Poeme : Ma Vie Ne Rime A Rien

Ma Vie Ne Rime A Rien

Personne personne personne…
Juste moi. .
Et avec moi je fait quoi
Cette possession dans mon corps, elle fait tout ce qu’elle veux de moi et moi, je n’ai pas la force de la maitriser, je n’ai plus le courage, plus l’energie pour lutter contre elle, alors elle sait qu’elle peux venir et faire ce qu’elle veux de moi.
Et elle le fait…
C’est un enfer, j’ai chaud, tout tourne, j’entend une musique, un son de colère, c’est mon cœur qui bat…
Tout est noir autour de moi, meme le soleil meme le sourire de mes proches plus rien ne m’aide…
J’ai gravit une montagne avec les elements necessaires, j’ai aujourd’hui devant moi un mur de béton, quelque chose d’indestructible, je n’ai plus qu’à me laisser m’envoler pour tout fuir, il n’y a plus de solutions…
Je laisse peut etre filer un avenir qui m’attend, mais en attendant, je ne peux plus supporter le fait, d’etre differente, d’etre mefiante, de ne plus pouvoir etre comme tout le monde…
Je veux sortir, je veux m’amuser, jeveux jouer, je veux parler, je ne veux plus pleurer, mais la vie aucunement ne me le permet, j’ai beaucoup trop peur…
J’ai peur de mourir comme peur de vivre, je suis la en train de me dire, je vit je meurt, je vit je meurt, je vit je meurt, j’ai trop peur…
Pour ne plus avoir peur sans devoir me battre encore pour que tout recommence et encore et encore, je veux partir loin d’ici et oublier que j’ai aimé des gens… que je n’ai jamais pu rendre heureux…
Ce poeme n’a pas vraiment de rimes, mais ma vie a moi ne rime a rien…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Vie Ne Rime A Rien

  per=son=ne=per=son=ne=per=sonne 8
  jus=te=moi 3
  et=a=vec=moi=je=fait=quoi 7
  cette=pos=ses=sion=dans=mon=corps=el=le=fait=tout=ce=quel=le=veux=de=moi=et=moi=je=nai=pas=la=for=ce=de=la=mai=tri=ser=je=nai=plus=le=cou=ra=ge=plus=le=ner=gie=pour=lut=ter=con=treelle=a=lors=el=le=sait=quel=le=peux=ve=nir=et=fai=re=ce=quel=le=veux=de=moi 65
  et=el=le=le=fait 5
  cest=un=en=fer=jai=chaud=tout=tourne=jen=tend=u=ne=mu=si=que=un=son=de=co=lè=re=cest=mon=cœur=qui=bat 26
  tout=est=noir=au=tour=de=moi=me=me=le=so=leil=me=me=le=sou=rire=de=mes=pro=ches=plus=rien=ne=maide 25
  jai=gra=vit=une=mon=ta=gnea=vec=les=e=le=ments=ne=ces=sai=res=jai=au=jourdhui=de=vant=moi=un=mur=de=bé=ton=quel=que=cho=se=din=des=truc=ti=ble=je=nai=plus=quà=me=lais=ser=men=vo=ler=pour=tout=fu=ir=il=ny=a=plus=de=so=lu=tions 58
  je=laisse=peut=e=tre=fi=ler=un=a=ve=nir=qui=mat=tend=mais=en=at=ten=dant=je=ne=peux=plus=sup=por=ter=le=fait=de=tre=dif=fe=ren=te=de=tre=me=fian=te=de=ne=plus=pou=voir=e=tre=com=me=tout=le=monde 51
  je=veux=sor=tir=je=veux=ma=mu=ser=je=veux=jouer=je=veux=par=ler=je=ne=veux=plus=pleu=rer=mais=la=vieau=cune=ment=ne=me=le=per=met=jai=beau=coup=trop=peur 37
  jai=peur=de=mou=rir=comme=peur=de=vi=vre=je=suis=la=en=train=de=me=di=re=je=vit=je=meurt=je=vit=je=meurt=je=vit=je=meurt=jai=trop=peur 34
  pour=ne=plus=a=voir=peur=sans=de=voir=me=bat=treen=core=pour=que=tout=re=com=men=ce=et=en=co=re=et=en=co=re=je=veux=par=tir=loin=di=ci=et=ou=blier=que=jai=ai=mé=des=gens=que=je=nai=ja=mais=pu=ren=dre=heu=reux 54
  ce=poe=me=na=pas=vraiment=de=ri=mes=mais=ma=viea=moi=ne=ri=me=a=rien 18
 • Phonétique : Ma Vie Ne Rime A Rien

