Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Coupe Amère

Le Poème

Je savais la coupe empoisonnée
Mais c’est libre qu’à mes lèvres je l’ai portée.
Je savais que le goût allait me séduire
Pour mieux me détruire.
Alors je l’ai bue jusqu’à la lie
Et déjà je sens que s’accomplit
Son terrible effet
Sitôt comblée.

Je le savais et m’étais jurée
De ne pas céder au regret.

Force est d’avouer
Que j’aurais bien aimé
Que l’osmose se parsème d’étoiles.

J’ai goûté au plaisir,
A l’ivresse de tes bras.
Mais déjà tu t’échappes ;
Tu cherches à t’estomper,
Comme si rien n’avait existé.

Ne voulais-tu que l’étreinte ?
Pourtant j’ai tant à t’offrir.
Pourquoi me fuir ?

Je sens ta peur
Moi je ne te propose que le bonheur.
As-tu souffert tant
Que tu ne veuilles qu’être amant ?

Tu ne veux pas de sentiments
Mais je te connais depuis si longtemps
Que tu es devenu trop important
Pour que je fasse semblant
De ne rien ressentir
Et de ne pas souffrir.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

don’t panic, I try not to be desespered

Poeme de K2

Poète K2

K2 a publié sur le site 4 écrits. K2 est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Coupe Amèreje=sa=vais=la=coupeem=poi=son=née 8
mais=cest=libre=quà=mes=lè=vres=je=lai=por=tée 11
je=sa=vais=que=le=goût=al=lait=me=sé=duire 11
pour=mieux=me=dé=trui=re 6
a=lors=je=lai=bue=jus=quà=la=lie 9
et=dé=jà=je=sens=que=sac=com=plit 9
son=ter=ri=ble=ef=fet 6
si=tôt=com=blée 4

je=le=sa=vais=et=mé=tais=ju=rée 9
de=ne=pas=cé=der=au=re=gret 8

for=ce=est=da=vou=er 6
que=jau=rais=bien=ai=mé 6
que=los=mose=se=par=sè=me=dé=toiles 9

jai=goû=té=au=plai=sir 6
a=livres=se=de=tes=bras 6
mais=dé=jà=tu=té=chap=pes 7
tu=cherches=à=tes=tom=per 6
comme=si=rien=na=vait=exis=té 7

ne=vou=lais=tu=que=lé=treinte 7
pour=tant=jai=tant=à=tof=frir 7
pour=quoi=me=fu=ir 5

je=sens=ta=peur 4
moi=je=ne=te=pro=pose=que=le=bon=heur 10
as=tu=souf=fert=tant 5
que=tu=ne=veuilles=quêtrea=mant 6

tu=ne=veux=pas=de=sen=timents 7
mais=je=te=con=nais=de=puis=si=long=temps 10
que=tu=es=de=ve=nu=trop=im=por=tant 10
pour=que=je=fasse=sem=blant 6
de=ne=rien=res=sen=tir 6
et=de=ne=pas=souf=frir 6
Phonétique : La Coupe Amèreʒə savε la kupə ɑ̃pwazɔne
mε sε libʁə ka mε lεvʁə- ʒə lε pɔʁte.
ʒə savε kə lə ɡu alε mə sedɥiʁə
puʁ mjø mə detʁɥiʁə.
alɔʁ ʒə lε bɥ ʒyska la li
e deʒa ʒə sɑ̃s kə sakɔ̃pli
sɔ̃ teʁiblə efε
sito kɔ̃ble.

ʒə lə savεz- e metε ʒyʁe
də nə pa sede o ʁəɡʁε.

fɔʁsə ε davue
kə ʒoʁε bjɛ̃ εme
kə lɔsmozə sə paʁsεmə detwalə.

ʒε ɡute o plεziʁ,
a livʁεsə də tε bʁa.
mε deʒa ty teʃapə,
ty ʃεʁʃəz- a tεstɔ̃pe,
kɔmə si ʁjɛ̃ navε εɡziste.

nə vulε ty kə letʁɛ̃tə ?
puʁtɑ̃ ʒε tɑ̃ a tɔfʁiʁ.
puʁkwa mə fɥiʁ ?

ʒə sɑ̃s ta pœʁ
mwa ʒə nə tə pʁɔpozə kə lə bɔnœʁ.
a ty sufεʁ tɑ̃
kə ty nə vœjə kεtʁə amɑ̃ ?

ty nə vø pa də sɑ̃timɑ̃
mε ʒə tə kɔnε dəpɥi si lɔ̃tɑ̃
kə ty ε dəvəny tʁo ɛ̃pɔʁtɑ̃
puʁ kə ʒə fasə sɑ̃blɑ̃
də nə ʁjɛ̃ ʁəsɑ̃tiʁ
e də nə pa sufʁiʁ.
Syllabes Phonétique : La Coupe Amèreʒə=sa=vε=la=kupəɑ̃=pwa=zɔ=ne 8
mε=sε=libʁə=ka=mε=lε=vʁə=ʒə=lε=pɔʁ=te 11
ʒə=sa=vεkə=lə=ɡu=a=lε=mə=sed=ɥiʁə 10
puʁ=mjø=mə=det=ʁɥi=ʁə 6
a=lɔʁʒə=lε=bɥ=ʒys=ka=la=li 8
e=de=ʒaʒə=sɑ̃s=kə=sa=kɔ̃=pli 8
sɔ̃=te=ʁi=blə=e=fε 6
si=to=kɔ̃=ble 4

ʒə=lə=sa=vε=ze=me=tε=ʒy=ʁe 9
də=nə=pa=se=de=o=ʁə=ɡʁε 8

fɔʁ=sə=ε=da=vu=e 6
kə=ʒo=ʁε=bj=ɛ̃=ε=me 7
kə=lɔs=mozə=sə=paʁ=sε=mə=de=twalə 9

ʒε=ɡu=te=o=plε=ziʁ 6
a=li=vʁε=sə=də=tε=bʁa 7
mε=de=ʒa=ty=te=ʃa=pə 7
ty=ʃεʁ=ʃə=za=tεs=tɔ̃=pe 7
kɔmə=si=ʁjɛ̃=na=vε=εɡ=zis=te 8

nə=vu=lε=ty=kə=le=tʁɛ̃=tə 8
puʁ=tɑ̃=ʒε=tɑ̃=a=tɔ=fʁiʁ 7
puʁ=kwa=mə=fɥ=iʁ 5

ʒə=sɑ̃s=ta=pœ=ʁə 5
mwaʒə=nə=tə=pʁɔ=pozə=kə=lə=bɔ=nœʁ 9
a=ty=su=fεʁ=tɑ̃ 5
kə=ty=nə=vœjə=kε=tʁə=a=mɑ̃ 8

ty=nə=vø=pa=də=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8
mεʒə=tə=kɔ=nε=dəp=ɥi=si=lɔ̃=tɑ̃ 9
kə=ty=εdə=və=ny=tʁo=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 9
puʁ=kə=ʒə=fa=sə=sɑ̃=blɑ̃ 7
də=nə=ʁj=ɛ̃=ʁə=sɑ̃=tiʁ 7
e=də=nə=pa=su=fʁiʁ 6

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
20/05/2005 04:38Kokinne

Tres beau poeme bravo:)

Poème - Sans Thème -
Du 01/03/2005 20:20

L'écrit contient 178 mots qui sont répartis dans 7 strophes.