Chanson : Ô Femmes, Femmes, Femmes

Ô Femmes, Femmes, Femmes

(Paroles de chanson)
Grâce et beauté divine,
Douceur et volupté
Avec dans votre regard,
Une étoile nommée flamme
Femmes, femmes, Ô femmes
De vous, on n’peux se passer
Ô mes douces coquines
Vous serez toujours belles
Belles et Ô combien fidèles
Belles, belles, belles
Toutes les femmes sont belles
Si… Belles

Femmes, que vous êtes belles
D’vous, nous sommes l’otage
D’ nos tendres nuits volages
Entre nos mains tremblantes
Vous êtes exceptionnelles
En nous comblant sans attentes
D’amour et de tendresse
Ô femmes, femmes, femmes
Sans vous, ça s’rait un drame
De ne pouvoir partager
Quelques douceurs tant rêvées

Un petit regard coquin
Un sourire ravageur
Pour un moment de douceur
Auprès de vous, vous si belles
Ô femmes, femmes, femmes
Ravivez notre flamme
Jolies donzelles
Volez belles coccinelles
Volez dans nos draps satin
Déposez votre parfum
Avec délice et douceur

Femmes, que vous êtes belles
Belles, belles, si belles
Ô femmes, femmes, femmes
Vous aimer est un dilemme
Car brunes, rousses, blondes
Nous vous aimons telle quelle
Alors, qui faut-il choisir ?
Toutes, vous êtes si belles
Douces et éternelles
Un brillant avenir
Pour nous, les hommes

Version parlé

Ô femmes
Pour la beauté du monde
Pour t’aimer à genoux
J’envole des colombes
Je bâtis dans les houx
Une maison profonde
Ô femmes
L’amour nous fait une âme

Écrit par Jenny MARTY

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ô Femmes, Femmes, Femmes

  pa=roles=de=chan=son 6
  grâ=ceet=beau=té=di=vine 6
  dou=ceur=et=vo=lup=té 6
  a=vec=dans=votre=re=gard 6
  uneé=toi=le=nom=mée=flamme 6
  fem=mes=fem=mes=ô=femmes 6
  de=vous=on=n=peux=se=pas=ser 8
  ô=mes=dou=ces=co=quines 6
  vous=se=rez=tou=jours=belles 6
  bel=les=et=ô=com=bien=fi=dèles 8
  bel=les=bel=les=belles 5
  toutes=les=fem=mes=sont=belles 6
  si=belles 2

  fem=mes=que=vous=êtes=belles 6
  dvous=nous=som=mes=lo=tage 6
  dnos=ten=dres=nuits=vo=lages 6
  en=tre=nos=mains=trem=blantes 6
  vous=êtes=ex=cep=tion=nelles 6
  en=nous=com=blant=sans=at=tentes 7
  da=mour=et=de=ten=dresse 6
  ô=fem=mes=fem=mes=femmes 6
  sans=vous=ça=s=rait=un=drame 7
  de=ne=pou=voir=par=ta=ger 7
  quel=ques=dou=ceurs=tant=rê=vées 7

  un=pe=tit=re=gard=co=quin 7
  un=sou=rire=ra=va=geur 6
  pour=un=moment=de=dou=ceur 6
  au=près=de=vous=vous=si=belles 7
  ô=fem=mes=fem=mes=femmes 6
  ra=vi=vez=no=tre=flamme 6
  jo=lies=don=zelles 4
  vo=lez=bel=les=coc=ci=nelles 7
  vo=lez=dans=nos=draps=sa=tin 7
  dé=po=sez=votre=par=fum 6
  a=vec=dé=liceet=dou=ceur 6

  fem=mes=que=vous=êtes=belles 6
  bel=les=bel=les=si=belles 6
  ô=fem=mes=fem=mes=femmes 6
  vous=ai=mer=est=un=di=lemme 7
  car=bru=nes=rous=ses=blondes 6
  nous=vous=ai=mons=tel=le=quelle 7
  a=lors=qui=faut=til=choi=sir 7
  toutes=vous=ê=tes=si=belles 6
  dou=ces=et=é=ter=nelles 6
  un=brillant=a=ve=nir 5
  pour=nous=les=hom=mes 5

  ver=si=on=par=lé 5

  ô=femmes 2
  pour=la=beau=té=du=monde 6
  pour=tai=mer=à=ge=noux 6
  jen=vo=le=des=co=lombes 6
  je=bâ=tis=dans=les=houx 6
  u=ne=mai=son=pro=fonde 6
  ô=femmes 2
  la=mour=nous=fait=une=âme 6

