Poeme-France : Lecture Écrit Suicide

Poeme : D£Livranc£…

Poème Suicide
Publié le 01/11/2005 14:50

L'écrit contient 305 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : °° La Mysterieuse °°

D£Livranc£…

Je passe, je trepasse par ci par la
Je me demande quesque je fais sans toi ?
Maintenant que tu m’as abandonné
Orpheline de ton amour que tu m’a laissée

Moi aussi j’ai tant pleuré
Quand cruellement tu m’as quitté
J’ai souffert en ton absence
Et elle m’avait cassé ton indifference

Je rêvais de nous deux toujours ensemble
Je voyais que tout nous rassemble
Mais je me trompais, le nous que je vivais
Était un petit moi qui d’une illusion fasciné

Mais l’illusion est bien disparue en éclats de feu
Et c’était mon cœur qu’on éttoufais peu à peu
Chaque chose me rappelle tes mots, ton sourir…
Je n’en peux plus de vivre sur des souvenirs

Je ressemble a un acteur sur scene
A jouer paisiblement de la comedie
A cacher sa haine et sa peine
Et a se mentir a lui meme aussi

Je n’en peux plus, je demissione
Je ne pourrais pas contiuner
A jouer tous ces roles
A me tromper et tout nier

Chaque lettre qui compose ton prénom
Est un couteau qui s’enfonce à chaque moment
Mon ame le prononce douleureusement
Et mon cœur n’en peut plus au fil du temps

Je voudrais etouffer mes sanglots
M’eclipser de ce passage obscur
J’ai envie de repartir a zero
Mais je n’y arrive pas, c’est trop dur

Mon temps de vivre s’est lontemps écoulé
Il attend que j’en finisse et c’est ce que j’ai decidé
Finir avec une vie qui souffre trop pour continuer
Qui demande qu’a ton amour etre épargné

Avec une lame je me couperais les veines
Je fuirais tes blessure et mon malheur
Avec une lame, je quitterais mes peines
Et cette vie qui me fait tant peur. .
 • Pieds Hyphénique: D£Livranc£…

  je=pas=se=je=tre=passe=par=ci=par=la 10
  je=me=de=mande=ques=que=je=fais=sans=toi 10
  main=te=nant=que=tu=mas=a=ban=don=né 10
  orphe=li=ne=de=ton=a=mour=que=tu=ma=lais=sée 12

  moi=aus=si=jai=tant=pleu=ré 7
  quand=cru=el=le=ment=tu=mas=quit=té 9
  jai=souf=fert=en=ton=ab=sen=ce 8
  et=elle=ma=vait=cas=sé=ton=in=dif=fe=rence 11

  je=rê=vais=de=nous=deux=tou=jours=en=semble 10
  je=vo=yais=que=tout=nous=ras=semble 8
  mais=je=me=trom=pais=le=nous=que=je=vi=vais 11
  était=un=pe=tit=moi=qui=dune=illu=sion=fas=ci=né 12

  mais=lillu=sion=est=bien=dis=pa=rueen=é=clats=de=feu 12
  et=cé=tait=mon=cœur=quon=ét=tou=fais=peu=à=peu 12
  cha=que=chose=me=rap=pel=le=tes=mots=ton=sou=rir 12
  je=nen=peux=plus=de=vivre=sur=des=sou=ve=nirs 11

  je=res=sem=blea=un=ac=teur=sur=s=cene 10
  a=jouer=pai=sible=ment=de=la=co=me=die 10
  a=ca=cher=sa=hai=ne=et=sa=pei=ne 10
  et=a=se=men=tir=a=lui=me=meaus=si 10

  je=nen=peux=plus=je=de=mis=si=o=ne 10
  je=ne=pour=rais=pas=con=tiu=ner 8
  a=jou=er=tous=ces=ro=les 7
  a=me=trom=per=et=tout=ni=er 8

  cha=que=lettre=qui=com=po=se=ton=pré=nom 10
  est=un=cou=teau=qui=sen=fonceà=cha=que=moment 10
  mon=ame=le=pro=non=ce=dou=leu=reu=se=ment 11
  et=mon=cœur=nen=peut=plus=au=fil=du=temps 10

  je=vou=drais=e=touf=fer=mes=san=glots 9
  me=clip=ser=de=ce=pas=sa=ge=obs=cur 10
  jai=en=vie=de=re=par=tir=a=ze=ro 10
  mais=je=ny=ar=ri=ve=pas=cest=trop=dur 10

  mon=temps=de=vivre=sest=lon=temps=é=cou=lé 10
  il=at=tend=que=jen=fi=nisseet=cest=ce=que=jai=de=ci=dé 14
  fi=nir=a=vec=une=vie=qui=souf=fre=trop=pour=con=ti=nuer 14
  qui=de=mande=qua=ton=a=mour=e=treé=par=gné 11

  a=vec=une=la=me=je=me=cou=pe=rais=les=veines 12
  je=fui=rais=tes=bles=sure=et=mon=mal=heur 10
  a=vec=une=la=me=je=quit=te=rais=mes=peines 11
  et=cet=te=vie=qui=me=fait=tant=peur 9
 • Phonétique : D£Livranc£…

