Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Ce N’Est Que Des Reves…

Poème - Sans Thème -
Publié le 01/06/2005 14:04

L'écrit contient 242 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : L'ètoile Dès Pleùres

Ce N’Est Que Des Reves…

J’aimerais m’éloigner de toi
Pour te crier je t’aime
Comme autrefois
Mais ceci n’est qu’un rêve…

J’aimerais rejoindre ceux dont la distance nous sépare
Ma tite sœur que j’ai tellement envie de voir
Mais l’amitié est sûrement éphémère
Seulement tout ce que j’espère ne sont que des rêves…

Je ne comprends pas la vie
Je ne comprends rien de ce qu’il m’arrive
Pourquoi moi ? Alors que Je n’ai rien demandé
Pourquoi toi ? Qui est comme moi entrain de soupirer

Ma vie est un mystère
Le monde n’est pour moi que l’enfer
J’ai souffert, je souffre, je rie, je pleure
Mais au fond celui qui brûle est toujours mon cœur

Je suis seule, je suis perdu
Elle m’a retiré la vue
Mais aidez moi je n’en peux plus
Elle m’a tué, je brûle
Une fois de plus
Restez une dernière fois à mes cotée
Sachez que je vs ai toujours aimé

Elle n’est que la haine
De plus en plus elle se déchaîne
J’ai l’envie d’en finir
A force de trop souffrir

Je ne ferais rien
Juste attendre mon destin
Ma souffrance n’est ce qu’un passage ?
Je sais que je n’ai pas toujours été sage…

Est-ce ma punition…
Je me pose trop de questions
Je cherche les réponses
Mais chaque fois je me retrouve dans ce tourbillon…
 • Pieds Hyphénique: Ce N’Est Que Des Reves…

  jai=me=rais=mé=loi=gner=de=toi 8
  pour=te=crier=je=tai=me 6
  com=me=au=tre=fois 5
  mais=ce=ci=nest=quun=rêve 6

  jaime=rais=re=join=dre=ceux=dont=la=dis=tan=ce=nous=sé=pare 14
  ma=tite=sœur=que=jai=tel=le=ment=en=vie=de=voir 12
  mais=la=mi=tié=est=sû=re=ment=é=phé=mère 11
  seule=ment=tout=ce=que=jes=pè=re=ne=sont=que=des=rêves 13

  je=ne=com=prends=pas=la=vie 7
  je=ne=com=prends=rien=de=ce=quil=mar=rive 10
  pour=quoi=moi=a=lors=que=je=nai=rien=de=man=dé 12
  pour=quoi=toi=qui=est=comme=moi=en=train=de=sou=pi=rer 13

  ma=vie=est=un=mys=tère 6
  le=monde=nest=pour=moi=que=len=fer 8
  jai=souf=fert=je=souf=fre=je=rie=je=pleure 10
  mais=au=fond=ce=lui=qui=brû=leest=tou=jours=mon=cœur 12

  je=suis=seule=je=suis=per=du 7
  elle=ma=re=ti=ré=la=vue 7
  mais=ai=dez=moi=je=nen=peux=plus 8
  el=le=ma=tué=je=brûle 6
  u=ne=fois=de=plus 5
  res=tez=une=der=niè=re=fois=à=mes=co=tée 11
  sa=chez=que=je=v=s=ai=tou=jours=ai=mé 11

  el=le=nest=que=la=haine 6
  de=plus=en=plus=elle=se=dé=chaîne 8
  jai=len=vie=den=fi=nir 6
  a=force=de=trop=souf=frir 6

  je=ne=fe=rais=rien 5
  jus=teat=tendre=mon=des=tin 6
  ma=souf=france=nest=ce=quun=pas=sage 8
  je=sais=que=je=nai=pas=tou=jours=é=té=sage 11

  est=ce=ma=pu=ni=tion 6
  je=me=pose=trop=de=ques=tions 7
  je=cher=che=les=ré=ponses 6
  mais=cha=que=fois=je=me=re=trouve=dans=ce=tour=billon 12
 • Phonétique : Ce N’Est Que Des Reves…

  ʒεməʁε melwaɲe də twa
  puʁ tə kʁje ʒə tεmə
  kɔmə otʁəfwa
  mε səsi nε kœ̃ ʁεvə…

  ʒεməʁε ʁəʒwɛ̃dʁə sø dɔ̃ la distɑ̃sə nu sepaʁə
  ma titə sœʁ kə ʒε tεllmɑ̃ ɑ̃vi də vwaʁ
  mε lamitje ε syʁəmɑ̃ efemεʁə
  sələmɑ̃ tu sə kə ʒεspεʁə nə sɔ̃ kə dε ʁεvə…

  ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa la vi
  ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ ʁjɛ̃ də sə kil maʁivə
  puʁkwa mwa ? alɔʁ kə ʒə nε ʁjɛ̃ dəmɑ̃de
  puʁkwa twa ? ki ε kɔmə mwa ɑ̃tʁɛ̃ də supiʁe

  ma vi εt- œ̃ mistεʁə
  lə mɔ̃də nε puʁ mwa kə lɑ̃fe
  ʒε sufεʁ, ʒə sufʁə, ʒə ʁi, ʒə plœʁə
  mεz- o fɔ̃ səlɥi ki bʁylə ε tuʒuʁ mɔ̃ kœʁ

  ʒə sɥi sələ, ʒə sɥi pεʁdy
  εllə ma ʁətiʁe la vɥ
  mεz- εde mwa ʒə nɑ̃ pø plys
  εllə ma tye, ʒə bʁylə
  ynə fwa də plys
  ʁεstez- ynə dεʁnjεʁə fwaz- a mε kɔte
  saʃe kə ʒə ve εs ε tuʒuʁz- εme