  pεʁsɔnə pεʁsɔnə pεʁsɔnə…
  ʒystə mwa.
  e avεk mwa ʒə fε kwa
  sεtə pɔsesjɔ̃ dɑ̃ mɔ̃ kɔʁ, εllə fε tu sə kεllə vø də mwa e mwa, ʒə nε pa la fɔʁsə də la mεtʁize, ʒə nε plys lə kuʁaʒə, plys lɑ̃nεʁʒi puʁ lyte kɔ̃tʁə εllə, alɔʁz- εllə sε kεllə pø vəniʁ e fεʁə sə kεllə vø də mwa.
  e εllə lə fε…
  sεt- œ̃n- ɑ̃fe, ʒε ʃo, tu tuʁnə, ʒɑ̃tɑ̃t- ynə myzikə, œ̃ sɔ̃ də kɔlεʁə, sε mɔ̃ kœʁ ki ba…
  tut- ε nwaʁ otuʁ də mwa, məmə lə sɔlεj məmə lə suʁiʁə də mε pʁoʃə plys ʁjɛ̃ nə mεdə…
  ʒε ɡʁavi ynə mɔ̃taɲə avεk lεz- ələmɑ̃ nəsesεʁə, ʒε oʒuʁdɥi dəvɑ̃ mwa œ̃ myʁ də betɔ̃, kεlkə ʃozə dɛ̃dεstʁyktiblə, ʒə nε plys ka mə lεse mɑ̃vɔle puʁ tu fɥiʁ, il ni a plys də sɔlysjɔ̃…
  ʒə lεsə pø εtʁə file œ̃n- avəniʁ ki matɑ̃, mεz- ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃, ʒə nə pø plys sypɔʁte lə fε, dεtʁə difəʁɑ̃tə, dεtʁə məfjɑ̃tə, də nə plys puvwaʁ εtʁə kɔmə tu lə mɔ̃də…
  ʒə vø sɔʁtiʁ, ʒə vø mamyze, ʒəvø ʒue, ʒə vø paʁle, ʒə nə vø plys pləʁe, mε la vi okynəmɑ̃ nə mə lə pεʁmε, ʒε boku tʁo pœʁ…
  ʒε pœʁ də muʁiʁ kɔmə pœʁ də vivʁə, ʒə sɥi la ɑ̃ tʁɛ̃ də mə diʁə, ʒə vit ʒə məʁ, ʒə vit ʒə məʁ, ʒə vit ʒə məʁ, ʒε tʁo pœʁ…
  puʁ nə plysz- avwaʁ pœʁ sɑ̃ dəvwaʁ mə batʁə ɑ̃kɔʁə puʁ kə tu ʁəkɔmɑ̃sə e ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə, ʒə vø paʁtiʁ lwɛ̃ disi e ublje kə ʒε εme dε ʒɑ̃… kə ʒə nε ʒamε py ʁɑ̃dʁə œʁø…
  sə poəmə na pa vʁεmɑ̃ də ʁimə, mε ma vi a mwa nə ʁimə a ʁjɛ̃…
 • Syllabes Phonétique : Ma Vie Ne Rime A Rien

