Poeme-France : Lecture Écrit Malheur

Poeme : Bye Bye London

Poème Malheur
Publié le 16/07/2005 05:01

L'écrit contient 258 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Kats

Bye Bye London

Sourire à la vie et
Les sentiments sont maudits,
Les mots sont mal dit, mais
La nuit, nous unit à l’infinit.

Bien plus qu’un peut-être,
Un regard, dans le noir
Et l’espoir à la fenêtre
Latent en assomoir.

Et si tu m’abandonnes
A l’aube, mes tropes explosent,
Fleurissent les bouches de roses
Et l’on se dit : Byebye London !
Et si l’on se raisonnent
A ne veiller nos sépultures
Et de délier nos meurtrissures,
Souffrez nos vies : Byebye London !

Soupir à la vie et
Ode à la souffrance.
Les amats de pierre délétère, mais
Les pleurs, les cris en délivrance.

Bien plus que des rêves,
Le miroir de mes songes
Délivre en nous la fièvre
Immonde qui bientot nous ronge…

Et si tu m’abandonnes
A l’aube, mes tropes explosent,
Fleurissent les bouches de roses
Et l’on se dit : Byebye London !
Et si l’on se raisonnent
A ne veiller nos sépultures
Et de délier nos meurtrissures,
Souffrez nos vies : Byebye London !

Et quand mon âme se damne,
A tes pieds je me jette.
Céleste et coule en ma tête,
Ces combats qui nous condamne.

Et sur nous les saints dansent,
Alors que les bombes valsent
Au cœur de Londres…
En cendres et d’ombres.

Et si tu m’abandonnes
A l’aube, mes tropes explosent,
Fleurissent les bouches de roses
Et l’on se dit : Byebye London !
Et si l’on se raisonnent
A ne veiller nos sépultures
Et de délier nos meurtrissures,
Souffrez nos vies : Byebye London !
 • Pieds Hyphénique: Bye Bye London

  sou=rire=à=la=vie=et 6
  les=sen=timents=sont=mau=dits 6
  les=mots=sont=mal=dit=mais 6
  la=nuit=nous=u=nit=à=lin=fi=nit 9

  bien=plus=quun=peut=tê=tre 6
  un=re=gard=dans=le=noir 6
  et=les=poir=à=la=fe=nêtre 7
  la=tent=en=as=so=moir 6

  et=si=tu=ma=ban=donnes 6
  a=laube=mes=tropes=ex=plosent 6
  fleu=rissent=les=bou=ches=de=roses 7
  et=lon=se=dit=bye=bye=lon=don 8
  et=si=lon=se=rai=sonnent 6
  a=ne=veiller=nos=sé=pul=tures 7
  et=de=dé=lier=nos=meur=tris=sures 8
  souf=frez=nos=vies=bye=bye=lon=don 8

  sou=pir=à=la=vie=et 6
  ode=à=la=souf=fran=ce 6
  les=a=mats=de=pierre=dé=lé=tère=mais 9
  les=pleurs=les=cris=en=dé=li=vrance 8

  bien=plus=que=des=rê=ves 6
  le=mi=roir=de=mes=songes 6
  dé=livre=en=nous=la=fièvre 6
  im=monde=qui=bien=tot=nous=ronge 7

  et=si=tu=ma=ban=donnes 6
  a=laube=mes=tropes=ex=plosent 6
  fleu=rissent=les=bou=ches=de=roses 7
  et=lon=se=dit=bye=bye=lon=don 8
  et=si=lon=se=rai=sonnent 6
  a=ne=veiller=nos=sé=pul=tures 7
  et=de=dé=lier=nos=meur=tris=sures 8
  souf=frez=nos=vies=bye=bye=lon=don 8

  et=quand=mon=â=me=se=damne 7
  a=tes=pieds=je=me=jette 6
  céles=teet=coule=en=ma=tête 6
  ces=com=bats=qui=nous=con=damne 7

  et=sur=nous=les=saints=dansent 6
  a=lors=que=les=bombes=valsent 6
  au=cœur=de=lon=dres 5
  en=cen=dres=et=dom=bres 6

  et=si=tu=ma=ban=donnes 6
  a=laube=mes=tropes=ex=plosent 6
  fleu=rissent=les=bou=ches=de=roses 7
  et=lon=se=dit=bye=bye=lon=don 8
  et=si=lon=se=rai=sonnent 6
  a=ne=veiller=nos=sé=pul=tures 7
  et=de=dé=lier=nos=meur=tris=sures 8
  souf=frez=nos=vies=bye=bye=lon=don 8
 • Phonétique : Bye Bye London

  suʁiʁə a la vi e
  lε sɑ̃timɑ̃ sɔ̃ modi,
  lε mo sɔ̃ mal di, mε
  la nɥi, nuz- yni a lɛ̃fini.

  bjɛ̃ plys kœ̃ pø tεtʁə,
  œ̃ ʁəɡaʁ, dɑ̃ lə nwaʁ
  e lεspwaʁ a la fənεtʁə
  late ɑ̃n- asomwaʁ.

  e si ty mabɑ̃dɔnə
  a lobə, mε tʁɔpəz- εksploze,
  fləʁise lε buʃə də ʁozə
  e lɔ̃ sə di : biəbi lɔ̃dɔ̃ !
  e si lɔ̃ sə ʁεzɔne
  a nə vεje no sepyltyʁə
  e də delje no məʁtʁisyʁə,
  sufʁe no vi : biəbi lɔ̃dɔ̃ !

