Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : L’Histoire De La Princesse Et Son [… ]

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/05/2005 16:48

L'écrit contient 401 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : °° La Mysterieuse °°

L’Histoire De La Princesse Et Son [… ]

Il était une fois dans un pays tres loin
Une princesse dont on prenait soin
Qui avait tout pour étre heureuse
Mais elle était toujours malheureuse
Personne ne savait pourquoi cette derniere n’arretait pas de souffrir
Tout le monde faisait l’impossible pour l’epanouir, lui rendre le sourir
Inquiet, le roi reclama une tres grande recompense
A celui qui saura la cause de sa peine si intense
Interessé, sa nourrice s’approchait d’elle de plus en plus
Pour savoir le motif de sa souffrance, son sourir perdu
Naive la belle princesse a voulu partagé
Son secret a sa nourrice au but de se soulager
Elle lui a dit qu’elle était amoureuse de son serveur
Qui lui apportait son dejeuner chaque matin avec une fleur
Que se serveur noir, qui était plein de douceur
A fait fondre des sentiments intenses dans son cœur
Stupéfaite, la nourrice courut voir le roi
A qui elle annonca avec une terrible voix :
Mon seigneur, je sais enfin la cause de sa peine
Mais je suis sure qu’en l’apprenant tu auras de la haine
Imapatient de savoir ; il lui ordonna de parler
Elle lui raconta ce qui est au fond le princesse esseulée
Le roi, troublé, deraisonné, hainé
Ordonna d’attacher le noir, de l’emprisonner
Et declara que le demain a l’aube, il sera égorgé
Car il representait pour sa fille un grand danger
La jolie princesse était impatiente de le voir a son reveil
Il était sa joie cachée, les plus beaux reves de son sommeil
Le matin, elle entenda quelqun frapper a sa porte
Son cœur s’est mis a battre, sa joie fut haute
Mais par sa grande surprise, elle voya son pere
Qui lui annonca la mort de cet etre qui lui était cher
Deprimée, elle s’enfermaient des jours entiers dans sa chambre
Elle ne voulait rien, sa vie devenait de plus en plus sombre
Mais un jour a l’aube elle a entendu des appels
D’une voix familiere qui venait du ciel
C’etait lui, qui venait demander sa main
Le lendemain on ne trouva que son corps
Etendu. et son visage caché par ses cheveux d’or
Et depuis on a su que separer deux etre chers
Rendait leur vie si noir et amer
Mais peut importe, a la fin ils se sont reunis
Pour continuer leur amour extreme et infini
 • Pieds Hyphénique: L’Histoire De La Princesse Et Son [… ]

