Poeme : Amour Et Regrets

Amour Et Regrets

Assis au sommet de la Terre et sous la nuit,
Mon âme hurlait si fort d’un Désir de lui plaire.
Occasionnant une Avalanche de revers,
Un Rideau de nuages blancs qui s’agrandit.
Rêvant au dessus de la Lune et sans un bruit,
Elle me jeta sans parachute dans L’air.
Tel un Aigle je planais, mes pensées volèrent,
Rattrapant un Baiser de printemps qui s’enfuit.
Et encore ce Matin, je vivais d’espoir,
Grandir en soi la Foi, sans vraiment trop y croire,
Regrettant Aujourd’hui de l’aimer d’illusion.
Et encore ce Matin, son parfum toujours,
Telle une Présence, brisant un cœur d’amour.
Si seulement je pouvais, effacer son Nom.

Au bord d’un Bateau, largué dans les eaux de vie,
Mon regard réagit à la vue d’un Éclair.
On pouvait apercevoir au fond de la Mer,
Un Ange des flots dont plonger devient l’envie.
Respirant sur une Île perdue dans l’oublie,
Elle soufflait sur mes Lèvres un baiser d’air.
Tellement doux fût le réveil dans l’Atmosphère,
Ramenant mes pensées sur le bord de mon Lit.
Et encore ce Matin, je broyais du noire.
Grandir est mon Destin, pour revivre une histoire
Respirant à Nouveau pour une autre passion.
Et encore ce Matin, j’étais sans recours.
Tel un homme, je bondis vers d’autre Horizon.
Si seulement, j’avançais tout Droit sans retour.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Amour Et Regrets

  as=sis=au=sommet=de=la=ter=re=et=sous=la=nuit 12
  mon=â=me=hur=lait=si=fort=dun=dé=sir=de=lui=plaire 13
  oc=ca=sion=nant=une=a=va=lan=che=de=re=vers 12
  un=ri=deau=de=nu=a=ges=blancs=qui=sa=gran=dit 12
  rê=vant=au=des=sus=de=la=lune=et=sans=un=bruit 12
  el=le=me=je=ta=sans=pa=ra=chu=te=dans=lair 12
  tel=un=ai=gle=je=pla=nais=mes=pen=sées=vo=lèrent 12
  rat=tra=pant=un=bai=ser=de=prin=temps=qui=sen=fuit 12
  et=en=co=re=ce=ma=tin=je=vi=vais=des=poir 12
  gran=dir=en=soi=la=foi=sans=vrai=ment=trop=y=croire 12
  re=gret=tant=au=jourd=hui=de=lai=mer=dillu=si=on 12
  et=en=co=re=ce=ma=tin=son=par=fum=tou=jours 12
  tel=le=une=pré=sen=ce=bri=sant=un=cœur=da=mour 12
  si=seu=le=ment=je=pou=vais=ef=fa=cer=son=nom 12

  au=bord=dun=ba=teau=lar=gué=dans=les=eaux=de=vie 12
  mon=re=gard=ré=a=git=à=la=vue=dun=é=clair 12
  on=pou=vait=a=per=ce=voir=au=fond=de=la=mer 12
  un=an=ge=des=flots=dont=plon=ger=de=vient=len=vie 12
  res=pi=rant=sur=u=ne=île=per=due=dans=lou=blie 12
  el=le=souf=flait=sur=mes=lè=vres=un=bai=ser=dair 12
  tel=le=ment=doux=fût=le=ré=veil=dans=lat=mo=sphère 12
  ra=me=nant=mes=pen=sées=sur=le=bord=de=mon=lit 12
  et=en=co=re=ce=ma=tin=je=bro=yais=du=noire 12
  gran=dir=est=mon=des=tin=pour=re=vivreu=ne=his=toire 12
  res=pi=rant=à=nou=veau=pour=une=au=tre=pas=sion 12
  et=en=co=re=ce=ma=tin=jé=tais=sans=re=cours 12
  tel=un=homme=je=bon=dis=vers=dau=tre=ho=ri=zon 12
  si=seu=le=ment=ja=van=çais=tout=droit=sans=re=tour 12
 • Phonétique : Amour Et Regrets

