Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Soir De Spleen

Poème Mort
Publié le 11/05/2011 18:17

L'écrit contient 229 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Kri2S

Soir De Spleen

Nuit trop longue à errer dans ma tête
Sans avoir bu une seule goutte
Autour de moi un monticule de silhouettes
Je doute, je doute, où mène cette route ?

Je me calcifie, une tristesse figée
Je reste bouche bée, devant la défaite
Comme le peuplier avant la tempête
Sait que ses branches vont se briser

Les fleurs des prés, s’allongent à terre
Les enfants scrutent le cimetière
Un sachet vide traverse la p’louse
Je traine les pieds, je stope, je lose

Erato aide-moi à emplir cette page
Ma muse donne-moi l’encre, le message
Phoenix, prête-moi une de tes plumes
Promis, je n’écris pas un Te Deum

Où est l’hisoire que j’ai écrite ?
Celle où ma reine me félicite
Elle s’efface dans mes oublis
Je perds mon temps dans cette vie

Odes et louanges s’emmêlent
Plus j’avance, plus je fonds dans le sommeil
Car éteint, est le soleil dans mon ciel
Et les étoiles sont mortes, c’est officiel

Mon monde s’enrage et se blesse
Mon cœur en perd sa noblesse
Les gens se pressent, moi j’attends
Je mire le ciel assis sur un banc

La nuit tombe et les poteaux s’allument
Derrière le sombre, se cache la Lune
Timide ou morte, je ne sais pas
Ce soir je ne vais pas rentrer chez moi
 • Pieds Hyphénique: Soir De Spleen

  nuit=trop=lon=gue=à=er=rer=dans=ma=tête 10
  sans=a=voir=bu=u=ne=seu=le=gou=tte 10
  au=tour=de=moi=un=mon=ti=cule=de=silhouettes 10
  je=doute=je=dou=te=où=mè=ne=cet=te=route 11

  je=me=cal=ci=fie=une=tris=tes=se=fi=gée 11
  je=res=te=bouche=bée=de=vant=la=dé=faite 10
  com=me=le=peu=plier=a=vant=la=tem=pête 10
  sait=que=ses=bran=ches=vont=se=bri=ser 9

  les=fleurs=des=prés=sal=lon=gent=à=ter=re 10
  les=en=fants=s=cru=tent=le=ci=me=tière 10
  un=sa=chet=vi=de=tra=ver=se=la=plouse 10
  je=trai=ne=les=pieds=je=sto=pe=je=lose 10

  era=to=aide=moi=à=em=plir=cet=te=page 10
  ma=mu=se=donne=moi=len=cre=le=mes=sage 10
  phoe=nix=prê=te=moi=u=ne=de=tes=plumes 10
  pro=mis=je=né=cris=pas=un=te=deum 9

  où=est=l=hi=soi=re=que=jai=é=crite 10
  cel=le=où=ma=rei=ne=me=fé=li=cite 10
  el=le=sef=fa=ce=dans=mes=ou=blis 9
  je=perds=mon=temps=dans=cet=te=vie 8

  o=des=et=lou=an=ges=sem=mêlent 8
  plus=ja=vance=plus=je=fonds=dans=le=som=meil 10
  car=é=teint=est=le=so=leil=dans=mon=ciel 10
  et=les=é=toiles=sont=mor=tes=cest=of=fi=ciel 11

  mon=mon=de=sen=ra=ge=et=se=blesse 9
  mon=cœur=en=perd=sa=no=blesse 7
  les=gens=se=pres=sent=moi=jat=tends 8
  je=mi=re=le=ciel=as=sis=sur=un=banc 10

  la=nuit=tom=be=et=les=po=teaux=sal=lument 10
  der=riè=re=le=sombre=se=ca=che=la=lune 10
  ti=mi=de=ou=mor=te=je=ne=sais=pas 10
  ce=soir=je=ne=vais=pas=ren=trer=chez=moi 10
 • Phonétique : Soir De Spleen

  nɥi tʁo lɔ̃ɡ a eʁe dɑ̃ ma tεtə
  sɑ̃z- avwaʁ by ynə sələ ɡutə
  otuʁ də mwa œ̃ mɔ̃tikylə də siluεtə
  ʒə dutə, ʒə dutə, u mεnə sεtə ʁutə ?

  ʒə mə kalsifi, ynə tʁistεsə fiʒe
  ʒə ʁεstə buʃə be, dəvɑ̃ la defεtə
  kɔmə lə pəplje avɑ̃ la tɑ̃pεtə
  sε kə sε bʁɑ̃ʃə vɔ̃ sə bʁize

  lε flœʁ dε pʁe, salɔ̃ʒe a teʁə
  lεz- ɑ̃fɑ̃ skʁyte lə simətjεʁə
  œ̃ saʃε vidə tʁavεʁsə la pluzə
  ʒə tʁεnə lε pje, ʒə stɔpə, ʒə lozə

