Poeme-France : Lecture Écrit Courage

Poeme : Ma Bulle.

Poème Courage
Publié le 14/10/2005 00:00

L'écrit contient 224 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Jody

Ma Bulle.

Je suis debout, mais ou suis-je ?
Peu de choses m’interessent ?
Je regarde partout, mais je ne vois rien.
Je me cherche un but, mais lequel ?
Chaque matin a mon reveil,
Je me sens de plus en plus seule.
Je pense que personne ne m’aime,
Est-ce que je m’aime moi-meme ?
Chaque jours est un recommencement.
Je me regarde dans le miroir,
Meme si j ai mon plus beau sourire,
Mon cœur s’est mes yeux, et mes yeux sont tristes.
Je suis dans ma propre Bulle,
J’ai fait mon territoire,
Chaque jours je m’isole de plus en plus,
VOILA ! La grande tristesse commence.
Je ne veut plus voir personnes,
Je pense que tout va bien,
Mais loin de la le bonheur.
Alors je me dit :
Que je doit faire comme l’oisillon,
Je devrai allez au devant du soleil,
Les flotter mes cheuveux dans le vent,
Respirer le parfums des fleurs,
Et pouvoir admirer cette nature merveilleuse.
Je devrais allez vers le ruisseau qui coule langoureusement,
Mettre mes pieds dans cette eau fraiche,
2couter le bruit que fait l’eau,
Un je comprendrais peut-etre ce quel me dit.
J’aimerais regarder ce ciel grandiose,
Pouvoir écouter le chand des oiseaux,
Et pouvoir revenir vers mes amies,
Et ne plus jamais m’enfermez dans ma BULLE.
JODY.
 • Pieds Hyphénique: Ma Bulle.

  je=suis=de=bout=mais=ou=suis=je 8
  peu=de=cho=ses=min=te=res=sent 8
  je=re=gar=de=par=tout=mais=je=ne=vois=rien 11
  je=me=cherche=un=but=mais=le=quel 8
  cha=que=ma=tin=a=mon=re=veil 8
  je=me=sens=de=plus=en=plus=seule 8
  je=pense=que=per=son=ne=ne=maime 8
  est=ce=que=je=maime=moi=me=me 8
  cha=que=jours=est=un=re=commen=ce=ment 9
  je=me=re=gar=de=dans=le=mi=roir 9
  me=me=si=j=ai=mon=plus=beau=sou=rire 10
  mon=cœur=sest=mes=yeux=et=mes=y=eux=sont=tristes 11
  je=suis=dans=ma=pro=pre=bul=le 8
  jai=fait=mon=ter=ri=toi=re 7
  cha=que=jours=je=mi=sole=de=plus=en=plus 10
  voi=la=la=grande=tris=tes=se=com=mence 9
  je=ne=veut=plus=voir=per=son=nes 8
  je=pen=se=que=tout=va=bien 7
  mais=loin=de=la=le=bon=heur 7
  a=lors=je=me=dit 5
  que=je=doit=faire=com=me=loi=sillon 8
  je=de=vrai=al=lez=au=de=vant=du=so=leil 11
  les=flot=ter=mes=cheu=veux=dans=le=vent 9
  res=pi=rer=le=par=fums=des=fleurs 8
  et=pou=voir=ad=mi=rer=cette=na=tu=re=mer=veilleuse 12
  je=de=vrais=al=lez=vers=le=ruis=seau=qui=coule=lan=gou=reu=se=ment 16
  mettre=mes=pieds=dans=cet=te=eau=fraiche 8
  deux=cou=ter=le=bruit=que=fait=leau 8
  un=je=compren=drais=peut=te=tre=ce=quel=me=dit 11
  jaime=rais=re=gar=der=ce=ciel=gran=diose 9
  pou=voir=é=cou=ter=le=chand=des=oi=seaux 10
  et=pou=voir=re=ve=nir=vers=mes=a=mies 10
  et=ne=plus=ja=mais=men=fer=mez=dans=ma=bulle 11
  jo=dy 2
 • Phonétique : Ma Bulle.