  asiz- o sɔmε də la teʁə e su la nɥi,
  mɔ̃n- amə yʁlε si fɔʁ dœ̃ deziʁ də lɥi plεʁə.
  ɔkazjɔnɑ̃ ynə avalɑ̃ʃə də ʁəve,
  œ̃ ʁido də nɥaʒə blɑ̃ ki saɡʁɑ̃di.
  ʁεvɑ̃ o dəsy də la lynə e sɑ̃z- œ̃ bʁɥi,
  εllə mə ʒəta sɑ̃ paʁaʃytə dɑ̃ lεʁ.
  tεl œ̃n- εɡlə ʒə planε, mε pɑ̃se vɔlεʁe,
  ʁatʁapɑ̃ œ̃ bεze də pʁɛ̃tɑ̃ ki sɑ̃fɥi.
  e ɑ̃kɔʁə sə matɛ̃, ʒə vivε dεspwaʁ,
  ɡʁɑ̃diʁ ɑ̃ swa la fwa, sɑ̃ vʁεmɑ̃ tʁo i kʁwaʁə,
  ʁəɡʁεtɑ̃ oʒuʁdɥi də lεme dilyzjɔ̃.
  e ɑ̃kɔʁə sə matɛ̃, sɔ̃ paʁfœ̃ tuʒuʁ,
  tεllə ynə pʁezɑ̃sə, bʁizɑ̃ œ̃ kœʁ damuʁ.
  si sələmɑ̃ ʒə puvε, efase sɔ̃ nɔ̃.

  o bɔʁ dœ̃ bato, laʁɡe dɑ̃ lεz- o də vi,
  mɔ̃ ʁəɡaʁ ʁeaʒi a la vɥ dœ̃n- eklεʁ.
  ɔ̃ puvε apεʁsəvwaʁ o fɔ̃ də la mεʁ,
  œ̃n- ɑ̃ʒə dε flo dɔ̃ plɔ̃ʒe dəvjɛ̃ lɑ̃vi.
  ʁεspiʁɑ̃ syʁ ynə ilə pεʁdɥ dɑ̃ lubli,
  εllə suflε syʁ mε lεvʁəz- œ̃ bεze dεʁ.
  tεllmɑ̃ du fy lə ʁevεj dɑ̃ latmɔsfεʁə,
  ʁamənɑ̃ mε pɑ̃se syʁ lə bɔʁ də mɔ̃ li.
  e ɑ̃kɔʁə sə matɛ̃, ʒə bʁwajε dy nwaʁə.
  ɡʁɑ̃diʁ ε mɔ̃ dεstɛ̃, puʁ ʁəvivʁə ynə istwaʁə
  ʁεspiʁɑ̃ a nuvo puʁ ynə otʁə pasjɔ̃.
  e ɑ̃kɔʁə sə matɛ̃, ʒetε sɑ̃ ʁəkuʁ.
  tεl œ̃n- ɔmə, ʒə bɔ̃di vεʁ dotʁə ɔʁizɔ̃.
  si sələmɑ̃, ʒavɑ̃sε tu dʁwa sɑ̃ ʁətuʁ.
 • Syllabes Phonétique : Amour Et Regrets