  il=é=tait=u=ne=fois=dans=un=pa=ys=tres=loin 12
  u=ne=prin=ces=se=dont=on=pre=nait=soin 10
  qui=a=vait=tout=pour=é=tre=heu=reu=se 10
  mais=el=le=é=tait=tou=jours=mal=heu=reu=se 11
  per=sonne=ne=sa=vait=pour=quoi=cet=te=der=nie=re=nar=re=tait=pas=de=souf=frir 19
  tout=le=monde=fai=sait=lim=pos=si=ble=pour=le=pa=nouir=lui=ren=dre=le=sou=rir 19
  in=quiet=le=roi=re=cla=ma=u=ne=tres=gran=de=re=com=pen=se 16
  a=ce=lui=qui=sau=ra=la=cau=se=de=sa=pei=ne=si=in=tense 16
  in=ter=es=sé=sa=nour=rice=sap=pro=chait=del=le=de=plus=en=plus 16
  pour=sa=voir=le=mo=tif=de=sa=souf=fran=ce=son=sou=rir=per=du 16
  nai=ve=la=bel=le=prin=ces=se=a=vou=lu=par=ta=gé 14
  son=se=cret=a=sa=nour=ri=ce=au=but=de=se=sou=la=ger 15
  el=le=lui=a=dit=quel=le=é=tait=a=mou=reuse=de=son=ser=veur 16
  qui=lui=ap=por=tait=son=de=jeu=ner=cha=que=ma=tin=a=vec=une=fleur 17
  que=se=ser=veur=noir=qui=é=tait=plein=de=dou=ceur 12
  a=fait=fon=dre=des=sen=ti=ments=in=ten=ses=dans=son=cœur 14
  stu=pé=fai=te=la=nour=ri=ce=cou=rut=voir=le=roi 13
  a=qui=el=le=an=non=ca=a=vec=u=ne=ter=ri=ble=voix 15
  mon=sei=gneur=je=sais=en=fin=la=cau=se=de=sa=pei=ne 14
  mais=je=suis=su=re=quen=lap=pre=nant=tu=au=ras=de=la=hai=ne 16
  ima=pa=ti=ent=de=sa=voir=il=lui=or=don=na=de=par=ler 15
  elle=lui=ra=con=ta=ce=qui=est=au=fond=le=princes=se=es=seu=lée 16
  le=roi=trou=blé=de=rai=son=né=hai=né 10
  or=don=na=dat=ta=cher=le=noir=de=lem=pri=son=ner 13
  et=de=cla=ra=que=le=de=main=a=laube=il=se=ra=é=gor=gé 16
  car=il=re=pre=sen=tait=pour=sa=fi=lle=un=grand=dan=ger 14
  la=jo=lie=princes=seé=tait=im=pa=tien=te=de=le=voir=a=son=re=veil 17
  il=é=tait=sa=joie=ca=chée=les=plus=beaux=re=ves=de=son=som=meil 16
  le=ma=tin=el=le=en=ten=da=quel=qun=frap=per=a=sa=por=te 16
  son=cœur=sest=mis=a=bat=tre=sa=joie=fut=hau=te 12
  mais=par=sa=gran=de=sur=pri=se=el=le=voy=a=son=pere 14
  qui=lui=an=non=ca=la=mort=de=cet=e=tre=qui=lui=é=tait=cher 16
  de=pri=mée=el=le=sen=fer=maient=des=jours=en=tiers=dans=sa=cham=bre 16
  el=le=ne=vou=lait=rien=sa=vie=de=ve=nait=de=plus=en=plus=sombre 16
  mais=un=jour=a=lau=be=el=le=a=en=ten=du=des=ap=pels 15
  du=ne=voix=fa=mi=lie=re=qui=ve=nait=du=ciel 12
  ce=tait=lui=qui=ve=nait=de=man=der=sa=main 11
  le=len=de=main=on=ne=trou=va=que=son=corps 11
  eten=du=et=son=vi=sa=ge=ca=ché=par=ses=che=veux=dor 14
  et=de=puis=on=a=su=que=se=pa=rer=deux=e=tre=chers 14
  ren=dait=leur=vie=si=noir=et=a=mer 9
  mais=peut=im=por=te=a=la=fin=ils=se=sont=reu=nis 13
  pour=con=ti=nuer=leur=a=mour=ex=tre=me=et=in=fi=ni 14
 • Phonétique : L’Histoire De La Princesse Et Son [… ]

