Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Slam : Le Lendemain

Slam Amour
Publié le 10/05/2011 16:23

L'écrit contient 449 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Kri2S

Le Lendemain

J’ai cru voir une fleur que je ne connais pas encore
Je ne peux la cueillir, de peur qu’elle se meurt
L’isoler dans un vase, même de soie, serait un tort
Notre Mère la Terre, permets moi d’humer sa saveur…

Ma chère tante, la Lune, serait-ce ta création ?
Une sainte, une nymphe, une douce illusion
Un empire, je respire, j’admire ce bastion
Tendre et suave flore, épiderme de coton… grrrrrr

« passe au slam si tu veux pas que la belle dame s’endorme »

Si j’m’enflamme pour cette femme c’est qu’elle qu’j’ai peur qu’elle ne fane
Et bizarre, dans sa cage mi cuerdo en devient bien moins sage
Je n’veux pas qu’elle prenne peur, Ô mahleur ! j’en perdrais son odeur
Que je ne connais pas, et pas à pas, je m’approche les mains dans les poches
Et si proche soit-elle, sa dentelle est lointaine et j’accroche à la Belle
Aux bois dorment_encrore les anges, suis-je l’Archange qui dérange ? ça démange…
Cette fée est et rit me fait sourire et dans le pire tout est délire, j’l’admire
Mais gare quand même, si j’veux qu’elle m’aime, faut pas qu’j’l’emmène dans des merveilles
Just’ sur cette Terre, dans mon domaine, qu’elle se sente reine, chaque jour moins blême
Et hors d’ses rêves qu’elle entende « belle », juste pour elle pour l’eternel et perpétuel

« Faut pas » qu’je craque, mais devant telles attaques et tant de tact ça d’vient cardiaque
C’est mieux qu’le thé, qu’la vitamine C, mon adrenaline ; dans sa sagesse de l’endorphine
Elle m’inspire, je respire et pire j’aspire à ne pouvoir la décrire, mais elle déchire ! !
Pas de stéréotype pathétique antipathique falsifé des magazines de Barbie Turik
Car quitte à la critique (r) et rester bien sympathique je ne la mets pas en boutique
Elle est c’qu’elle est et moi ça m’plait, donc c’est là qu’jadmet que l’ai… dans la peau
Ah ah ! Je reste stable, j’veux pas qu’ça stagne, mais si j’me magne, sûr elle s’éloigne
Faut rester cool ! Pas s’foutre la trouille ! Ca sert à rien pis j’aurais l’air nouille
Il faut du respect quant à l’aspect, dans le temps comme dans l’effet, pas de méfait
Juste, je dirais, un p’tit s’te plait, si j’peux m’permettre : « wallah tu m’plais ! »
« Et si ça te dit de faire un bout d’chemin, main dans la main… Bah v’la mon lendemain ! »
 • Pieds Hyphénique: Le Lendemain

  jai=cru=voir=u=ne=fleur=que=je=ne=con=nais=pas=en=co=re 15
  je=ne=peux=la=cueil=lir=de=peur=quel=le=se=meurt 12
  li=so=ler=dans=un=va=se=mê=me=de=soie=se=rait=un=tort 15
  no=tre=mè=re=la=ter=re=per=mets=moi=d=hu=mer=sa=sa=veur 16

  ma=chè=re=tan=te=la=lu=ne=se=rait=ce=ta=cré=a=ti=on 16
  u=ne=sain=te=u=ne=nym=phe=u=ne=dou=ce=il=lu=si=on 16
  un=em=pi=re=je=res=pi=re=jad=mi=re=ce=bas=ti=on 15
  tendreet=sua=ve=flo=re=é=pi=der=me=de=co=ton=g=r=r=r=r 17