  a=si=zo=sɔ=mεdə=la=te=ʁə=e=su=la=nɥi 12
  mɔ̃=namə=yʁ=lε=si=fɔʁ=dœ̃=de=ziʁ=də=lɥi=plεʁə 12
  ɔ=ka=zjɔ=nɑ̃=ynə=a=va=lɑ̃=ʃə=də=ʁə=ve 12
  œ̃=ʁi=do=də=nɥ=a=ʒə=blɑ̃=ki=sa=ɡʁɑ̃=di 12
  ʁε=vɑ̃=odə=sy=də=la=ly=nə=e=sɑ̃=zœ̃=bʁɥi 12
  εl=lə=mə=ʒə=ta=sɑ̃=pa=ʁa=ʃy=tə=dɑ̃=lεʁ 12
  tεl=œ̃=nεɡlə=ʒə=pla=nε=mε=pɑ̃=se=vɔ=lε=ʁe 12
  ʁa=tʁa=pɑ̃=œ̃=bε=ze=də=pʁɛ̃=tɑ̃=ki=sɑ̃f=ɥi 12
  e=ɑ̃=kɔ=ʁə=sə=ma=tɛ̃=ʒə=vi=vε=dεs=pwaʁ 12
  ɡʁɑ̃=diʁ=ɑ̃=swa=la=fwa=sɑ̃=vʁε=mɑ̃=tʁo=i=kʁwaʁə 12
  ʁə=ɡʁε=tɑ̃=o=ʒuʁ=dɥi=də=lε=me=di=ly=zjɔ̃ 12
  e=ɑ̃=kɔ=ʁə=sə=ma=tɛ̃=sɔ̃=paʁ=fœ̃=tu=ʒuʁ 12
  tεl=lə=y=nə=pʁe=zɑ̃sə=bʁi=zɑ̃=œ̃=kœʁ=da=muʁ 12
  si=sə=lə=mɑ̃=ʒə=pu=vε=e=fa=se=sɔ̃=nɔ̃ 12

  o=bɔʁ=dœ̃=ba=to=laʁ=ɡe=dɑ̃=lε=zo=də=vi 12
  mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ʁe=a=ʒi=a=la=vɥ=dœ̃=ne=klεʁ 12
  ɔ̃=pu=vε=a=pεʁ=sə=vwaʁ=o=fɔ̃=də=la=mεʁ 12
  œ̃=nɑ̃=ʒə=dε=flo=dɔ̃=plɔ̃=ʒe=də=vjɛ̃=lɑ̃=vi 12
  ʁεs=pi=ʁɑ̃=syʁ=y=nə=i=lə=pεʁdɥ=dɑ̃=lu=bli 12
  εl=lə=su=flε=syʁ=mε=lε=vʁə=zœ̃=bε=ze=dεʁ 12
  tεl=lmɑ̃=du=fy=lə=ʁe=vεj=dɑ̃=lat=mɔs=fε=ʁə 12
  ʁa=mə=nɑ̃=mε=pɑ̃=se=syʁ=lə=bɔʁ=də=mɔ̃=li 12
  e=ɑ̃=kɔ=ʁə=sə=ma=tɛ̃=ʒə=bʁwa=jε=dy=nwaʁə 12
  ɡʁɑ̃=diʁ=ε=mɔ̃=dεs=tɛ̃=puʁʁə=vi=vʁəy=nə=is=twaʁə 12
  ʁεs=pi=ʁɑ̃=a=nu=vo=puʁ=ynəo=tʁə=pa=s=jɔ̃ 12
  e=ɑ̃=kɔ=ʁə=sə=ma=tɛ̃=ʒe=tε=sɑ̃=ʁə=kuʁ 12
  tεl=œ̃=nɔmə=ʒə=bɔ̃=di=vεʁ=do=tʁə=ɔ=ʁi=zɔ̃ 12
  si=sə=lə=mɑ̃=ʒa=vɑ̃=sε=tu=dʁwa=sɑ̃=ʁə=tuʁ 12

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/04/2012 14:07Marcel42

Agréable lecture.
Cordialement,
Marcel

Poème - Sans Thème -
Publié le 28/04/2012 23:25

L'écrit contient 235 mots qui sont répartis dans 2 strophes. Toutes les strophes sont composés de 14 vers.

Poete : Kikram973