Poème-France.com

Poeme : Mal D’AimerMal D’Aimer

Dans ma vie en noir et blanc
Je vois ton visage en couleur
Je pense à toi immoralement
Je désire vivement ton corps,
Toi mon horizon, mon amour
J’aime tes cheveux de jais
Tes yeux couleur d’azur
Tes lèvres comme des rubis
Où tes baisers vifs, en feu
Me rendent paranoïaque ;
Tes caresses si ardentes
Tes passions si brûlantes
Innocente et ange bleu,
Surtout femme démoniaque
Scandaleusement sexy
Avec tes façons provocantes
Ta vie abracadabrante
Qui me laissent abruti ;
Parfun citron ou absinthe
Chaude comme le soleil
Fraîche comme la menthe,
Tes jambes belles et fines
Ton corps beau, une merveille
Tes formes si plantureuses
Volcaniques, folles et câlines
M’entraînent en tourbillon
En nuits d’amour magiques
Où je perds la tête, la raison
Plaisirs et extases féeriques
Fantastique, divin mon désir
Passer ma vie à te caresser
Longtemps te faire jouir
Car c’est toi mon mal d’aimer.
José Azevedo

PostScriptum

jessica va encore dire que les phrases sont un peu cochonnes


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ ma vi ɑ̃ nwaʁ e blɑ̃
ʒə vwa tɔ̃ vizaʒə ɑ̃ kulœʁ
ʒə pɑ̃sə a twa imɔʁaləmɑ̃
ʒə deziʁə vivəmɑ̃ tɔ̃ kɔʁ,
twa mɔ̃n- ɔʁizɔ̃, mɔ̃n- amuʁ
ʒεmə tε ʃəvø də ʒε
tεz- iø kulœʁ dazyʁ
tε lεvʁə- kɔmə dε ʁybi
u tε bεze vif, ɑ̃ fø
mə ʁɑ̃de paʁanɔiakə,
tε kaʁesə si aʁdɑ̃tə
tε pasjɔ̃ si bʁylɑ̃tə
inɔsɑ̃tə e ɑ̃ʒə blø,
syʁtu famə demɔnjakə
skɑ̃daløzəmɑ̃ sεksi
avεk tε fasɔ̃ pʁɔvɔkɑ̃tə
ta vi abʁakadabʁɑ̃tə
ki mə lεse abʁyti,
paʁfœ̃ sitʁɔ̃ u absɛ̃tə
ʃodə kɔmə lə sɔlεj
fʁεʃə kɔmə la mɑ̃tə,
tε ʒɑ̃bə bεlləz- e finə
tɔ̃ kɔʁ bo, ynə mεʁvεjə
tε fɔʁmə- si plɑ̃tyʁøzə
vɔlkanik, fɔləz- e kalinə
mɑ̃tʁεne ɑ̃ tuʁbijɔ̃
ɑ̃ nɥi damuʁ maʒik
u ʒə pεʁd la tεtə, la ʁεzɔ̃
plεziʁz- e εkstazə feəʁik
fɑ̃tastikə, divɛ̃ mɔ̃ deziʁ
pase ma vi a tə kaʁese
lɔ̃tɑ̃ tə fεʁə ʒuiʁ
kaʁ sε twa mɔ̃ mal dεme.