Slam : L’égérie

L’égérie

Quand tu me manques Je perds l’équilibre
J’erre dans mon itinéraire et le cœur vibre
Tel un navire dans la tempête sans guibre
Et la nostalgie s’installe dans l’aire lugubre
Mon cœur déçu est recouvert de ténèbres
Car le manque est une souffrance horrible
Tu es ma raison d’être et le rêve plausible
Ta tendresse soutient mon coeur sensible
Ta gentillesse appaise ma douleur pénible
Et elle m’inspire confiance de l’ange fiable
Je te cherche chaque jour sans te croiser
Puis je rentre chez moi avec le cœur brisé
Je prie afin que la souffrance soit apaisée
J’écris quelques vers et des mots croisés
Penser à toi tout le temps est un rite prisé
Il me soulage puis je reprends mes forces
Le feu de joie s’allume et la peine s’efface
Tu es la précieuse perle de mon existence
La noblesse rare de ton coeur m’influence
Une muse géniale inspiratrice de romance
Tu es une adorable balsamine sans épines
Ton âme m’envahit me cerne et me câline
Effluve d’une égérie raffinée et autant fine
Qui m’assiste quand je trace et je dessine
Car je ne suis pas l’homme qui procarstine

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’égérie

  quand=tu=me=man=ques=je=perds=lé=qui=li=bre 11
  jerre=dans=mon=i=ti=né=rai=re=et=le=cœur=vibre 12
  tel=un=na=vi=re=dans=la=tem=pê=te=sans=guibre 12
  et=la=nos=tal=gie=sins=tal=le=dans=laire=lu=gubre 12
  mon=cœur=dé=çu=est=re=cou=vert=de=té=nè=bres 12
  car=le=man=que=est=u=ne=souf=fran=ce=hor=rible 12
  tu=es=ma=rai=son=dêtre=et=le=rê=ve=plau=sible 12
  ta=ten=dres=se=sou=tient=mon=coeur=sen=si=ble 11
  ta=gen=tilles=se=ap=pai=se=ma=dou=leur=pé=nible 12
  et=el=le=mins=pire=con=fian=ce=de=lan=ge=fiable 12
  je=te=cher=che=cha=que=jour=sans=te=croi=ser 11
  puis=je=ren=tre=chez=moi=a=vec=le=cœur=bri=sé 12
  je=prie=a=fin=que=la=souf=france=soit=a=pai=sée 12
  jé=cris=quel=ques=vers=et=des=mots=croi=sés 10
  pen=ser=à=toi=tout=le=temps=est=un=rite=pri=sé 12
  il=me=sou=la=ge=puis=je=re=prends=mes=for=ces 12
  le=feu=de=joie=sal=lume=et=la=pei=ne=sef=face 12
  tu=es=la=pré=cieu=se=per=le=de=mon=exis=tence 12
  la=no=bles=se=ra=re=de=ton=coeur=min=fluen=ce 12
  une=muse=gé=nia=leins=pi=ra=tri=ce=de=ro=mance 12
  tu=es=unea=do=rable=bal=sa=mi=ne=sans=é=pines 12
  ton=â=me=men=va=hit=me=cerne=et=me=câ=line 12
  ef=fluve=du=neé=gé=rie=raf=fi=née=et=au=tant=fine 13
  qui=mas=sis=te=quand=je=tra=ce=et=je=des=sine 12
  car=je=ne=suis=pas=l=hom=me=qui=pro=cars=tine 12
 • Phonétique : L’égérie

  kɑ̃ ty mə mɑ̃k ʒə pεʁd lekilibʁə
  ʒeʁə dɑ̃ mɔ̃n- itineʁεʁə e lə kœʁ vibʁə
  tεl œ̃ naviʁə dɑ̃ la tɑ̃pεtə sɑ̃ ɡibʁə
  e la nɔstalʒi sɛ̃stalə dɑ̃ lεʁə lyɡybʁə
  mɔ̃ kœʁ desy ε ʁəkuvεʁ də tenεbʁə
  kaʁ lə mɑ̃kə εt- ynə sufʁɑ̃sə ɔʁiblə
  ty ε ma ʁεzɔ̃ dεtʁə e lə ʁεvə ploziblə
  ta tɑ̃dʁεsə sutjɛ̃ mɔ̃ kœʁ sɑ̃siblə
  ta ʒɑ̃tijεsə apεzə ma dulœʁ peniblə
  e εllə mɛ̃spiʁə kɔ̃fjɑ̃sə də lɑ̃ʒə fjablə
  ʒə tə ʃεʁʃə ʃakə ʒuʁ sɑ̃ tə kʁwaze
  pɥi ʒə ʁɑ̃tʁə ʃe mwa avεk lə kœʁ bʁize
  ʒə pʁi afɛ̃ kə la sufʁɑ̃sə swa apεze
  ʒekʁi kεlk vεʁz- e dε mo kʁwaze
  pɑ̃se a twa tu lə tɑ̃z- εt- œ̃ ʁitə pʁize
  il mə sulaʒə pɥi ʒə ʁəpʁɑ̃ mε fɔʁsə
  lə fø də ʒwa salymə e la pεnə sefasə
  ty ε la pʁesjøzə pεʁlə də mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
  la nɔblεsə ʁaʁə də tɔ̃ kœʁ mɛ̃flɥɑ̃sə
  ynə myzə ʒenjalə ɛ̃spiʁatʁisə də ʁɔmɑ̃sə
  ty ε ynə adɔʁablə balsaminə sɑ̃z- epinə
  tɔ̃n- amə mɑ̃vai mə sεʁnə e mə kalinə
  eflyvə dynə eʒeʁi ʁafine e otɑ̃ finə
  ki masistə kɑ̃ ʒə tʁasə e ʒə desinə
  kaʁ ʒə nə sɥi pa lɔmə ki pʁɔkaʁstinə
 • Syllabes Phonétique : L’égérie