  il etε ynə fwa dɑ̃z- œ̃ pεi tʁə- lwɛ̃
  ynə pʁɛ̃sεsə dɔ̃ ɔ̃ pʁənε swɛ̃
  ki avε tu puʁ etʁə œʁøzə
  mεz- εllə etε tuʒuʁ maləʁøzə
  pεʁsɔnə nə savε puʁkwa sεtə dεʁnjəʁə naʁətε pa də sufʁiʁ
  tu lə mɔ̃də fəzε lɛ̃pɔsiblə puʁ ləpanuiʁ, lɥi ʁɑ̃dʁə lə suʁiʁ
  ɛ̃kjε, lə ʁwa ʁəklama ynə tʁə- ɡʁɑ̃də ʁəkɔ̃pɑ̃sə
  a səlɥi ki soʁa la kozə də sa pεnə si ɛ̃tɑ̃sə
  ɛ̃təʁese, sa nuʁʁisə sapʁoʃε dεllə də plysz- ɑ̃ plys
  puʁ savwaʁ lə mɔtif də sa sufʁɑ̃sə, sɔ̃ suʁiʁ pεʁdy
  nεvə la bεllə pʁɛ̃sεsə a vuly paʁtaʒe
  sɔ̃ sεkʁε a sa nuʁʁisə o byt də sə sulaʒe
  εllə lɥi a di kεllə etε amuʁøzə də sɔ̃ sεʁvœʁ
  ki lɥi apɔʁtε sɔ̃ dəʒəne ʃakə matɛ̃ avεk ynə flœʁ
  kə sə sεʁvœʁ nwaʁ, ki etε plɛ̃ də dusœʁ
  a fε fɔ̃dʁə dε sɑ̃timɑ̃z- ɛ̃tɑ̃sə dɑ̃ sɔ̃ kœʁ
  stypefεtə, la nuʁʁisə kuʁy vwaʁ lə ʁwa
  a ki εllə anɔ̃ka avεk ynə teʁiblə vwa :
  mɔ̃ sεɲœʁ, ʒə sεz- ɑ̃fɛ̃ la kozə də sa pεnə
  mε ʒə sɥi syʁə kɑ̃ lapʁənɑ̃ ty oʁa də la-εnə
  imapasjɑ̃ də savwaʁ, il lɥi ɔʁdɔna də paʁle
  εllə lɥi ʁakɔ̃ta sə ki εt- o fɔ̃ lə pʁɛ̃sεsə esəle
  lə ʁwa, tʁuble, dəʁεzɔne, εne
  ɔʁdɔna dataʃe lə nwaʁ, də lɑ̃pʁizɔne
  e dəklaʁa kə lə dəmɛ̃ a lobə, il səʁa eɡɔʁʒe
  kaʁ il ʁəpʁəzɑ̃tε puʁ sa fijə œ̃ ɡʁɑ̃ dɑ̃ʒe
  la ʒɔli pʁɛ̃sεsə etε ɛ̃pasjɑ̃tə də lə vwaʁ a sɔ̃ ʁəvεj
  il etε sa ʒwa kaʃe, lε plys bo ʁəvə də sɔ̃ sɔmεj
  lə matɛ̃, εllə ɑ̃tɑ̃da kεlkn fʁape a sa pɔʁtə
  sɔ̃ kœʁ sε miz- a batʁə, sa ʒwa fy-otə
  mε paʁ sa ɡʁɑ̃də syʁpʁizə, εllə vwaja sɔ̃ pəʁə
  ki lɥi anɔ̃ka la mɔʁ də sεt εtʁə ki lɥi etε ʃεʁ
  dəpʁime, εllə sɑ̃fεʁmε dε ʒuʁz- ɑ̃tje dɑ̃ sa ʃɑ̃bʁə
  εllə nə vulε ʁjɛ̃, sa vi dəvənε də plysz- ɑ̃ plys sɔ̃bʁə
  mεz- œ̃ ʒuʁ a lobə εllə a ɑ̃tɑ̃dy dεz- apεl
  dynə vwa familjəʁə ki vənε dy sjεl
  sətε lɥi, ki vənε dəmɑ̃de sa mɛ̃
  lə lɑ̃dəmɛ̃ ɔ̃ nə tʁuva kə sɔ̃ kɔʁ
  ətɑ̃dy. e sɔ̃ vizaʒə kaʃe paʁ sε ʃəvø dɔʁ
  e dəpɥiz- ɔ̃n- a sy kə səpaʁe døz- εtʁə ʃεʁ
  ʁɑ̃dε lœʁ vi si nwaʁ e ame
  mε pø ɛ̃pɔʁtə, a la fɛ̃ il sə sɔ̃ ʁəni
  puʁ kɔ̃tinɥe lœʁ amuʁ εkstʁəmə e ɛ̃fini
 • Pieds Phonétique : L’Histoire De La Princesse Et Son [… ]

