Poeme : Papa…

Papa…

Papa,
Pardonne-moi,
J’savais pas…

Tout le mal que je t’ai fait en partant,
Je m’en rends compte maintenant.
J’pensais pas que tu l’verrais comme ça,
J’croyais que c’était normal.

Il m’a fallu un an
Et quatre-cent kilomètre,
Pour me mettre dans la tête
Que j’ai deux parents.

J’t’ai délaissé,
J’voulais t’oublier.
J’pensais que ça passerai,
Que tu oublierais…

Je suis pas plus heureuse,
C’est juste différent.
Un nouveau mode de vie,
C’est dur l’adaptation.

L’amour rend fou,
J’m’en suis rendu compte,
Seulement le jour où j’ai compris
Que tu avais choisi ta femme.

J’vais pas lui jeter la pierre,
Mais faut pas se mentir,
On ne s’entend pas toujours bien.
Même si j’ai pas fait d’efforts…

Un jour faudra que j’t’avoue,
Ce que je faisais dans ma chambre tous les jours.
Nan j’broyais pas du noir,
J’écrivais mon désespoir…

J’ai des espoirs et des rêves,
Parfois j’ai peur de trop dormir,
D’oublier de les réaliser,
J’ai peur de jamais me réveiller.

Pa’ j’voudrais qu’on se pose,
Qu’on se parle.
J’voudrais te raconter ma journée,
Te raconter mes peines et mes joies.

Je rêve de pouvoir te le dire,
Que ma passion c’est d’écrire.
Je ne sais pas si j’en aurais la force,
Mais je sais que c’est ça qui me renforce.

Peut-être que ce texte,
J’finirais par te le lâcher,
Peut-être qu’un jour,
Tu pourras l’admirer…

C’est un peu long,
Mais j’ai tellement de choses à dire,
Mes vers ne sont pas égaux,
Mais ce qui compte ce sont mes mots…

On pourra critiquer,
Je ne tenterais pas d’argumenter,
J’écris avec mon cœur,
Trop de larmes ont coulé
Pour notre bonheur…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Papa…

  pa=pa 2
  par=don=ne=moi 4
  jsa=vais=pas 3

  tout=le=mal=que=je=tai=fait=en=par=tant 10
  je=men=rends=comp=te=main=te=nant 8
  jpen=sais=pas=que=tu=l=ver=rais=comme=ça 10
  jcro=yais=que=cé=tait=nor=mal 7

  il=ma=fal=lu=un=an 6
  et=qua=tre=cent=ki=lo=mè=tre 8
  pour=me=met=tre=dans=la=tê=te 8
  que=jai=deux=pa=rents 5

  jtai=dé=lais=sé 4
  jvou=lais=tou=bli=er 5
  jpen=sais=que=ça=pas=se=rai 7
  que=tu=ou=blie=rais 5

  je=suis=pas=plus=heu=reu=se 7
  cest=jus=te=dif=fé=rent 6
  un=nou=veau=mo=de=de=vie 7
  cest=dur=la=dap=ta=ti=on 7

  la=mour=rend=fou 4
  jmen=suis=ren=du=comp=te 6
  seule=ment=le=jour=où=jai=com=pris 8
  que=tu=a=vais=choi=si=ta=femme 8

  jvais=pas=lui=je=ter=la=pier=re 8
  mais=faut=pas=se=men=tir 6
  on=ne=sen=tend=pas=tou=jours=bien 8
  mê=me=si=jai=pas=fait=def=forts 8

  un=jour=fau=dra=que=j=ta=voue 8
  ce=que=je=fai=sais=dans=ma=chambre=tous=les=jours 11
  nan=j=bro=yais=pas=du=noir 7
  jé=cri=vais=mon=dé=ses=poir 7

  jai=des=es=poirs=et=des=rê=ves 8
  par=fois=jai=peur=de=trop=dor=mir 8
  dou=blier=de=les=ré=a=li=ser 8
  jai=peur=de=ja=mais=me=ré=vei=ller 9

  paj=vou=drais=quon=se=po=se 7
  quon=se=pa=rle 4
  jvou=drais=te=ra=con=ter=ma=jour=née 9
  te=ra=con=ter=mes=peines=et=mes=joies 9

  je=rêve=de=pou=voir=te=le=dire 8
  que=ma=pas=sion=cest=dé=cri=re 8
  je=ne=sais=pas=si=jen=au=rais=la=force 10
  mais=je=sais=que=cest=ça=qui=me=ren=force 10