  supiʁ a la vi e
  ɔdə a la sufʁɑ̃sə.
  lεz- ama də pjeʁə deletεʁə, mε
  lε plœʁ, lε kʁiz- ɑ̃ delivʁɑ̃sə.

  bjɛ̃ plys kə dε ʁεvə,
  lə miʁwaʁ də mε sɔ̃ʒə
  delivʁə ɑ̃ nu la fjεvʁə
  imɔ̃də ki bjɛ̃to nu ʁɔ̃ʒə…

  e si ty mabɑ̃dɔnə
  a lobə, mε tʁɔpəz- εksploze,
  fləʁise lε buʃə də ʁozə
  e lɔ̃ sə di : biəbi lɔ̃dɔ̃ !
  e si lɔ̃ sə ʁεzɔne
  a nə vεje no sepyltyʁə
  e də delje no məʁtʁisyʁə,
  sufʁe no vi : biəbi lɔ̃dɔ̃ !

  e kɑ̃ mɔ̃n- amə sə damnə,
  a tε pje ʒə mə ʒεtə.
  selεstə e kulə ɑ̃ ma tεtə,
  sε kɔ̃ba ki nu kɔ̃damnə.

  e syʁ nu lε sɛ̃ dɑ̃se,
  alɔʁ kə lε bɔ̃bə valse
  o kœʁ də lɔ̃dʁə…
  ɑ̃ sɑ̃dʁəz- e dɔ̃bʁə.

  e si ty mabɑ̃dɔnə
  a lobə, mε tʁɔpəz- εksploze,
  fləʁise lε buʃə də ʁozə
  e lɔ̃ sə di : biəbi lɔ̃dɔ̃ !
  e si lɔ̃ sə ʁεzɔne
  a nə vεje no sepyltyʁə
  e də delje no məʁtʁisyʁə,
  sufʁe no vi : biəbi lɔ̃dɔ̃ !
 • Pieds Phonétique : Bye Bye London

  su=ʁiʁə=a=la=vi=e 6
  lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=sɔ̃=mo=di 7
  lε=mo=sɔ̃=mal=di=mε 6
  la=nɥi=nu=zy=ni=a=lɛ̃=fi=ni 9

  bjɛ̃=plys=kœ̃=pø=tε=tʁə 6
  œ̃=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=lə=nwaʁ 6
  e=lεs=pwaʁ=a=lafə=nεtʁə 6
  la=te=ɑ̃=na=so=mwaʁ 6

  e=si=ty=ma=bɑ̃=dɔnə 6
  a=lobə=mε=tʁɔ=pə=zεk=splo=ze 8
  flə=ʁise=lε=bu=ʃə=də=ʁozə 7
  e=lɔ̃sə=di=bi=ə=bi=lɔ̃=dɔ̃ 8
  e=si=lɔ̃sə=ʁε=zɔ=ne 6
  anə=vε=je=no=se=pyl=tyʁə 7
  e=də=de=lje=no=məʁ=tʁisyʁə 7
  su=fʁe=no=vi=biə=bi=lɔ̃=dɔ̃ 8

  su=piʁ=a=la=vi=e 6
  ɔ=də=a=la=su=fʁɑ̃sə 6
  lε=za=madə=pje=ʁə=de=le=tε=ʁə=mε 10
  lε=plœʁ=lε=kʁi=zɑ̃=de=livʁɑ̃sə 7

  bjɛ̃=plys=kə=dε=ʁε=və 6
  lə=mi=ʁwaʁ=də=mε=sɔ̃ʒə 6
  de=livʁə=ɑ̃=nu=la=fjεvʁə 6
  i=mɔ̃də=ki=bjɛ̃=to=nuʁɔ̃ʒə 6

  e=si=ty=ma=bɑ̃=dɔnə 6
  a=lobə=mε=tʁɔ=pə=zεk=splo=ze 8
  flə=ʁise=lε=bu=ʃə=də=ʁozə 7
  e=lɔ̃sə=di=bi=ə=bi=lɔ̃=dɔ̃ 8
  e=si=lɔ̃sə=ʁε=zɔ=ne 6
  anə=vε=je=no=se=pyl=tyʁə 7
  e=də=de=lje=no=məʁ=tʁisyʁə 7
  su=fʁe=no=vi=biə=bi=lɔ̃=dɔ̃ 8

  e=kɑ̃=mɔ̃=namə=sə=dam=nə 7
  a=tε=pje=ʒə=mə=ʒεtə 6
  se=lεstəe=ku=lə=ɑ̃=ma=tεtə 7
  sε=kɔ̃=ba=ki=nu=kɔ̃=dam=nə 8

  e=syʁ=nu=lε=sɛ̃=dɑ̃se 6
  a=lɔʁkə=lε=bɔ̃=bə=val=se 7
  o=kœ=ʁə=də=lɔ̃=dʁə 6
  ɑ̃=sɑ̃=dʁə=ze=dɔ̃=bʁə 6

  e=si=ty=ma=bɑ̃=dɔnə 6
  a=lobə=mε=tʁɔ=pə=zεk=splo=ze 8
  flə=ʁise=lε=bu=ʃə=də=ʁozə 7
  e=lɔ̃sə=di=bi=ə=bi=lɔ̃=dɔ̃ 8
  e=si=lɔ̃sə=ʁε=zɔ=ne 6
  anə=vε=je=no=se=pyl=tyʁə 7
  e=də=de=lje=no=məʁ=tʁisyʁə 7
  su=fʁe=no=vi=biə=bi=lɔ̃=dɔ̃ 8

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/07/2005 23:46Rip13

Trop magnifique