Poeme : Elle Écrit

Elle Écrit

Elle est assise vers le bord d’une rivière ouvrant son cahier de mémoire
Elle ècrit son histoire ou commencer son cœur est tellement remplit
De souvenirs de tristesse et de joie…
Elle ècoute son cœur et a cet instant une larme coule le long de son visage
C’est une histoire triste qu’elle resentie, un vècue qu’elle ne surmonte pas
Une feuille blanche inachevée une douleure intence qui ne s’ècrit pas…
Elle s’allonge elle regarde le ciel bleu dans sa mémoire défile son histoire

Elle reprend sa plume d’or pour écrire se qu’elle resent
Elle écrit sa tristesse pour effacer ses larmes
Elle écrit pour soulager son cœur…

Une personne qu’elle aime et citée dans ses ècrits
Elle la couvre de douceur et d’amour avec sa plume d’or
Elle écrit son histoire et réalise un chapitre

Elle parle d’une rencontre unique et privilégiée à sa vie
On ressent combien sa vie est lièe à la sienne
Mais cet amour est si fort qu’elle ne comprend pas certains événements
Tout au fil du temp un fil d’or se noue entre se deux personnes.

Elle ècrit Si parfois la vie sépare des gens qui s’aimes elles se doivent passer
A travers cet étape pour continuer à aimer si fort.

Dans ce cahier elle écrit avec sa plume d’or tout se qui lui tiens à cœur
Elle parle elle écrit elle crit elle se souvient elle soupire elle pleure
Mais à la fin de son histoire elle aime toujours aussi fort.

Elle est assise vers le bord d’une riviére
Elle ferme son cahier elle sourie a ses écrits
Sachant qu’au final rien ne peu les séparer.
Jessicalange

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Elle Écrit

  elleest=as=sise=vers=le=bord=du=ne=ri=viè=re=ou=vrant=son=ca=hier=de=mé=moire 19
  elle=è=crit=son=his=toireou=com=men=cer=son=cœur=est=tel=le=ment=rem=plit 17
  de=sou=ve=nirs=de=tris=tes=se=et=de=joie 11
  elle=è=coute=son=cœur=et=a=cet=ins=tant=u=ne=lar=me=cou=le=le=long=de=son=vi=sage 22
  cest=une=his=toi=re=tris=te=quel=le=re=sen=tie=un=vè=cue=quel=le=ne=sur=mon=te=pas 22
  une=feu=ille=blan=che=i=na=che=vée=u=ne=dou=leu=rein=ten=ce=qui=ne=sè=crit=pas 21
  elle=sal=longeel=le=re=gar=de=le=ciel=bleu=dans=sa=mé=moi=re=dé=fi=le=son=his=toire 21

  el=le=re=prend=sa=plu=me=dor=pour=é=cri=re=se=quel=le=resent 16
  el=le=é=crit=sa=tris=tes=se=pour=ef=fa=cer=ses=la=rmes 15
  el=le=é=crit=pour=sou=la=ger=son=cœur 10

  u=ne=per=son=ne=quel=le=ai=me=et=ci=tée=dans=ses=è=crits 16
  el=le=la=couvre=de=dou=ceur=et=da=mour=a=vec=sa=plu=me=dor 16
  el=le=é=crit=son=his=toi=re=et=ré=a=li=se=un=cha=pitre 16

  elle=par=le=dune=ren=con=treu=ni=que=et=pri=vi=lé=gi=ée=à=sa=vie 18
  on=res=sent=com=bien=sa=vie=est=lièe=à=la=sien=ne 13
  mais=cet=a=mour=est=si=fort=quel=le=ne=com=prend=pas=cer=tains=é=véne=ments 18
  tout=au=fil=du=temp=un=fil=dor=se=noue=en=tre=se=deux=per=sonnes 16

  elle=è=crit=si=par=fois=la=vie=sé=pare=des=gens=qui=sai=mes=el=les=se=doi=vent=pas=ser 22
  a=tra=vers=cet=é=ta=pe=pour=con=ti=nuer=à=ai=mer=si=fort 16

  dans=ce=ca=hier=elleé=crit=a=vec=sa=plume=dor=tout=se=qui=lui=tiens=à=cœur 18
  elle=par=leel=le=é=crit=el=le=crit=el=le=se=sou=vient=el=le=sou=pire=el=le=pleure 21
  mais=à=la=fin=de=son=his=toire=elle=ai=me=tou=jours=aus=si=fort 16

  el=le=est=as=si=se=vers=le=bord=du=ne=ri=vi=é=re 15
  el=le=fer=me=son=ca=hi=er=el=le=sou=rie=a=ses=é=crits 16
  sa=chant=quau=fi=nal=rien=ne=peu=les=sé=pa=rer 12
  jes=si=ca=lan=ge 5
 • Phonétique : Elle Écrit

