Poeme : Parcours Sombre

Parcours Sombre

Partir un beau matin, je suis lasse et prostrée
Trop d’hydrolat fourbi, ma peau est altérée
Je suis seule aujourd’hui en milieu cauteleux
Face à la Faucheuse et son air si doucereux

Je me fiai, à une ère, à mes chimères.
Les existences unies mimaient le sincère
J’ai cru en ces êtres, en leurs façons de faire
Mais leurs tromperies m’ont appris l’éphémère

Brièveté de nos vies, nos espérances
On prise la seringue de délivrance
En faveur de moins longues désillusions
On exhume en fumée nos rêves nourrissons

Merci à ces amis qui m’offrent leurs substrats
Eux qui m’avaient appris que nous étions des rats
Mais que ces quelques grammes étaient notre Graal
Que ceux qui l’ont atteint sont partis en un râle

Quand je suis saine alors, je vois le Monde mort
Tandis qu’après ma dose il arrive que j’adore
Et me perds en pensées de vies multicolores
Que je reprendrai après une dose encore

On est parti et plus rien ne nous arrête
Ni cavités des bras, ni sermons de nos pères
C’est la seule vraie liberté en nos têtes
Tant pis si l’on est plus proche de l’autre enfer

Aujourd’hui trop de morts, trop d’âmes en transit
J’attends que mon heure vienne, ce corps me dépite
Nous, fantômes vivants, ne pensons qu’à interrompre
Pas la drogue, la vie est seule à nous rompre

On ne pleure les vies mais notre dépendance
Dans nos vies jamais n’y aura eu romances
J’attends le hot shot ma dernière expérience
Pour mon âme blasée, affres de la malchance

Se piquer un matin, cause de désespoir
Après les hydrolats, rencontre avec le Noir
Ne compte plus maintenant l’air si cauteleux
Seule reste la Faucheuse et son air doucereux

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Parcours Sombre

  par=tir=un=beau=ma=tin=je=suis=lasse=et=pros=trée 12
  trop=dhy=dro=lat=four=bi=ma=peau=est=al=té=rée 12
  je=suis=seule=au=jourd=hui=en=mi=lieu=cau=te=leux 12
  faceà=la=fau=cheu=se=et=son=air=si=dou=ce=reux 12

  je=me=fiai=à=u=ne=è=re=à=mes=chi=mères 12
  les=exis=ten=ces=u=nies=mi=maient=le=sin=cè=re 12
  jai=cru=en=ces=ê=tres=en=leurs=fa=çons=de=faire 12
  mais=leurs=trom=pe=ries=mont=ap=pris=lé=phé=mè=re 12

  bri=è=ve=té=de=nos=vies=nos=es=pé=ran=ces 12
  on=pri=se=la=se=rin=gue=de=dé=li=vran=ce 12
  en=fa=veur=de=moins=lon=gues=dé=sil=lu=si=ons 12
  on=ex=hume=en=fu=mée=nos=rê=ves=nour=ris=sons 12

  mer=ci=à=ces=a=mis=qui=mof=frent=leurs=sub=strats 12
  eux=qui=ma=vaient=ap=pris=que=nous=é=tions=des=rats 12
  mais=que=ces=quel=ques=gram=mes=é=taient=no=tre=graal 12
  que=ceux=qui=lont=at=teint=sont=par=tis=en=un=râle 12

  quand=je=suis=saine=a=lors=je=vois=le=mon=de=mort 12
  tan=dis=qua=près=ma=dose=il=ar=ri=ve=que=ja=dore 13
  et=me=perds=en=pen=sées=de=vies=mul=ti=co=lores 12
  que=je=re=pren=drai=a=près=une=do=se=en=core 12

  on=est=par=ti=et=plus=rien=ne=nous=ar=rê=te 12
  ni=ca=vi=tés=des=bras=ni=ser=mons=de=nos=pères 12
  cest=la=seu=le=vraie=li=ber=té=en=nos=tê=tes 12
  tant=pis=si=lon=est=plus=proche=de=lau=tre=en=fer 12

  au=jourd=hui=trop=de=morts=trop=dâ=mes=en=tran=sit 12
  jat=tends=que=mon=heure=vien=ne=ce=corps=me=dé=pite 12
  nous=fan=tômes=vi=vants=ne=pen=sons=quà=in=ter=rompre 12
  pas=la=dro=gue=la=vie=est=seu=le=à=nous=rompre 12

  on=ne=pleu=re=les=vies=mais=no=tre=dé=pen=dance 12
  dans=nos=vies=ja=mais=ny=au=ra=eu=ro=man=ces 12
  jat=tends=le=hot=shot=ma=der=niè=re=ex=pé=rience 12
  pour=mon=â=me=bla=sée=af=fres=de=la=mal=chance 12

  se=pi=quer=un=ma=tin=cau=se=de=dé=ses=poir 12
  après=les=hy=dro=lats=ren=con=tre=a=vec=le=noir 12
  ne=comp=te=plus=main=te=nant=lair=si=cau=te=leux 12
  seule=res=te=la=fau=cheu=seet=son=air=dou=ce=reux 12
 • Phonétique : Parcours Sombre

  paʁtiʁ œ̃ bo matɛ̃, ʒə sɥi lasə e pʁɔstʁe
  tʁo didʁɔla fuʁbi, ma po εt- alteʁe
  ʒə sɥi sələ oʒuʁdɥi ɑ̃ miljø kotəlø
  fasə a la foʃøzə e sɔ̃n- εʁ si dusəʁø

