Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Revient Moi Je T’En Supplie

Poème Amitié
Publié le 02/01/2006 04:35

L'écrit contient 200 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : L'archange Du Péché

Revient Moi Je T’En Supplie

Tu me tortures par ton silence
Ce mal dépasse de loin la violence
Qu’il y a dans mon cœur
Je me languisse devant toi de ne pas pouvoir te communiquer ma ferveur

Tu m’es trop cher
Pour que tu partes sans m’arracher la chaire
Si je ne peux te voler une conversation
Trop dure sera cette déception

Car tu es un far qui me guide
Dans les tempêtes ou il n’y a plus de refuge
Sur une eau étrangement limpide
J’ai de la misère à naviguer dans un tel grabuge

Maintenant que tu refuses de me guider
Maintenant que tu as cacher la lumière qui m’éclaire
Pourtant pour toi j’aurais pu subir j’aurais pu faire
Toutes les dérisions qui aurais pu t’amuser

Pour toi je subirai
Cette torture incessante
Pendant que ta penser me hante
Voici les mots du condamner

Condamné d’une amitié
Éprouver pour une femme
Qu’il chérie de façon acharner
Parce qu’il n’aurais jamais voulut perdre cette dame

Je me suis perdue
À vouloir te retenir
J’ai fais ressurgir
Des pensées révolues

Je demande juste… ton amitié
Parce que je donnerai toujours la mienne
 • Pieds Hyphénique: Revient Moi Je T’En Supplie

  tu=me=tor=tures=par=ton=si=lence 8
  ce=mal=dé=passe=de=loin=la=vio=lence 9
  quil=y=a=dans=mon=cœur 6
  je=me=lan=guisse=de=vant=toi=de=ne=pas=pou=voir=te=com=mu=ni=quer=ma=fer=veur 20

  tu=mes=trop=cher 4
  pour=que=tu=par=tes=sans=mar=ra=cher=la=chaire 11
  si=je=ne=peux=te=vo=ler=une=con=ver=sa=tion 12
  trop=dure=se=ra=cette=dé=cep=tion 8

  car=tu=es=un=far=qui=me=guide 8
  dans=les=tem=pêtes=ou=il=ny=a=plus=de=re=fuge 12
  sur=une=eau=é=tran=ge=ment=lim=pide 9
  jai=de=la=mi=sèreà=na=vi=guer=dans=un=tel=gra=buge 13

  mainte=nant=que=tu=re=fu=ses=de=me=gui=der 11
  mainte=nant=que=tu=as=ca=cher=la=lu=miè=re=qui=mé=claire 14
  pour=tant=pour=toi=jau=rais=pu=su=bir=jau=rais=pu=faire 13
  toutes=les=dé=ri=sions=qui=au=rais=pu=ta=mu=ser 12

  pour=toi=je=su=bi=rai 6
  cet=te=tor=tu=re=in=ces=sante 8
  pen=dant=que=ta=pen=ser=me=hante 8
  voi=ci=les=mots=du=con=dam=ner 8

  condam=né=du=ne=a=mi=ti=é 8
  éprou=ver=pour=u=ne=femme 6
  quil=ché=rie=de=fa=çon=a=char=ner 9
  par=ce=quil=nau=rais=ja=mais=vou=lut=perdre=cet=te=dame 13

  je=me=suis=per=due 5
  à=vou=loir=te=re=te=nir 7
  jai=fais=res=sur=gir 5
  des=pen=sées=ré=vo=lues 6

  je=de=mande=jus=te=ton=a=mi=tié 9
  par=ce=que=je=donne=rai=tou=jours=la=mienne 10
 • Phonétique : Revient Moi Je T’En Supplie

  ty mə tɔʁtyʁə paʁ tɔ̃ silɑ̃sə
  sə mal depasə də lwɛ̃ la vjɔlɑ̃sə
  kil i a dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ʒə mə lɑ̃ɡisə dəvɑ̃ twa də nə pa puvwaʁ tə kɔmynike ma fεʁvœʁ

  ty mε tʁo ʃεʁ
  puʁ kə ty paʁtə- sɑ̃ maʁaʃe la ʃεʁə
  si ʒə nə pø tə vɔle ynə kɔ̃vεʁsasjɔ̃
  tʁo dyʁə səʁa sεtə desεpsjɔ̃

  kaʁ ty ε œ̃ faʁ ki mə ɡidə
  dɑ̃ lε tɑ̃pεtəz- u il ni a plys də ʁəfyʒə
  syʁ ynə o etʁɑ̃ʒəmɑ̃ lɛ̃pidə
  ʒε də la mizεʁə a naviɡe dɑ̃z- œ̃ tεl ɡʁabyʒə