  peut=tê=tre=que=ce=tex=te 7
  jfi=ni=rais=par=te=le=lâ=cher 8
  peut=tê=tre=quun=jour 5
  tu=pour=ras=lad=mi=rer 6

  cest=un=peu=long 4
  mais=jai=tel=le=ment=de=choses=à=dire 9
  mes=vers=ne=sont=pas=é=gaux 7
  mais=ce=qui=comp=te=ce=sont=mes=mots 9

  on=pour=ra=cri=ti=quer 6
  je=ne=tente=rais=pas=dar=gu=men=ter 9
  jé=cris=a=vec=mon=cœur 6
  trop=de=lar=mes=ont=cou=lé 7
  pour=no=tre=bon=heur 5
 • Phonétique : Papa…

  papa,
  paʁdɔnə mwa,
  ʒsavε pa…

  tu lə mal kə ʒə tε fε ɑ̃ paʁtɑ̃,
  ʒə mɑ̃ ʁɑ̃ kɔ̃tə mɛ̃tənɑ̃.
  ʒpɑ̃sε pa kə ty lveʁε kɔmə sa,
  ʒkʁwajε kə setε nɔʁmal.

  il ma faly œ̃n- ɑ̃
  e katʁə sɑ̃ kilɔmεtʁə,
  puʁ mə mεtʁə dɑ̃ la tεtə
  kə ʒε dø paʁɑ̃.

  ʒtε delεse,
  ʒvulε tublje.
  ʒpɑ̃sε kə sa pasəʁε,
  kə ty ubljəʁε…

  ʒə sɥi pa plysz- œʁøzə,
  sε ʒystə difeʁɑ̃.
  œ̃ nuvo mɔdə də vi,
  sε dyʁ ladaptasjɔ̃.

  lamuʁ ʁɑ̃ fu,
  ʒmɑ̃ sɥi ʁɑ̃dy kɔ̃tə,
  sələmɑ̃ lə ʒuʁ u ʒε kɔ̃pʁi
  kə ty avε ʃwazi ta famə.

  ʒvε pa lɥi ʒəte la pjeʁə,
  mε fo pa sə mɑ̃tiʁ,
  ɔ̃ nə sɑ̃tɑ̃ pa tuʒuʁ bjɛ̃.
  mεmə si ʒε pa fε defɔʁ…

  œ̃ ʒuʁ fodʁa kə ʒtavu,
  sə kə ʒə fəzε dɑ̃ ma ʃɑ̃bʁə tus lε ʒuʁ.
  nɑ̃ ʒbʁwajε pa dy nwaʁ,
  ʒekʁivε mɔ̃ dezεspwaʁ…

  ʒε dεz- εspwaʁz- e dε ʁεvə,
  paʁfwa ʒε pœʁ də tʁo dɔʁmiʁ,
  dublje də lε ʁealize,
  ʒε pœʁ də ʒamε mə ʁevεje.

  paʒvudʁε kɔ̃ sə pozə,
  kɔ̃ sə paʁlə.
  ʒvudʁε tə ʁakɔ̃te ma ʒuʁne,
  tə ʁakɔ̃te mε pεnəz- e mε ʒwa.

  ʒə ʁεvə də puvwaʁ tə lə diʁə,
  kə ma pasjɔ̃ sε dekʁiʁə.
  ʒə nə sε pa si ʒɑ̃n- oʁε la fɔʁsə,
  mε ʒə sε kə sε sa ki mə ʁɑ̃fɔʁsə.

  pø tεtʁə kə sə tεkstə,
  ʒfiniʁε paʁ tə lə laʃe,
  pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ,
  ty puʁʁa ladmiʁe…

  sεt- œ̃ pø lɔ̃,
  mε ʒε tεllmɑ̃ də ʃozəz- a diʁə,
  mε vεʁ nə sɔ̃ pa eɡo,
  mε sə ki kɔ̃tə sə sɔ̃ mε mo…