  passeau=s=lam=si=tu=veux=pas=que=la=bel=le=da=me=sen=dorme 16

  si=j=men=flamme=pour=cet=te=fem=me=cest=quel=le=qu=jai=peur=quel=le=ne=fane 19
  et=bi=zar=re=dans=sa=cage=mi=cuer=do=en=de=vient=bien=moins=sage 16
  je=n=veux=pas=quel=le=prenne=peur=ô=mah=leur=jen=per=drais=son=o=deur 17
  que=je=ne=con=nais=pas=et=pas=à=pas=je=map=proche=les=mains=dans=les=poches 18
  et=si=proche=soit=tel=le=sa=den=tel=leest=loin=tai=ne=et=jac=cro=che=à=la=belle 20
  aux=bois=dorment=sou=li=gné=en=cro=re=les=an=ges=suis=je=lar=chan=ge=qui=dé=ran=ge=ça=dé=mange 24
  cette=fée=est=et=rit=me=fait=sou=ri=reet=dans=le=pi=re=tout=est=dé=li=re=j=lad=mire 22
  mais=gare=quand=mê=me=si=j=veux=quel=le=mai=me=faut=pas=quj=lem=mè=ne=dans=des=mer=veilles 22
  just=sur=cette=ter=re=dans=mon=do=mai=ne=quel=le=se=sen=te=rei=ne=cha=que=jour=moins=blême 22
  et=hors=d=ses=rêves=quel=leen=ten=de=bel=le=jus=te=pour=elle=pour=le=ter=nel=et=per=pé=tuel 23

  faut=pas=quje=cra=que=mais=de=vant=tel=les=at=ta=ques=et=tant=de=tact=ça=d=vient=car=diaque 23
  cest=mieux=qule=thé=qu=la=vi=ta=mi=ne=c=mon=a=dre=na=li=ne=dans=sa=sa=ges=se=de=len=dor=phine 26
  elle=mins=pire=je=res=pi=reet=pi=re=jas=pi=re=à=ne=pou=voir=la=dé=cri=re=mais=el=le=dé=chi=re 26
  pas=de=sté=réo=ty=pe=pa=thé=ti=quean=ti=pa=thi=que=fal=si=fé=des=ma=ga=zines=de=bar=bie=tu=rik 26
  car=quit=teà=la=cri=ti=que=r=et=res=ter=bien=sym=pa=thi=que=je=ne=la=mets=pas=en=bou=tique 24
  elleest=c=quel=le=est=et=moi=ça=m=plait=donc=cest=là=qu=jad=met=que=lai=dans=la=peau 21
  ah=ah=je=res=te=stable=j=veux=pas=qu=ça=sta=gne=mais=si=j=me=ma=gne=sûr=elle=sé=loigne 23
  faut=res=ter=cool=pas=s=foutre=la=trouille=ca=sert=à=rien=pis=jau=rais=lair=nouille 18
  il=faut=du=res=pect=quant=à=las=pect=dans=le=temps=comme=dans=lef=fet=pas=de=mé=fait 20
  jus=te=je=di=rais=un=p=tit=ste=plait=si=j=peux=m=permet=tre=wal=lah=tu=m=plais 21
  et=si=ça=te=dit=de=faireun=bout=d=che=min=main=dans=la=main=bah=v=la=mon=len=de=main 23
 • Phonétique : Le Lendemain

  ʒε kʁy vwaʁ ynə flœʁ kə ʒə nə kɔnε pa ɑ̃kɔʁə
  ʒə nə pø la kœjiʁ, də pœʁ kεllə sə məʁ
  lizɔle dɑ̃z- œ̃ vazə, mεmə də swa, səʁε œ̃ tɔʁ
  nɔtʁə mεʁə la teʁə, pεʁmε mwa dyme sa savœʁ…

  ma ʃεʁə tɑ̃tə, la lynə, səʁε sə ta kʁeasjɔ̃ ?
  ynə sɛ̃tə, ynə nɛ̃fə, ynə dusə ilyzjɔ̃
  œ̃n- ɑ̃piʁə, ʒə ʁεspiʁə, ʒadmiʁə sə bastjɔ̃
  tɑ̃dʁə e sɥavə flɔʁə, epidεʁmə də kɔtɔ̃… ʒe εʁ εʁ εʁ εʁ

  « pasə o slam si ty vø pa kə la bεllə damə sɑ̃dɔʁmə »