  il=e=tε=y=nə=fwa=dɑ̃=zœ̃=pε=i=tʁə=lwɛ̃ 12
  y=nə=pʁɛ̃=sε=sə=dɔ̃=ɔ̃=pʁə=nε=swɛ̃ 10
  ki=a=vε=tu=puʁ=e=tʁə=œ=ʁø=zə 10
  mε=zεl=lə=e=tε=tu=ʒuʁ=ma=lə=ʁø=zə 11
  pεʁ=sɔnə=nə=sa=vε=puʁ=kwa=sε=tə=dεʁ=njə=ʁə=na=ʁə=tε=pa=də=su=fʁiʁ 19
  tulə=mɔ̃=də=fə=zε=lɛ̃=pɔ=si=blə=puʁ=lə=pa=nu=iʁ=lɥi=ʁɑ̃=dʁə=lə=su=ʁiʁ 20
  ɛ̃=kjε=lə=ʁwa=ʁə=kla=ma=y=nə=tʁə=ɡʁɑ̃=də=ʁə=kɔ̃=pɑ̃=sə 16
  a=səl=ɥi=ki=so=ʁa=la=ko=zə=də=sa=pε=nə=si=ɛ̃=tɑ̃sə 16
  ɛ̃tə=ʁe=se=sa=nuʁ=ʁi=sə=sa=pʁo=ʃε=dεl=lə=də=plys=zɑ̃=plys 16
  puʁ=sa=vwaʁ=lə=mɔ=tif=də=sa=su=fʁɑ̃=sə=sɔ̃=su=ʁiʁ=pεʁ=dy 16
  nε=və=la=bεl=lə=pʁɛ̃=sε=sə=a=vu=ly=paʁ=ta=ʒe 14
  sɔ̃=sε=kʁε=a=sa=nuʁ=ʁis=ə=o=byt=də=sə=su=la=ʒe 15
  εl=lə=lɥi=a=di=kεl=lə=e=tε=a=mu=ʁøzə=də=sɔ̃=sεʁ=vœʁ 16
  ki=lɥi=a=pɔʁ=tε=sɔ̃də=ʒə=ne=ʃa=kə=ma=tɛ̃=a=vεk=y=nə=flœʁ 17
  kə=sə=sεʁ=vœ=ʁə=nwaʁ=ki=e=tε=plɛ̃=də=du=sœʁ 13
  a=fε=fɔ̃=dʁə=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=zɛ̃=tɑ̃=sə=dɑ̃=sɔ̃=kœ=ʁə 15
  sty=pe=fε=tə=la=nuʁ=ʁi=sə=ku=ʁy=vwaʁ=lə=ʁwa 13
  a=ki=εl=lə=a=nɔ̃=ka=a=vεk=y=nə=te=ʁi=blə=vwa 15
  mɔ̃=sε=ɲœ=ʁə=ʒə=sε=zɑ̃=fɛ̃=la=ko=zə=də=sa=pε=nə 15
  mε=ʒə=sɥi=sy=ʁə=kɑ̃=la=pʁə=nɑ̃=ty=o=ʁa=də=la-ε=nə 16
  i=ma=pa=sj=ɑ̃=də=sa=vwaʁ=il=lɥi=ɔʁ=dɔ=na=də=paʁ=le 16
  εllə=lɥi=ʁa=kɔ̃=tasə=ki=ε=to=fɔ̃=lə=pʁɛ̃=sε=sə=e=sə=le 16
  lə=ʁwa=tʁu=ble=də=ʁε=zɔ=ne=ε=ne 10
  ɔʁ=dɔ=na=da=ta=ʃe=lə=nwaʁ=də=lɑ̃=pʁi=zɔ=ne 13
  e=də=kla=ʁakə=lə=də=mɛ̃=a=lo=bə=il=sə=ʁa=e=ɡɔʁ=ʒe 16
  kaʁ=il=ʁə=pʁə=zɑ̃=tε=puʁ=sa=fi=jə=œ̃=ɡʁɑ̃=dɑ̃=ʒe 14
  la=ʒɔ=li=pʁɛ̃=sεsəe=tε=ɛ̃=pa=sjɑ̃=tə=də=lə=vwaʁ=a=sɔ̃=ʁə=vεj 17
  il=e=tε=sa=ʒwa=ka=ʃe=lε=plys=bo=ʁə=və=də=sɔ̃=sɔ=mεj 16
  lə=ma=tɛ̃=εl=lə=ɑ̃=tɑ̃=da=kεlkn=fʁa=pe=a=sa=pɔʁ=tə 15
  sɔ̃=kœ=ʁə=sε=mi=za=ba=tʁə=sa=ʒwa=fy-o=tə 13
  mε=paʁ=sa=ɡʁɑ̃=də=syʁ=pʁi=zə=εl=lə=vwa=ja=sɔ̃=pə=ʁə 15
  ki=lɥi=a=nɔ̃=ka=la=mɔʁ=də=sεt=ε=tʁə=ki=lɥi=e=tε=ʃεʁ 16
  də=pʁi=me=εl=lə=sɑ̃=fεʁ=mε=dε=ʒuʁ=zɑ̃=tje=dɑ̃=sa=ʃɑ̃=bʁə 16
  εl=lə=nə=vu=lε=ʁjɛ̃=sa=vi=də=və=nε=də=plys=zɑ̃=plys=sɔ̃bʁə 16
  mε=zœ̃=ʒuʁ=a=lo=bə=εl=lə=a=ɑ̃=tɑ̃=dy=dε=za=pεl 15
  dy=nə=vwa=fa=mi=lj=ə=ʁə=ki=və=nε=dy=sjεl 13
  sə=tε=lɥi=ki=və=nε=də=mɑ̃=de=sa=mɛ̃ 11
  lə=lɑ̃=də=mɛ̃=ɔ̃=nə=tʁu=va=kə=sɔ̃=kɔʁ 11
  ə=tɑ̃=dy=e=sɔ̃=vi=za=ʒə=ka=ʃe=paʁ=sε=ʃə=vø=dɔʁ 15
  e=dəp=ɥi=zɔ̃=na=sy=kə=sə=pa=ʁe=dø=zε=tʁə=ʃεʁ 14
  ʁɑ̃=dε=lœ=ʁə=vi=si=nwaʁ=e=a=meʁ 10
  mε=pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=a=la=fɛ̃=il=sə=sɔ̃=ʁə=ni 13
  puʁ=kɔ̃=tin=ɥe=lœ=ʁə=a=muʁ=εk=stʁə=mə=e=ɛ̃=fi=ni 15

