Poeme-France : Lecture Écrit Absence

Poeme : Perdue…

Poème Absence
Publié le 25/05/2005 00:09

L'écrit contient 357 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Kapsounete

Perdue…

Parfois on se sent vide… vide de toutes émotions et de toutes pensées.
La vie nous traverse sans que l’on sente le moindre petit frisson.
Les choses autour de nous sont immobiles, plus rien ne bouge.
Nos chansons préférées ne nous décrochent même plus le petit sursaut aux premières notes.
On se sent las, on se sent seul.
On pourrait attendre des heures assis par terre que le téléphone daigne sonner… et on attend.
La nuit, nos yeux refusent de se fermer et au moment où enfin où l’on commence à s’apaiser, à se sentir partir dans les bras de Morphée, une idée nous assaille et les larmes nous gagnent.
Dépression passagère.
On s’endort, le visage humide et les yeux gonflés.
On dit souvent « ça ira mieux demain » mais le matin quand on se lève, rien ne se passe.
On est toujours aussi vide, toujours aussi seul.
Je vis dans une bulle à la paroi cristalline fragile… et je rêve, je m’envole, je plane quelques instants dans ses bras et plus je voudrais y croire, plus la chute est rapide et violente.
A chacun de mes rêves, je met un peu plus d’espoir, un peu plus d’énergie…
J’ai beau me protéger des désillusions, j’ai beau me dire que je serais déçue, je n’arrive même pas à me croire.
Et je tombe. Je tombe et ça fait mal.
J’ai beau rire en apparence, me remonter le moral en relativisant, je ne peux pas empêcher mes larmes.
J’aurai aimé qu’il soit ma drogue, j’aurais voulu que dans ses bras le monde paraisse moins cruel, mais au lieu de perdurer l’étreinte, il a ouvert les bras à une autre voie, une autre voix, une autre.
On a beau dire, il est facile de trouver l’amour… par contre pour ce qui est de le garder, le jeu est beaucoup plus difficile.
Il aura au moins le mérite de m’avoir fait rire et rêver, même si le songe n’a pas duré.

Je ferme les yeux.
Le réveil sonne, je me lève, rien a changé.
 • Pieds Hyphénique: Perdue…

  par=fois=on=se=sent=vide=vi=de=de=tou=tes=é=mo=tions=et=de=tou=tes=pen=sées 20
  la=vie=nous=tra=ver=se=sans=que=lon=sen=te=le=moin=dre=pe=tit=fris=son 18
  les=cho=ses=au=tour=de=nous=sont=im=mo=bi=les=plus=rien=ne=bou=ge 17
  nos=chan=sons=pré=fé=rées=ne=nous=dé=crochent=mê=me=plus=le=pe=tit=sur=saut=aux=pre=miè=res=notes 23
  on=se=sent=las=on=se=sent=seul 8
  on=pour=rait=at=tendre=des=heu=res=as=sis=par=ter=re=que=le=té=lé=pho=ne=dai=gne=son=ner=et=on=at=tend 27
  la=nuit=nos=yeux=re=fusent=de=se=fer=mer=et=au=mo=ment=où=en=fin=où=lon=com=men=ceà=sa=pai=ser=à=se=sen=tir=par=tir=dans=les=bras=de=mor=phée=u=ne=i=dée=nous=as=saille=et=les=lar=mes=nous=gagnent 50
  dé=pres=si=on=pas=sa=gè=re 8
  on=sen=dort=le=vi=sa=ge=hu=mi=de=et=les=y=eux=gon=flés 16
  on=dit=souvent=ça=i=ra=mieux=de=main=mais=le=ma=tin=quand=on=se=lè=ve=rien=ne=se=passe 22
  on=est=tou=jours=aus=si=vi=de=tou=jours=aus=si=seul 13
  je=vis=dans=une=bul=leà=la=pa=roi=cris=tal=li=ne=fra=gi=le=et=je=rê=ve=je=men=vo=le=je=pla=ne=quel=ques=ins=tants=dans=ses=bras=et=plus=je=vou=drais=y=croi=re=plus=la=chu=te=est=ra=pi=de=et=vio=lente 53
  a=cha=cun=de=mes=rê=ves=je=met=un=peu=plus=des=poir=un=peu=plus=d=éner=gie 20
  jai=beau=me=pro=té=ger=des=dé=sillu=sions=jai=beau=me=dire=que=je=se=rais=dé=çue=je=nar=ri=ve=mê=me=pas=à=me=croire 30
  et=je=tom=be=je=tom=be=et=ça=fait=mal 11
  jai=beau=rireen=ap=pa=ren=ce=me=re=mon=ter=le=mo=ral=en=re=la=ti=vi=sant=je=ne=peux=pas=em=pê=cher=mes=larmes 29
  jau=rai=ai=mé=quil=soit=ma=dro=gue=jau=rais=vou=lu=que=dans=ses=bras=le=monde=pa=rais=se=moins=cruel=mais=au=lieu=de=per=du=rer=lé=trein=te=il=a=ou=vert=les=bras=à=u=neau=tre=voie=u=ne=au=tre=voix=u=ne=autre 53
  on=a=beau=dire=il=est=fa=ci=le=de=trou=ver=la=mour=par=con=tre=pour=ce=qui=est=de=le=gar=der=le=jeu=est=beau=coup=plus=dif=fi=cile 34
  il=au=ra=au=moins=le=mé=rite=de=ma=voir=fait=ri=reet=rê=ver=mê=me=si=le=son=ge=na=pas=du=ré 26

