Poème-France.com

Poeme : Quasimodo Aime AussiQuasimodo Aime Aussi

Hier, je t’ai croisée mon ange, et je t’ai filée
Tu es belle à en mourir, rime trop usitée
Ta seule présence illumine journées
Je t’aurais abordée, si je n’avais été…

Si je n’avais pas été des plus laides gens
Le surnom Quasimodo me va comme un gant
Le visage déformé, le nez décentré
Mais toi qui es belle, te demande de m’aimer

Tu as un sourire, mon ange, mon ange
Et les yeux bleutés, encore emplis de rêves
Et le visage si bien fait qu’il les dérange
Les demoiselles imparfaites sans verve

Si je n’étais pas le plus moche sur Terre
Et si tous mes boutons ne se montraient pas tant
J’aurais pris la plume, t’aurais écrit tel Homère
Des romances nouvelles ou celles des anciens temps

Nous sommes devenus amis par circonstances
Jamais n’aurais cru pouvoir sentir ton essence
Et tes cheveux à foison plein d’élégance
T’aurais dit de m’aimer si tu perdais deux sens

Le sens de la vision et celui du toucher
Mais je ne suis pas sûr que cela suffirait
Aussi l’odorat pour ne m’avoir dans le nez
Si tu perdais tout ça je te demanderais

En plus de ta beauté, tu es la plus aimable
Tu sus me protéger quand juraient les notables
Et ta voix mélodieuse les stoppait aussitôt
Ah, ce que j’aurais dit si j’avais été beau

Et je n’ai pas parlé de mes boutons d’acné
De ma peau pendante, de mes lèvres gercées
De mon crâne déjà chauve supplanté de bourrelets
Malgré tout cela je te demande d’aimer

Car, oui, il faut l’avouer, on va si bien ensemble
Toi sublime beauté, et moi au cœur qui tremble
Ce sont toujours les extrêmes qui s’assemblent
Cela ne peut coller s’il faut qu’on se ressemble

Moi qui suis le plus laid parmi toutes personnes
Qu’on nomme celui qui fait que les cloches sonnent
T’exprime mon amour, moi qui suis masse informe
Pour l’amour de ton être, la beauté de tes formes

Mais je te vois pleurer, qu’y a-t-il ma belle ?
Je me suis révélé oui, amour, je t’aime
Mais tu me dis des mots, des mots cruels
Que tu ne peux m’aimer, c’est un problème

Tu aurais préférée ne pas me rencontrer
Qu’on ne liât jamais aucune amitié
Que je puisse t’aimer, tu le portes en horreur
Le désir ne laisse pas chance à la laideur

Puis tu m’ordonnes de partir, ô grand chagrin
Que je ne compte surtout pas sur un revoir
Mais pour rester ensemble, l’idée me vient du noir
Me suicide après t’avoir tuée de mes mains
Kugaiji

PostScriptum

Quasimodo a aimé Esmeralda, que se passerait-il si le plus laid du monde en aimait la plus belle ? ? ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

jεʁ, ʒə tε kʁwaze mɔ̃n- ɑ̃ʒə, e ʒə tε file
ty ε bεllə a ɑ̃ muʁiʁ, ʁimə tʁo yzite
ta sələ pʁezɑ̃sə ilyminə ʒuʁne
ʒə toʁεz- abɔʁde, si ʒə navεz- ete…

si ʒə navε pa ete dε plys lεdə ʒɑ̃
lə syʁnɔ̃ kazimɔdo mə va kɔmə œ̃ ɡɑ̃
lə vizaʒə defɔʁme, lə ne desɑ̃tʁe
mε twa ki ε bεllə, tə dəmɑ̃də də mεme

ty a œ̃ suʁiʁə, mɔ̃n- ɑ̃ʒə, mɔ̃n- ɑ̃ʒə
e lεz- iø bløte, ɑ̃kɔʁə ɑ̃pli də ʁεvə
e lə vizaʒə si bjɛ̃ fε kil lε deʁɑ̃ʒə
lε dəmwazεlləz- ɛ̃paʁfεtə sɑ̃ vεʁvə

si ʒə netε pa lə plys moʃə syʁ teʁə
e si tus mε butɔ̃ nə sə mɔ̃tʁε pa tɑ̃
ʒoʁε pʁi la plymə, toʁεz- ekʁi tεl ɔmεʁə
dε ʁɔmɑ̃sə nuvεlləz- u sεllə dεz- ɑ̃sjɛ̃ tɑ̃

nu sɔmə dəvənysz- ami paʁ siʁkɔ̃stɑ̃sə
ʒamε noʁε kʁy puvwaʁ sɑ̃tiʁ tɔ̃n- esɑ̃sə
e tε ʃəvøz- a fwazɔ̃ plɛ̃ deleɡɑ̃sə
toʁε di də mεme si ty pεʁdε dø sɑ̃s

lə sɑ̃s də la vizjɔ̃ e səlɥi dy tuʃe
mε ʒə nə sɥi pa syʁ kə səla syfiʁε
osi lɔdɔʁa puʁ nə mavwaʁ dɑ̃ lə ne
si ty pεʁdε tu sa ʒə tə dəmɑ̃dəʁε

ɑ̃ plys də ta bote, ty ε la plysz- εmablə
ty sy mə pʁɔteʒe kɑ̃ ʒyʁε lε nɔtablə
e ta vwa melɔdjøzə lε stɔpε osito
a, sə kə ʒoʁε di si ʒavεz- ete bo

e ʒə nε pa paʁle də mε butɔ̃ dakne
də ma po pɑ̃dɑ̃tə, də mε lεvʁə- ʒεʁse
də mɔ̃ kʁanə deʒa ʃovə syplɑ̃te də buʁʁəlε
malɡʁe tu səla ʒə tə dəmɑ̃də dεme

kaʁ, ui, il fo lavue, ɔ̃ va si bjɛ̃ ɑ̃sɑ̃blə
twa syblimə bote, e mwa o kœʁ ki tʁɑ̃blə
sə sɔ̃ tuʒuʁ lεz- εkstʁεmə ki sasɑ̃ble
səla nə pø kɔle sil fo kɔ̃ sə ʁəsɑ̃blə

mwa ki sɥi lə plys lε paʁmi tutə pεʁsɔnə
kɔ̃ nɔmə səlɥi ki fε kə lε kloʃə sɔne
tεkspʁimə mɔ̃n- amuʁ, mwa ki sɥi masə ɛ̃fɔʁmə
puʁ lamuʁ də tɔ̃n- εtʁə, la bote də tε fɔʁmə

mε ʒə tə vwa pləʁe, ki a til ma bεllə ?
ʒə mə sɥi ʁevele ui, amuʁ, ʒə tεmə
mε ty mə di dε mo, dε mo kʁyεl
kə ty nə pø mεme, sεt- œ̃ pʁɔblεmə

ty oʁε pʁefeʁe nə pa mə ʁɑ̃kɔ̃tʁe
kɔ̃ nə lja ʒamεz- okynə amitje
kə ʒə pɥisə tεme, ty lə pɔʁtəz- ɑ̃n- ɔʁœʁ
lə deziʁ nə lεsə pa ʃɑ̃sə a la lεdœʁ

pɥi ty mɔʁdɔnə də paʁtiʁ, o ɡʁɑ̃ ʃaɡʁɛ̃
kə ʒə nə kɔ̃tə syʁtu pa syʁ œ̃ ʁəvwaʁ
mε puʁ ʁεste ɑ̃sɑ̃blə, lide mə vjɛ̃ dy nwaʁ
mə sɥisidə apʁε tavwaʁ tye də mε mɛ̃