Univers de poésie d'un auteur

Poème:À La Dérobée

Le Poème

Au Logis du p’tit Canette, le 11 septembre 2023

Amarré au volant de sa belle deux-cent-cinq
Cabriolet, Grégoire entraine sa jeune épousée
Vers le typique lieu de réception où l’on trinque
Au bon breuvage qu’il met en valeur, avisé.

En ce beau samedi d’août,
Les convives sont ravis
De les accompagner, après le parvis
De l’église gothique, sans aucun doute.

Beaucoup, au cours de la solennelle cérémonie,
Revécurent à coup sûr leurs propres noces,
Heureux de se redire « oui » au fond de leurs cœurs, béni
Soit le Seigneur qui n’oublie aucun de Ses gosses.

Pour l’heure, dans un tourbillon d’enfants joyeux, la soirée va bon train,
Et chacun des mariés revoit sur les écrans,
Défiler, de sa courte vie encore, des épisodes marrants
Et ses traits de caractère gravés dans l’airain.

Bien sûr, généreux les époux songent
Parfois aux absents, dont la gentille
Chantal, qui reste bien au chaud dans l’esprit de l’époux, et replonge
Au cœur de la mémoire de toute sa vaste famille.

Le bonheur simple n’a pas d’âge,
Et s’invite quand d’aucuns
Lui ouvrent la porte, partage
Où tous vraiment ne font qu’un.

Ne boudons pas ces petits
Riens, qui, discrets pourtant, forment
Un tout, sel de la vie qui, ouvre l’appétit
D’un avenir radieux prenant déjà forme.

Merci à vous, Pauline et Grégoire,
Que votre foyer ardent, déjà porté par nos prières, brille
Aux yeux de notre monde illusoire,
Ancré sur la foi et l’exemple de vos parents qui scintillent
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Sur Youtube...
Référence :
Poeme de Jérôme Aviron

Poète Jérôme Aviron

Jérôme Aviron a publié sur le site 85 écrits. Jérôme Aviron est membre du site depuis l'année 2021.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: À La Dérobéeau=lo=gis=du=p=tit=canette=leonze=sep=tem=bre=deux=mille=vingt=trois 15

amar=ré=au=vo=lant=de=sa=bel=le=deux=cent=cin=q 13
ca=bri=olet=gré=goi=reen=traine=sa=jeu=neé=pou=sée 12
vers=le=ty=pi=que=lieu=de=ré=cep=ti=on=où=lon=trinque 14
au=bon=breu=va=ge=quil=met=en=va=leur=a=vi=sé 13

en=ce=beau=sa=me=di=da=oût 8
les=con=vi=ves=sont=ra=vis 7
de=les=ac=com=pa=gner=a=près=le=par=vis 11
de=lé=gli=se=go=thi=que=sans=au=cun=dou=te 12

beau=coup=au=cours=de=la=solen=nel=le=cé=ré=mo=nie 13
re=vé=cu=rent=à=coup=sûr=leurs=pro=pres=no=ces 12
heu=reux=de=se=re=dire=oui=au=fond=de=leurs=cœurs=bé=ni 14
soit=le=sei=gneur=qui=nou=blie=au=cun=de=ses=gosses 12

pour=lheure=dans=un=tour=billon=den=fants=joy=eux=la=soi=rée=va=bon=train 16
et=cha=cun=des=ma=riés=re=voit=sur=les=é=crans 12
dé=fi=ler=de=sa=courte=vieen=core=des=é=pi=sodes=mar=rants 14
et=ses=traits=de=ca=rac=tère=gra=vés=dans=lai=rain 12

bien=sûr=gé=né=reux=les=é=poux=songent 9
par=fois=aux=ab=sents=dont=la=gen=ti=lle 10
chan=tal=qui=res=te=bien=au=chaud=dans=les=prit=de=lé=poux=et=re=plonge 17
au=cœur=de=la=mé=moire=de=toute=sa=vaste=fa=mille 12

le=bon=heur=sim=ple=na=pas=dâ=ge 9
et=sin=vi=te=quand=dau=cuns 7
lui=ou=vrent=la=por=te=par=ta=ge 9
où=tous=vrai=ment=ne=font=quun 7

