Poeme-France : Lecture Écrit Homme-Femme

Poeme : La Chaine

Poème Homme-Femme
Publié le 07/10/2005 19:42

L'écrit contient 277 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Kyrill

La Chaine

Au sommet de la chaîne alimentaire

Sous une aube ternie d’espoirs à bout de force,
L’Humanité sonna son propre glas.
Adieu Gloire, voici venir les jours atroces
De la survie et de ses vains combats.

Ici et las, le soleil ne perce pas ;
La nuisante faim exhume les instincts,
L’Homme se bat à l’ombre de ses choix,
Tuant ses frères pour une bouchée de pain.

Dans la tranchée,
Seul et entouré,
Le penseur réduit à son humanité
Considère le châtiment bien mérité !

« Nous avons tout voulu et tout eut,
Asséché la Terre de sa générosité,
Préféré les objets à nos vertus,
Souhaité le présent pour l’éternité.
A t on raisonné tout la vie
Sans rien en retirer ?
Nous voilà préférant une odieuse survie
A la dignité. »

Au confluent des lugubres destins,
La volonté stagne dans d’innombrables méandres
L’Humanité regrette la sagesse des anciens
Et goûte à l’amertume de leurs cendres.

En pleine ère pure et dans une herbe tendre
Un jour fut planté l’arbre de la déraison ;
Sous un doux feuillage personne ne vu s’étendre
Le Chaos, unique fruit de la Passion.

Longtemps prédateur,
Trop tôt supérieur,
L’Homme trahis par sa vieille splendeur
Ne voit pas jaillir une ultime lueur :

Tout près, un enfant
Sautille loin des soucis ;
Sa flûte innocente
Répand dans les rangs
Une douce mélodie.
Mais d’une lame indécente
L’Humanité affaisse
Son dernier rempart
Face à la folie
Seule richesse de l’espèce
Ce soir succombe l’art.
L’enfant s’effondre sans bruit.

Sur sa dépouille se lit le sourire figé d’un bonheur perdu.

Un maillon s’est brisé
 • Pieds Hyphénique: La Chaine

  au=som=met=de=la=chaîne=a=li=men=taire 10

  sous=uneau=be=ter=nie=des=poirs=à=bout=de=force 11
  lhu=ma=ni=té=son=na=son=pro=pre=glas 10
  adieu=gloire=voi=ci=ve=nir=les=jours=a=troces 10
  de=la=sur=vie=et=de=ses=vains=com=bats 10

  ici=et=las=le=so=leil=ne=per=ce=pas 10
  la=nui=san=te=faim=ex=hume=les=ins=tincts 10
  lhom=me=se=bat=à=lom=bre=de=ses=choix 10
  tuant=ses=frè=res=pour=une=bou=chée=de=pain 10

  dans=la=tran=chée 4
  seul=et=en=tou=ré 5
  le=pen=seur=ré=duit=à=son=hu=ma=ni=té 11
  consi=dère=le=châ=ti=ment=bien=mé=ri=té 10

  nous=a=vons=tout=vou=lu=et=tout=eut 10
  as=sé=ché=la=terre=de=sa=gé=né=ro=si=té 12
  pré=fé=ré=les=ob=jets=à=nos=ver=tus 10
  sou=hai=té=le=présent=pour=lé=ter=ni=té 10
  a=t=on=rai=son=né=tout=la=vie 9
  sans=rien=en=re=ti=rer 6
  nous=voi=là=pré=fé=rant=uneo=dieu=se=sur=vie 11
  a=la=di=gni=té 5

  au=con=fluent=des=lu=gu=bres=des=tins 9
  la=vo=lon=té=stagne=dans=din=nom=bra=bles=mé=andres 12
  lhu=ma=ni=té=re=grette=la=sa=ges=se=des=an=ci=ens 14
  et=goû=te=à=la=mer=tume=de=leurs=cendres 10

  en=pleine=è=re=pu=reet=dans=u=ne=her=be=tendre 12
  un=jour=fut=plan=té=lar=bre=de=la=dé=rai=son 12
  sous=un=doux=feuil=lage=per=son=ne=ne=vu=sé=tendre 12
  le=chaos=u=ni=que=fruit=de=la=pas=sion 10

  long=temps=pré=da=teur 5
  trop=tôt=su=pé=ri=eur 6
  lhom=me=tra=his=par=sa=viei=lle=splen=deur 10
  ne=voit=pas=jaillir=u=ne=ul=ti=me=lueur 10

