Poeme-France : Lecture Écrit Oubli

Poeme : L’Oubli Chrysalide

Poème Oubli
Publié le 01/05/2021 17:13

L'écrit contient 428 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Justbecool

L’Oubli Chrysalide

Encore aujourd’hui, Chrysalide, il n’y a pas une heure sans que je ne pense à toi,
Ta silhouette, ton sourire, ton regard, le rire étouffé de tes spasmes,
La douceur de ta peau, ta bouche tendre et pleine de sarcasmes,
Ta candide blondeur, tes cheveux qui flamboient.

Sur le bord de la route, je regarde le bout de mes chausses percées,
Et je me dis, que d’avoir perdu tout cela, je l’ai bien mérité.

Oh certes nous avons été tous deux à ramer vers ce gouffre,
Mais j’ai la sensation d’être bien seul dans cette tristesse qui m’étouffe.

Il n’y a pas un matin, ou ma première pensée n’est pas pour toi,
Pas une nuit, ou mon corps ne cherche pas le tien dans la pénombre,
Tes cheveux sur mon visage, cherchant ta bouche pudibonde,
Les douces formes de ton petit corps meurtri, transi et blotti contre moi.

Et pourtant, sur cette page blanche emplit de mon mal-être,
Seules mes larmes coulent et forment des étoiles sur mes lettres.

Oh certes, nous avons tous deux commis de nombreuses erreurs,
Mais je refuse de croire qu’à cause de cela notre amour ne fut qu’un leurre.

Tu sais, il n’y aura pas une journée, sans que mon cœur te réclame,
Pas une nuit ou je te chercherai ma petite femme,
Sans jamais te retrouver, je le sais maintenant, car tu t’es donnée à un autre,
Et même si je le comprends, je ne peux que rester muet, car j’ai moi-même commis cette faute.

Alors, j’aimerai être débarrassé de ce lourd fardeau, qu’est notre amour,
Oublier tout ce qui a fait que je t’aime ou que je t’ai aimé,
Car la douleur de l’absence même si elle a été souhaitée,
N’adoucit en rien ce gâchis qui me blesse et me désarçonne tous les jours.

Oh certes, cette tâche me paraît aujourd’hui carrément impossible,
Mais je dois être fier et grand, et accepter l’inacceptable, l’incompréhensible,
Et te laisser en paix, aimer de nouveau celui que tu auras choisi,
Et moi, comme un vieil amoureux usé, je repartirai la tête basse et le cœur cramoisi.

Et là, sur le bord de cette route, j’ai mal, très mal et j’aimerai m’endormir une dernière fois,
Et t’oublier sans souffrance, avec comme dernier onguent,
Tes yeux d’un vert si pur, beaux doux et réconfortants,
Pour lesquels je me suis battu, encore et encore jusqu’au désarroi.
 • Pieds Hyphénique: L’Oubli Chrysalide

  en=coreau=jourdhui=chry=sa=lide=il=ny=a=pas=une=heu=re=sans=que=je=ne=pen=seà=toi 20
  ta=sil=houette=ton=sou=ri=re=ton=re=gard=le=ri=re=é=touf=fé=de=tes=s=pasmes 20
  la=dou=ceur=de=ta=peau=ta=bou=che=ten=dre=et=plei=ne=de=sar=cas=mes 18
  ta=can=di=de=blon=deur=tes=che=veux=qui=flam=boient 12

  sur=le=bord=de=la=rou=te=je=re=gar=de=le=bout=de=mes=chaus=ses=per=cées 19
  et=je=me=dis=que=da=voir=per=du=tout=ce=la=je=lai=bien=mé=ri=té 18

  oh=cer=tes=nous=a=vons=é=té=tous=deux=à=ra=mer=vers=ce=gouf=fre 17
  mais=jai=la=sen=sa=ti=on=dê=tre=bien=seul=dans=cet=te=tris=tes=se=qui=mé=touffe 20

  il=ny=a=pas=un=ma=tin=ou=ma=pre=mi=è=re=pen=sée=nest=pas=pour=toi 19
  pas=u=ne=nuit=ou=mon=corps=ne=cher=che=pas=le=tien=dans=la=pé=nom=bre 18
  tes=che=veux=sur=mon=vi=sa=ge=cher=chant=ta=bou=che=pu=di=bon=de 17
  les=dou=ces=for=mes=de=ton=pe=tit=corps=meur=tri=tran=si=et=blot=ti=con=tre=moi 20