  ʒə pasə, ʒə tʁəpasə paʁ si paʁ la
  ʒə mə dəmɑ̃də kεskə ʒə fε sɑ̃ twa ?
  mɛ̃tənɑ̃ kə ty ma abɑ̃dɔne
  ɔʁfəlinə də tɔ̃n- amuʁ kə ty ma lεse

  mwa osi ʒε tɑ̃ pləʁe
  kɑ̃ kʁyεllmɑ̃ ty ma kite
  ʒε sufεʁ ɑ̃ tɔ̃n- absɑ̃sə
  e εllə mavε kase tɔ̃n- ɛ̃difəʁɑ̃sə

  ʒə ʁεvε də nu dø tuʒuʁz- ɑ̃sɑ̃blə
  ʒə vwajε kə tu nu ʁasɑ̃blə
  mε ʒə mə tʁɔ̃pε, lə nu kə ʒə vivε
  etε œ̃ pəti mwa ki dynə ilyzjɔ̃ fasine

  mε lilyzjɔ̃ ε bjɛ̃ dispaʁy ɑ̃n- ekla də fø
  e setε mɔ̃ kœʁ kɔ̃n- etufε pø a pø
  ʃakə ʃozə mə ʁapεllə tε mo, tɔ̃ suʁiʁ…
  ʒə nɑ̃ pø plys də vivʁə syʁ dε suvəniʁ

  ʒə ʁəsɑ̃blə a œ̃n- aktœʁ syʁ sənə
  a ʒue pεzibləmɑ̃ də la kɔmədi
  a kaʃe sa-εnə e sa pεnə
  e a sə mɑ̃tiʁ a lɥi məmə osi

  ʒə nɑ̃ pø plys, ʒə dəmisjɔnə
  ʒə nə puʁʁε pa kɔ̃tjyne
  a ʒue tus sε ʁɔlə
  a mə tʁɔ̃pe e tu nje

  ʃakə lεtʁə ki kɔ̃pozə tɔ̃ pʁenɔ̃
  εt- œ̃ kuto ki sɑ̃fɔ̃sə a ʃakə mɔmɑ̃
  mɔ̃n- amə lə pʁonɔ̃sə duləʁøzəmɑ̃
  e mɔ̃ kœʁ nɑ̃ pø plysz- o fil dy tɑ̃

  ʒə vudʁεz- ətufe mε sɑ̃ɡlo
  mεklipse də sə pasaʒə ɔpskyʁ
  ʒε ɑ̃vi də ʁəpaʁtiʁ a zəʁo
  mε ʒə ni aʁivə pa, sε tʁo dyʁ

  mɔ̃ tɑ̃ də vivʁə sε lɔ̃tɑ̃z- ekule
  il atɑ̃ kə ʒɑ̃ finisə e sε sə kə ʒε dəside
  finiʁ avεk ynə vi ki sufʁə tʁo puʁ kɔ̃tinɥe
  ki dəmɑ̃də ka tɔ̃n- amuʁ εtʁə epaʁɲe

  avεk ynə lamə ʒə mə kupəʁε lε vεnə
  ʒə fɥiʁε tε blesyʁə e mɔ̃ malœʁ
  avεk ynə lamə, ʒə kitəʁε mε pεnə
  e sεtə vi ki mə fε tɑ̃ pœʁ.
 • Pieds Phonétique : D£Livranc£…

  ʒə=pa=sə=ʒə=tʁə=pasə=paʁ=si=paʁ=la 10
  ʒə=mə=də=mɑ̃də=kεs=kə=ʒə=fε=sɑ̃=twa 10
  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ty=ma=a=bɑ̃=dɔ=ne 10
  ɔʁfə=li=nə=də=tɔ̃=na=muʁ=kə=ty=ma=lεse 11

  mwa=o=si=ʒε=tɑ̃=plə=ʁe 7
  kɑ̃=kʁy=εl=lmɑ̃=ty=ma=ki=te 8
  ʒε=su=fεʁ=ɑ̃=tɔ̃=nab=sɑ̃=sə 8
  e=εllə=ma=vε=kase=tɔ̃=nɛ̃=di=fə=ʁɑ̃sə 10