  é=crit=par=jen=ny=mar=ty 7
 • Phonétique : Ô Femmes, Femmes, Femmes

  (paʁɔlə də ʃɑ̃sɔn)
  ɡʁasə e bote divinə,
  dusœʁ e vɔlypte
  avεk dɑ̃ vɔtʁə ʁəɡaʁ,
  ynə etwalə nɔme flamə
  famə, famə, o famə
  də vu, ɔ̃ npø sə pase
  o mε dusə kɔkinə
  vu səʁe tuʒuʁ bεllə
  bεlləz- e o kɔ̃bjɛ̃ fidεlə
  bεllə, bεllə, bεllə
  tutə lε famə sɔ̃ bεllə
  si… bεllə

  famə, kə vuz- εtə bεllə
  dvu, nu sɔmə lɔtaʒə
  dno tɑ̃dʁə- nɥi vɔlaʒə
  ɑ̃tʁə no mɛ̃ tʁɑ̃blɑ̃tə
  vuz- εtəz- εksεpsjɔnεllə
  ɑ̃ nu kɔ̃blɑ̃ sɑ̃z- atɑ̃tə
  damuʁ e də tɑ̃dʁεsə
  o famə, famə, famə
  sɑ̃ vu, sa sʁε œ̃ dʁamə
  də nə puvwaʁ paʁtaʒe
  kεlk dusœʁ tɑ̃ ʁεve

  œ̃ pəti ʁəɡaʁ kɔkɛ̃
  œ̃ suʁiʁə ʁavaʒœʁ
  puʁ œ̃ mɔmɑ̃ də dusœʁ
  opʁε də vu, vu si bεllə
  o famə, famə, famə
  ʁavive nɔtʁə flamə
  ʒɔli dɔ̃zεllə
  vɔle bεllə kɔksinεllə
  vɔle dɑ̃ no dʁa satɛ̃
  depoze vɔtʁə paʁfœ̃
  avεk delisə e dusœʁ

  famə, kə vuz- εtə bεllə
  bεllə, bεllə, si bεllə
  o famə, famə, famə
  vuz- εme εt- œ̃ dilamə
  kaʁ bʁynə, ʁusə, blɔ̃də
  nu vuz- εmɔ̃ tεllə kεllə
  alɔʁ, ki fo til ʃwaziʁ ?
  tutə, vuz- εtə si bεllə
  dusəz- e etεʁnεllə
  œ̃ bʁijɑ̃ avəniʁ
  puʁ nu, lεz- ɔmə

  vεʁsjɔ̃ paʁle

  o famə
  puʁ la bote dy mɔ̃də
  puʁ tεme a ʒənu
  ʒɑ̃vɔlə dε kɔlɔ̃bə
  ʒə bati dɑ̃ lεz- u
  ynə mεzɔ̃ pʁɔfɔ̃də
  o famə
  lamuʁ nu fε ynə amə

  ekʁi paʁ ʒεni maʁti
 • Syllabes Phonétique : Ô Femmes, Femmes, Femmes

  pa=ʁɔ=lə=də=ʃɑ̃=sɔ=nə 8
  ɡʁa=sə=e=bo=te=di=vi=nə 8
  du=sœ=ʁə=e=vɔ=lyp=te 7
  a=vεk=dɑ̃=vɔ=tʁə=ʁə=ɡaʁ 7
  y=nə=e=twa=lə=nɔ=me=flamə 8
  fa=mə=fa=mə=o=fa=mə 7
  də=vu=ɔ̃=npø=sə=pa=se 7
  o=mε=du=sə=kɔ=ki=nə 7
  vu=sə=ʁe=tu=ʒuʁ=bεl=lə 7
  bεl=lə=ze=o=kɔ̃=bjɛ̃=fi=dεlə 8
  bεl=lə=bεl=lə=bεl=lə 6
  tu=tə=lε=fa=mə=sɔ̃=bεl=lə 8
  si=bεl=lə 3