  ʒə sɥi dəbu, mεz- u sɥi ʒə ?
  pø də ʃozə mɛ̃təʁəse ?
  ʒə ʁəɡaʁdə paʁtu, mε ʒə nə vwa ʁjɛ̃.
  ʒə mə ʃεʁʃə œ̃ byt, mε ləkεl ?
  ʃakə matɛ̃ a mɔ̃ ʁəvεj,
  ʒə mə sɑ̃s də plysz- ɑ̃ plys sələ.
  ʒə pɑ̃sə kə pεʁsɔnə nə mεmə,
  ε sə kə ʒə mεmə mwa məmə ?
  ʃakə ʒuʁz- εt- œ̃ ʁəkɔmɑ̃səmɑ̃.
  ʒə mə ʁəɡaʁdə dɑ̃ lə miʁwaʁ,
  məmə si ʒi ε mɔ̃ plys bo suʁiʁə,
  mɔ̃ kœʁ sε mεz- iø, e mεz- iø sɔ̃ tʁistə.
  ʒə sɥi dɑ̃ ma pʁɔpʁə bylə,
  ʒε fε mɔ̃ teʁitwaʁə,
  ʃakə ʒuʁ ʒə mizɔlə də plysz- ɑ̃ plys,
  vwala ! la ɡʁɑ̃də tʁistεsə kɔmɑ̃sə.
  ʒə nə vø plys vwaʁ pεʁsɔnə,
  ʒə pɑ̃sə kə tu va bjɛ̃,
  mε lwɛ̃ də la lə bɔnœʁ.
  alɔʁ ʒə mə di :
  kə ʒə dwa fεʁə kɔmə lwazijɔ̃,
  ʒə dəvʁε alez- o dəvɑ̃ dy sɔlεj,
  lε flɔte mε ʃəvø dɑ̃ lə vɑ̃,
  ʁεspiʁe lə paʁfœ̃ dε flœʁ,
  e puvwaʁ admiʁe sεtə natyʁə mεʁvεjøzə.
  ʒə dəvʁεz- ale vεʁ lə ʁɥiso ki kulə lɑ̃ɡuʁøzəmɑ̃,
  mεtʁə mε pje dɑ̃ sεtə o fʁεʃə,
  dø kute lə bʁɥi kə fε lo,
  œ̃ ʒə kɔ̃pʁɑ̃dʁε pø tεtʁə sə kεl mə di.
  ʒεməʁε ʁəɡaʁde sə sjεl ɡʁɑ̃djozə,
  puvwaʁ ekute lə ʃɑ̃ dεz- wazo,
  e puvwaʁ ʁəvəniʁ vεʁ mεz- ami,
  e nə plys ʒamε mɑ̃fεʁme dɑ̃ ma bylə.
  ʒɔdi.
 • Pieds Phonétique : Ma Bulle.

  ʒə=sɥi=də=bu=mε=zu=sɥi=ʒə 8
  pø=də=ʃo=zə=mɛ̃=tə=ʁə=se 8
  ʒə=ʁə=ɡaʁdə=paʁ=tu=mε=ʒə=nə=vwa=ʁjɛ̃ 10
  ʒə=mə=ʃεʁʃə=œ̃=byt=mε=lə=kεl 8
  ʃa=kə=ma=tɛ̃=a=mɔ̃=ʁə=vεj 8
  ʒə=mə=sɑ̃s=də=plys=zɑ̃=plys=sə=lə 9
  ʒə=pɑ̃sə=kə=pεʁ=sɔ=nə=nə=mεmə 8
  εsə=kə=ʒə=mε=mə=mwa=mə=mə 8
  ʃakə=ʒuʁ=zε=tœ̃=ʁə=kɔ=mɑ̃=sə=mɑ̃ 9
  ʒə=mə=ʁə=ɡaʁdə=dɑ̃=lə=mi=ʁwaʁ 8
  mə=mə=si=ʒi=ε=mɔ̃=plys=bosuʁiʁə 8
  mɔ̃=kœʁ=sε=mε=ziø=e=mε=zi=øsɔ̃tʁistə 9
  ʒə=sɥi=dɑ̃=ma=pʁɔ=pʁə=by=lə 8
  ʒε=fε=mɔ̃=te=ʁi=twa=ʁə 7
  ʃakə=ʒuʁ=ʒə=mi=zɔlə=də=plys=zɑ̃=plys 9
  vwa=la=la=ɡʁɑ̃də=tʁis=tε=sə=kɔmɑ̃sə 8
  ʒə=nə=vø=plys=vwaʁ=pεʁ=sɔ=nə 8
  ʒə=pɑ̃=sə=kə=tu=va=bj=ɛ̃ 8
  mε=lwɛ̃=də=la=lə=bɔ=nœ=ʁə 8
  a=lɔʁ=ʒə=mə=di 5
  kə=ʒə=dwa=fεʁə=kɔ=mə=lwa=zi=jɔ̃ 9
  ʒə=də=vʁε=a=le=zodə=vɑ̃=dy=sɔ=lεj 10
  lε=flɔ=te=mεʃə=vø=dɑ̃=lə=vɑ̃ 8
  ʁεs=pi=ʁe=lə=paʁ=fœ̃=dε=flœʁ 8
  e=pu=vwaʁ=ad=mi=ʁe=sεtə=na=ty=ʁə=mεʁ=vε=jøzə 13
  ʒə=də=vʁε=za=le=vεʁlə=ʁɥi=so=ki=ku=lə=lɑ̃=ɡu=ʁø=zə=mɑ̃ 16
  mεtʁə=mε=pje=dɑ̃=sε=tə=o=fʁεʃə 8
  dø=ku=te=lə=bʁɥi=kə=fε=lo 8
  œ̃=ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁε=pø=tεtʁə=sə=kεl=mə=di 11
  ʒεmə=ʁε=ʁə=ɡaʁ=de=sə=sjεl=ɡʁɑ̃=djozə 9
  pu=vwaʁ=e=ku=te=lə=ʃɑ̃=dε=zwa=zo 10
  e=pu=vwaʁʁə=və=niʁ=vεʁ=mε=za=mi 9
  e=nə=plys=ʒa=mε=mɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=mabylə 10
  ʒɔ=di 2

PostScriptum

pour moi, qui me suis construite une coquille autour de moi.

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.