Poeme-France : Lecture Écrit Espoir

Poeme : Petite Fille

Poème Espoir
Publié le 09/04/2006 11:44

L'écrit contient 325 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Karima

Petite Fille

Petite fille aux yeux couleur bleu océan
N’ais plus peur et raconte à, maman
Ne pleure pas vide toi de tes tourments
Viens t’asseoir près de moi mon enfant ! ! !

Petite fille au cheveux noir couleur corbeau
Lâches ta peine et laisse s’en aller tes maux
Ne sois pas timide et laisse filer les mots
Viens te blottir contre moi je t’aime trop ! ! !

Petite fille rassurée raconte son malheur
Dans les bras de sa maman elle trouve chaleur
Ses larmes caressant ses joues et le regard tueur
Elle pose la tête sur l’épaule de sa mère et laisse parler son cœur ! ! !

Maman tu sais j’étais toute seule avec papa
Oui bien sur ma chérie maman n’était pas là
Tu sais fallait me laver je n’arriverai pas
C’est pas grave mon bébé je ne t’en veux pas ! ! !

Maman j’ai pleuré tout fort j’ai trop criée
Pourquoi ma chérie qu’as tu fais pour avoir une fessée
Rien maman j’ai rien fais juste de l’aide j’ai demandé
Alors dis moi, Expliques moi pourquoi t’as tant pleurée ! ! !

Papa m’as montré son zizi je devais le toucher
Ma chérie ne pleures pas et dis moi la vérité
Je n’ai pas voulu l’écouter mais il m’a obligé
Mon amour, ma princesse, je vais t’aider ! ! !

Ne me laisse plus seule maman je t’en prie j’ai peur
Ne train rien ma petite je t’emmène tout à l’heure
Maman il m’as fais mal j’ai ressenti une telle douleur
Calme toi mon cœur nous allons raconter ce malheur ! ! !

Ainsi j’aurai voulu me confier et trouver cette chaleur
Comme ça j’aurai aimé trouver ma maman mon sauveur
Je pleurai sans qu’on entende mon cœur et mon malheur
J’aurai voulu me blottir et ne plus revivre cette horreur ! ! !

Coco
_____
Un jour sans sourire est un jour
 • Pieds Hyphénique: Petite Fille

  pe=ti=te=fi=lle=aux=y=eux=cou=leur=bleu=o=cé=an 14
  nais=plus=peur=et=ra=con=te=à=ma=man 10
  ne=pleu=re=pas=vi=de=toi=de=tes=tour=ments 11
  viens=tas=seoir=près=de=moi=mon=en=fant 9

  pe=ti=te=fi=lle=au=che=veux=noir=cou=leur=cor=beau 13
  lâ=ches=ta=pei=ne=et=lais=se=sen=al=ler=tes=maux 13
  ne=sois=pas=ti=mi=de=et=lais=se=fi=ler=les=mots 13
  viens=te=blot=tir=con=tre=moi=je=tai=me=trop 11

  pe=ti=te=fi=lle=ras=su=rée=ra=con=te=son=mal=heur 14
  dans=les=bras=de=sa=ma=man=el=le=trou=ve=cha=leur 13
  ses=lar=mes=ca=res=sant=ses=joues=et=le=re=gard=tueur 13
  elle=pose=la=tê=te=sur=lé=pau=le=de=sa=mè=reet=lais=se=par=ler=son=cœur 19

  ma=man=tu=sais=jé=tais=tou=te=seu=le=a=vec=pa=pa 14
  oui=bien=sur=ma=ché=rie=ma=man=né=tait=pas=là 12
  tu=sais=fal=lait=me=la=ver=je=nar=ri=ve=rai=pas 13
  cest=pas=gra=ve=mon=bé=bé=je=ne=ten=veux=pas 12

  ma=man=jai=pleu=ré=tout=fort=jai=trop=cri=ée 11
  pour=quoi=ma=ché=rie=quas=tu=fais=pour=a=voir=une=fes=sée 14
  rien=ma=man=jai=rien=fais=jus=te=de=laide=jai=de=man=dé 14
  a=lors=dis=moi=ex=pli=ques=moi=pour=quoi=tas=tant=pleu=rée 14

  pa=pa=mas=mon=tré=son=zi=zi=je=de=vais=le=tou=cher 14
  ma=ché=rie=ne=pleu=res=pas=et=dis=moi=la=vé=ri=té 14
  je=nai=pas=vou=lu=lé=cou=ter=mais=il=ma=o=bli=gé 14
  mon=a=mour=ma=prin=ces=se=je=vais=tai=der 11

