Jenny MARTY

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Bêtise Des Hommes

  des=vil=la=ges=nais=sent=sur=la=ter=re 10
  cel=le=ci=de=ve=nue=no=tre=mè=re 10
  nous=of=fre=de=ma=gni=fi=ques=pay=sages 10
  nous=cons=trui=sons=dans=ses=en=trail=les 9
  en=lui=in=fli=geant=de=mul=tiples=bles=sures 10
  ce=qui=est=sûr=cest=quel=le=se=re=belle 10
  elle=si=bel=le=pour=tant=ne=se=ra=pas=é=ter=nelle 13
  notre=ter=re=se=vol=ti=ge=ra=dans=les=pace 11
  a=cau=se=de=la=bê=ti=se=des=hommes 10
  vas=te=ques=ti=on=pour=quoi 7
  dé=trui=re=cet=te=ter=re=no=tre=mère 10
  qui=se=re=bel=le=en=tre=ses=vol=cans 10
  trem=ble=ments=de=ter=re=i=non=da=tions 10
  de=par=tout=des=corps=é=par=pil=lées 9
  des=morts=par=di=zai=ne=de=mil=li=ers 10
  un=pau=vre=pè=re=cher=chant=son=en=fant 10
  il=dé=cou=vre=dans=son=mal=heur=sa=femme 10
  a=quel=ques=pas=sous=de=gros=ses=flam=mes 10
  un=mon=de=où=lon=ne=pour=ra=plus=vivre 10
  si=la=bê=tise=des=hom=mes=ne=sar=rê=te=pas 12
  la=terre=se=re=bel=le=ra=en=fai=sant=des=dé=gâts 13
  et=en=don=nant=la=mort=à=touteu=ne=po=pu=la=tion 13
  pres=quein=nocen=te=car=le=non=res=pect=i=ci=bas 12
  dun=pa=y=sageou=dun=vil=la=ge=re=ce=vant=un=o=bus 14
  une=bom=be=res=sem=ble=ra=à=un=vas=te=ci=me=tière 14
  la=terre=no=tre=mè=re=est=en=souf=fran=ce=de=puis 13
  la=nuit=des=temps=la=terre=nous=por=te=tous 10
  ré=flé=chis=sez=et=re=tour=nez=votre=sa=blier 11
  toute=per=son=neen=vie=ne=pour=ra=ou=blier 10
  pour=notre=de=ve=nir=il=fau=drait=en=somme 10
  que=fi=nisse=pour=lin=fi=ni=la=bê=ti=se=des=hommes 13

  é=crit=le=vingt=deux=no=vem=bre=deux=mille=hu=it 12
  par=att=jen=ny=mar=ty 6
 • Phonétique : La Bêtise Des Hommes

  dε vilaʒə nεse syʁ la teʁə
  sεllə si dəvənɥ nɔtʁə mεʁə
  nuz- ɔfʁə də maɲifik pεizaʒə
  nu kɔ̃stʁɥizɔ̃ dɑ̃ sεz- ɑ̃tʁajə
  ɑ̃ lɥi ɛ̃fliʒɑ̃ də myltiplə blesyʁə
  sə ki ε syʁ, sε kεllə sə ʁəbεllə
  εllə si bεllə puʁtɑ̃, nə səʁa pa etεʁnεllə
  nɔtʁə teʁə sə vɔltiʒəʁa dɑ̃ lεspasə
  a kozə də la bεtizə dεz- ɔmə…
  vastə kεstjɔ̃… puʁkwa
  detʁɥiʁə sεtə teʁə, nɔtʁə mεʁə
  ki sə ʁəbεllə ɑ̃tʁə sε vɔlkɑ̃,
  tʁɑ̃bləmɑ̃ də teʁə, inɔ̃dasjɔ̃
  də paʁtu, dε kɔʁz- epaʁpije
  dε mɔʁ paʁ dizεnə də milje
  œ̃ povʁə pεʁə ʃεʁʃɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃
  il dekuvʁə dɑ̃ sɔ̃ malœʁ, sa famə
  a kεlk pa, su də ɡʁɔsə flamə
  œ̃ mɔ̃də u lɔ̃ nə puʁʁa plys vivʁə
  si la bεtizə dεz- ɔmə nə saʁεtə pa
  la teʁə sə ʁəbεllʁa ɑ̃ fəzɑ̃ dε deɡa
  e ɑ̃ dɔnɑ̃ la mɔʁ a tutə ynə pɔpylasjɔ̃
  pʁεskə inɔsɑ̃tə, kaʁ lə nɔ̃ ʁεspε isi ba
  dœ̃ pεizaʒə u dœ̃ vilaʒə ʁəsəvɑ̃ œ̃n- ɔby
  ynə bɔ̃bə, ʁəsɑ̃bləʁa a œ̃ vastə simətjεʁə
  la teʁə nɔtʁə mεʁə, εt- ɑ̃ sufʁɑ̃sə dəpɥi
  la nɥi dε tɑ̃… la teʁə nu pɔʁtə tus
  ʁefleʃisez- e ʁətuʁne vɔtʁə sablje
  tutə pεʁsɔnə ɑ̃ vi nə puʁʁa ublje…
  puʁ nɔtʁə dəvəniʁ, il fodʁε ɑ̃ sɔmə
  kə finisə puʁ lɛ̃fini, la bεtizə dεz- ɔmə