  εllə εt- asizə vεʁ lə bɔʁ dynə ʁivjεʁə uvʁɑ̃ sɔ̃ kaje də memwaʁə
  εllə εkʁi sɔ̃n- istwaʁə u kɔmɑ̃se sɔ̃ kœʁ ε tεllmɑ̃ ʁɑ̃pli
  də suvəniʁ də tʁistεsə e də ʒwa…
  εllə εkutə sɔ̃ kœʁ e a sεt ɛ̃stɑ̃ ynə laʁmə kulə lə lɔ̃ də sɔ̃ vizaʒə
  sεt- ynə istwaʁə tʁistə kεllə ʁəsɑ̃ti, œ̃ vεkɥ kεllə nə syʁmɔ̃tə pa
  ynə fœjə blɑ̃ʃə inaʃəve ynə dulœʁə ɛ̃tɑ̃sə ki nə sεkʁi pa…
  εllə salɔ̃ʒə εllə ʁəɡaʁdə lə sjεl blø dɑ̃ sa memwaʁə defilə sɔ̃n- istwaʁə

  εllə ʁəpʁɑ̃ sa plymə dɔʁ puʁ ekʁiʁə sə kεllə ʁəse
  εllə ekʁi sa tʁistεsə puʁ efase sε laʁmə
  εllə ekʁi puʁ sulaʒe sɔ̃ kœʁ…

  ynə pεʁsɔnə kεllə εmə e site dɑ̃ sεz- εkʁi
  εllə la kuvʁə də dusœʁ e damuʁ avεk sa plymə dɔʁ
  εllə ekʁi sɔ̃n- istwaʁə e ʁealizə œ̃ ʃapitʁə

  εllə paʁlə dynə ʁɑ̃kɔ̃tʁə ynikə e pʁivileʒje a sa vi
  ɔ̃ ʁəse kɔ̃bjɛ̃ sa vi ε ljε a la sjεnə
  mε sεt amuʁ ε si fɔʁ kεllə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa sεʁtɛ̃z- evenəmɑ̃
  tut- o fil dy tɑ̃p œ̃ fil dɔʁ sə nu ɑ̃tʁə sə dø pεʁsɔnə.

  εllə εkʁi si paʁfwa la vi sepaʁə dε ʒɑ̃ ki sεməz- εllə sə dwave pase
  a tʁavεʁ sεt etapə puʁ kɔ̃tinɥe a εme si fɔʁ.

  dɑ̃ sə kaje εllə ekʁi avεk sa plymə dɔʁ tu sə ki lɥi tjɛ̃z- a kœʁ
  εllə paʁlə εllə ekʁi εllə kʁi εllə sə suvjɛ̃ εllə supiʁə εllə plœʁə
  mεz- a la fɛ̃ də sɔ̃n- istwaʁə εllə εmə tuʒuʁz- osi fɔʁ.

  εllə εt- asizə vεʁ lə bɔʁ dynə ʁivjeʁə
  εllə fεʁmə sɔ̃ kaje εllə suʁi a sεz- ekʁi
  saʃɑ̃ ko final ʁjɛ̃ nə pø lε sepaʁe.
  ʒesikalɑ̃ʒə
 • Syllabes Phonétique : Elle Écrit