  et=pour=tant=sur=cet=te=pa=ge=blan=che=em=plit=de=mon=mal=ê=tre 17
  seu=les=mes=lar=mes=cou=lent=et=for=ment=des=é=toi=les=sur=mes=let=tres 18

  oh=cer=tes=nous=a=vons=tous=deux=com=mis=de=nom=breu=ses=er=reurs 16
  mais=je=re=fuse=de=croi=re=quà=cau=se=de=ce=la=no=trea=mour=ne=fut=quun=leurre 20

  tu=sais=il=ny=au=ra=pas=u=ne=jour=née=sans=que=mon=cœur=te=ré=cla=me 19
  pas=u=ne=nuit=ou=je=te=cher=che=rai=ma=pe=ti=te=fem=me 16
  sans=ja=mais=te=re=trou=ver=je=le=sais=mainte=nant=car=tu=tes=don=née=à=un=autre 20
  et=même=si=je=le=com=prends=je=ne=peux=que=res=ter=muet=car=jai=moi=même=com=mis=cette=faute 22

  a=lors=jaime=rai=ê=tre=dé=bar=ras=sé=de=ce=lourd=far=deau=quest=no=tre=a=mour 20
  ou=bli=er=tout=ce=qui=a=fait=que=je=tai=me=ou=que=je=tai=ai=mé 18
  car=la=dou=leur=de=lab=sen=ce=mê=me=si=el=le=a=é=té=sou=hai=tée 19
  na=dou=cit=en=rien=ce=gâ=chis=qui=me=bles=se=et=me=dé=sar=çonne=tous=les=jours 20

  oh=cer=tes=cet=te=tâ=che=me=pa=raît=au=jourd=hui=car=ré=ment=im=pos=si=ble 20
  mais=je=dois=être=fier=et=grand=et=ac=cep=ter=li=nac=cep=table=lin=com=pré=hen=sible 20
  et=te=lais=ser=en=paix=ai=mer=de=nou=veau=ce=lui=que=tu=au=ras=choi=si 19
  et=moi=commeun=vieil=a=mou=reux=u=sé=je=re=par=ti=rai=la=tête=bas=seet=le=cœur=cra=moi=si 23

  et=là=sur=le=bord=de=cette=route=jai=mal=très=mal=et=jaime=rai=men=dor=mir=u=ne=der=niè=re=fois 24
  et=tou=bli=er=sans=souf=fran=ce=a=vec=com=me=der=ni=er=on=guent 17
  tes=y=eux=dun=vert=si=pur=beaux=doux=et=ré=con=for=tants 14
  pour=les=quels=je=me=suis=bat=tu=en=co=re=et=en=co=re=jus=quau=dé=sar=roi 20
 • Phonétique : L’Oubli Chrysalide

  ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi, kʁizalidə, il ni a pa ynə œʁ sɑ̃ kə ʒə nə pɑ̃sə a twa,
  ta siluεtə, tɔ̃ suʁiʁə, tɔ̃ ʁəɡaʁ, lə ʁiʁə etufe də tε spasmə,
  la dusœʁ də ta po, ta buʃə tɑ̃dʁə e plεnə də saʁkasmə,
  ta kɑ̃didə blɔ̃dœʁ, tε ʃəvø ki flɑ̃bwae.

  syʁ lə bɔʁ də la ʁutə, ʒə ʁəɡaʁdə lə bu də mε ʃosə pεʁse,
  e ʒə mə di, kə davwaʁ pεʁdy tu səla, ʒə lε bjɛ̃ meʁite.

  ɔ sεʁtə- nuz- avɔ̃z- ete tus døz- a ʁame vεʁ sə ɡufʁə,
  mε ʒε la sɑ̃sasjɔ̃ dεtʁə bjɛ̃ səl dɑ̃ sεtə tʁistεsə ki metufə.

  il ni a pa œ̃ matɛ̃, u ma pʁəmjεʁə pɑ̃se nε pa puʁ twa,
  pa ynə nɥi, u mɔ̃ kɔʁ nə ʃεʁʃə pa lə tjɛ̃ dɑ̃ la penɔ̃bʁə,
  tε ʃəvø syʁ mɔ̃ vizaʒə, ʃεʁʃɑ̃ ta buʃə pydibɔ̃də,
  lε dusə fɔʁmə- də tɔ̃ pəti kɔʁ məʁtʁi, tʁɑ̃zi e blɔti kɔ̃tʁə mwa.

  e puʁtɑ̃, syʁ sεtə paʒə blɑ̃ʃə ɑ̃pli də mɔ̃ mal εtʁə,
  sələ mε laʁmə- kule e fɔʁme dεz- etwalə syʁ mε lεtʁə.