  fa=mə=kə=vu=zε=tə=bεl=lə 8
  dvu=nu=sɔ=mə=lɔ=ta=ʒə 7
  dno=tɑ̃=dʁən=ɥi=vɔ=la=ʒə 7
  ɑ̃=tʁə=no=mɛ̃=tʁɑ̃=blɑ̃=tə 7
  vu=zε=tə=zεk=sεp=sjɔ=nεl=lə 8
  ɑ̃=nu=kɔ̃=blɑ̃=sɑ̃=za=tɑ̃=tə 8
  da=muʁ=e=də=tɑ̃=dʁε=sə 7
  o=fa=mə=fa=mə=fa=mə 7
  sɑ̃=vu=sa=sʁε=œ̃=dʁa=mə 7
  də=nə=pu=vwaʁ=paʁ=ta=ʒe 7
  kεl=kə=du=sœ=ʁə=tɑ̃=ʁε=ve 8

  œ̃=pə=ti=ʁə=ɡaʁ=kɔ=kɛ̃ 7
  œ̃=su=ʁi=ʁə=ʁa=va=ʒœ=ʁə 8
  puʁ=œ̃=mɔ=mɑ̃=də=du=sœ=ʁə 8
  o=pʁε=də=vu=vu=si=bεl=lə 8
  o=fa=mə=fa=mə=fa=mə 7
  ʁa=vi=ve=nɔ=tʁə=fla=mə 7
  ʒɔ=li=dɔ̃=zεl=lə 5
  vɔ=le=bεl=lə=kɔk=si=nεl=lə 8
  vɔ=le=dɑ̃=no=dʁa=sa=tɛ̃ 7
  de=po=ze=vɔ=tʁə=paʁ=fœ̃ 7
  a=vεk=de=li=sə=e=du=sœʁ 8

  fa=mə=kə=vu=zε=tə=bεl=lə 8
  bεl=lə=bεl=lə=si=bεl=lə 7
  o=fa=mə=fa=mə=fa=mə 7
  vu=zε=me=ε=tœ̃=di=la=mə 8
  kaʁ=bʁy=nə=ʁu=sə=blɔ̃=də 7
  nu=vu=zε=mɔ̃=tεl=lə=kεl=lə 8
  a=lɔʁ=ki=fo=til=ʃwa=ziʁ 7
  tu=tə=vu=zε=tə=si=bεl=lə 8
  du=sə=ze=e=tεʁ=nεl=lə 7
  œ̃=bʁi=j=ɑ̃=a=və=niʁ 7
  puʁ=nu=lε=zɔ=mə 5

  vεʁ=sj=ɔ̃=paʁ=le 5

  o=fa=mə 3
  puʁ=la=bo=te=dy=mɔ̃=də 7
  puʁ=tε=me=a=ʒə=nu 6
  ʒɑ̃=vɔ=lə=dε=kɔ=lɔ̃=bə 7
  ʒə=ba=ti=dɑ̃=lε=zu 6
  y=nə=mε=zɔ̃=pʁɔ=fɔ̃=də 7
  o=fa=mə 3
  la=muʁ=nu=fε=y=nə=a=mə 8

  e=kʁi=paʁ=ʒε=ni=maʁ=ti 7

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/09/2011 08:58Solfege34

bel hommage à nous les femmes
merci

Auteur de Poésie
09/09/2011 19:22Tulipe Noire

joli poème.bravo

Chanson Déclaration
Publié le 08/09/2011 23:11

L'écrit contient 231 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Jennyfibro

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs