Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Bêtise Des Hommes

Le Poème

Des villages naissent sur la terre
Celle-ci devenue notre mère
Nous offre de magnifiques paysages
Nous construisons dans ses entrailles
En lui infligeant de multiples blessures
Ce qui est sûr, c’est qu’elle se rebelle
Elle si belle pourtant, ne sera pas éternelle
Notre terre se voltigera dans l’espace
A cause de la bêtise des hommes…
Vaste question… Pourquoi
Détruire cette terre, notre mère
Qui se rebelle entre ses volcans,
Tremblements de terre, inondations
De partout, des corps éparpillées
Des morts par dizaine de milliers
Un pauvre père cherchant son enfant
Il découvre dans son malheur, sa femme
A quelques pas, sous de grosses flammes
Un monde où l’on ne pourra plus vivre
Si la bêtise des hommes ne s’arrête pas
La terre se rebellera en faisant des dégâts
Et en donnant la mort à toute une population
Presque innocente, car le non respect ici-bas
D’un paysage ou d’un village recevant un obus
Une bombe, ressemblera à un vaste cimetière
La terre notre mère, est en souffrance depuis
La nuit des temps… La terre nous porte tous
Réfléchissez et retournez votre sablier
Toute personne en vie ne pourra oublier…
Pour notre devenir, il faudrait en somme
Que finisse pour l’infini, la bêtise des hommes

Écrit le 22 Novembre 2008
Par @ Jenny MARTY
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Jennyfibro

Poète Jennyfibro

Jennyfibro a publié sur le site 11 écrits. Jennyfibro est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Bêtise Des Hommesdes=vil=la=ges=nais=sent=sur=la=ter=re 10
cel=le=ci=de=ve=nue=no=tre=mè=re 10
nous=of=fre=de=ma=gni=fi=ques=pay=sages 10
nous=cons=trui=sons=dans=ses=en=trail=les 9
en=lui=in=fli=geant=de=mul=tiples=bles=sures 10
ce=qui=est=sûr=cest=quel=le=se=re=belle 10
elle=si=bel=le=pour=tant=ne=se=ra=pas=é=ter=nelle 13
notre=ter=re=se=vol=ti=ge=ra=dans=les=pace 11
a=cau=se=de=la=bê=ti=se=des=hommes 10
vas=te=ques=ti=on=pour=quoi 7
dé=trui=re=cet=te=ter=re=no=tre=mère 10
qui=se=re=bel=le=en=tre=ses=vol=cans 10
trem=ble=ments=de=ter=re=i=non=da=tions 10
de=par=tout=des=corps=é=par=pil=lées 9
des=morts=par=di=zai=ne=de=mil=li=ers 10
un=pau=vre=pè=re=cher=chant=son=en=fant 10
il=dé=cou=vre=dans=son=mal=heur=sa=femme 10
a=quel=ques=pas=sous=de=gros=ses=flam=mes 10
un=mon=de=où=lon=ne=pour=ra=plus=vivre 10
si=la=bê=tise=des=hom=mes=ne=sar=rê=te=pas 12
la=terre=se=re=bel=le=ra=en=fai=sant=des=dé=gâts 13
et=en=don=nant=la=mort=à=touteu=ne=po=pu=la=tion 13
pres=quein=nocen=te=car=le=non=res=pect=i=ci=bas 12
dun=pa=y=sageou=dun=vil=la=ge=re=ce=vant=un=o=bus 14
une=bom=be=res=sem=ble=ra=à=un=vas=te=ci=me=tière 14
la=terre=no=tre=mè=re=est=en=souf=fran=ce=de=puis 13
la=nuit=des=temps=la=terre=nous=por=te=tous 10
ré=flé=chis=sez=et=re=tour=nez=votre=sa=blier 11
toute=per=son=neen=vie=ne=pour=ra=ou=blier 10
pour=notre=de=ve=nir=il=fau=drait=en=somme 10
que=fi=nisse=pour=lin=fi=ni=la=bê=ti=se=des=hommes 13

é=crit=le=vingt=deux=no=vem=bre=deux=mille=hu=it 12
par=att=jen=ny=mar=ty 6
Phonétique : La Bêtise Des Hommesdε vilaʒə nεse syʁ la teʁə
sεllə si dəvənɥ nɔtʁə mεʁə
nuz- ɔfʁə də maɲifik pεizaʒə
nu kɔ̃stʁɥizɔ̃ dɑ̃ sεz- ɑ̃tʁajə
ɑ̃ lɥi ɛ̃fliʒɑ̃ də myltiplə blesyʁə
sə ki ε syʁ, sε kεllə sə ʁəbεllə
εllə si bεllə puʁtɑ̃, nə səʁa pa etεʁnεllə
nɔtʁə teʁə sə vɔltiʒəʁa dɑ̃ lεspasə
a kozə də la bεtizə dεz- ɔmə…
vastə kεstjɔ̃… puʁkwa
detʁɥiʁə sεtə teʁə, nɔtʁə mεʁə
ki sə ʁəbεllə ɑ̃tʁə sε vɔlkɑ̃,
tʁɑ̃bləmɑ̃ də teʁə, inɔ̃dasjɔ̃
də paʁtu, dε kɔʁz- epaʁpije
dε mɔʁ paʁ dizεnə də milje
œ̃ povʁə pεʁə ʃεʁʃɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃
il dekuvʁə dɑ̃ sɔ̃ malœʁ, sa famə
a kεlk pa, su də ɡʁɔsə flamə
œ̃ mɔ̃də u lɔ̃ nə puʁʁa plys vivʁə
si la bεtizə dεz- ɔmə nə saʁεtə pa
la teʁə sə ʁəbεllʁa ɑ̃ fəzɑ̃ dε deɡa
e ɑ̃ dɔnɑ̃ la mɔʁ a tutə ynə pɔpylasjɔ̃
pʁεskə inɔsɑ̃tə, kaʁ lə nɔ̃ ʁεspε isi ba
dœ̃ pεizaʒə u dœ̃ vilaʒə ʁəsəvɑ̃ œ̃n- ɔby
ynə bɔ̃bə, ʁəsɑ̃bləʁa a œ̃ vastə simətjεʁə
la teʁə nɔtʁə mεʁə, εt- ɑ̃ sufʁɑ̃sə dəpɥi
la nɥi dε tɑ̃… la teʁə nu pɔʁtə tus
ʁefleʃisez- e ʁətuʁne vɔtʁə sablje
tutə pεʁsɔnə ɑ̃ vi nə puʁʁa ublje…
puʁ nɔtʁə dəvəniʁ, il fodʁε ɑ̃ sɔmə
kə finisə puʁ lɛ̃fini, la bεtizə dεz- ɔmə