  εllə nε kə la-εnə
  də plysz- ɑ̃ plysz- εllə sə deʃεnə
  ʒε lɑ̃vi dɑ̃ finiʁ
  a fɔʁsə də tʁo sufʁiʁ

  ʒə nə fəʁε ʁjɛ̃
  ʒystə atɑ̃dʁə mɔ̃ dεstɛ̃
  ma sufʁɑ̃sə nε sə kœ̃ pasaʒə ?
  ʒə sε kə ʒə nε pa tuʒuʁz- ete saʒə…

  ε sə ma pynisjɔ̃…
  ʒə mə pozə tʁo də kεstjɔ̃
  ʒə ʃεʁʃə lε ʁepɔ̃sə
  mε ʃakə fwa ʒə mə ʁətʁuvə dɑ̃ sə tuʁbijɔ̃…
 • Pieds Phonétique : Ce N’Est Que Des Reves…

  ʒε=mə=ʁε=me=lwa=ɲe=də=twa 8
  puʁ=tə=kʁj=e=ʒə=tε=mə 7
  kɔ=mə=o=tʁə=fwa 5
  mε=sə=si=nε=kœ̃=ʁε=və 7

  ʒεmə=ʁε=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=sø=dɔ̃=la=dis=tɑ̃=sə=nu=se=paʁə 14
  ma=titə=sœʁ=kə=ʒε=tεl=lmɑ̃=ɑ̃=vi=də=vwaʁ 11
  mε=la=mi=tje=ε=syʁə=mɑ̃=e=fe=mεʁə 10
  sə=lə=mɑ̃=tusə=kə=ʒεs=pε=ʁə=nə=sɔ̃=kə=dεʁεvə 12

  ʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa=la=vi 7
  ʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=ʁjɛ̃də=sə=kil=maʁivə 8
  puʁ=kwa=mwa=a=lɔʁkə=ʒə=nε=ʁjɛ̃=də=mɑ̃=de 11
  puʁ=kwa=twa=ki=ε=kɔmə=mwa=ɑ̃=tʁɛ̃=də=su=pi=ʁe 13

  ma=vi=ε=tœ̃=mis=tε=ʁə 7
  lə=mɔ̃də=nε=puʁ=mwa=kə=lɑ̃=fe 8
  ʒε=su=fεʁ=ʒə=sufʁə=ʒə=ʁi=ʒə=plœ=ʁə 10
  mε=zo=fɔ̃=səl=ɥi=ki=bʁyləε=tu=ʒuʁ=mɔ̃=kœʁ 11

  ʒə=sɥi=sə=lə=ʒə=sɥi=pεʁ=dy 8
  εl=lə=ma=ʁə=ti=ʁe=la=vɥ 8
  mε=zε=de=mwa=ʒə=nɑ̃=pø=plys 8
  εl=lə=ma=ty=e=ʒə=bʁy=lə 8
  y=nə=fwa=də=plys 5
  ʁεs=te=zynə=dεʁ=njε=ʁə=fwa=za=mε=kɔ=te 11
  sa=ʃe=kə=ʒə=ve=εsəε=tu=ʒuʁ=zε=me 10

  εl=lə=nε=kə=la-ε=nə 7
  də=plys=zɑ̃=plys=zεllə=sə=de=ʃεnə 8
  ʒε=lɑ̃=vi=dɑ̃=fi=niʁ 6
  a=fɔʁ=sə=də=tʁo=su=fʁiʁ 7

  ʒə=nə=fə=ʁε=ʁj=ɛ̃ 6
  ʒys=tə=a=tɑ̃=dʁə=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 8
  ma=su=fʁɑ̃sə=nε=sə=kœ̃=pa=saʒə 8
  ʒə=sεkə=ʒə=nε=pa=tu=ʒuʁ=ze=te=saʒə 10

  ε=sə=ma=py=ni=sj=ɔ̃ 7
  ʒə=mə=po=zə=tʁo=də=kεs=tjɔ̃ 8
  ʒə=ʃεʁ=ʃə=lε=ʁe=pɔ̃=sə 7
  mε=ʃakə=fwa=ʒə=mə=ʁə=tʁu=və=dɑ̃=sə=tuʁ=bi=jɔ̃ 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/06/2005 14:13Painoir

Magnifique poem ! tu écris tre bien !!!!

Auteur de Poésie
01/06/2005 15:01Tristesse..

tres bo bravo, magnifike, sublime et envoutant
bisous°°
jtdd
mathilde

Auteur de Poésie
01/06/2005 16:33Dead Angel

execellent ma ptite helene tres jolie ! continu ainsi regale moi avec tes beau poemes
gro poutou dead angel

Auteur de Poésie
01/06/2005 18:05Nymphea

que dire de ce poême, je ne sais pas se que tu pense n’y se que tu ressens, je t’adore bon courage et toi et garde espoir surtout!!!!!!!!!!

Auteur de Poésie
02/06/2005 01:24Kokinne

sublime;)

Auteur de Poésie
09/06/2005 13:06(F)Fleurlune Mimi(F)

tu as du talon ma puce comme tjs tu ecris si bien
garde espoir en la vie et j’espere que tt t souffrances s’eteignent
continu ma belle
amitié
mimi

Auteur de Poésie
12/07/2005 22:23Luv U ...My Angel

sérieux wowwwwwwwwwww.... c kom tro magnifique.... tk viens lire mé po-m pi laisse moi d commentaires!