Poème-France.com

Poeme : NousNous

Un jour, on était amis
Puis on est devenu amoureux
Mais Dieu a voulu que tu devienne militaire,
Et non avec moi.
Aujourd’hui on est jeune
Mais plustard, je ne veux pas te perdre
Je t’aime trop pour cela.
Julie

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ, ɔ̃n- etε ami
pɥiz- ɔ̃n- ε dəvəny amuʁø
mε djø a vuly kə ty dəvjεnə militεʁə,
e nɔ̃ avεk mwa.
oʒuʁdɥi ɔ̃n- ε ʒənə
mε plystaʁ, ʒə nə vø pa tə pεʁdʁə
ʒə tεmə tʁo puʁ səla.