  ʒə mə fjε, a ynə εʁə, a mε ʃimεʁə.
  lεz- εɡzistɑ̃səz- yni mimε lə sɛ̃sεʁə
  ʒε kʁy ɑ̃ sεz- εtʁə, ɑ̃ lœʁ fasɔ̃ də fεʁə
  mε lœʁ tʁɔ̃pəʁi mɔ̃ apʁi lefemεʁə

  bʁjεvəte də no vi, noz- εspeʁɑ̃sə
  ɔ̃ pʁizə la səʁɛ̃ɡ də delivʁɑ̃sə
  ɑ̃ favœʁ də mwɛ̃ lɔ̃ɡ dezijyzjɔ̃
  ɔ̃n- εɡzymə ɑ̃ fyme no ʁεvə nuʁʁisɔ̃

  mεʁsi a sεz- ami ki mɔfʁe lœʁ sybstʁa
  ø ki mavε apʁi kə nuz- esjɔ̃ dε ʁa
  mε kə sε kεlk ɡʁaməz- etε nɔtʁə ɡʁaal
  kə sø ki lɔ̃ atɛ̃ sɔ̃ paʁtiz- ɑ̃n- œ̃ ʁalə

  kɑ̃ ʒə sɥi sεnə alɔʁ, ʒə vwa lə mɔ̃də mɔʁ
  tɑ̃di kapʁε ma dozə il aʁivə kə ʒadɔʁə
  e mə pεʁdz- ɑ̃ pɑ̃se də vi myltikɔlɔʁə
  kə ʒə ʁəpʁɑ̃dʁε apʁεz- ynə dozə ɑ̃kɔʁə

  ɔ̃n- ε paʁti e plys ʁjɛ̃ nə nuz- aʁεtə
  ni kavite dε bʁa, ni sεʁmɔ̃ də no pεʁə
  sε la sələ vʁε libεʁte ɑ̃ no tεtə
  tɑ̃ pi si lɔ̃n- ε plys pʁoʃə də lotʁə ɑ̃fe

  oʒuʁdɥi tʁo də mɔʁ, tʁo daməz- ɑ̃ tʁɑ̃zi
  ʒatɑ̃ kə mɔ̃n- œʁ vjεnə, sə kɔʁ mə depitə
  nu, fɑ̃tomə vivɑ̃, nə pɑ̃sɔ̃ ka ɛ̃teʁɔ̃pʁə
  pa la dʁɔɡ, la vi ε sələ a nu ʁɔ̃pʁə

  ɔ̃ nə plœʁə lε vi mε nɔtʁə depɑ̃dɑ̃sə
  dɑ̃ no vi ʒamε ni oʁa y ʁɔmɑ̃sə
  ʒatɑ̃ lə o ʃo ma dεʁnjεʁə εkspeʁjɑ̃sə
  puʁ mɔ̃n- amə blaze, afʁə- də la malʃɑ̃sə

  sə pike œ̃ matɛ̃, kozə də dezεspwaʁ
  apʁε lεz- idʁɔla, ʁɑ̃kɔ̃tʁə avεk lə nwaʁ
  nə kɔ̃tə plys mɛ̃tənɑ̃ lεʁ si kotəlø
  sələ ʁεstə la foʃøzə e sɔ̃n- εʁ dusəʁø
 • Syllabes Phonétique : Parcours Sombre

  paʁ=tiʁ=œ̃=bo=ma=tɛ̃ʒə=sɥi=la=sə=e=pʁɔs=tʁe 12
  tʁo=di=dʁɔ=la=fuʁ=bi=ma=po=ε=tal=te=ʁe 12
  ʒə=sɥisə=lə=o=ʒuʁ=dɥi=ɑ̃=mi=ljø=ko=tə=lø 12
  fasəa=la=fo=ʃø=zə=e=sɔ̃=nεʁ=si=du=sə=ʁø 12