  ɔ sεʁtə, nuz- avɔ̃ tus dø kɔmi də nɔ̃bʁøzəz- eʁœʁ,
  mε ʒə ʁəfyzə də kʁwaʁə ka kozə də səla nɔtʁə amuʁ nə fy kœ̃ ləʁə.

  ty sε, il ni oʁa pa ynə ʒuʁne, sɑ̃ kə mɔ̃ kœʁ tə ʁeklamə,
  pa ynə nɥi u ʒə tə ʃεʁʃəʁε ma pətitə famə,
  sɑ̃ ʒamε tə ʁətʁuve, ʒə lə sε mɛ̃tənɑ̃, kaʁ ty tε dɔne a œ̃n- otʁə,
  e mεmə si ʒə lə kɔ̃pʁɑ̃, ʒə nə pø kə ʁεste mɥε, kaʁ ʒε mwa mεmə kɔmi sεtə fotə.

  alɔʁ, ʒεməʁε εtʁə debaʁase də sə luʁ faʁdo, kε nɔtʁə amuʁ,
  ublje tu sə ki a fε kə ʒə tεmə u kə ʒə tε εme,
  kaʁ la dulœʁ də labsɑ̃sə mεmə si εllə a ete suεte,
  nadusi ɑ̃ ʁjɛ̃ sə ɡaʃi ki mə blεsə e mə dezaʁsɔnə tus lε ʒuʁ.

  ɔ sεʁtə, sεtə taʃə mə paʁε oʒuʁdɥi kaʁemɑ̃ ɛ̃pɔsiblə,
  mε ʒə dwaz- εtʁə fje e ɡʁɑ̃, e aksεpte linaksεptablə, lɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃siblə,
  e tə lεse ɑ̃ pε, εme də nuvo səlɥi kə ty oʁa ʃwazi,
  e mwa, kɔmə œ̃ vjεj amuʁøz- yze, ʒə ʁəpaʁtiʁε la tεtə basə e lə kœʁ kʁamwazi.

  e la, syʁ lə bɔʁ də sεtə ʁutə, ʒε mal, tʁε mal e ʒεməʁε mɑ̃dɔʁmiʁ ynə dεʁnjεʁə fwa,
  e tublje sɑ̃ sufʁɑ̃sə, avεk kɔmə dεʁnje ɔ̃ɡe,
  tεz- iø dœ̃ vεʁ si pyʁ, bo duz- e ʁekɔ̃fɔʁtɑ̃,
  puʁ lekεl ʒə mə sɥi baty, ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə ʒysko dezaʁwa.
 • Pieds Phonétique : L’Oubli Chrysalide

  ɑ̃=kɔʁəo=ʒuʁ=dɥi=kʁi=zalidə=il=ni=a=pa=y=nə=œʁ=sɑ̃=kə=ʒə=nə=pɑ̃=səa=twa 20
  ta=si=lu=εtə=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=lə=ʁi=ʁəe=tu=fe=də=tε=spas=mə 20
  la=du=sœ=ʁə=də=ta=po=ta=bu=ʃə=tɑ̃=dʁə=e=plε=nə=də=saʁ=kas=mə 19
  ta=kɑ̃=di=də=blɔ̃=dœ=ʁə=tε=ʃə=vø=ki=flɑ̃=bwa 13

  syʁ=lə=bɔʁ=də=la=ʁu=tə=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=lə=bu=də=mε=ʃo=sə=pεʁ=se 19
  e=ʒə=mə=di=kə=da=vwaʁ=pεʁ=dy=tu=sə=la=ʒə=lε=bj=ɛ̃=me=ʁi=te 19

  ɔ=sεʁ=tə=nu=za=vɔ̃=ze=te=tus=dø=za=ʁa=me=vεʁ=sə=ɡu=fʁə 17
  mε=ʒε=la=sɑ̃=sa=sjɔ̃=dε=tʁə=bjɛ̃=səl=dɑ̃=sε=tə=tʁis=tε=sə=ki=me=tu=fə 20

  il=ni=a=pa=œ̃=ma=tɛ̃=u=ma=pʁə=mj=ε=ʁə=pɑ̃=se=nε=pa=puʁ=twa 19
  pa=y=nə=nɥi=u=mɔ̃=kɔʁ=nə=ʃεʁ=ʃə=pa=lə=tj=ɛ̃=dɑ̃=la=pe=nɔ̃=bʁə 19
  tε=ʃə=vø=syʁ=mɔ̃=vi=za=ʒə=ʃεʁ=ʃɑ̃=ta=bu=ʃə=py=di=bɔ̃=də 17
  lε=du=sə=fɔʁ=mə=də=tɔ̃=pə=ti=kɔʁ=məʁ=tʁi=tʁɑ̃=zi=e=blɔ=ti=kɔ̃=tʁə=mwa 20

