Poeme-France : Lecture Écrit Famille

Poeme : Si Je Pouvais…

Poème Famille
Publié le 22/06/2004 00:00

L'écrit contient 279 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Lady1950

Si Je Pouvais…

Si je pouvais ouvrir le temps, pour m’évader un instant,
J’irai chercher bien loin, bien avant que je sois enfant…
Tu es si loin mais pourtant si près je ne te vois pas mais tu vis en moi dans mon cœur et a jamais, aurait-je le courage et la patience de surmonter un jour ton absence ?
Je ne sais pas. Mais en attendant, tu n’es pas la.
Papa tu me manque reviens-moi ! ! Comment pouvait-elle te retenir si tu voulais partir, te promettre un empire ? Qu’elle n’aurait pas pu t’offrir…
Ta tête bouillonne dans mes pensées, mon cœur fond quand il me vient à l’idée de ne plus jamais te retrouver.
Je m’imagine avec toi, dans tes bras, partant dans des discutions qui n’en finiraient pas…
J’aimerai que tu sois ma lumière et que chaque jour tu m’éclaire… C’est comme un amour que dans un sens, quand on y pense, sauf que tu ne sais pas ma souffrance tu ne connais carrément pas mon existence…
Certains disent « quel que soit son destin il faut l’accepter » mais je m’oppose à cette idée car je sais qu’un jour le mien je le changerai avec 2 mot « TE RETROUVER », j’ai de l’espoir car une vie sans espoir se noie dans le noir et ne peut pas résister ! alors ne m’en veux pas de rêver…
Dans mes rêves, je vois tout ce que je voudrais avoir auprès de moi, la paix l’amour l’amitié et TOI… Jamais tu ne seras QUE mon géniteur tu auras toujours une place dans mon cœur…

Mel
 • Pieds Hyphénique: Si Je Pouvais…

  si=je=pou=vais=ou=vrir=le=temps=pour=mé=va=der=un=ins=tant 15
  ji=rai=cher=cher=bien=loin=bien=a=vant=que=je=sois=en=fant 14
  tu=es=si=loin=mais=pour=tant=si=près=je=ne=te=vois=pas=mais=tu=vis=en=moi=dans=mon=cœur=et=a=ja=mais=au=rait=je=le=cou=rageet=la=pa=tien=ce=de=sur=mon=ter=un=jour=ton=ab=sence 45
  je=ne=sais=pas=mais=en=at=ten=dant=tu=nes=pas=la 13
  pa=pa=tu=me=man=que=re=viens=moi=comment=pou=vait=tel=le=te=re=te=nir=si=tu=vou=lais=par=tir=te=pro=met=treun=em=pi=re=quel=le=nau=rait=pas=pu=tof=frir 39
  ta=tête=bou=illonne=dans=mes=pen=sées=mon=cœur=fond=quand=il=me=vient=à=li=dée=de=ne=plus=ja=mais=te=re=trou=ver 27
  je=mi=ma=ginea=vec=toi=dans=tes=bras=par=tant=dans=des=dis=cu=tions=qui=nen=fi=ni=raient=pas 22
  jaime=rai=que=tu=sois=ma=lu=miè=reet=que=cha=que=jour=tu=mé=clai=re=cest=com=me=un=a=mour=que=dans=un=sens=quand=on=y=pen=se=sauf=que=tu=ne=sais=pas=ma=souf=fran=ce=tu=ne=con=nais=car=ré=ment=pas=mon=exis=tence 53
  cer=tains=disent=quel=que=soit=son=des=tin=il=faut=lac=cep=ter=mais=je=mop=po=seà=cet=te=i=dée=car=je=sais=quun=jour=le=mien=je=le=chan=ge=rai=a=vec=deux=mot=te=re=trou=ver=jai=de=les=poir=car=u=ne=vie=sans=es=poir=se=noie=dans=le=noir=et=ne=peut=pas=ré=sis=ter=a=lors=ne=men=veux=pas=de=rê=ver 75
  dans=mes=rêves=je=vois=tout=ce=que=je=vou=drais=a=voir=au=près=de=moi=la=paix=la=mour=la=mi=tié=et=toi=ja=mais=tu=ne=se=ras=que=mon=gé=ni=teur=tu=au=ras=tou=jours=u=ne=pla=ce=dans=mon=cœur 49