  ʒə=mə=fjε=a=y=nə=ε=ʁə=a=mε=ʃi=mεʁə 12
  lε=zεɡ=zis=tɑ̃=sə=zy=ni=mi=mε=lə=sɛ̃=sεʁə 12
  ʒε=kʁy=ɑ̃=sε=zε=tʁə=ɑ̃=lœʁ=fa=sɔ̃=də=fεʁə 12
  mε=lœʁ=tʁɔ̃=pə=ʁi=mɔ̃=a=pʁi=le=fe=mε=ʁə 12

  bʁj=ε=və=te=də=no=vi=no=zεs=pe=ʁɑ̃=sə 12
  ɔ̃=pʁi=zə=la=sə=ʁɛ̃ɡ=də=de=li=vʁɑ̃=sə 11
  ɑ̃=fa=vœ=ʁə=də=mwɛ̃=lɔ̃ɡ=de=zi=jy=zj=ɔ̃ 12
  ɔ̃=nεɡ=zymə=ɑ̃=fy=me=no=ʁε=və=nuʁ=ʁi=sɔ̃ 12

  mεʁ=si=a=sε=za=mi=ki=mɔ=fʁe=lœʁ=syb=stʁa 12
  ø=ki=ma=vε=a=pʁi=kə=nu=ze=sjɔ̃=dε=ʁa 12
  mε=kə=sε=kεl=kə=ɡʁamə=ze=tε=nɔ=tʁə=ɡʁa=al 12
  kə=sø=ki=lɔ̃=a=tɛ̃=sɔ̃=paʁ=ti=zɑ̃=nœ̃=ʁalə 12

  kɑ̃ʒə=sɥi=sε=nə=a=lɔʁ=ʒə=vwa=lə=mɔ̃=də=mɔʁ 12
  tɑ̃=di=ka=pʁε=ma=dozə=il=a=ʁi=və=kə=ʒadɔʁə 12
  e=mə=pεʁ=dzɑ̃=pɑ̃=se=də=vi=myl=ti=kɔ=lɔʁə 12
  kə=ʒə=ʁə=pʁɑ̃=dʁε=a=pʁε=zynə=do=zə=ɑ̃=kɔʁə 12

  ɔ̃=nε=paʁ=ti=e=plys=ʁjɛ̃=nə=nu=za=ʁε=tə 12
  ni=ka=vi=te=dε=bʁa=ni=sεʁ=mɔ̃=də=no=pεʁə 12
  sε=la=sə=lə=vʁε=li=bεʁ=te=ɑ̃=no=tε=tə 12
  tɑ̃=pi=si=lɔ̃=nε=plys=pʁoʃə=də=lo=tʁə=ɑ̃=fe 12

  o=ʒuʁ=dɥi=tʁo=də=mɔʁ=tʁo=da=mə=zɑ̃=tʁɑ̃=zi 12
  ʒa=tɑ̃=kə=mɔ̃=nœʁ=vjε=nə=sə=kɔʁ=mə=de=pitə 12
  nu=fɑ̃=to=mə=vi=vɑ̃nə=pɑ̃=sɔ̃=ka=ɛ̃=te=ʁɔ̃pʁə 12
  pa=la=dʁɔɡ=la=vi=ε=sə=lə=a=nu=ʁɔ̃=pʁə 12

  ɔ̃=nə=plœ=ʁə=lε=vi=mε=nɔ=tʁə=de=pɑ̃=dɑ̃sə 12
  dɑ̃=no=vi=ʒa=mε=ni=o=ʁa=y=ʁɔ=mɑ̃=sə 12
  ʒa=tɑ̃=lə=o=ʃo=ma=dεʁ=njε=ʁə=εk=spe=ʁjɑ̃sə 12
  puʁ=mɔ̃=na=mə=bla=ze=a=fʁə=də=la=mal=ʃɑ̃sə 12

  sə=pi=ke=œ̃=ma=tɛ̃=ko=zə=də=de=zεs=pwaʁ 12
  a=pʁε=lε=zi=dʁɔ=la=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə=a=vεk=lə=nwaʁ 12
  nə=kɔ̃=tə=plys=mɛ̃=tə=nɑ̃=lεʁ=si=ko=tə=lø 12
  sə=lə=ʁεstə=la=fo=ʃø=zəe=sɔ̃=nεʁ=du=sə=ʁø 12

PostScriptum

Un nouveau poème assez noir

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/06/2004 00:00Xander

la drogue serait ce une facon de mieux vivre?
beau théme et tres bien écrit mais je ne sais quoi penser
peut on contniuer à vivre avc autant de souffrance?

Auteur de Poésie
04/06/2004 00:00Khalil

il est dispersé ton poème. absence de cohérence. idées trop noires.

Auteur de Poésie
04/06/2004 00:00Khalil

pourquoi cette mélancolie dans tes poèmes?est-ce une mauvaise expérience?il faut se resaisir, Antoine. nous en parlerons plus tard.

Auteur de Poésie
26/07/2004 00:00Tedyz

Ouais cest vrai que ses noir mais cest pas mal du tout quand meme

Auteur de Poésie
23/09/2004 00:00Gédéon Tranquille

Wow tu clanches en sale
Cé réellement beau ce que tu écris

Auteur de Poésie
03/10/2004 00:00Noname

Salut j’adore tes poéme y son réel
Ses la vrai vie 😛
Pis sa sorte D’une fille de 14 ans 😛
Lol tes vraiment cool
Pis y dois sens passer des affaire plate dnas ta vie
Moici ses comme sa Ses vraiment plate
Tk jte racouterais pas ma vie
xxx a toi continu ton bon travaille