Poème-France.com

Poeme : Cette RéflexionCette Réflexion

Morgane ou Julie ?
Voilà à quoi tu penses
11 mois et 5 mois
Voilà à quoi tu compares
Amour sexuel ou Amour sentimental ?
Voilà sur quoi tu hésites.
Lequel choisir c’est ta réflexion.
Mieux vaut un Amour sentimental ?
Ou un Amour sexuel ?

Près de chez toi, loin de chez toi
Voilà un problème.
Peut-être aimes-tu plus Julie ?
Mais 5 mois, amours sentimental et loin de chez toi
Toutes les contraintes sont de son côté.
Par contre, une chose est sûre, elle t’aime
Et compte faire son avenir avec toi.
Mais face à 11 mois, amour sexuel et près de chez toi
Tous les avantages sont en sa faveur
Mais t’aime-t-elle autant que Julie ?
Compte faire son avenir avec toi ?
Ces deux questions sont importantes
Même si tu crois que ces questions ne sont pas importantes
Tu te trompes.
Te suivras t’elle quand tu partiras pourton travail
Tu saispas, mais Julie le fera.
A vrai dire, elle ferait tout pour toi,
Et toi tu le sais tout ça.
Elle ne comprends pas ta réflexion
Car tu devrais savoir ce que tu veux.
Soit c’est Morgan, soit c’est Julie.
Mais mets-toi à leurs places
Mets-toi à ma place.
Tout mon avenir est entre tes mains
Et mon cœur t’appartiens.
Alors soit tu le gardes
Soit tu le jettes
Mais fais le vite et franchement
Mieux vaut une douleur spontanée et rapide
Qu’une douleur lente et douce.
En tout les cas mon cœur aura toujours une partie
Qui t’appartiendras ; oui à Rudy.
Dis-moi ce que tu penses de moi.
Aujourd’hui, maintenant, à ce moment-ci.
Soit cette réflexion broie du noir
Ou soit cette réflexion avance mais pas vers moi,
Vers elle, car tu es avec elle
Pendant le moment de ta réflexion.
As-tu des affinités sentimentales avec elle
Ou me prends-tu pour ta petite sœur.
Ton amour est-il un Grand Amour comme personne tu ressentiras
Un Amour simple ou un Amour fraternel ?
Et, pour elle, est-ce de l’Amour sexuel, un Amour simpleou un Grand Amour ?
Réponds-moi pour que mon cœur ne soit plus dans l’ombre,
Dans la doute, et qu’il ne soit plus en péris.
Ouvre-toi les yeux et après les miens s’ouvriront
Selon ton regard et ta façon de me regarder.
Julie

PostScriptum

J’en ai marre de souffrir, dis moi tout. M’aimes tu ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔʁɡanə u ʒyli ?
vwala a kwa ty pɑ̃sə
ɔ̃zə mwaz- e sɛ̃k mwa
vwala a kwa ty kɔ̃paʁə
amuʁ sεksɥεl u amuʁ sɑ̃timɑ̃al ?
vwala syʁ kwa ty ezitə.
ləkεl ʃwaziʁ sε ta ʁeflεksjɔ̃.
mjø vo œ̃n- amuʁ sɑ̃timɑ̃al ?
u œ̃n- amuʁ sεksɥεl ?

pʁε də ʃe twa, lwɛ̃ də ʃe twa
vwala œ̃ pʁɔblεmə.
pø tεtʁə εmə ty plys ʒyli ?
mε sɛ̃k mwa, amuʁ sɑ̃timɑ̃al e lwɛ̃ də ʃe twa
tutə lε kɔ̃tʁɛ̃tə sɔ̃ də sɔ̃ kote.
paʁ kɔ̃tʁə, ynə ʃozə ε syʁə, εllə tεmə
e kɔ̃tə fεʁə sɔ̃n- avəniʁ avεk twa.
mε fasə a ɔ̃zə mwa, amuʁ sεksɥεl e pʁε də ʃe twa
tus lεz- avɑ̃taʒə sɔ̃t- ɑ̃ sa favœʁ
mε tεmə tεllə otɑ̃ kə ʒyli ?
kɔ̃tə fεʁə sɔ̃n- avəniʁ avεk twa ?
sε dø kεstjɔ̃ sɔ̃t- ɛ̃pɔʁtɑ̃tə
mεmə si ty kʁwa kə sε kεstjɔ̃ nə sɔ̃ pa ɛ̃pɔʁtɑ̃tə
ty tə tʁɔ̃pə.
tə sɥivʁa tεllə kɑ̃ ty paʁtiʁa puʁtɔ̃ tʁavaj
ty sεspa, mε ʒyli lə fəʁa.
a vʁε diʁə, εllə fəʁε tu puʁ twa,
e twa ty lə sε tu sa.
εllə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa ta ʁeflεksjɔ̃
kaʁ ty dəvʁε savwaʁ sə kə ty vø.
swa sε mɔʁɡɑ̃, swa sε ʒyli.
mε mεt twa a lœʁ plasə
mεt twa a ma plasə.
tu mɔ̃n- avəniʁ εt- ɑ̃tʁə tε mɛ̃
e mɔ̃ kœʁ tapaʁtjɛ̃.
alɔʁ swa ty lə ɡaʁdə
swa ty lə ʒεtə
mε fε lə vitə e fʁɑ̃ʃəmɑ̃
mjø vo ynə dulœʁ spɔ̃tane e ʁapidə
kynə dulœʁ lɑ̃tə e dusə.
ɑ̃ tu lε ka mɔ̃ kœʁ oʁa tuʒuʁz- ynə paʁti
ki tapaʁtjɛ̃dʁa, ui a ʁydi.
di mwa sə kə ty pɑ̃sə də mwa.
oʒuʁdɥi, mɛ̃tənɑ̃, a sə mɔmɑ̃ si.
swa sεtə ʁeflεksjɔ̃ bʁwa dy nwaʁ
u swa sεtə ʁeflεksjɔ̃ avɑ̃sə mε pa vεʁ mwa,
vεʁz- εllə, kaʁ ty ε avεk εllə
pɑ̃dɑ̃ lə mɔmɑ̃ də ta ʁeflεksjɔ̃.
a ty dεz- afinite sɑ̃timɑ̃aləz- avεk εllə
u mə pʁɑ̃ ty puʁ ta pətitə sœʁ.
tɔ̃n- amuʁ εt- il œ̃ ɡʁɑ̃t- amuʁ kɔmə pεʁsɔnə ty ʁəsɑ̃tiʁa
œ̃n- amuʁ sɛ̃plə u œ̃n- amuʁ fʁatεʁnεl ?
e, puʁ εllə, ε sə də lamuʁ sεksɥεl, œ̃n- amuʁ sɛ̃pləu œ̃ ɡʁɑ̃t- amuʁ ?
ʁepɔ̃ mwa puʁ kə mɔ̃ kœʁ nə swa plys dɑ̃ lɔ̃bʁə,
dɑ̃ la dutə, e kil nə swa plysz- ɑ̃ peʁi.
uvʁə twa lεz- iøz- e apʁε lε mjɛ̃ suvʁiʁɔ̃
səlɔ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ e ta fasɔ̃ də mə ʁəɡaʁde.