  tout=près=un=en=fant 5
  sau=ti=lle=loin=des=sou=cis 7
  sa=flû=te=in=no=cen=te 7
  ré=pand=dans=les=rang=s 6
  u=ne=dou=ce=mé=lo=die 7
  mais=du=ne=la=me=in=dé=cen=te 9
  l=hu=ma=ni=té=af=fai=sse 8
  son=der=ni=er=rem=part 6
  fa=ce=à=la=fo=lie 6
  seu=le=ri=ches=se=de=les=pè=ce 9
  ce=soir=suc=com=be=lart 6
  len=fant=sef=fon=dre=sans=bruit 7

  sur=sa=dé=pouille=se=lit=le=sou=rire=fi=gé=dun=bon=heur=per=du 16

  un=mail=lon=sest=bri=sé 6
 • Phonétique : La Chaine

  o sɔmε də la ʃεnə alimɑ̃tεʁə

  suz- ynə obə tεʁni dεspwaʁz- a bu də fɔʁsə,
  lymanite sɔna sɔ̃ pʁɔpʁə ɡla.
  adjø ɡlwaʁə, vwasi vəniʁ lε ʒuʁz- atʁɔsə
  də la syʁvi e də sε vɛ̃ kɔ̃ba.

  isi e las, lə sɔlεj nə pεʁsə pa,
  la nɥizɑ̃tə fɛ̃ εɡzymə lεz- ɛ̃stɛ̃,
  lɔmə sə ba a lɔ̃bʁə də sε ʃwa,
  tɥɑ̃ sε fʁεʁə puʁ ynə buʃe də pɛ̃.

  dɑ̃ la tʁɑ̃ʃe,
  səl e ɑ̃tuʁe,
  lə pɑ̃sœʁ ʁedɥi a sɔ̃n- ymanite
  kɔ̃sidεʁə lə ʃatime bjɛ̃ meʁite !

  « nusz- avɔ̃ tu vuly e tut- y,
  aseʃe la teʁə də sa ʒeneʁozite,
  pʁefeʁe lεz- ɔbʒεz- a no vεʁtys,
  suεte lə pʁezɑ̃ puʁ letεʁnite.
  a te ɔ̃ ʁεzɔne tu la vi
  sɑ̃ ʁjɛ̃ ɑ̃ ʁətiʁe ?
  nu vwala pʁefeʁɑ̃ ynə ɔdjøzə syʁvi
  a la diɲite. »

  o kɔ̃flɥe dε lyɡybʁə- dεstɛ̃,
  la vɔlɔ̃te staɲə dɑ̃ dinɔ̃bʁablə meɑ̃dʁə
  lymanite ʁəɡʁεtə la saʒεsə dεz- ɑ̃sjɛ̃
  e ɡutə a lamεʁtymə də lœʁ sɑ̃dʁə.

  ɑ̃ plεnə εʁə pyʁə e dɑ̃z- ynə εʁbə tɑ̃dʁə
  œ̃ ʒuʁ fy plɑ̃te laʁbʁə də la deʁεzɔ̃,
  suz- œ̃ du fœjaʒə pεʁsɔnə nə vy setɑ̃dʁə
  lə ʃao, ynikə fʁɥi də la pasjɔ̃.

  lɔ̃tɑ̃ pʁedatœʁ,
  tʁo to sypeʁjœʁ,
  lɔmə tʁai paʁ sa vjεjə splɑ̃dœʁ
  nə vwa pa ʒajiʁ ynə yltimə lɥœʁ :

  tu pʁε, œ̃n- ɑ̃fɑ̃
  sotijə lwɛ̃ dε susi,
  sa flytə inɔsɑ̃tə
  ʁepɑ̃ dɑ̃ lε ʁɑ̃ɡ
  ynə dusə melɔdi.
  mε dynə lamə ɛ̃desɑ̃tə
  lymanite afεsə
  sɔ̃ dεʁnje ʁɑ̃paʁ
  fasə a la fɔli
  sələ ʁiʃεsə də lεspεsə
  sə swaʁ sykɔ̃bə laʁ.
  lɑ̃fɑ̃ sefɔ̃dʁə sɑ̃ bʁɥi.

  syʁ sa depujə sə li lə suʁiʁə fiʒe dœ̃ bɔnœʁ pεʁdy.