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/05/2005 16:56°° La Mysterieuse °°

c’est une histoire de ma propre immagination
laissé des com svp 🙂

Auteur de Poésie
27/05/2005 18:27Rêve Éveiller

c’est magnifique!!
j’adore!
très très belle histoire!
bravo!;)

Auteur de Poésie
27/05/2005 23:22Moi_15

Bravo! Belle histoire 🙂 -- une sorte de Roméo et Juliette:P C super(OUI)

Auteur de Poésie
28/05/2005 03:42Kokinne

Ouais j,adore aussi.. 😉

Auteur de Poésie
28/05/2005 12:55Mgl

très long mais très beau et merci pour ton commentaire gros bisous (K)

Auteur de Poésie
28/05/2005 13:08†Poupée_Détraqué†(L)

tro bo!! félicitation!!!!! merci pr ton comm!!! sa ma fé plezir bizzz
amitier
l’ange diabolik

Auteur de Poésie
28/05/2005 13:32Crousty

Elle est vraiment super belle ton histoire !!
jte jure j’aime vraiment beaucoup.
Amicalement. crousty

Auteur de Poésie
29/05/2005 20:50Faust

Joli joli joli ^^.
J’adore les contes, les histoires de princesses !!!
Un autre....
Mes amitiés
Faust

Auteur de Poésie
23/06/2005 23:13Mya..

tu c ma puce , j’en ai eu les larmes aux yeux.. surtt à la fin
je tadore