  ʒə=ʁε=vε=də=nu=dø=tu=ʒuʁ=zɑ̃=sɑ̃blə 10
  ʒə=vwa=j=ε=kə=tu=nu=ʁa=sɑ̃=blə 10
  mε=ʒə=mə=tʁɔ̃=pεlə=nu=kə=ʒə=vi=vε 10
  e=tε=œ̃=pə=ti=mwa=ki=dynə=i=ly=zjɔ̃=fa=si=ne 14

  mε=li=ly=zjɔ̃=ε=bjɛ̃=dis=pa=ʁy=ɑ̃=ne=kladə=fø 13
  e=se=tε=mɔ̃=kœʁ=kɔ̃=ne=tu=fε=pø=a=pø 12
  ʃakə=ʃo=zə=mə=ʁa=pεllə=tε=mo=tɔ̃=su=ʁiʁ 11
  ʒə=nɑ̃=pø=plys=də=vivʁə=syʁ=dε=su=və=niʁ 11

  ʒə=ʁə=sɑ̃blə=a=œ̃=nak=tœʁ=syʁ=sə=nə 10
  a=ʒu=e=pε=ziblə=mɑ̃=də=la=kɔ=mə=di 11
  a=ka=ʃe=sa-ε=nə=e=sa=pε=nə 10
  e=asə=mɑ̃=tiʁ=a=lɥi=mə=mə=o=si 10

  ʒə=nɑ̃=pø=plys=ʒə=də=mi=sj=ɔ=nə 10
  ʒə=nə=puʁ=ʁε=pa=kɔ̃=tj=y=ne 9
  a=ʒu=e=tus=sε=ʁɔ=lə 7
  a=mə=tʁɔ̃=pe=e=tu=nj=e 8

  ʃakə=lε=tʁə=ki=kɔ̃=po=zə=tɔ̃=pʁe=nɔ̃ 10
  ε=tœ̃=ku=to=ki=sɑ̃=fɔ̃səa=ʃa=kə=mɔ=mɑ̃ 11
  mɔ̃=namə=lə=pʁo=nɔ̃=sə=du=lə=ʁø=zə=mɑ̃ 11
  e=mɔ̃=kœʁ=nɑ̃=pø=plys=zo=fil=dy=tɑ̃ 10

  ʒə=vu=dʁε=zə=tu=fe=mε=sɑ̃=ɡlo 9
  mε=klip=se=də=sə=pa=sa=ʒə=ɔp=skyʁ 10
  ʒε=ɑ̃=vi=də=ʁə=paʁ=tiʁ=a=zə=ʁo 10
  mε=ʒə=ni=a=ʁi=və=pa=sε=tʁo=dyʁ 10

  mɔ̃=tɑ̃=də=vivʁə=sε=lɔ̃=tɑ̃=ze=ku=le 10
  il=a=tɑ̃kə=ʒɑ̃=fi=ni=səe=sε=sə=kə=ʒε=də=si=de 14
  fi=niʁ=a=vεk=ynə=vi=ki=su=fʁə=tʁo=puʁ=kɔ̃=tin=ɥe 14
  kidə=mɑ̃=də=ka=tɔ̃=na=muʁ=ε=tʁəe=pa=ʁɲe 11

  a=vεk=ynə=la=mə=ʒə=mə=ku=pə=ʁε=lε=vεnə 12
  ʒə=fɥi=ʁε=tε=ble=syʁə=e=mɔ̃=ma=lœʁ 10
  a=vεk=ynə=la=mə=ʒə=ki=tə=ʁε=mεpεnə 10
  e=sε=tə=vi=ki=mə=fε=tɑ̃=pœ=ʁə 10

PostScriptum

ravie de faire ce duo avk toi. .
je t’adore (f)

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/11/2005 17:07Mya..

super poeme les filles!! j’adore c magnifique
gros bisous

Auteur de Poésie
01/11/2005 18:35°O0o0o° Clem °O0o0o°

c’est vraiment SUPER BEAU!!! tu t’améliores de jour en jour 🙂

Auteur de Poésie
02/11/2005 06:25Rêve Éveiller

wow!!votre duo est vraiment Magnifique!!
j’adore!touchant et remplie d’émotion!
bravo à vous deux!;)