  ne=me=lais=se=plus=seu=le=ma=man=je=ten=prie=jai=peur 14
  ne=train=rien=ma=pe=tite=je=tem=mè=ne=tout=à=l=heure 14
  ma=man=il=mas=fais=mal=jai=res=sen=ti=une=tel=le=dou=leur 15
  cal=me=toi=mon=cœur=nous=al=lons=ra=con=ter=ce=mal=heur 14

  ain=si=jau=rai=vou=lu=me=con=fier=et=trou=ver=cette=cha=leur 15
  comme=ça=jau=rai=ai=mé=trou=ver=ma=ma=man=mon=sau=veur 14
  je=pleu=rai=sans=quon=en=ten=de=mon=cœur=et=mon=mal=heur 14
  jau=rai=vou=lu=me=blot=tir=et=ne=plus=re=vivre=cet=te=hor=reur 16

  co=co 2
  sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné 12
  un=jour=sans=sou=ri=re=est=un=jour 9
 • Phonétique : Petite Fille

  pətitə fijə oz- iø kulœʁ blø ɔseɑ̃
  nεs plys pœʁ e ʁakɔ̃tə a, mamɑ̃
  nə plœʁə pa vidə twa də tε tuʁmɑ̃
  vjɛ̃ tasəwaʁ pʁε də mwa mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ ! ! !

  pətitə fijə o ʃəvø nwaʁ kulœʁ kɔʁbo
  laʃə ta pεnə e lεsə sɑ̃n- ale tε mo
  nə swa pa timidə e lεsə file lε mo
  vjɛ̃ tə blɔtiʁ kɔ̃tʁə mwa ʒə tεmə tʁo ! ! !

  pətitə fijə ʁasyʁe ʁakɔ̃tə sɔ̃ malœʁ
  dɑ̃ lε bʁa də sa mamɑ̃ εllə tʁuvə ʃalœʁ
  sε laʁmə- kaʁesɑ̃ sε ʒuz- e lə ʁəɡaʁ tɥœʁ
  εllə pozə la tεtə syʁ lepolə də sa mεʁə e lεsə paʁle sɔ̃ kœʁ ! ! !

  mamɑ̃ ty sε ʒetε tutə sələ avεk papa
  ui bjɛ̃ syʁ ma ʃeʁi mamɑ̃ netε pa la
  ty sε falε mə lave ʒə naʁivəʁε pa
  sε pa ɡʁavə mɔ̃ bebe ʒə nə tɑ̃ vø pa ! ! !

  mamɑ̃ ʒε pləʁe tu fɔʁ ʒε tʁo kʁje
  puʁkwa ma ʃeʁi ka ty fε puʁ avwaʁ ynə fese
  ʁjɛ̃ mamɑ̃ ʒε ʁjɛ̃ fε ʒystə də lεdə ʒε dəmɑ̃de
  alɔʁ di mwa, εksplik mwa puʁkwa ta tɑ̃ pləʁe ! ! !

  papa ma mɔ̃tʁe sɔ̃ zizi ʒə dəvε lə tuʃe
  ma ʃeʁi nə plœʁə pa e di mwa la veʁite
  ʒə nε pa vuly lekute mεz- il ma ɔbliʒe
  mɔ̃n- amuʁ, ma pʁɛ̃sεsə, ʒə vε tεde ! ! !

  nə mə lεsə plys sələ mamɑ̃ ʒə tɑ̃ pʁi ʒε pœʁ
  nə tʁɛ̃ ʁjɛ̃ ma pətitə ʒə tɑ̃mεnə tut- a lœʁ
  mamɑ̃ il ma fε mal ʒε ʁəsɑ̃ti ynə tεllə dulœʁ
  kalmə twa mɔ̃ kœʁ nuz- alɔ̃ ʁakɔ̃te sə malœʁ ! ! !

  ɛ̃si ʒoʁε vuly mə kɔ̃fje e tʁuve sεtə ʃalœʁ
  kɔmə sa ʒoʁε εme tʁuve ma mamɑ̃ mɔ̃ sovœʁ
  ʒə pləʁε sɑ̃ kɔ̃n- ɑ̃tɑ̃də mɔ̃ kœʁ e mɔ̃ malœʁ
  ʒoʁε vuly mə blɔtiʁ e nə plys ʁəvivʁə sεtə ɔʁœʁ ! ! !