ekʁi lə vɛ̃t- dø nɔvɑ̃bʁə dø milə ɥit
paʁ at ʒεni maʁti
Syllabes Phonétique : La Bêtise Des Hommesdε=vi=la=ʒə=nε=se=syʁ=la=te=ʁə 10
sεl=lə=si=də=vənɥ=nɔ=tʁə=mεʁ=ə 9
nu=zɔ=fʁə=də=ma=ɲi=fik=pε=i=zaʒə 10
nu=kɔ̃s=tʁɥi=zɔ̃=dɑ̃=sε=zɑ̃=tʁa=jə 9
ɑ̃=lɥi=ɛ̃=fli=ʒɑ̃də=myl=ti=plə=ble=syʁə 10
sə=ki=ε=syʁ=sε=kεl=lə=səʁə=bεl=lə 10
εllə=si=bεl=lə=puʁtɑ̃nə=sə=ʁa=pa=e=tεʁ=nεllə 11
nɔtʁə=te=ʁə=sə=vɔl=ti=ʒə=ʁa=dɑ̃=lεspasə 10
a=ko=zə=də=la=bε=ti=zə=dε=zɔmə 10
vas=tə=kεs=tj=ɔ̃=puʁ=kwa 7
det=ʁɥi=ʁə=sε=tə=te=ʁə=nɔ=tʁə=mεʁə 10
ki=sə=ʁə=bεl=lə=ɑ̃=tʁə=sε=vɔl=kɑ̃ 10
tʁɑ̃=blə=mɑ̃=də=te=ʁə=i=nɔ̃=da=sjɔ̃ 10
də=paʁ=tu=dε=kɔʁ=ze=paʁ=pi=j=e 10
dε=mɔʁ=paʁ=di=zε=nə=də=mi=lj=e 10
œ̃=po=vʁə=pε=ʁə=ʃεʁ=ʃɑ̃=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃ 10
il=de=ku=vʁə=dɑ̃=sɔ̃=ma=lœʁ=sa=famə 10
a=kεl=kə=pa=su=də=ɡʁɔ=sə=fla=mə 10
œ̃=mɔ̃=də=u=lɔ̃=nə=puʁ=ʁa=plys=vivʁə 10
si=la=bε=tizə=dε=zɔ=mə=nə=sa=ʁε=tə=pa 12
la=te=ʁə=sə=ʁə=bεl=lʁa=ɑ̃fə=zɑ̃=dε=de=ɡa 12
e=ɑ̃=dɔ=nɑ̃=la=mɔʁ=a=tutəy=nə=pɔ=py=la=sjɔ̃ 13
pʁεskə=i=nɔ=sɑ̃=tə=kaʁ=lə=nɔ̃=ʁεs=pε=i=si=ba 13
dœ̃=pε=i=zaʒəu=dœ̃=vi=la=ʒə=ʁə=sə=vɑ̃=œ̃=nɔ=by 14
ynə=bɔ̃=bə=ʁə=sɑ̃=blə=ʁa=a=œ̃=vas=tə=si=mə=tjεʁə 14
la=te=ʁə=nɔtʁə=mε=ʁə=ε=tɑ̃=su=fʁɑ̃=sə=dəp=ɥi 13
la=nɥi=dε=tɑ̃=la=te=ʁə=nu=pɔʁtə=tus 10
ʁe=fle=ʃise=zeʁə=tuʁ=ne=vɔ=tʁə=sa=blje 10
tutə=pεʁ=sɔ=nəɑ̃=vi=nə=puʁ=ʁa=u=blje 10
puʁ=nɔtʁə=də=və=niʁ=il=fo=dʁε=ɑ̃=sɔmə 10
kə=fi=nisə=puʁ=lɛ̃=fi=ni=la=bε=ti=zə=dεzɔmə 12

e=kʁilə=vɛ̃t=dø=nɔ=vɑ̃=bʁə=dø=mi=lə=ɥ=it 12
paʁ=at=ʒε=ni=maʁ=ti 6

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
19/10/2011 21:04Jennyfibro

😛 je suis contente de te voir ici 😛
Prends soin de toi
et gros bisous 😕 😕 😕

Poème Souffrance
Du 19/10/2011 19:58

L'écrit contient 221 mots qui sont répartis dans 2 strophes.