  je=fer=me=les=y=eux 6
  le=ré=veil=son=ne=je=me=lè=ve=rien=a=chan=gé 13
 • Phonétique : Perdue…

  paʁfwaz- ɔ̃ sə sɑ̃ vidə… vidə də tutəz- emɔsjɔ̃z- e də tutə pɑ̃se.
  la vi nu tʁavεʁsə sɑ̃ kə lɔ̃ sɑ̃tə lə mwɛ̃dʁə pəti fʁisɔ̃.
  lε ʃozəz- otuʁ də nu sɔ̃t- imɔbilə, plys ʁjɛ̃ nə buʒə.
  no ʃɑ̃sɔ̃ pʁefeʁe nə nu dekʁoʃe mεmə plys lə pəti syʁso o pʁəmjεʁə nɔtə.
  ɔ̃ sə sɑ̃ las, ɔ̃ sə sɑ̃ səl.
  ɔ̃ puʁʁε atɑ̃dʁə dεz- œʁz- asi paʁ teʁə kə lə telefɔnə dεɲə sɔne… e ɔ̃n- atɑ̃.
  la nɥi, noz- iø ʁəfyze də sə fεʁme e o mɔmɑ̃ u ɑ̃fɛ̃ u lɔ̃ kɔmɑ̃sə a sapεze, a sə sɑ̃tiʁ paʁtiʁ dɑ̃ lε bʁa də mɔʁfe, ynə ide nuz- asajə e lε laʁmə- nu ɡaɲe.
  depʁesjɔ̃ pasaʒεʁə.
  ɔ̃ sɑ̃dɔʁ, lə vizaʒə ymidə e lεz- iø ɡɔ̃fle.
  ɔ̃ di suvεnt « sa iʁa mjø dəmεn » mε lə matɛ̃ kɑ̃t- ɔ̃ sə lεvə, ʁjɛ̃ nə sə pasə.
  ɔ̃n- ε tuʒuʁz- osi vidə, tuʒuʁz- osi səl.
  ʒə vis dɑ̃z- ynə bylə a la paʁwa kʁistalinə fʁaʒilə… e ʒə ʁεvə, ʒə mɑ̃vɔlə, ʒə planə kεlkz- ɛ̃stɑ̃ dɑ̃ sε bʁaz- e plys ʒə vudʁεz- i kʁwaʁə, plys la ʃytə ε ʁapidə e vjɔlɑ̃tə.
  a ʃakœ̃ də mε ʁεvə, ʒə mεt œ̃ pø plys dεspwaʁ, œ̃ pø plys denεʁʒi…
  ʒε bo mə pʁɔteʒe dε dezijyzjɔ̃, ʒε bo mə diʁə kə ʒə səʁε desɥ, ʒə naʁivə mεmə pa a mə kʁwaʁə.
  e ʒə tɔ̃bə. ʒə tɔ̃bə e sa fε mal.
  ʒε bo ʁiʁə ɑ̃n- apaʁɑ̃sə, mə ʁəmɔ̃te lə mɔʁal ɑ̃ ʁəlativizɑ̃, ʒə nə pø pa ɑ̃pεʃe mε laʁmə.
  ʒoʁε εme kil swa ma dʁɔɡ, ʒoʁε vuly kə dɑ̃ sε bʁa lə mɔ̃də paʁεsə mwɛ̃ kʁyεl, mεz- o ljø də pεʁdyʁe letʁɛ̃tə, il a uvεʁ lε bʁaz- a ynə otʁə vwa, ynə otʁə vwa, ynə otʁə.
  ɔ̃n- a bo diʁə, il ε fasilə də tʁuve lamuʁ… paʁ kɔ̃tʁə puʁ sə ki ε də lə ɡaʁde, lə ʒø ε boku plys difisilə.
  il oʁa o mwɛ̃ lə meʁitə də mavwaʁ fε ʁiʁə e ʁεve, mεmə si lə sɔ̃ʒə na pa dyʁe.