  pεʁ=sɔ=nə=pεʁ=sɔ=nə=pεʁ=sɔnə 8
  ʒys=tə=mwa 3
  e=a=vεk=mwa=ʒə=fε=kwa 7
  sεtə=pɔ=se=sjɔ̃=dɑ̃=mɔ̃=kɔʁ=εl=lə=fε=tu=sə=kεllə=vø=də=mwa=e=mwa=ʒə=nε=pa=la=fɔʁ=sə=də=la=mε=tʁi=ze=ʒə=nε=plys=lə=ku=ʁa=ʒə=plys=lɑ̃=nεʁ=ʒi=puʁ=ly=te=kɔ̃=tʁəεl=lə=a=lɔʁ=zεl=lə=sε=kεl=lə=pø=və=niʁ=e=fε=ʁə=sə=kεl=lə=vø=də=mwa 65
  e=εl=lə=lə=fε 5
  sε=tœ̃=nɑ̃=fe=ʒε=ʃo=tu=tuʁnə=ʒɑ̃=tɑ̃=ty=nə=my=zi=kə=œ̃=sɔ̃=də=kɔ=lε=ʁə=sε=mɔ̃=kœʁ=ki=ba 26
  tu=tε=nwaʁ=o=tuʁdə=mwa=mə=mə=lə=sɔ=lεj=mə=mə=lə=su=ʁi=ʁə=də=mε=pʁo=ʃə=plys=ʁjɛ̃=nə=mεdə 25
  ʒε=ɡʁa=vi=ynə=mɔ̃=ta=ɲəa=vεk=lε=zə=lə=mɑ̃=nə=se=sε=ʁə=ʒε=o=ʒuʁ=dɥi=də=vɑ̃=mwa=œ̃=myʁ=də=be=tɔ̃=kεl=kə=ʃo=zə=dɛ̃=dεs=tʁyk=ti=blə=ʒə=nε=plys=ka=mə=lε=se=mɑ̃=vɔ=le=puʁ=tu=fɥ=iʁ=il=ni=a=plys=də=sɔ=ly=sjɔ̃ 59
  ʒə=lεsə=pø=ε=tʁə=fi=le=œ̃=na=və=niʁ=ki=ma=tɑ̃=mε=zɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=ʒə=nə=pø=plys=sy=pɔʁ=te=lə=fε=dε=tʁə=di=fə=ʁɑ̃=tə=dε=tʁə=mə=fjɑ̃=tə=də=nə=plys=pu=vwaʁ=ε=tʁə=kɔ=mə=tu=lə=mɔ̃də 51
  ʒə=vø=sɔʁ=tiʁ=ʒə=vø=ma=my=ze=ʒə=vø=ʒu=e=ʒə=vø=paʁ=le=ʒə=nə=vø=plys=plə=ʁe=mε=la=vi=o=kynə=mɑ̃=nə=mə=lə=pεʁ=mε=ʒε=bo=ku=tʁo=pœʁ 39
  ʒε=pœʁ=də=mu=ʁiʁ=kɔmə=pœʁ=də=vi=vʁə=ʒə=sɥi=la=ɑ̃=tʁɛ̃=də=mə=di=ʁə=ʒə=vit=ʒə=məʁ=ʒə=vit=ʒə=məʁ=ʒə=vit=ʒə=məʁ=ʒε=tʁo=pœʁ 34
  puʁnə=plys=za=vwaʁ=pœʁ=sɑ̃=də=vwaʁ=mə=ba=tʁəɑ̃=kɔ=ʁə=puʁ=kə=tu=ʁə=kɔ=mɑ̃=sə=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʒə=vø=paʁ=tiʁ=lwɛ̃=di=si=e=u=blje=kə=ʒε=ε=me=dε=ʒɑ̃=kə=ʒə=nε=ʒa=mε=py=ʁɑ̃=dʁə=œ=ʁø 54
  sə=poə=mə=na=pa=vʁε=mɑ̃=də=ʁi=mə=mε=ma=vi=a=mwa=nə=ʁi=məa=ʁjɛ̃ 19

PostScriptum

voila apres deux ans de luttes et de reussites apres ma depression, le resultat d’un retour au college…

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Espoir
Publié le 30/09/2005 13:05

L'écrit contient 309 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : L'oceane

Récompense

0
0
0