  kɔko
  suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe
  œ̃ ʒuʁ sɑ̃ suʁiʁə εt- œ̃ ʒuʁ
 • Pieds Phonétique : Petite Fille

  pə=ti=tə=fi=jə=o=zi=ø=ku=lœʁ=blø=ɔ=se=ɑ̃ 14
  nε=sə=plys=pœ=ʁə=e=ʁa=kɔ̃=tə=a=ma=mɑ̃ 12
  nə=plœ=ʁə=pa=vi=də=twa=də=tε=tuʁ=mɑ̃ 11
  vj=ɛ̃=ta=sə=waʁ=pʁε=də=mwa=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃ 11

  pə=ti=tə=fi=jə=o=ʃə=vø=nwaʁ=ku=lœ=ʁə=kɔʁ=bo 14
  la=ʃə=ta=pε=nə=e=lε=sə=sɑ̃=na=le=tε=mo 13
  nə=swa=pa=ti=mi=də=e=lε=sə=fi=le=lε=mo 13
  vj=ɛ̃=tə=blɔ=tiʁ=kɔ̃=tʁə=mwa=ʒə=tε=mə=tʁo 12

  pə=ti=tə=fi=jə=ʁa=sy=ʁe=ʁa=kɔ̃=tə=sɔ̃=ma=lœʁ 14
  dɑ̃=lε=bʁa=də=sa=ma=mɑ̃=εl=lə=tʁu=və=ʃa=lœ=ʁə 14
  sε=laʁ=mə=ka=ʁe=sɑ̃=sε=ʒu=ze=lə=ʁə=ɡaʁ=tɥœ=ʁə 14
  εllə=pozə=la=tε=tə=syʁ=le=po=lə=də=sa=mε=ʁəe=lε=sə=paʁ=le=sɔ̃=kœʁ 19

  ma=mɑ̃=ty=sε=ʒe=tε=tu=tə=sə=lə=a=vεk=pa=pa 14
  u=i=bj=ɛ̃=syʁ=ma=ʃe=ʁi=ma=mɑ̃=ne=tε=pa=la 14
  ty=sε=fa=lε=mə=la=ve=ʒə=na=ʁi=və=ʁε=pa 13
  sε=pa=ɡʁa=və=mɔ̃=be=be=ʒə=nə=tɑ̃=vø=pa 12

  ma=mɑ̃=ʒε=plə=ʁe=tu=fɔʁ=ʒε=tʁo=kʁj=e 11
  puʁ=kwa=ma=ʃe=ʁi=ka=ty=fε=puʁ=a=vwaʁ=ynə=fe=se 14
  ʁjɛ̃=ma=mɑ̃=ʒε=ʁjɛ̃=fε=ʒys=tə=də=lεdə=ʒε=də=mɑ̃=de 14
  a=lɔʁ=di=mwa=εk=splik=mwa=puʁ=kwa=ta=tɑ̃=plə=ʁe 13

  pa=pa=ma=mɔ̃=tʁe=sɔ̃=zi=zi=ʒə=də=vε=lə=tu=ʃe 14
  ma=ʃe=ʁi=nə=plœ=ʁə=pa=e=di=mwa=la=ve=ʁi=te 14
  ʒə=nε=pa=vu=ly=le=ku=te=mε=zil=ma=ɔ=bli=ʒe 14
  mɔ̃=na=muʁ=ma=pʁɛ̃=sε=sə=ʒə=vε=tε=de 11

  nə=mə=lε=sə=plys=sə=lə=ma=mɑ̃=ʒə=tɑ̃=pʁi=ʒε=pœʁ 14
  nə=tʁɛ̃=ʁjɛ̃=ma=pə=ti=tə=ʒə=tɑ̃=mε=nə=tu=ta=lœʁ 14
  ma=mɑ̃=il=ma=fε=mal=ʒεʁə=sɑ̃=ti=y=nə=tεllə=du=lœʁ 14
  kal=mə=twa=mɔ̃=kœʁ=nu=za=lɔ̃=ʁa=kɔ̃=te=sə=ma=lœʁ 14

  ɛ̃=si=ʒo=ʁε=vu=lymə=kɔ̃=fje=e=tʁu=ve=sε=tə=ʃa=lœʁ 15
  kɔmə=sa=ʒo=ʁε=ε=me=tʁu=ve=ma=ma=mɑ̃=mɔ̃=so=vœʁ 14
  ʒə=plə=ʁε=sɑ̃=kɔ̃=nɑ̃=tɑ̃=də=mɔ̃=kœʁ=e=mɔ̃=ma=lœʁ 14
  ʒo=ʁε=vu=lymə=blɔ=tiʁ=e=nə=plys=ʁə=vi=vʁə=sε=təɔ=ʁœʁ 15

  kɔ=ko 2
  su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe 12
  œ̃=ʒuʁ=sɑ̃=su=ʁi=ʁə=ε=tœ̃=ʒuʁ 9

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
10/04/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.