Univers de poésie d'un auteur

Poème:Le Doute

Le Poème

Je ne sais plus trop quoi pensée
De ce que tu me rend comme amitié
Tu te moque de ce que je pense
Même si je le prend en mille cadence
Il n’ya aucune attirance physique
Notre amitié est très typique
Les sentiments que je t’envoie tous les jours
Nous permettrons de faire un parcours
Mais les signes que tu me renvois
Me font douter parfois
Est ce vraiment un sentiment d’amitié ?
Ou est ce moi qui est l’impression d’être mal aimé
Parmi tout mes problèmes
Tu n’es qu’un grain de poussière
Mais celui ci me tiens particulièrement à cœur
Et même si je suis renfermée
Et très compliquée
J’aimerais que tu comprennes
Ce que tu représentes pour moi
Ne pas ignorer mes peines
Car je tiens vraiment à toi
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Joey

Poète Joey

Joey a publié sur le site 5 écrits. Joey est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Le Douteje=ne=sais=plus=trop=quoi=pen=sée 8
de=ce=que=tu=me=rend=com=me=a=mi=ti=é 12
tu=te=mo=que=de=ce=que=je=pen=se 10
même=si=je=le=prend=en=mil=le=ca=dence 10
il=nya=au=cune=at=ti=ran=ce=phy=sique 10
no=tre=a=mi=ti=é=est=très=ty=pique 10
les=sen=timents=que=je=ten=voie=tous=les=jours 10
nous=per=met=trons=de=fai=re=un=par=cours 10
mais=les=si=gnes=que=tu=me=ren=vois 9
me=font=dou=ter=par=fois 6
est=ce=vraiment=un=sen=ti=ment=da=mi=tié 10
ou=est=ce=moi=qui=est=limpres=sion=dê=tre=mal=ai=mé 13
par=mi=tout=mes=pro=blè=mes 7
tu=nes=quun=grain=de=pous=si=è=re 9
mais=ce=lui=ci=me=tiens=par=ti=cu=lière=ment=à=cœur 13
et=mê=me=si=je=suis=ren=fer=mée 9
et=très=com=pli=quée 5
jai=me=rais=que=tu=com=pren=nes 8
ce=que=tu=re=pré=sen=tes=pour=moi 9
ne=pas=i=gno=rer=mes=pei=nes 8
car=je=tiens=vrai=ment=à=toi 7
Phonétique : Le Douteʒə nə sε plys tʁo kwa pɑ̃se
də sə kə ty mə ʁɑ̃ kɔmə amitje
ty tə mɔkə də sə kə ʒə pɑ̃sə
mεmə si ʒə lə pʁɑ̃t- ɑ̃ milə kadɑ̃sə
il nia okynə atiʁɑ̃sə fizikə
nɔtʁə amitje ε tʁε tipikə
lε sɑ̃timɑ̃ kə ʒə tɑ̃vwa tus lε ʒuʁ
nu pεʁmεtʁɔ̃ də fεʁə œ̃ paʁkuʁ
mε lε siɲə kə ty mə ʁɑ̃vwa
mə fɔ̃ dute paʁfwa
ε sə vʁεmɑ̃ œ̃ sɑ̃timɑ̃ damitje ?
u ε sə mwa ki ε lɛ̃pʁesjɔ̃ dεtʁə mal εme
paʁmi tu mε pʁɔblεmə
ty nε kœ̃ ɡʁɛ̃ də pusjεʁə
mε səlɥi si mə tjɛ̃ paʁtikyljεʁəmɑ̃ a kœʁ
e mεmə si ʒə sɥi ʁɑ̃fεʁme
e tʁε kɔ̃plike
ʒεməʁε kə ty kɔ̃pʁεnə
sə kə ty ʁəpʁezɑ̃tə puʁ mwa
nə pa iɲɔʁe mε pεnə
kaʁ ʒə tjɛ̃ vʁεmɑ̃ a twa
Syllabes Phonétique : Le Douteʒə=nə=sε=plys=tʁo=kwa=pɑ̃=se 8
də=sə=kə=tymə=ʁɑ̃=kɔ=mə=a=mi=tje 10
ty=tə=mɔ=kə=də=sə=kə=ʒə=pɑ̃=sə 10
mεmə=si=ʒə=lə=pʁɑ̃=tɑ̃=mi=lə=ka=dɑ̃sə 10
il=ni=a=o=kynə=a=ti=ʁɑ̃=sə=fizikə 10
nɔ=tʁə=a=mi=tje=ε=tʁε=ti=pi=kə 10
lε=sɑ̃=ti=mɑ̃kə=ʒə=tɑ̃=vwa=tus=lε=ʒuʁ 10
nu=pεʁ=mε=tʁɔ̃=də=fε=ʁə=œ̃=paʁ=kuʁ 10
mε=lε=si=ɲə=kə=ty=mə=ʁɑ̃=vwa 9
mə=fɔ̃=du=te=paʁ=fwa 6
εsə=vʁε=mɑ̃=œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=da=mi=tje 10
u=εsə=mwa=ki=ε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=dε=tʁə=mal=ε=me 13
paʁ=mi=tu=mε=pʁɔ=blε=mə 7
ty=nε=kœ̃=ɡʁɛ̃=də=pu=sj=ε=ʁə 9
mε=səl=ɥi=simə=tjɛ̃=paʁ=ti=ky=ljε=ʁə=mɑ̃=a=kœʁ 13
e=mε=mə=si=ʒə=sɥi=ʁɑ̃=fεʁ=me 9
e=tʁε=kɔ̃=pli=ke 5
ʒε=mə=ʁε=kə=ty=kɔ̃=pʁε=nə 8
sə=kə=ty=ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=puʁ=mwa 9
nə=pa=i=ɲɔ=ʁe=mε=pε=nə 8
kaʁ=ʒə=tj=ɛ̃=vʁε=mɑ̃=a=twa 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
27/07/2004 00:00Thierry

Une discution s’impose. L’amitié est impossible si on est pas sur les mêmes bases sentimentale.
Amicalement. . . . . . thierry. . . . .

Poème Amitié
Du 27/07/2004 00:00

L'écrit contient 138 mots qui sont répartis dans 1 strophes.