ne=bou=dons=pas=ces=pe=tits 7
riens=qui=dis=crets=pour=tant=forment 7
un=tout=sel=de=la=vie=qui=ou=vre=lap=pé=tit 12
dun=a=ve=nir=ra=dieux=pre=nant=dé=jà=for=me 12

mer=ci=à=vous=pau=li=ne=et=gré=goi=re 11
que=votre=foyer=ar=dent=dé=jà=por=té=par=nos=prières=brille 13
aux=y=eux=de=no=tre=mon=de=il=lu=soi=re 12
an=cré=sur=la=foi=et=lexem=ple=de=vos=parents=qui=s=cin=tillent 15
Phonétique : À La Dérobéeo lɔʒi dy ptit kanεtə, lə ɔ̃zə sεptɑ̃bʁə dø milə vɛ̃t- tʁwa

amaʁe o vɔlɑ̃ də sa bεllə dø sɑ̃ sɛ̃k
kabʁjɔlε, ɡʁeɡwaʁə ɑ̃tʁεnə sa ʒənə epuze
vεʁ lə tipikə ljø də ʁesεpsjɔ̃ u lɔ̃ tʁɛ̃kə
o bɔ̃ bʁəvaʒə kil mεt ɑ̃ valœʁ, avize.

ɑ̃ sə bo samədi daut,
lε kɔ̃vivə sɔ̃ ʁavi
də lεz- akɔ̃paɲe, apʁε lə paʁvi
də leɡlizə ɡɔtikə, sɑ̃z- okœ̃ dutə.

boku, o kuʁ də la sɔlεnεllə seʁemɔni,
ʁəvekyʁe a ku syʁ lœʁ pʁɔpʁə- nɔsə,
œʁø də sə ʁədiʁə « ui » o fɔ̃ də lœʁ kœʁ, beni
swa lə sεɲœʁ ki nubli okœ̃ də sε ɡɔsə.

puʁ lœʁ, dɑ̃z- œ̃ tuʁbijɔ̃ dɑ̃fɑ̃ ʒwajø, la swaʁe va bɔ̃ tʁɛ̃,
e ʃakœ̃ dε maʁje ʁəvwa syʁ lεz- ekʁɑ̃,
defile, də sa kuʁtə vi ɑ̃kɔʁə, dεz- epizɔdə maʁɑ̃
e sε tʁε də kaʁaktεʁə ɡʁave dɑ̃ lεʁɛ̃.

bjɛ̃ syʁ, ʒeneʁø lεz- epu sɔ̃ʒe
paʁfwaz- oz- absɑ̃, dɔ̃ la ʒɑ̃tijə
ʃɑ̃tal, ki ʁεstə bjɛ̃ o ʃo dɑ̃ lεspʁi də lepu, e ʁəplɔ̃ʒə
o kœʁ də la memwaʁə də tutə sa vastə famijə.

lə bɔnœʁ sɛ̃plə na pa daʒə,
e sɛ̃vitə kɑ̃ dokœ̃
lɥi uvʁe la pɔʁtə, paʁtaʒə
u tus vʁεmɑ̃ nə fɔ̃ kœ̃.

nə budɔ̃ pa sε pəti
ʁjɛ̃, ki, diskʁε puʁtɑ̃, fɔʁme
œ̃ tu, sεl də la vi ki, uvʁə lapeti
dœ̃n- avəniʁ ʁadjø pʁənɑ̃ deʒa fɔʁmə.

mεʁsi a vu, polinə e ɡʁeɡwaʁə,
kə vɔtʁə fwaje aʁde, deʒa pɔʁte paʁ no pʁjεʁə, bʁijə
oz- iø də nɔtʁə mɔ̃də ilyzwaʁə,
ɑ̃kʁe syʁ la fwa e lεɡzɑ̃plə də vo paʁɑ̃ ki sɛ̃tije
Syllabes Phonétique : À La Dérobéeo=lɔ=ʒi=dy=ptit=kanεtə=ləɔ̃zə=sεp=tɑ̃=bʁə=dø=mi=lə=vɛ̃t=tʁw 15

a=ma=ʁe=o=vɔ=lɑ̃də=sa=bεl=lə=dø=sɑ̃=sɛ̃k 12
ka=bʁjɔ=lε=ɡʁe=ɡwaʁəɑ̃=tʁεnə=sa=ʒə=nə=e=pu=ze 12
vεʁ=lə=ti=pi=kə=ljødə=ʁe=sεp=sjɔ̃=u=lɔ̃=tʁɛ̃kə 12
o=bɔ̃bʁə=va=ʒə=kil=mεt=ɑ̃=va=lœʁ=a=vi=ze 12