  œ̃ majɔ̃ sε bʁize
 • Pieds Phonétique : La Chaine

  o=sɔ=mεdə=la=ʃε=nə=a=li=mɑ̃=tεʁə 10

  su=zynəo=bə=tεʁ=ni=dεs=pwaʁ=za=bu=də=fɔʁsə 11
  ly=ma=ni=te=sɔ=na=sɔ̃=pʁɔ=pʁə=ɡla 10
  a=djø=ɡlwaʁə=vwa=si=və=niʁ=lε=ʒuʁ=zatʁɔsə 10
  də=la=syʁ=vi=e=də=sε=vɛ̃=kɔ̃=ba 10

  i=si=e=las=lə=sɔ=lεj=nə=pεʁsə=pa 10
  la=nɥi=zɑ̃tə=fɛ̃=εɡ=zy=mə=lε=zɛ̃s=tɛ̃ 10
  lɔ=mə=sə=ba=a=lɔ̃=bʁə=də=sε=ʃwa 10
  tɥɑ̃=sε=fʁε=ʁə=puʁ=ynə=bu=ʃe=də=pɛ̃ 10

  dɑ̃=la=tʁɑ̃=ʃe 4
  səl=e=ɑ̃=tu=ʁe 5
  lə=pɑ̃=sœʁ=ʁed=ɥi=a=sɔ̃=ny=ma=ni=te 11
  kɔ̃=si=dεʁə=lə=ʃa=ti=me=bjɛ̃=me=ʁi=te 11

  nus=za=vɔ̃=tu=vu=ly=e=tu=ty 10
  ase=ʃe=la=te=ʁə=də=sa=ʒe=ne=ʁo=zi=te 12
  pʁe=fe=ʁe=lε=zɔb=ʒε=za=no=vεʁ=tys 10
  su=ε=te=lə=pʁe=zɑ̃=puʁ=le=tεʁ=ni=te 11
  a=te=ɔ̃=ʁε=zɔ=ne=tu=la=vi 9
  sɑ̃=ʁj=ɛ̃=ɑ̃=ʁə=ti=ʁe 7
  nu=vwa=la=pʁe=fe=ʁɑ̃=ynəɔ=djø=zə=syʁ=vi 11
  a=la=di=ɲi=te 5

  o=kɔ̃f=lɥe=dε=ly=ɡy=bʁə=dεs=tɛ̃ 9
  la=vɔ=lɔ̃=te=staɲə=dɑ̃=di=nɔ̃=bʁa=blə=me=ɑ̃dʁə 12
  ly=ma=ni=te=ʁə=ɡʁεtə=la=sa=ʒε=sə=dε=zɑ̃=sjɛ̃ 13
  e=ɡutə=a=la=mεʁ=ty=mə=də=lœʁ=sɑ̃dʁə 10

  ɑ̃=plεnəε=ʁə=py=ʁə=e=dɑ̃=zy=nə=εʁ=bə=tɑ̃dʁə 12
  œ̃=ʒuʁ=fy=plɑ̃=te=laʁbʁə=də=la=de=ʁε=zɔ̃ 11
  su=zœ̃=du=fœ=jaʒə=pεʁ=sɔ=nə=nə=vy=se=tɑ̃dʁə 12
  lə=ʃa=o=y=nikə=fʁɥi=də=la=pa=sjɔ̃ 10

  lɔ̃=tɑ̃=pʁe=da=tœ=ʁə 6
  tʁo=to=sy=pe=ʁjœ=ʁə 6
  lɔ=mə=tʁa=i=paʁ=sa=vjε=jə=splɑ̃=dœʁ 10
  nə=vwa=pa=ʒa=jiʁ=ynə=yl=ti=mə=lɥœʁ 10

  tu=pʁε=œ̃=nɑ̃=fɑ̃ 5
  so=ti=jə=lwɛ̃=dε=su=si 7
  sa=fly=tə=i=nɔ=sɑ̃=tə 7
  ʁe=pɑ̃=dɑ̃=lε=ʁɑ̃ɡ 5
  y=nə=du=sə=me=lɔ=di 7
  mε=dy=nə=la=mə=ɛ̃=de=sɑ̃=tə 9
  ly=ma=ni=te=a=fε=sə 7
  sɔ̃=dεʁ=nj=e=ʁɑ̃=paʁ 6
  fa=sə=a=la=fɔ=li 6
  sə=lə=ʁi=ʃε=sə=də=lεs=pεs=ə 9
  sə=swaʁ=sy=kɔ̃=bə=laʁ 6
  lɑ̃=fɑ̃=se=fɔ̃=dʁə=sɑ̃=bʁɥi 7

  syʁ=sa=de=pu=jə=sə=lilə=su=ʁi=ʁə=fi=ʒe=dœ̃=bɔ=nœʁ=pεʁ=dy 17

  œ̃=ma=j=ɔ̃=sε=bʁi=ze 7

PostScriptum

C’est dit.

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/10/2005 19:58Tamsuccube

tu c bien ce ke je pense de tes ecrit
continu d’ecrir toujours des poemes d’ossi grande kaliter
bisou a toi
amicalement Tam death