Poème-France.com

Slam : Le LendemainLe Lendemain

J’ai cru voir une fleur que je ne connais pas encore
Je ne peux la cueillir, de peur qu’elle se meurt
L’isoler dans un vase, même de soie, serait un tort
Notre Mère la Terre, permets moi d’humer sa saveur…

Ma chère tante, la Lune, serait-ce ta création ?
Une sainte, une nymphe, une douce illusion
Un empire, je respire, j’admire ce bastion
Tendre et suave flore, épiderme de coton… grrrrrr

« passe au slam si tu veux pas que la belle dame s’endorme »

Si j’m’enflamme pour cette femme c’est qu’elle qu’j’ai peur qu’elle ne fane
Et bizarre, dans sa cage mi cuerdo en devient bien moins sage
Je n’veux pas qu’elle prenne peur, Ô mahleur ! j’en perdrais son odeur
Que je ne connais pas, et pas à pas, je m’approche les mains dans les poches
Et si proche soit-elle, sa dentelle est lointaine et j’accroche à la Belle
Aux bois dorment_encrore les anges, suis-je l’Archange qui dérange ? ça démange…
Cette fée est et rit me fait sourire et dans le pire tout est délire, j’l’admire
Mais gare quand même, si j’veux qu’elle m’aime, faut pas qu’j’l’emmène dans des merveilles
Just’ sur cette Terre, dans mon domaine, qu’elle se sente reine, chaque jour moins blême
Et hors d’ses rêves qu’elle entende « belle », juste pour elle pour l’eternel et perpétuel

« Faut pas » qu’je craque, mais devant telles attaques et tant de tact ça d’vient cardiaque
C’est mieux qu’le thé, qu’la vitamine C, mon adrenaline ; dans sa sagesse de l’endorphine
Elle m’inspire, je respire et pire j’aspire à ne pouvoir la décrire, mais elle déchire ! !
Pas de stéréotype pathétique antipathique falsifé des magazines de Barbie Turik
Car quitte à la critique (r) et rester bien sympathique je ne la mets pas en boutique
Elle est c’qu’elle est et moi ça m’plait, donc c’est là qu’jadmet que l’ai… dans la peau
Ah ah ! Je reste stable, j’veux pas qu’ça stagne, mais si j’me magne, sûr elle s’éloigne
Faut rester cool ! Pas s’foutre la trouille ! Ca sert à rien pis j’aurais l’air nouille
Il faut du respect quant à l’aspect, dans le temps comme dans l’effet, pas de méfait
Juste, je dirais, un p’tit s’te plait, si j’peux m’permettre : « wallah tu m’plais ! »
« Et si ça te dit de faire un bout d’chemin, main dans la main… Bah v’la mon lendemain ! »
Kri2S

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε kʁy vwaʁ ynə flœʁ kə ʒə nə kɔnε pa ɑ̃kɔʁə
ʒə nə pø la kœjiʁ, də pœʁ kεllə sə məʁ
lizɔle dɑ̃z- œ̃ vazə, mεmə də swa, səʁε œ̃ tɔʁ
nɔtʁə mεʁə la teʁə, pεʁmε mwa dyme sa savœʁ…

ma ʃεʁə tɑ̃tə, la lynə, səʁε sə ta kʁeasjɔ̃ ?
ynə sɛ̃tə, ynə nɛ̃fə, ynə dusə ilyzjɔ̃
œ̃n- ɑ̃piʁə, ʒə ʁεspiʁə, ʒadmiʁə sə bastjɔ̃
tɑ̃dʁə e sɥavə flɔʁə, epidεʁmə də kɔtɔ̃… ʒe εʁ εʁ εʁ εʁ

« pasə o slam si ty vø pa kə la bεllə damə sɑ̃dɔʁmə »

si ʒmɑ̃flamə puʁ sεtə famə sε kεllə kʒε pœʁ kεllə nə fanə
e bizaʁə, dɑ̃ sa kaʒə mi kɥεʁdo ɑ̃ dəvjɛ̃ bjɛ̃ mwɛ̃ saʒə
ʒə nvø pa kεllə pʁεnə pœʁ, o malœʁ ! ʒɑ̃ pεʁdʁε sɔ̃n- ɔdœʁ
kə ʒə nə kɔnε pa, e pa a pa, ʒə mapʁoʃə lε mɛ̃ dɑ̃ lε poʃə
e si pʁoʃə swa tεllə, sa dɑ̃tεllə ε lwɛ̃tεnə e ʒakʁoʃə a la bεllə
o bwa dɔʁme suliɲe ɑ̃kʁɔʁə lεz- ɑ̃ʒə, sɥi ʒə laʁʃɑ̃ʒə ki deʁɑ̃ʒə ? sa demɑ̃ʒə…
sεtə fe εt- e ʁit mə fε suʁiʁə e dɑ̃ lə piʁə tut- ε deliʁə, ʒladmiʁə
mε ɡaʁə kɑ̃ mεmə, si ʒvø kεllə mεmə, fo pa kʒlɑ̃mεnə dɑ̃ dε mεʁvεjə
ʒystsyʁ sεtə teʁə, dɑ̃ mɔ̃ dɔmεnə, kεllə sə sɑ̃tə ʁεnə, ʃakə ʒuʁ mwɛ̃ blεmə
e ɔʁ dsε ʁεvə kεllə ɑ̃tɑ̃də « bεllə », ʒystə puʁ εllə puʁ lətεʁnεl e pεʁpetɥεl

« fo pas » kʒə kʁakə, mε dəvɑ̃ tεlləz- atakz- e tɑ̃ də takt sa dvjɛ̃ kaʁdjakə
sε mjø klə te, kla vitaminə se, mɔ̃n- adʁənalinə, dɑ̃ sa saʒεsə də lɑ̃dɔʁfinə
εllə mɛ̃spiʁə, ʒə ʁεspiʁə e piʁə ʒaspiʁə a nə puvwaʁ la dekʁiʁə, mεz- εllə deʃiʁə ! !
pa də steʁeɔtipə patetikə ɑ̃tipatikə falsife dε maɡazinə də baʁbi tyʁik
kaʁ kitə a la kʁitikə (ʁ) εt ʁεste bjɛ̃ sɛ̃patikə ʒə nə la mεt pa ɑ̃ butikə
εllə ε skεllə εt- e mwa sa mplε, dɔ̃k sε la kʒadmε kə lε… dɑ̃ la po
a a ! ʒə ʁεstə stablə, ʒvø pa ksa staɲə, mε si ʒmə maɲə, syʁ εllə selwaɲə
fo ʁεste kul ! pa sfutʁə la tʁujə ! ka sεʁ a ʁjɛ̃ pi ʒoʁε lεʁ nujə
il fo dy ʁεspε kɑ̃ a laspε, dɑ̃ lə tɑ̃ kɔmə dɑ̃ lefε, pa də mefε
ʒystə, ʒə diʁε, œ̃ ptit stə plε, si ʒpø mpεʁmεtʁə : « wala ty mplε ! »
« εt si sa tə di də fεʁə œ̃ bu dʃəmɛ̃, mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃… ba vla mɔ̃ lɑ̃dəmɛ̃ ! »