  kɑ̃=ty=mə=mɑ̃k=ʒə=pεʁd=le=ki=li=bʁə 10
  ʒe=ʁə=dɑ̃=mɔ̃=ni=ti=ne=ʁε=ʁə=e=lə=kœʁ=vi=bʁə 14
  tεl=œ̃=na=vi=ʁə=dɑ̃=la=tɑ̃=pε=tə=sɑ̃=ɡi=bʁə 13
  e=la=nɔs=tal=ʒi=sɛ̃s=ta=lə=dɑ̃=lε=ʁə=ly=ɡy=bʁə 14
  mɔ̃=kœ=ʁə=de=sy=εʁ=ə=ku=vεʁ=də=te=nε=bʁə 13
  kaʁ=lə=mɑ̃=kə=ε=ty=nə=su=fʁɑ̃=sə=ɔ=ʁi=blə 13
  ty=ε=ma=ʁε=zɔ̃=dε=tʁə=e=lə=ʁε=və=plo=zi=blə 14
  ta=tɑ̃=dʁε=sə=su=tj=ɛ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=sɑ̃=si=blə 13
  ta=ʒɑ̃=ti=jε=sə=a=pε=zə=ma=du=lœʁ=pe=ni=blə 14
  e=εl=lə=mɛ̃s=pi=ʁə=kɔ̃=fjɑ̃=sə=də=lɑ̃=ʒə=fja=blə 14
  ʒə=tə=ʃεʁ=ʃə=ʃa=kə=ʒuʁ=sɑ̃=tə=kʁwa=ze 11
  pɥi=ʒə=ʁɑ̃=tʁə=ʃe=mwa=a=vεk=lə=kœ=ʁə=bʁi=ze 13
  ʒə=pʁi=a=fɛ̃=kə=la=su=fʁɑ̃=sə=swa=a=pε=ze 13
  ʒe=kʁi=kεl=kə=vεʁ=ze=dε=mo=kʁwa=ze 10
  pɑ̃=se=a=twa=tu=lə=tɑ̃=zε=tœ̃=ʁi=tə=pʁi=ze 13
  il=mə=su=la=ʒə=pɥi=ʒə=ʁə=pʁɑ̃=mε=fɔʁ=sə 12
  lə=fø=də=ʒwa=sa=ly=mə=e=la=pε=nə=se=fa=sə 14
  ty=ε=la=pʁe=sjø=zə=pεʁ=lə=də=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə 14
  la=nɔ=blε=sə=ʁa=ʁə=də=tɔ̃=kœ=ʁə=mɛ̃f=lɥɑ̃=sə 13
  ynə=my=zə=ʒe=nja=lə=ɛ̃s=pi=ʁa=tʁi=sə=də=ʁɔ=mɑ̃sə 14
  ty=ε=y=nə=a=dɔ=ʁablə=bal=sa=mi=nə=sɑ̃=ze=pinə 14
  tɔ̃=na=mə=mɑ̃=va=i=mə=sεʁ=nə=e=mə=ka=li=nə 14
  e=flyvə=dy=nə=e=ʒe=ʁi=ʁa=fi=ne=e=o=tɑ̃=finə 14
  ki=ma=sis=tə=kɑ̃=ʒə=tʁa=sə=e=ʒə=de=si=nə 13
  kaʁ=ʒə=nə=sɥi=pa=lɔ=mə=ki=pʁɔ=kaʁ=sti=nə 12

Historique des Modifications

09/02/2022 13:36

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/02/2022 13:23Kaha

Tu es le joyeux cadeau du ciel

Auteur de Poésie
10/02/2022 12:47Anya

rêve ou réalité, un bel hommage à cette égérie qui vous a inspiré ce poème et nous offre ce plaisir de lecture

👍