Univers de poésie d'un auteur

Poème:Mon Plus Beau Noël

Le Poème

Toi…
Ennemie déguisée…
Qui depuis si longtemps…
Cherche sournoisement à me tuer…
Toi…
Qui a pris toute la place dans ma vie…
Maintenant c’est assez… c’est fini…
C’est toi… qui vas mourir…
Et c’est moi… qui vais vivre… ’’

Cette année…
Mon Noël sera différent de tous les autres…
Je ne veux plus subir tes fautes…
Tu ne me voleras plus mon sourire…
Et tu ne m’enlèveras plus jamais…
Le goût de vivre…
Je veux que tu sortes de ma vie…
Mortelle ennemie…
Tu m’as assez démoli (e) … ’’
Avec toi…
Je n’ai connu que la souffrance…
Qui déchirait ma chair…
Sous ta cruelle dépendance…
J’ai blessé plein de gens…
Qui m’étaient chers…
Tu te déguisais en sourire…
Pour mieux me faire mourir…
Maintenant… j’ai fais mon choix…
Et, je n’ai plus peur…
De me dresser devant toi…
Désormais…
C’est moi… qui vais te mettre en croix… ’’

Tu n’as plus aucun droit sur ma vie…
Et, tu ne voileras plus jamais mes yeux…
Maintenant, que j’ai bien vu…
À quel point, ton mal est insidieux…
Avec les années, tu avais réussis…
À mettre mon âme en souffrance…
J’ai connu des nuits d’errances…
Et, tu m’as fais vivre…
Les pires cauchemars…
Désolée pour toi cruelle ennemie…
Je ne vais pas tomber dans la démence…
Cette nuit…
Sur ce qui me reste de vie…
Tu ne blesseras plus jamais…
Ni mon âme ni mon corps…
Je t’en fais le serment…
C’est moi…
Qui vais te mettre à mort…
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Ceci n’est qu’un poème. . .

Poeme de Kath_4

Poète Kath_4

Kath_4 a publié sur le site 3 écrits. Kath_4 est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Mon Plus Beau Noëltoi 1
en=ne=mie=dé=gui=sée 6
qui=de=puis=si=long=temps 6
cherche=sour=noi=se=ment=à=me=tuer 8
toi 1
qui=a=pris=toute=la=place=dans=ma=vie 9
mainte=nant=cest=as=sez=cest=fi=ni 8
cest=toi=qui=vas=mou=rir 6
et=cest=moi=qui=vais=vivre 6

cet=te=an=née 4
mon=noël=se=ra=dif=férent=de=tous=les=autres 10
je=ne=veux=plus=su=bir=tes=fautes 8
tu=ne=me=vole=ras=plus=mon=sou=rire 9
et=tu=ne=men=lève=ras=plus=ja=mais 9
le=goût=de=vi=vre 5
je=veux=que=tu=sortes=de=ma=vie 8
mor=tel=le=en=ne=mie 6
tu=mas=as=sez=dé=mo=li=e 8
a=vec=toi 3
je=nai=con=nu=que=la=souf=france 8
qui=dé=chi=rait=ma=chair 6
sous=ta=cruel=le=dé=pen=dan=ce 8
jai=bles=sé=plein=de=gens 6
qui=mé=taient=chers 4
tu=te=dé=gui=sais=en=sou=rire 8
pour=mieux=me=fai=re=mou=rir 7
main=te=nant=jai=fais=mon=choix 7
et=je=nai=plus=peur 5
de=me=dres=ser=de=vant=toi 7
dé=sor=mais 3
cest=moi=qui=vais=te=mettre=en=croix 8

tu=nas=plus=au=cun=droit=sur=ma=vie 9
et=tu=ne=voile=ras=plus=ja=mais=mes=yeux 10
main=te=nant=que=jai=bien=vu 7
à=quel=point=ton=mal=est=in=si=dieux 9
a=vec=les=an=nées=tu=a=vais=réus=sis 10
à=mettre=mon=â=me=en=souf=france 8
jai=con=nu=des=nuits=der=ran=ces 8
et=tu=mas=fais=vi=vre 6
les=pi=res=cau=che=mars 6
dé=so=lée=pour=toi=cruel=leenne=mie 8
je=ne=vais=pas=tom=ber=dans=la=dé=mence 10
cet=te=nuit 3
sur=ce=qui=me=res=te=de=vie 8
tu=ne=bles=se=ras=plus=ja=mais 8
ni=mon=â=me=ni=mon=corps 7
je=ten=fais=le=ser=ment 6
cest=moi 2
qui=vais=te=met=tre=à=mort 7
Phonétique : Mon Plus Beau Noëltwa…
εnəmi deɡize…
ki dəpɥi si lɔ̃tɑ̃…
ʃεʁʃə suʁnwazəmɑ̃ a mə tɥe…
twa…
ki a pʁi tutə la plasə dɑ̃ ma vi…
mɛ̃tənɑ̃ sεt- ase… sε fini…
sε twa… ki va muʁiʁ…
e sε mwa… ki vε vivʁə…