  si ʒmɑ̃flamə puʁ sεtə famə sε kεllə kʒε pœʁ kεllə nə fanə
  e bizaʁə, dɑ̃ sa kaʒə mi kɥεʁdo ɑ̃ dəvjɛ̃ bjɛ̃ mwɛ̃ saʒə
  ʒə nvø pa kεllə pʁεnə pœʁ, o malœʁ ! ʒɑ̃ pεʁdʁε sɔ̃n- ɔdœʁ
  kə ʒə nə kɔnε pa, e pa a pa, ʒə mapʁoʃə lε mɛ̃ dɑ̃ lε poʃə
  e si pʁoʃə swa tεllə, sa dɑ̃tεllə ε lwɛ̃tεnə e ʒakʁoʃə a la bεllə
  o bwa dɔʁme suliɲe ɑ̃kʁɔʁə lεz- ɑ̃ʒə, sɥi ʒə laʁʃɑ̃ʒə ki deʁɑ̃ʒə ? sa demɑ̃ʒə…
  sεtə fe εt- e ʁit mə fε suʁiʁə e dɑ̃ lə piʁə tut- ε deliʁə, ʒladmiʁə
  mε ɡaʁə kɑ̃ mεmə, si ʒvø kεllə mεmə, fo pa kʒlɑ̃mεnə dɑ̃ dε mεʁvεjə
  ʒystsyʁ sεtə teʁə, dɑ̃ mɔ̃ dɔmεnə, kεllə sə sɑ̃tə ʁεnə, ʃakə ʒuʁ mwɛ̃ blεmə
  e ɔʁ dsε ʁεvə kεllə ɑ̃tɑ̃də « bεllə », ʒystə puʁ εllə puʁ lətεʁnεl e pεʁpetɥεl

  « fo pas » kʒə kʁakə, mε dəvɑ̃ tεlləz- atakz- e tɑ̃ də takt sa dvjɛ̃ kaʁdjakə
  sε mjø klə te, kla vitaminə se, mɔ̃n- adʁənalinə, dɑ̃ sa saʒεsə də lɑ̃dɔʁfinə
  εllə mɛ̃spiʁə, ʒə ʁεspiʁə e piʁə ʒaspiʁə a nə puvwaʁ la dekʁiʁə, mεz- εllə deʃiʁə ! !
  pa də steʁeɔtipə patetikə ɑ̃tipatikə falsife dε maɡazinə də baʁbi tyʁik
  kaʁ kitə a la kʁitikə (ʁ) εt ʁεste bjɛ̃ sɛ̃patikə ʒə nə la mεt pa ɑ̃ butikə
  εllə ε skεllə εt- e mwa sa mplε, dɔ̃k sε la kʒadmε kə lε… dɑ̃ la po
  a a ! ʒə ʁεstə stablə, ʒvø pa ksa staɲə, mε si ʒmə maɲə, syʁ εllə selwaɲə
  fo ʁεste kul ! pa sfutʁə la tʁujə ! ka sεʁ a ʁjɛ̃ pi ʒoʁε lεʁ nujə
  il fo dy ʁεspε kɑ̃ a laspε, dɑ̃ lə tɑ̃ kɔmə dɑ̃ lefε, pa də mefε
  ʒystə, ʒə diʁε, œ̃ ptit stə plε, si ʒpø mpεʁmεtʁə : « wala ty mplε ! »
  « εt si sa tə di də fεʁə œ̃ bu dʃəmɛ̃, mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃… ba vla mɔ̃ lɑ̃dəmɛ̃ ! »
 • Pieds Phonétique : Le Lendemain

  ʒε=kʁy=vwaʁ=y=nə=flœʁ=kə=ʒə=nə=kɔ=nε=pa=ɑ̃=kɔʁə 14
  ʒə=nə=pø=la=kœjiʁ=də=pœ=ʁə=kεl=lə=sə=məʁ 12
  li=zɔ=le=dɑ̃=zœ̃=vazə=mε=mə=də=swa=sə=ʁε=œ̃=tɔʁ 14
  nɔtʁə=mε=ʁə=la=te=ʁə=pεʁ=mε=mwa=dy=me=sa=sa=vœʁ 14

  ma=ʃε=ʁə=tɑ̃=tə=la=lynə=sə=ʁε=sə=ta=kʁe=a=sjɔ̃ 14
  y=nə=sɛ̃=tə=y=nə=nɛ̃fə=y=nə=du=sə=i=ly=zjɔ̃ 14
  œ̃=nɑ̃=pi=ʁə=ʒə=ʁεs=pi=ʁə=ʒad=mi=ʁə=sə=bas=tjɔ̃ 14
  tɑ̃dʁəe=sɥa=və=flɔ=ʁə=e=pi=dεʁ=mə=də=kɔ=tɔ̃=ʒe=εʁ=εʁ=εʁ=εʁ 17