  e=puʁ=tɑ̃=syʁ=sε=tə=pa=ʒə=blɑ̃=ʃə=ɑ̃=pli=də=mɔ̃=mal=ε=tʁə 17
  sə=lə=mε=laʁ=mə=ku=le=e=fɔʁ=me=dε=ze=twa=lə=syʁ=mε=lε=tʁə 18

  ɔ=sεʁ=tə=nu=za=vɔ̃=tus=dø=kɔ=mi=də=nɔ̃=bʁø=zə=ze=ʁœ=ʁə 17
  mεʒəʁə=fy=zə=də=kʁwa=ʁə=ka=ko=zə=də=sə=la=nɔ=tʁə=a=muʁ=nə=fy=kœ̃=ləʁə 20

  ty=sε=il=ni=o=ʁa=pa=y=nə=ʒuʁ=ne=sɑ̃=kə=mɔ̃=kœ=ʁə=tə=ʁe=kla=mə 20
  pa=y=nə=nɥi=u=ʒə=tə=ʃεʁ=ʃə=ʁε=ma=pə=ti=tə=fa=mə 16
  sɑ̃=ʒa=mεtə=ʁə=tʁu=ve=ʒə=lə=sε=mɛ̃=tə=nɑ̃=kaʁ=ty=tε=dɔ=ne=a=œ̃=notʁə 20
  e=mεmə=siʒə=lə=kɔ̃=pʁɑ̃=ʒə=nə=pøkə=ʁεs=te=mɥε=kaʁ=ʒε=mwa=mε=mə=kɔ=mi=sε=tə=fotə 22

  a=lɔʁ=ʒεmə=ʁε=ε=tʁə=de=ba=ʁa=se=də=sə=luʁ=faʁ=do=kε=nɔ=tʁə=a=muʁ 20
  u=blj=e=tu=sə=ki=a=fε=kə=ʒə=tε=mə=u=kə=ʒə=tε=ε=me 18
  kaʁ=la=du=lœ=ʁə=də=lab=sɑ̃=sə=mε=mə=si=εl=lə=a=e=te=su=ε=te 20
  na=du=si=ɑ̃=ʁjɛ̃sə=ɡa=ʃi=ki=mə=blε=sə=e=mə=de=zaʁ=sɔ=nə=tus=lε=ʒuʁ 20

  ɔ=sεʁ=tə=sε=tə=ta=ʃə=mə=pa=ʁε=o=ʒuʁ=dɥi=ka=ʁe=mɑ̃=ɛ̃=pɔ=si=blə 20
  mεʒə=dwa=zε=tʁə=fje=e=ɡʁɑ̃=e=ak=sεp=te=li=nak=sεp=ta=blə=lɛ̃=kɔ̃=pʁe=ɑ̃siblə 20
  e=tə=lε=se=ɑ̃=pε=ε=me=də=nu=vo=səl=ɥi=kə=ty=o=ʁa=ʃwa=zi 19
  e=mwa=kɔməœ̃=vjεj=a=mu=ʁø=zy=ze=ʒə=ʁə=paʁ=ti=ʁε=latεtə=ba=səe=lə=kœʁ=kʁa=mwa=zi 22

  e=la=syʁ=lə=bɔʁdə=sεtə=ʁutə=ʒε=mal=tʁε=mal=e=ʒε=mə=ʁε=mɑ̃=dɔʁ=miʁ=y=nə=dεʁ=njε=ʁə=fwa 24
  e=tu=blj=e=sɑ̃=su=fʁɑ̃=sə=a=vεk=kɔ=mə=dεʁ=nj=e=ɔ̃=ɡe 17
  tε=zi=ø=dœ̃=vεʁ=si=pyʁ=bo=du=ze=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=tɑ̃ 14
  puʁ=le=kεl=ʒə=mə=sɥi=ba=ty=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʒys=ko=de=za=ʁwa 20

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/05/2021 19:26Franco

Magnifique!

Auteur de Poésie
01/05/2021 23:42Anya

Un poème qui touche au cœur tant la douleur de l’absence est ressentie sans pour autant nier les erreurs ou se livrer à la rancoeur Merci pour ce texte sensible et fort