  mɛ̃tənɑ̃ kə ty ʁəfyzə də mə ɡide
  mɛ̃tənɑ̃ kə ty a kaʃe la lymjεʁə ki meklεʁə
  puʁtɑ̃ puʁ twa ʒoʁε py sybiʁ ʒoʁε py fεʁə
  tutə lε deʁizjɔ̃ ki oʁε py tamyze

  puʁ twa ʒə sybiʁε
  sεtə tɔʁtyʁə ɛ̃sesɑ̃tə
  pɑ̃dɑ̃ kə ta pɑ̃se mə-ɑ̃tə
  vwasi lε mo dy kɔ̃damne

  kɔ̃damne dynə amitje
  epʁuve puʁ ynə famə
  kil ʃeʁi də fasɔ̃ aʃaʁne
  paʁsə kil noʁε ʒamε vuly pεʁdʁə sεtə damə

  ʒə mə sɥi pεʁdɥ
  a vulwaʁ tə ʁətəniʁ
  ʒε fε ʁesyʁʒiʁ
  dε pɑ̃se ʁevɔlɥ

  ʒə dəmɑ̃də ʒystə… tɔ̃n- amitje
  paʁsə kə ʒə dɔnəʁε tuʒuʁ la mjεnə
 • Pieds Phonétique : Revient Moi Je T’En Supplie

  ty=mə=tɔʁ=tyʁə=paʁ=tɔ̃=si=lɑ̃sə 8
  sə=mal=de=pa=sə=də=lwɛ̃=la=vjɔ=lɑ̃sə 10
  kil=i=a=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 7
  ʒə=mə=lɑ̃=ɡisə=də=vɑ̃=twa=də=nə=pa=pu=vwaʁ=tə=kɔ=my=ni=ke=ma=fεʁ=vœʁ 20

  ty=mε=tʁo=ʃεʁ 4
  puʁkə=ty=paʁ=tə=sɑ̃=ma=ʁa=ʃe=la=ʃεʁə 10
  siʒə=nə=pø=tə=vɔ=le=y=nə=kɔ̃=vεʁ=sa=s=jɔ̃ 13
  tʁo=dy=ʁə=sə=ʁa=sε=tə=de=sεp=sjɔ̃ 10

  kaʁ=ty=ε=œ̃=faʁ=ki=mə=ɡidə 8
  dɑ̃=lε=tɑ̃=pεtə=zu=il=ni=a=plys=də=ʁə=fyʒə 12
  syʁ=y=nə=o=e=tʁɑ̃=ʒə=mɑ̃=lɛ̃=pidə 10
  ʒεdə=la=mi=zε=ʁəa=na=vi=ɡe=dɑ̃=zœ̃=tεl=ɡʁa=byʒə 13

  mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ty=ʁə=fy=zə=də=mə=ɡi=de 11
  mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ty=a=ka=ʃe=la=ly=mjε=ʁə=ki=me=klεʁə 14
  puʁ=tɑ̃=puʁ=twa=ʒo=ʁε=py=sy=biʁ=ʒo=ʁε=py=fεʁə 13
  tutə=lε=de=ʁi=zjɔ̃=ki=o=ʁε=py=ta=my=ze 12

  puʁ=twa=ʒə=sy=bi=ʁε 6
  sε=tə=tɔʁ=ty=ʁə=ɛ̃=se=sɑ̃tə 8
  pɑ̃=dɑ̃=kə=ta=pɑ̃=se=mə-ɑ̃tə 8
  vwa=si=lε=mo=dy=kɔ̃=dan 7

  kɔ̃=dan=dy=nə=a=mi=tj=e 8
  e=pʁu=ve=puʁ=y=nə=fa=mə 8
  kil=ʃe=ʁidə=fa=sɔ̃=a=ʃaʁ=ne 8
  paʁsə=kil=no=ʁε=ʒa=mε=vu=ly=pεʁ=dʁə=sε=tə=damə 13

  ʒə=mə=sɥi=pεʁdɥ 4
  a=vu=lwaʁ=tə=ʁə=tə=niʁ 7
  ʒε=fε=ʁe=syʁ=ʒiʁ 5
  dε=pɑ̃=se=ʁe=vɔlɥ 5

  ʒə=də=mɑ̃də=ʒys=tə=tɔ̃=na=mi=tje 9
  paʁsə=kə=ʒə=dɔnə=ʁε=tu=ʒuʁ=la=mjεnə 9

PostScriptum

A louvette pour la quelle je donnerrais mon âme.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/01/2006 17:54Tite_Puce

très joli, bravo! je te souhaite bonne chance

Auteur de Poésie
27/01/2006 02:07Tite_Puce

wow, il est super touchant ton poème bravo