Poeme-France : Lecture Écrit Posséder

Poeme : Combat Pour Le Salut De Ton Âme

Poème Posséder
Publié le 30/04/2006 22:38

L'écrit contient 144 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Kendra

Combat Pour Le Salut De Ton Âme

Ombre glacée parcourant les flammes éternelles
Soldat de granit, de roche et de sel
Il attend que s’ouvre en toi le gouffre sacré
Permettant à son âme de s’y infiltrer.

Prisonnier des abîmes, esclave de l’obscurité
Chevalier de l’apocalypse comdamné à errer
Il apperçoit un chemin vers la liberté
Dans ton faible corps inanimé

Petit être fragile, aux portes de l’Eden
Le laisseras-tu briser ses chaînes ?
L’executeur des Dieux, au destin funeste
A jeté sur toi un dévolu manifeste.

Combat de tout ton cœur, garde foi en la lumière
Car c’est là ta seule arme contre un soldat de Lucifer
De ton courage dépendra le salut de ton âme
Ne laisse pas ton bourreau t’extirper une larme.

La faiblesse est ennemie, l’espoir un allié
Chaque seconde qui s’enfuit te méne vers la liberté.
 • Pieds Hyphénique: Combat Pour Le Salut De Ton Âme

  ombre=gla=cée=par=cou=rant=les=flam=mes=é=ter=nelles 12
  sol=dat=de=gra=nit=de=ro=che=et=de=sel 11
  il=at=tend=que=souvre=en=toi=le=gouf=fre=sa=cré 12
  per=met=tant=à=son=â=me=de=sy=in=fil=trer 12

  pri=son=nier=des=a=bîmes=es=cla=ve=de=lobs=cu=ri=té 14
  che=va=lier=de=la=po=ca=lyp=se=com=dam=né=à=er=rer 15
  il=ap=per=çoit=un=che=min=vers=la=li=ber=té 12
  dans=ton=fai=ble=corps=i=na=ni=mé 9

  pe=tit=ê=tre=fra=gile=aux=por=tes=de=le=den 12
  le=lais=se=ras=tu=bri=ser=ses=chaî=nes 10
  lexe=cu=teur=des=dieux=au=des=tin=fu=neste 10
  a=je=té=sur=toi=un=dé=vo=lu=ma=ni=feste 12

  com=bat=de=tout=ton=cœur=gar=de=foi=en=la=lu=mière 13
  car=cest=là=ta=seulear=me=con=tre=un=sol=dat=de=lu=ci=fer 15
  de=ton=cou=rage=dé=pen=dra=le=sa=lut=de=ton=âme 13
  ne=laisse=pas=ton=bour=reau=tex=tir=per=u=ne=larme 12

  la=faibles=se=est=en=ne=mie=les=poir=un=al=lié 12
  cha=que=se=conde=qui=sen=fuit=te=mé=ne=vers=la=li=ber=té 15
 • Phonétique : Combat Pour Le Salut De Ton Âme

  ɔ̃bʁə ɡlase paʁkuʁɑ̃ lε flaməz- etεʁnεllə
  sɔlda də ɡʁani, də ʁoʃə e də sεl
  il atɑ̃ kə suvʁə ɑ̃ twa lə ɡufʁə sakʁe
  pεʁmεtɑ̃ a sɔ̃n- amə də si ɛ̃filtʁe.

  pʁizɔnje dεz- abimə, εsklavə də lɔpskyʁite
  ʃəvalje də lapɔkalipsə kɔmdamne a eʁe
  il apεʁswa œ̃ ʃəmɛ̃ vεʁ la libεʁte
  dɑ̃ tɔ̃ fεblə kɔʁz- inanime

  pəti εtʁə fʁaʒilə, o pɔʁtə- də lədɛ̃
  lə lεsəʁa ty bʁize sε ʃεnə ?
  lεɡzəkytœʁ dε djø, o dεstɛ̃ fynεstə
  a ʒəte syʁ twa œ̃ devɔly manifεstə.

  kɔ̃ba də tu tɔ̃ kœʁ, ɡaʁdə fwa ɑ̃ la lymjεʁə
  kaʁ sε la ta sələ aʁmə kɔ̃tʁə œ̃ sɔlda də lysife
  də tɔ̃ kuʁaʒə depɑ̃dʁa lə saly də tɔ̃n- amə
  nə lεsə pa tɔ̃ buʁʁo tεkstiʁpe ynə laʁmə.

  la fεblεsə εt- εnəmi, lεspwaʁ œ̃n- alje
  ʃakə səɡɔ̃də ki sɑ̃fɥi tə menə vεʁ la libεʁte.
 • Pieds Phonétique : Combat Pour Le Salut De Ton Âme

  ɔ̃=bʁə=ɡla=se=paʁ=ku=ʁɑ̃=lε=fla=mə=ze=tεʁ=nεl=lə 14
  sɔl=da=də=ɡʁa=ni=də=ʁo=ʃə=e=də=sεl 11
  il=a=tɑ̃=kə=su=vʁə=ɑ̃=twa=lə=ɡu=fʁə=sa=kʁe 13
  pεʁ=mε=tɑ̃=a=sɔ̃=na=mə=də=si=ɛ̃=fil=tʁe 12

  pʁi=zɔ=nje=dε=za=bimə=εs=kla=və=də=lɔp=sky=ʁi=te 14
  ʃə=va=lje=də=la=pɔ=ka=lip=sə=kɔm=dam=ne=a=e=ʁe 15
  il=a=pεʁ=swa=œ̃=ʃə=mɛ̃=vεʁ=la=li=bεʁ=te 12
  dɑ̃=tɔ̃=fε=blə=kɔʁ=zi=na=ni=me 9

  pə=ti=ε=tʁə=fʁa=ʒilə=o=pɔʁ=tə=də=lə=dɛ̃ 12
  lə=lε=sə=ʁa=ty=bʁi=ze=sε=ʃε=nə 10
  lεɡ=zə=ky=tœʁ=dε=djø=o=dεs=tɛ̃=fy=nεs=tə 12
  a=ʒə=te=syʁ=twa=œ̃=de=vɔ=ly=ma=ni=fεstə 12

  kɔ̃=badə=tu=tɔ̃=kœʁ=ɡaʁ=də=fwa=ɑ̃=la=ly=mjεʁə 12
  kaʁ=sε=la=tasə=ləaʁ=mə=kɔ̃=tʁə=œ̃=sɔl=da=də=ly=si=fe 15
  də=tɔ̃=ku=ʁaʒə=de=pɑ̃=dʁa=lə=sa=ly=də=tɔ̃namə 12
  nə=lεsə=pa=tɔ̃=buʁ=ʁo=tεk=stiʁ=pe=y=nə=laʁmə 12

  la=fε=blε=sə=ε=tεnə=mi=lεs=pwaʁ=œ̃=na=lje 12
  ʃakə=sə=ɡɔ̃=də=ki=sɑ̃f=ɥi=tə=me=nə=vεʁ=la=li=bεʁ=te 15

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/05/2006 12:25(Bf) Thea (Bf)

(BF)