  εl=lə=ε=ta=si=zə=vεʁ=lə=bɔʁ=dy=nə=ʁi=vjε=ʁə=u=vʁɑ̃=sɔ̃=ka=je=də=me=mwaʁə 22
  εl=lə=ε=kʁi=sɔ̃=nis=twa=ʁə=u=kɔ=mɑ̃=se=sɔ̃=kœ=ʁə=ε=tεl=lmɑ̃=ʁɑ̃=pli 20
  də=su=və=niʁ=də=tʁis=tε=sə=e=də=ʒwa 11
  εllə=ε=kutə=sɔ̃=kœʁ=e=a=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=y=nə=laʁ=mə=ku=lə=lə=lɔ̃=də=sɔ̃=vi=zaʒə 22
  sε=ty=nə=is=twa=ʁə=tʁis=tə=kεl=lə=ʁə=sɑ̃=ti=œ̃=vεkɥ=kεl=lə=nə=syʁ=mɔ̃=tə=pa 22
  ynə=fœ=jə=blɑ̃=ʃə=i=na=ʃə=ve=y=nə=du=lœ=ʁə=ɛ̃=tɑ̃=sə=ki=nə=sε=kʁi=pa 22
  εl=lə=sa=lɔ̃ʒə=εl=ləʁə=ɡaʁ=də=lə=sjεl=blø=dɑ̃=sa=me=mwa=ʁə=de=fi=lə=sɔ̃=nis=twaʁə 22

  εl=lə=ʁə=pʁɑ̃=sa=ply=mə=dɔʁ=puʁ=e=kʁi=ʁə=sə=kεl=lə=ʁə=se 17
  εl=lə=e=kʁi=sa=tʁis=tε=sə=puʁ=e=fa=se=sε=la=ʁmə 15
  εl=lə=e=kʁi=puʁ=su=la=ʒe=sɔ̃=kœ=ʁə 11

  y=nə=pεʁ=sɔ=nə=kεl=lə=ε=mə=e=si=te=dɑ̃=sε=zε=kʁi 16
  εl=lə=la=ku=vʁə=də=du=sœ=ʁə=e=da=muʁ=a=vεk=sa=ply=mə=dɔʁ 18
  εl=lə=e=kʁi=sɔ̃=nis=twa=ʁə=e=ʁe=a=li=zə=œ̃=ʃa=pi=tʁə 17

  εl=lə=paʁ=lə=dy=nə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=y=ni=kə=e=pʁi=vi=le=ʒj=e=a=sa=vi 21
  ɔ̃=ʁə=se=kɔ̃=bj=ɛ̃=sa=vi=ε=lj=ε=a=la=sjε=nə 15
  mε=sεt=a=muʁ=ε=si=fɔʁ=kεl=lə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa=sεʁ=tɛ̃=ze=ve=nə=mɑ̃ 19
  tu=to=fil=dy=tɑ̃p=œ̃=fil=dɔʁ=sə=nu=ɑ̃=tʁə=sə=dø=pεʁ=sɔ=nə 17

  εl=lə=ε=kʁi=si=paʁ=fwa=la=vise=pa=ʁə=dε=ʒɑ̃=ki=sε=mə=zεl=lə=sə=dwa=ve=pase 22
  a=tʁa=vεʁ=sεt=e=ta=pə=puʁ=kɔ̃=tin=ɥe=a=ε=me=si=fɔʁ 16

  dɑ̃=sə=ka=je=εl=lə=e=kʁi=a=vεk=sa=ply=mə=dɔʁ=tu=sə=ki=lɥi=tj=ɛ̃=za=kœʁ 22
  εllə=paʁləεl=lə=e=kʁi=εl=lə=kʁi=εl=lə=sə=su=vjɛ̃=εl=lə=su=pi=ʁə=εl=lə=plœ=ʁə 22
  mε=za=la=fɛ̃=də=sɔ̃=nis=twa=ʁə=εl=lə=ε=mə=tu=ʒuʁ=zo=si=fɔʁ 18

  εl=lə=ε=ta=si=zə=vεʁ=lə=bɔʁ=dy=nə=ʁi=vj=e=ʁə 15
  εl=lə=fεʁ=mə=sɔ̃=ka=j=e=εl=lə=su=ʁi=a=sε=ze=kʁi 16
  sa=ʃɑ̃=ko=fi=nal=ʁj=ɛ̃=nə=pø=lε=se=pa=ʁe 13
  ʒe=si=ka=lɑ̃=ʒə 5

Récompense

0
2
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/04/2012 20:30Tulipe Noire

Et bien c’est un joli écrit, que j’ai aimé.

Auteur de Poésie
29/04/2012 11:23Jié Xī Kǎ

merci TULIPE NOIRE 🙂