  əʁato εdə mwa a ɑ̃pliʁ sεtə paʒə
  ma myzə dɔnə mwa lɑ̃kʁə, lə mesaʒə
  foəniks, pʁεtə mwa ynə də tε plymə
  pʁɔmi, ʒə nekʁi pa œ̃ tə døm

  u ε lizwaʁə kə ʒε ekʁitə ?
  sεllə u ma ʁεnə mə felisitə
  εllə sefasə dɑ̃ mεz- ubli
  ʒə pεʁd mɔ̃ tɑ̃ dɑ̃ sεtə vi

  ɔdəz- e lwɑ̃ʒə sɑ̃mεle
  plys ʒavɑ̃sə, plys ʒə fɔ̃ dɑ̃ lə sɔmεj
  kaʁ etɛ̃, ε lə sɔlεj dɑ̃ mɔ̃ sjεl
  e lεz- etwalə sɔ̃ mɔʁtə, sεt- ɔfisjεl

  mɔ̃ mɔ̃də sɑ̃ʁaʒə e sə blεsə
  mɔ̃ kœʁ ɑ̃ pεʁ sa nɔblεsə
  lε ʒɑ̃ sə pʁəse, mwa ʒatɑ̃
  ʒə miʁə lə sjεl asi syʁ œ̃ bɑ̃

  la nɥi tɔ̃bə e lε pɔto salymɑ̃
  dəʁjεʁə lə sɔ̃bʁə, sə kaʃə la lynə
  timidə u mɔʁtə, ʒə nə sε pa
  sə swaʁ ʒə nə vε pa ʁɑ̃tʁe ʃe mwa
 • Pieds Phonétique : Soir De Spleen

  nɥi=tʁo=lɔ̃ɡ=a=e=ʁe=dɑ̃=ma=tε=tə 10
  sɑ̃=za=vwaʁ=by=y=nə=sə=lə=ɡu=tə 10
  o=tuʁdə=mwa=œ̃=mɔ̃=ti=ky=lə=də=si=lu=εtə 12
  ʒə=dutə=ʒə=du=tə=u=mε=nə=sε=tə=ʁutə 11

  ʒə=mə=kal=si=fi=ynə=tʁis=tε=sə=fi=ʒe 11
  ʒə=ʁεstə=bu=ʃə=be=də=vɑ̃=la=de=fεtə 10
  kɔ=mə=lə=pə=plje=a=vɑ̃=la=tɑ̃=pεtə 10
  sε=kə=sε=bʁɑ̃=ʃə=vɔ̃=sə=bʁi=ze 9

  lε=flœʁ=dε=pʁe=sa=lɔ̃=ʒe=a=te=ʁə 10
  lε=zɑ̃=fɑ̃=skʁy=te=lə=si=mə=tjε=ʁə 10
  œ̃=sa=ʃε=vi=də=tʁa=vεʁ=sə=la=pluzə 10
  ʒə=tʁε=nə=lε=pje=ʒə=stɔ=pə=ʒə=lozə 10

  ə=ʁa=to=εdə=mwa=a=ɑ̃=pliʁ=sε=tə=paʒə 11
  ma=myzə=dɔ=nə=mwa=lɑ̃=kʁə=lə=me=saʒə 10
  foə=niks=pʁε=tə=mwa=y=nə=də=tε=plymə 10
  pʁɔ=mi=ʒə=ne=kʁi=pa=œ̃=tə=døm 9

  u=ε=li=zwa=ʁə=kə=ʒε=e=kʁi=tə 10
  sεl=lə=u=ma=ʁε=nə=mə=fe=li=sitə 10
  εl=lə=se=fa=sə=dɑ̃=mε=zu=bli 9
  ʒə=pεʁd=mɔ̃=tɑ̃=dɑ̃=sε=tə=vi 8

  ɔ=də=ze=lwɑ̃=ʒə=sɑ̃=mε=le 8
  plys=ʒa=vɑ̃sə=plys=ʒə=fɔ̃=dɑ̃=lə=sɔ=mεj 10
  kaʁ=e=tɛ̃=ε=lə=sɔ=lεj=dɑ̃=mɔ̃=sjεl 10
  e=lε=ze=twalə=sɔ̃=mɔʁ=tə=sε=tɔ=fi=sjεl 11

  mɔ̃=mɔ̃=də=sɑ̃=ʁa=ʒə=e=sə=blε=sə 10
  mɔ̃=kœ=ʁə=ɑ̃=pεʁ=sa=nɔ=blε=sə 9
  lε=ʒɑ̃=sə=pʁə=se=mwa=ʒa=tɑ̃ 8
  ʒə=mi=ʁə=lə=sjεl=a=si=syʁ=œ̃=bɑ̃ 10

  la=nɥi=tɔ̃bə=e=lε=pɔ=to=sa=ly=mɑ̃ 10
  də=ʁjε=ʁə=lə=sɔ̃bʁə=sə=ka=ʃə=la=lynə 10
  ti=mi=də=u=mɔʁ=tə=ʒə=nə=sε=pa 10
  sə=swaʁ=ʒə=nə=vε=pa=ʁɑ̃=tʁe=ʃe=mwa 10

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/05/2011 17:00Kri2s

merci, en fait c’est une histoire parallèle ; un homme qui va mourir et le fantôme de cet homme qui parcourt le même chemin et vois les même choses (un peu compliqué certes :))