  ɔ̃ puʁʁa kʁitike,
  ʒə nə tɑ̃təʁε pa daʁɡymɑ̃te,
  ʒekʁiz- avεk mɔ̃ kœʁ,
  tʁo də laʁməz- ɔ̃ kule
  puʁ nɔtʁə bɔnœʁ…
 • Syllabes Phonétique : Papa…

  pa=pa 2
  paʁ=dɔ=nə=mwa 4
  ʒsa=vε=pa 3

  tulə=mal=kə=ʒə=tε=fε=ɑ̃=paʁ=tɑ̃ 9
  ʒə=mɑ̃=ʁɑ̃=kɔ̃=tə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 8
  ʒpɑ̃=sε=pakə=ty=lve=ʁε=kɔ=mə=sa 9
  ʒkʁwa=j=ε=kə=se=tε=nɔʁ=mal 8

  il=ma=fa=ly=œ̃=nɑ̃ 6
  e=ka=tʁə=sɑ̃=ki=lɔ=mε=tʁə 8
  puʁ=mə=mε=tʁə=dɑ̃=la=tε=tə 8
  kə=ʒε=dø=pa=ʁɑ̃ 5

  ʒtε=de=lε=se 4
  ʒvu=lε=tu=blj=e 5
  ʒpɑ̃=sε=kə=sa=pa=sə=ʁε 7
  kə=ty=u=blj=ə=ʁε 6

  ʒə=sɥi=pa=plys=zœ=ʁø=zə 7
  sε=ʒys=tə=di=fe=ʁɑ̃ 6
  œ̃=nu=vo=mɔ=də=də=vi 7
  sε=dyʁ=la=dap=ta=sj=ɔ̃ 7

  la=muʁ=ʁɑ̃=fu 4
  ʒmɑ̃=sɥi=ʁɑ̃=dy=kɔ̃=tə 6
  sə=lə=mɑ̃lə=ʒuʁ=u=ʒε=kɔ̃=pʁi 8
  kə=ty=a=vε=ʃwa=zi=ta=famə 8

  ʒvε=pa=lɥi=ʒə=te=la=pje=ʁə 8
  mε=fo=pa=sə=mɑ̃=tiʁ 6
  ɔ̃=nə=sɑ̃=tɑ̃=pa=tu=ʒuʁ=bjɛ̃ 8
  mε=mə=si=ʒε=pa=fε=de=fɔʁ 8

  œ̃=ʒuʁ=fo=dʁa=kə=ʒta=vu 7
  sə=kə=ʒə=fə=zε=dɑ̃=ma=ʃɑ̃bʁə=tus=lε=ʒuʁ 11
  nɑ̃=ʒbʁwa=j=ε=pa=dy=nwaʁ 7
  ʒe=kʁi=vε=mɔ̃=de=zεs=pwaʁ 7

  ʒε=dε=zεs=pwaʁ=ze=dε=ʁε=və 8
  paʁ=fwa=ʒε=pœʁ=də=tʁo=dɔʁ=miʁ 8
  du=blje=də=lε=ʁe=a=li=ze 8
  ʒε=pœʁ=də=ʒa=mεmə=ʁe=vε=je 8

  paʒ=vu=dʁε=kɔ̃=sə=po=zə 7
  kɔ̃=sə=paʁ=lə 4
  ʒvu=dʁεtə=ʁa=kɔ̃=te=ma=ʒuʁ=ne 8
  tə=ʁa=kɔ̃=te=mε=pεnə=ze=mε=ʒwa 9

  ʒə=ʁεvə=də=pu=vwaʁ=tə=lə=diʁə 8
  kə=ma=pa=sjɔ̃=sε=de=kʁi=ʁə 8
  ʒə=nə=sε=pa=si=ʒɑ̃=no=ʁεlafɔʁsə 8
  mεʒə=sε=kə=sε=sa=ki=mə=ʁɑ̃fɔʁsə 8

  pø=tε=tʁə=kə=sə=tεk=stə 7
  ʒfi=ni=ʁε=paʁ=tə=lə=la=ʃe 8
  pø=tε=tʁə=kœ̃=ʒuʁ 5
  ty=puʁ=ʁa=lad=mi=ʁe 6

  sε=tœ̃=pø=lɔ̃ 4
  mε=ʒε=tεl=lmɑ̃də=ʃo=zə=za=diʁə 8
  mε=vεʁ=nə=sɔ̃=pa=e=ɡo 7
  mε=sə=ki=kɔ̃tə=sə=sɔ̃=mε=mo 8

  ɔ̃=puʁ=ʁa=kʁi=ti=ke 6
  ʒə=nə=tɑ̃tə=ʁε=pa=daʁ=ɡy=mɑ̃=te 9
  ʒe=kʁi=za=vεk=mɔ̃=kœ=ʁə 7
  tʁo=də=laʁ=mə=zɔ̃=ku=le 7
  puʁ=nɔ=tʁə=bɔ=nœ=ʁə 6

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Famille
Publié le 24/07/2012 23:36

L'écrit contient 323 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : Julie-00