Poeme : Il Est Plus Facile

Il Est Plus Facile

Il est plus facile de croire aider… Qu’aider vraiment
Il est plus facile de croire qu’on aime… Qu’aimer vraiment
Il est plus facile de faire l’amour… Que de croire en l’amour
Il est plus facile de faire des choses… Que de croire en ces choses
Il est plus facile de prêcher… Que d’avoir la foi
Il est plus facile de paraître… Que d’être…
Tout ça pour dire…
Que rien n’est facile ici bas…
Et qu’il serait plus simple de montrer qui nous sommes…
Plutôt que ce que nous aurions voulu être…

En attendant de devenir.

David

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Il Est Plus Facile

  il=est=plus=fa=ci=le=de=croi=re=ai=der=quai=der=vraiment 14
  il=est=plus=fa=cile=de=croi=re=quon=ai=me=quai=mer=vraiment 14
  il=est=plus=fa=cile=de=fai=re=la=mour=que=de=croi=reen=la=mour 16
  il=est=plus=fa=cile=de=fai=re=des=cho=ses=que=de=croi=reen=ces=choses 17
  il=est=plus=fa=ci=le=de=prê=cher=que=da=voir=la=foi 14
  il=est=plus=fa=ci=le=de=pa=raî=tre=que=dê=tre 13
  tout=ça=pour=di=re 5
  que=rien=nest=fa=ci=le=i=ci=bas 9
  et=quil=se=rait=plus=sim=ple=de=mon=trer=qui=nous=som=mes 14
  plu=tôt=que=ce=que=nous=au=ri=ons=vou=lu=ê=tre 13

  en=at=ten=dant=de=de=ve=nir 8

  da=vid 2
 • Phonétique : Il Est Plus Facile

  il ε plys fasilə də kʁwaʁə εde… kεde vʁεmɑ̃
  il ε plys fasilə də kʁwaʁə kɔ̃n- εmə… kεme vʁεmɑ̃
  il ε plys fasilə də fεʁə lamuʁ… kə də kʁwaʁə ɑ̃ lamuʁ
  il ε plys fasilə də fεʁə dε ʃozə… kə də kʁwaʁə ɑ̃ sε ʃozə
  il ε plys fasilə də pʁεʃe… kə davwaʁ la fwa
  il ε plys fasilə də paʁεtʁə… kə dεtʁə…
  tu sa puʁ diʁə…
  kə ʁjɛ̃ nε fasilə isi ba…
  e kil səʁε plys sɛ̃plə də mɔ̃tʁe ki nu sɔmə…
  plyto kə sə kə nuz- oʁjɔ̃ vuly εtʁə…

  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ də dəvəniʁ.

  david
 • Syllabes Phonétique : Il Est Plus Facile

  il=ε=plys=fa=silə=də=kʁwa=ʁə=ε=de=kε=de=vʁε=mɑ̃ 14
  il=ε=plys=fa=silə=də=kʁwa=ʁə=kɔ̃=nε=mə=kε=me=vʁε=mɑ̃ 15
  il=ε=plys=fa=silə=də=fε=ʁə=la=muʁ=kə=də=kʁwa=ʁəɑ̃=la=muʁ 16
  il=ε=plys=fa=silə=də=fε=ʁə=dε=ʃo=zə=kə=də=kʁwa=ʁəɑ̃=sε=ʃozə 17
  il=ε=plys=fa=si=lə=də=pʁε=ʃe=kə=da=vwaʁ=la=fwa 14
  il=ε=plys=fa=si=lə=də=pa=ʁε=tʁə=kə=dε=tʁə 13
  tu=sa=puʁ=di=ʁə 5
  kə=ʁj=ɛ̃=nε=fa=si=lə=i=si=ba 10
  e=kil=sə=ʁε=plys=sɛ̃plə=də=mɔ̃=tʁe=ki=nu=sɔmə 12
  ply=to=kə=sə=kə=nu=zo=ʁjɔ̃=vu=ly=ε=tʁə 12

  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=də=də=və=niʁ 8

  da=vid 2

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/07/2012 22:11Chris Bonnery

trés joli et tellement vrai
A bientot