  ʒə fεʁmə lεz- iø.
  lə ʁevεj sɔnə, ʒə mə lεvə, ʁjɛ̃ a ʃɑ̃ʒe.
 • Pieds Phonétique : Perdue…

  paʁ=fwa=zɔ̃=sə=sɑ̃=vi=də=vi=də=də=tu=tə=ze=mɔ=sj=ɔ̃=ze=də=tu=tə=pɑ̃=se 22
  la=vi=nu=tʁa=vεʁ=sə=sɑ̃=kə=lɔ̃=sɑ̃=tə=lə=mwɛ̃=dʁə=pə=ti=fʁi=sɔ̃ 18
  lε=ʃo=zə=zo=tuʁ=də=nu=sɔ̃=ti=mɔ=bi=lə=plys=ʁj=ɛ̃=nə=bu=ʒə 18
  no=ʃɑ̃=sɔ̃=pʁe=fe=ʁe=nə=nu=de=kʁo=ʃe=mεmə=plys=lə=pə=ti=syʁ=so=o=pʁə=mjε=ʁə=nɔtə 23
  ɔ̃=sə=sɑ̃=las=ɔ̃=sə=sɑ̃=səl 8
  ɔ̃=puʁ=ʁε=a=tɑ̃dʁə=dε=zœʁ=za=si=paʁ=te=ʁə=kə=lə=te=le=fɔ=nə=dε=ɲə=sɔ=ne=e=ɔ̃=na=tɑ̃ 26
  la=nɥi=no=zi=øʁə=fy=ze=də=sə=fεʁ=me=e=o=mɔ=mɑ̃=u=ɑ̃=fɛ̃=u=lɔ̃=kɔ=mɑ̃=səa=sa=pε=ze=a=sə=sɑ̃=tiʁ=paʁ=tiʁ=dɑ̃=lε=bʁa=də=mɔʁ=fe=y=nə=i=de=nu=za=sajə=e=lε=laʁ=mə=nu=ɡa=ɲe 52
  de=pʁe=sj=ɔ̃=pa=sa=ʒε=ʁə 8
  ɔ̃=sɑ̃=dɔʁ=lə=vi=za=ʒə=y=mi=də=e=lε=zi=ø=ɡɔ̃=fle 16
  ɔ̃=di=su=vεnt=sa=i=ʁa=mjødə=mεn=mε=lə=ma=tɛ̃=kɑ̃=tɔ̃=sə=lε=və=ʁjɛ̃=nə=sə=pasə 22
  ɔ̃=nε=tu=ʒuʁ=zo=si=vi=də=tu=ʒuʁ=zo=si=səl 13
  ʒə=vis=dɑ̃=zynə=by=ləa=la=pa=ʁwa=kʁis=ta=li=nə=fʁa=ʒi=lə=e=ʒə=ʁε=və=ʒə=mɑ̃=vɔ=lə=ʒə=pla=nə=kεl=kzɛ̃s=tɑ̃=dɑ̃=sε=bʁa=ze=plys=ʒə=vu=dʁε=zi=kʁwa=ʁə=plys=la=ʃy=tə=ε=ʁa=pi=də=e=vjɔ=lɑ̃tə 52
  a=ʃa=kœ̃=də=mε=ʁε=və=ʒə=mεt=œ̃=pø=plys=dεs=pwaʁ=œ̃=pø=plys=de=nεʁ=ʒi 20
  ʒε=bomə=pʁɔ=te=ʒe=dε=de=zi=jy=zjɔ̃=ʒε=bo=mə=di=ʁə=kə=ʒə=sə=ʁε=desɥ=ʒə=na=ʁi=və=mε=mə=pa=a=mə=kʁwaʁə 30
  e=ʒə=tɔ̃=bə=ʒə=tɔ̃=bə=e=sa=fε=mal 11
  ʒε=bo=ʁiʁəɑ̃=na=pa=ʁɑ̃=sə=mə=ʁə=mɔ̃=te=lə=mɔ=ʁal=ɑ̃=ʁə=la=ti=vi=zɑ̃=ʒə=nə=pø=pa=ɑ̃=pε=ʃe=mε=laʁmə 29
  ʒo=ʁε=ε=me=kil=swa=ma=dʁɔɡ=ʒo=ʁε=vu=lykə=dɑ̃=sε=bʁa=lə=mɔ̃=də=pa=ʁε=sə=mwɛ̃=kʁy=εl=mε=zo=ljø=də=pεʁ=dyʁe=le=tʁɛ̃=tə=il=a=u=vεʁ=lε=bʁa=za=y=nəo=tʁə=vwa=y=nə=o=tʁə=vwa=y=nə=otʁə 52
  ɔ̃=na=bo=di=ʁə=il=ε=fa=si=lə=də=tʁu=ve=la=muʁ=paʁ=kɔ̃=tʁə=puʁ=sə=ki=ε=də=lə=ɡaʁ=de=lə=ʒø=ε=bo=ku=plys=di=fi=si=lə 36
  il=o=ʁa=o=mwɛ̃=lə=me=ʁi=tə=də=ma=vwaʁ=fε=ʁi=ʁə=e=ʁε=ve=mε=mə=si=lə=sɔ̃=ʒə=na=pa=dy=ʁe 28

  ʒə=fεʁ=mə=lε=zi=ø 6
  lə=ʁe=vεj=sɔ=nə=ʒə=mə=lε=və=ʁj=ɛ̃=a=ʃɑ̃=ʒe 14

PostScriptum

Ces ecrits me sont tres chers ! ! !

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
15/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.