  pasəo=slam=si=ty=vø=pa=kə=la=bεllə=da=mə=sɑ̃=dɔʁmə 14

  si=ʒmɑ̃=flamə=puʁ=sε=tə=fa=mə=sε=kεllə=kʒε=pœʁ=kεl=lə=nə=fanə 16
  e=bi=zaʁə=dɑ̃=sa=ka=ʒə=mi=kɥεʁ=do=ɑ̃=də=vjɛ̃=bjɛ̃=mwɛ̃=saʒə 16
  ʒə=nvø=pa=kεllə=pʁεnə=pœʁ=o=ma=lœʁ=ʒɑ̃=pεʁ=dʁε=sɔ̃=nɔ=dœʁ 15
  kə=ʒə=nə=kɔ=nε=pa=e=pa=a=pa=ʒə=ma=pʁoʃə=lε=mɛ̃=dɑ̃=lε=poʃə 18
  e=si=pʁoʃə=swa=tεllə=sa=dɑ̃=tεl=ləε=lwɛ̃=tε=nə=e=ʒa=kʁo=ʃə=a=la=bεllə 19
  o=bwa=dɔʁ=me=su=li=ɲe=ɑ̃=kʁɔʁə=lε=zɑ̃=ʒə=sɥi=ʒə=laʁ=ʃɑ̃=ʒə=ki=de=ʁɑ̃=ʒə=sa=de=mɑ̃ʒə 24
  sεtə=fe=ε=te=ʁit=mə=fε=su=ʁi=ʁəe=dɑ̃=lə=pi=ʁə=tu=tε=de=li=ʁə=ʒlad=miʁə 21
  mε=ɡaʁə=kɑ̃=mε=mə=si=ʒvø=kεllə=mε=mə=fo=pa=kʒlɑ̃=mε=nə=dɑ̃=dε=mεʁ=vεjə 19
  ʒys=tsyʁ=sεtə=te=ʁə=dɑ̃=mɔ̃=dɔ=mε=nə=kεl=lə=sə=sɑ̃=tə=ʁε=nə=ʃa=kə=ʒuʁ=mwɛ̃=blεmə 22
  e=ɔʁ=dsε=ʁεvə=kεlləɑ̃=tɑ̃=də=bεl=lə=ʒys=tə=puʁ=εl=lə=puʁ=lə=tεʁ=nεl=e=pεʁ=pet=ɥεl 22

  fo=pas=kʒə=kʁakə=mε=də=vɑ̃=tεllə=za=tak=ze=tɑ̃=də=takt=sa=dvjɛ̃=kaʁ=djakə 19
  sε=mjøklə=te=kla=vi=ta=mi=nə=se=mɔ̃=na=dʁə=na=li=nə=dɑ̃=sa=sa=ʒε=sə=də=lɑ̃=dɔʁ=finə 24
  εllə=mɛ̃s=piʁə=ʒə=ʁεs=pi=ʁəe=pi=ʁə=ʒas=pi=ʁə=a=nə=pu=vwaʁ=la=de=kʁi=ʁə=mε=zεl=lə=de=ʃi=ʁə 26
  padə=ste=ʁe=ɔ=ti=pə=pa=te=ti=kəɑ̃=ti=pa=ti=kə=fal=si=fe=dε=ma=ɡa=zi=nə=də=baʁ=bi=ty=ʁik 27
  kaʁ=kitəa=la=kʁi=ti=kə=ʁ=εt=ʁεs=te=bjɛ̃=sɛ̃=pa=ti=kə=ʒə=nə=la=mεt=pa=ɑ̃=bu=tikə 23
  εlləε=skεl=lə=ε=te=mwa=sa=mplε=dɔ̃k=sε=la=kʒad=mεkə=lε=dɑ̃=la=po 17
  a=a=ʒə=ʁεstə=sta=blə=ʒvø=pa=ksa=sta=ɲə=mε=si=ʒmə=ma=ɲə=syʁ=εllə=se=lwaɲə 20
  fo=ʁεs=te=kul=pa=sfutʁə=la=tʁu=jə=ka=sεʁ=a=ʁjɛ̃=pi=ʒo=ʁε=lεʁ=nu=jə 19
  il=fo=dy=ʁεs=pε=kɑ̃=a=las=pε=dɑ̃lə=tɑ̃=kɔ=mə=dɑ̃=le=fε=pa=də=me=fε 20
  ʒys=tə=ʒə=di=ʁε=œ̃=ptit=stə=plε=si=ʒpø=mpεʁ=mεtʁə=wa=la=ty=mplε 17
  εt=si=satə=di=də=fε=ʁəœ̃=bu=dʃə=mɛ̃=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃=ba=vla=mɔ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 21

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/05/2011 20:15Kri2s

je te remercie humblement 🙂