sεtə ane…
mɔ̃ nɔεl səʁa difeʁɑ̃ də tus lεz- otʁə…
ʒə nə vø plys sybiʁ tε fotə…
ty nə mə vɔləʁa plys mɔ̃ suʁiʁə…
e ty nə mɑ̃lεvəʁa plys ʒamε…
lə ɡu də vivʁə…
ʒə vø kə ty sɔʁtə- də ma vi…
mɔʁtεllə εnəmi…
ty ma ase demɔli (ə) …
avεk twa…
ʒə nε kɔny kə la sufʁɑ̃sə…
ki deʃiʁε ma ʃεʁ…
su ta kʁyεllə depɑ̃dɑ̃sə…
ʒε blese plɛ̃ də ʒɑ̃…
ki metε ʃεʁ…
ty tə deɡizεz- ɑ̃ suʁiʁə…
puʁ mjø mə fεʁə muʁiʁ…
mɛ̃tənɑ̃… ʒε fε mɔ̃ ʃwa…
e, ʒə nε plys pœʁ…
də mə dʁese dəvɑ̃ twa…
dezɔʁmε…
sε mwa… ki vε tə mεtʁə ɑ̃ kʁwa…

ty na plysz- okœ̃ dʁwa syʁ ma vi…
e, ty nə vwaləʁa plys ʒamε mεz- iø…
mɛ̃tənɑ̃, kə ʒε bjɛ̃ vy…
a kεl pwɛ̃, tɔ̃ mal εt- ɛ̃sidjø…
avεk lεz- ane, ty avε ʁeysi…
a mεtʁə mɔ̃n- amə ɑ̃ sufʁɑ̃sə…
ʒε kɔny dε nɥi deʁɑ̃sə…
e, ty ma fε vivʁə…
lε piʁə koʃəmaʁ…
dezɔle puʁ twa kʁyεllə εnəmi…
ʒə nə vε pa tɔ̃be dɑ̃ la demɑ̃sə…
sεtə nɥi…
syʁ sə ki mə ʁεstə də vi…
ty nə blesəʁa plys ʒamε…
ni mɔ̃n- amə ni mɔ̃ kɔʁ…
ʒə tɑ̃ fε lə sεʁme…
sε mwa…
ki vε tə mεtʁə a mɔʁ…
Syllabes Phonétique : Mon Plus Beau Noëltwa 1
ε=nə=mi=de=ɡi=ze 6
ki=dəp=ɥi=si=lɔ̃=tɑ̃ 6
ʃεʁʃə=suʁ=nwazə=mɑ̃=a=mə=tɥe 7
twa 1
ki=a=pʁitutə=la=pla=sə=dɑ̃=ma=vi 9
mɛ̃tə=nɑ̃=sε=ta=se=sε=fi=ni 8
sε=twa=ki=va=mu=ʁiʁ 6
e=sε=mwa=ki=vε=vivʁə 6

sε=tə=a=ne 4
mɔ̃=nɔ=εl=sə=ʁa=di=fe=ʁɑ̃də=tus=lεzotʁə 10
ʒə=nə=vø=plys=sy=biʁ=tεfotə 7
tynə=mə=vɔ=lə=ʁa=plys=mɔ̃=suʁiʁə 8
e=tynə=mɑ̃=lε=və=ʁa=plys=ʒa=mε 9
lə=ɡu=də=vi=vʁə 5
ʒə=vøkə=ty=sɔʁ=tə=də=ma=vi 8
mɔʁ=tεl=lə=ε=nə=mi 6
ty=ma=ase=de=mɔ=li=ə 7
a=vεk=twa 3
ʒə=nε=kɔ=nykə=la=sufʁɑ̃sə 6
ki=de=ʃi=ʁε=ma=ʃεʁ 6
su=ta=kʁy=εllə=de=pɑ̃dɑ̃sə 6
ʒε=ble=se=plɛ̃=də=ʒɑ̃ 6
ki=me=tε=ʃεʁ 4
tytə=de=ɡi=zε=zɑ̃=suʁiʁə 6
puʁ=mjømə=fε=ʁə=mu=ʁiʁ 6
mɛ̃tə=nɑ̃=ʒε=fε=mɔ̃=ʃwa 6
e=ʒə=nε=plys=pœ=ʁə 6
də=mə=dʁe=se=də=vɑ̃=twa 7
de=zɔʁ=mε 3
sε=mwa=kivεtə=mε=tʁəɑ̃=kʁwa 6

ty=na=plys=zo=kœ̃=dʁwa=syʁ=ma=vi 9
e=tynə=vwa=lə=ʁa=plys=ʒa=mε=mε=ziø 10
mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ʒε=bjɛ̃=vy 6
a=kεl=pwɛ̃=tɔ̃=mal=ε=tɛ̃=si=djø 9
a=vεk=lε=za=ne=ty=a=vε=ʁe=y=si 11
a=mεtʁə=mɔ̃=na=məɑ̃=su=fʁɑ̃sə 7
ʒε=kɔ=ny=dε=nɥi=de=ʁɑ̃sə 7
e=ty=ma=fε=vi=vʁə 6
lε=pi=ʁə=ko=ʃə=maʁ 6
de=zɔ=le=puʁ=twa=kʁy=εlləεnə=mi 8
ʒə=nə=vε=pa=tɔ̃=be=dɑ̃=la=de=mɑ̃sə 10
sε=tə=nɥi 3
syʁ=sə=kimə=ʁεs=tə=də=vi 7
tynə=ble=sə=ʁa=plys=ʒa=mε 7
ni=mɔ̃=namə=ni=mɔ̃=kɔʁ 6
ʒə=tɑ̃=fε=lə=sεʁ=me 6
sε=mwa 2
ki=vεtə=mε=tʁə=a=mɔʁ 6

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 1

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
19/12/2004 00:00L'ètoile Dès Pleùres

ce n’est qu’un poeme, qui est trés trés bien ecrit
tu es ecrit vraiment trés bien
bravo
c’est trés beau
amitié

Auteur de Poésie
19/12/2004 00:00Kath_4

Mici

Poème Noël
Du 19/12/2004 18:46

L'écrit contient 263 mots qui sont répartis dans 3 strophes.