ɑ̃=sə=bo=sa=mə=di=da=ut 8
lε=kɔ̃=vi=və=sɔ̃=ʁa=vi 7
də=lε=za=kɔ̃=pa=ɲe=a=pʁε=lə=paʁ=vi 11
də=le=ɡli=zə=ɡɔ=ti=kə=sɑ̃=zo=kœ̃=du=tə 12

bo=ku=o=kuʁdə=la=sɔ=lε=nεllə=se=ʁe=mɔ=ni 12
ʁə=ve=ky=ʁe=a=ku=syʁ=lœʁ=pʁɔ=pʁə=nɔ=sə 12
œ=ʁødə=səʁə=diʁə=ui=o=fɔ̃=də=lœʁ=kœʁ=be=ni 12
swa=lə=sε=ɲœʁ=ki=nu=bli=o=kœ̃=də=sε=ɡɔsə 12

puʁ=lœʁ=dɑ̃=zœ̃=tuʁ=bi=jɔ̃=dɑ̃=fɑ̃=ʒwa=jø=la=swa=ʁe=va=bɔ̃=tʁɛ̃ 17
e=ʃa=kœ̃=dε=ma=ʁje=ʁə=vwa=syʁ=lε=ze=kʁɑ̃ 12
de=fi=le=də=sakuʁtə=vi=ɑ̃=kɔʁə=dε=ze=pi=zɔ=də=ma=ʁɑ̃ 15
e=sε=tʁεdə=ka=ʁak=tε=ʁə=ɡʁa=ve=dɑ̃=lε=ʁɛ̃ 12

bj=ɛ̃=syʁ=ʒe=ne=ʁø=lε=ze=pu=sɔ̃=ʒe 11
paʁ=fwa=zo=zab=sɑ̃=dɔ̃=la=ʒɑ̃=ti=jə 10
ʃɑ̃=tal=kiʁεstə=bjɛ̃=o=ʃo=dɑ̃=lεs=pʁidə=le=pu=e=ʁə=plɔ̃ʒə 14
o=kœʁ=də=la=me=mwaʁə=də=tutə=sa=vas=tə=fa=mi=jə 14

lə=bɔ=nœ=ʁə=sɛ̃=plə=na=pa=da=ʒə 10
e=sɛ̃=vi=tə=kɑ̃=do=kœ̃ 7
lɥi=u=vʁe=la=pɔʁ=tə=paʁ=ta=ʒə 9
u=tus=vʁε=mɑ̃=nə=fɔ̃=kœ̃ 7

nə=bu=dɔ̃=pa=sε=pə=ti 7
ʁj=ɛ̃=ki=dis=kʁε=puʁ=tɑ̃=fɔʁ=me 9
œ̃=tu=sεl=də=la=vi=ki=u=vʁə=la=pe=ti 12
dœ̃=na=və=niʁ=ʁa=djø=pʁə=nɑ̃=de=ʒa=fɔʁ=mə 12

mεʁ=si=a=vu=po=li=nə=e=ɡʁe=ɡwa=ʁə 11
kə=vɔtʁə=fwa=je=aʁ=de=de=ʒa=pɔʁ=te=paʁ=no=pʁi=jεʁ=bʁi=jə 16
o=zi=ø=də=nɔ=tʁə=mɔ̃=də=i=ly=zwa=ʁə 12
ɑ̃=kʁe=syʁ=la=fwa=e=lεɡ=zɑ̃plə=də=vo=pa=ʁɑ̃=ki=sɛ̃=ti=je 16

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
29/09/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Mariage
Du 17/09/2023 21:55

L'écrit contient 265 mots qui sont répartis dans 9 strophes.