  ekʁi lə vɛ̃t- dø nɔvɑ̃bʁə dø milə ɥit
  paʁ at ʒεni maʁti
 • Syllabes Phonétique : La Bêtise Des Hommes

  dε=vi=la=ʒə=nε=se=syʁ=la=te=ʁə 10
  sεl=lə=si=də=vənɥ=nɔ=tʁə=mεʁ=ə 9
  nu=zɔ=fʁə=də=ma=ɲi=fik=pε=i=zaʒə 10
  nu=kɔ̃s=tʁɥi=zɔ̃=dɑ̃=sε=zɑ̃=tʁa=jə 9
  ɑ̃=lɥi=ɛ̃=fli=ʒɑ̃də=myl=ti=plə=ble=syʁə 10
  sə=ki=ε=syʁ=sε=kεl=lə=səʁə=bεl=lə 10
  εllə=si=bεl=lə=puʁtɑ̃nə=sə=ʁa=pa=e=tεʁ=nεllə 11
  nɔtʁə=te=ʁə=sə=vɔl=ti=ʒə=ʁa=dɑ̃=lεspasə 10
  a=ko=zə=də=la=bε=ti=zə=dε=zɔmə 10
  vas=tə=kεs=tj=ɔ̃=puʁ=kwa 7
  det=ʁɥi=ʁə=sε=tə=te=ʁə=nɔ=tʁə=mεʁə 10
  ki=sə=ʁə=bεl=lə=ɑ̃=tʁə=sε=vɔl=kɑ̃ 10
  tʁɑ̃=blə=mɑ̃=də=te=ʁə=i=nɔ̃=da=sjɔ̃ 10
  də=paʁ=tu=dε=kɔʁ=ze=paʁ=pi=j=e 10
  dε=mɔʁ=paʁ=di=zε=nə=də=mi=lj=e 10
  œ̃=po=vʁə=pε=ʁə=ʃεʁ=ʃɑ̃=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃ 10
  il=de=ku=vʁə=dɑ̃=sɔ̃=ma=lœʁ=sa=famə 10
  a=kεl=kə=pa=su=də=ɡʁɔ=sə=fla=mə 10
  œ̃=mɔ̃=də=u=lɔ̃=nə=puʁ=ʁa=plys=vivʁə 10
  si=la=bε=tizə=dε=zɔ=mə=nə=sa=ʁε=tə=pa 12
  la=te=ʁə=sə=ʁə=bεl=lʁa=ɑ̃fə=zɑ̃=dε=de=ɡa 12
  e=ɑ̃=dɔ=nɑ̃=la=mɔʁ=a=tutəy=nə=pɔ=py=la=sjɔ̃ 13
  pʁεskə=i=nɔ=sɑ̃=tə=kaʁ=lə=nɔ̃=ʁεs=pε=i=si=ba 13
  dœ̃=pε=i=zaʒəu=dœ̃=vi=la=ʒə=ʁə=sə=vɑ̃=œ̃=nɔ=by 14
  ynə=bɔ̃=bə=ʁə=sɑ̃=blə=ʁa=a=œ̃=vas=tə=si=mə=tjεʁə 14
  la=te=ʁə=nɔtʁə=mε=ʁə=ε=tɑ̃=su=fʁɑ̃=sə=dəp=ɥi 13
  la=nɥi=dε=tɑ̃=la=te=ʁə=nu=pɔʁtə=tus 10
  ʁe=fle=ʃise=zeʁə=tuʁ=ne=vɔ=tʁə=sa=blje 10
  tutə=pεʁ=sɔ=nəɑ̃=vi=nə=puʁ=ʁa=u=blje 10
  puʁ=nɔtʁə=də=və=niʁ=il=fo=dʁε=ɑ̃=sɔmə 10
  kə=fi=nisə=puʁ=lɛ̃=fi=ni=la=bε=ti=zə=dεzɔmə 12

  e=kʁilə=vɛ̃t=dø=nɔ=vɑ̃=bʁə=dø=mi=lə=ɥ=it 12
  paʁ=at=ʒε=ni=maʁ=ti 6

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/10/2011 21:04Jennyfibro

😛 je suis contente de te voir ici 😛
Prends soin de toi
et gros bisous 😕 😕 😕

Poème Souffrance
Publié le 19/10/2011 19:58

L'écrit contient 221 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Jennyfibro

Récompense

0
0
0