Poème-France.com

Poeme : Réal/pessim-IsmeRéal/pessim-Isme

Ô lecteur réaliste, qui ne sais plus quoi attendre
De la vie, des sentiments et de tes amours tendres
Ce poème est pour toi, qui veux nuancer l’importance
De ton existence pour toutes tes connaissances

Je n’attends pas trop de la vie, en ne m’imaginant
Que peu d’espoir, le Monde n’en sera que moins blessant
Je t’ai pour amie, je ne sais si je suis important
J’en conclue que non, je m’éclipserai dorénavant

Tu me dis les belles paroles, de celles qui revigorent
Je ne peux pas, je n’y crois pas et je m’enfuis encore…

Mes phrases sont pavées de tous ces « on verra bien »
Je laisse planer le doute afin de cacher les miens
Je me dis dispensable pour mieux vivre les lendemains
Et pour ne pas le dire quand j’ai la tête dans les mains

Pourtant tu me demandes de me laisser dévoiler
Mais mes craintes, vois-tu, je préfère me les garder…

Je n’attends de changement pour ne pas perdre prise
Je n’attends réciprocité, je ne crois aux surprises
Il n’y a de bonheur que si l’on n’en espère pas
L’espoir fait naître la déception, et j’en suis las

Mais tu me dis des mots, des paroles assassines
Je ne vois que trop noir, ce n’est pas ce qu’on destine…

Tu me reproches le fait de ne pas faire l’effort
De chercher chaque bonheur, je me repais dans un sort
Qui ne serait pas le mien, si je le voulais bien
Qu’à être trop obscur, les larmes perlent sur tes mains

Et je regretterais un peu de ne voir que malheur
Si tu pouvais me montrer qu’existe un Monde meilleur

Ô lecteur pessimiste, qui n’attendais que trop peu
Pour avoir connu tant et tant de désillusions
Croire encore en l’avenir rend le ciel bien plus bleu
Et même si tu en pleures fixe toujours l’horizon
Kugaiji

PostScriptum

Un poème vite fait pour surmonter les désillusions


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o lεktœʁ ʁealistə, ki nə sε plys kwa atɑ̃dʁə
də la vi, dε sɑ̃timɑ̃z- e də tεz- amuʁ tɑ̃dʁə
sə pɔεmə ε puʁ twa, ki vø nɥɑ̃se lɛ̃pɔʁtɑ̃sə
də tɔ̃n- εɡzistɑ̃sə puʁ tutə tε kɔnεsɑ̃sə

ʒə natɑ̃ pa tʁo də la vi, ɑ̃ nə mimaʒinɑ̃
kə pø dεspwaʁ, lə mɔ̃də nɑ̃ səʁa kə mwɛ̃ blesɑ̃
ʒə tε puʁ ami, ʒə nə sε si ʒə sɥiz- ɛ̃pɔʁtɑ̃
ʒɑ̃ kɔ̃klɥ kə nɔ̃, ʒə meklipsəʁε dɔʁenavɑ̃

ty mə di lε bεllə paʁɔlə, də sεllə ki ʁəviɡɔʁe
ʒə nə pø pa, ʒə ni kʁwa pa e ʒə mɑ̃fɥiz- ɑ̃kɔʁə…

mε fʁazə sɔ̃ pave də tus səs « ɔ̃ veʁa bjən »
ʒə lεsə plane lə dutə afɛ̃ də kaʃe lε mjɛ̃
ʒə mə di dispɑ̃sablə puʁ mjø vivʁə lε lɑ̃dəmɛ̃
e puʁ nə pa lə diʁə kɑ̃ ʒε la tεtə dɑ̃ lε mɛ̃

puʁtɑ̃ ty mə dəmɑ̃də də mə lεse devwale
mε mε kʁɛ̃tə, vwa ty, ʒə pʁefεʁə mə lε ɡaʁde…

ʒə natɑ̃ də ʃɑ̃ʒəmɑ̃ puʁ nə pa pεʁdʁə pʁizə
ʒə natɑ̃ ʁesipʁɔsite, ʒə nə kʁwaz- o syʁpʁizə
il ni a də bɔnœʁ kə si lɔ̃ nɑ̃n- εspεʁə pa
lεspwaʁ fε nεtʁə la desεpsjɔ̃, e ʒɑ̃ sɥi las

mε ty mə di dε mo, dε paʁɔləz- asasinə
ʒə nə vwa kə tʁo nwaʁ, sə nε pa sə kɔ̃ dεstinə…

ty mə ʁəpʁoʃə lə fε də nə pa fεʁə lefɔʁ
də ʃεʁʃe ʃakə bɔnœʁ, ʒə mə ʁəpε dɑ̃z- œ̃ sɔʁ
ki nə səʁε pa lə mjɛ̃, si ʒə lə vulε bjɛ̃
ka εtʁə tʁo ɔpskyʁ, lε laʁmə- pεʁle syʁ tε mɛ̃

e ʒə ʁəɡʁεtəʁεz- œ̃ pø də nə vwaʁ kə malœʁ
si ty puvε mə mɔ̃tʁe kεɡzistə œ̃ mɔ̃də mεjœʁ

o lεktœʁ pesimistə, ki natɑ̃dε kə tʁo pø
puʁ avwaʁ kɔny tɑ̃ e tɑ̃ də dezijyzjɔ̃
kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə ɑ̃ lavəniʁ ʁɑ̃ lə sjεl bjɛ̃ plys blø
e mεmə si ty ɑ̃ plœʁə fiksə tuʒuʁ lɔʁizɔ̃