  mel 1
 • Phonétique : Si Je Pouvais…

  si ʒə puvεz- uvʁiʁ lə tɑ̃, puʁ mevade œ̃n- ɛ̃stɑ̃,
  ʒiʁε ʃεʁʃe bjɛ̃ lwɛ̃, bjɛ̃ avɑ̃ kə ʒə swaz- ɑ̃fɑ̃…
  ty ε si lwɛ̃ mε puʁtɑ̃ si pʁε ʒə nə tə vwa pa mε ty vis ɑ̃ mwa dɑ̃ mɔ̃ kœʁ e a ʒamε, oʁε ʒə lə kuʁaʒə e la pasjɑ̃sə də syʁmɔ̃te œ̃ ʒuʁ tɔ̃n- absɑ̃sə ?
  ʒə nə sε pa. mεz- ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃, ty nε pa la.
  papa ty mə mɑ̃kə ʁəvjɛ̃ mwa ! ! kɔmɑ̃ puvε tεllə tə ʁətəniʁ si ty vulε paʁtiʁ, tə pʁɔmεtʁə œ̃n- ɑ̃piʁə ? kεllə noʁε pa py tɔfʁiʁ…
  ta tεtə bujɔnə dɑ̃ mε pɑ̃se, mɔ̃ kœʁ fɔ̃ kɑ̃t- il mə vjɛ̃ a lide də nə plys ʒamε tə ʁətʁuve.
  ʒə mimaʒinə avεk twa, dɑ̃ tε bʁa, paʁtɑ̃ dɑ̃ dε diskysjɔ̃ ki nɑ̃ finiʁε pa…
  ʒεməʁε kə ty swa ma lymjεʁə e kə ʃakə ʒuʁ ty meklεʁə… sε kɔmə œ̃n- amuʁ kə dɑ̃z- œ̃ sɑ̃s, kɑ̃t- ɔ̃n- i pɑ̃sə, sof kə ty nə sε pa ma sufʁɑ̃sə ty nə kɔnε kaʁemɑ̃ pa mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə…
  sεʁtɛ̃ dizεnt « kεl kə swa sɔ̃ dεstɛ̃ il fo laksεptəʁ » mε ʒə mɔpozə a sεtə ide kaʁ ʒə sε kœ̃ ʒuʁ lə mjɛ̃ ʒə lə ʃɑ̃ʒəʁε avεk dø mɔt « tə ʁətʁuvəʁ », ʒε də lεspwaʁ kaʁ ynə vi sɑ̃z- εspwaʁ sə nwa dɑ̃ lə nwaʁ e nə pø pa ʁeziste ! alɔʁ nə mɑ̃ vø pa də ʁεve…
  dɑ̃ mε ʁεvə, ʒə vwa tu sə kə ʒə vudʁεz- avwaʁ opʁε də mwa, la pε lamuʁ lamitje e twa… ʒamε ty nə səʁa kə mɔ̃ ʒenitœʁ ty oʁa tuʒuʁz- ynə plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ…

  mεl
 • Pieds Phonétique : Si Je Pouvais…

  siʒə=pu=vε=zu=vʁiʁ=lə=tɑ̃=puʁ=me=va=de=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 14
  ʒi=ʁε=ʃεʁ=ʃe=bjɛ̃=lwɛ̃=bjɛ̃=a=vɑ̃=kə=ʒə=swa=zɑ̃=fɑ̃ 14
  ty=ε=si=lwɛ̃=mε=puʁ=tɑ̃=si=pʁεʒə=nə=tə=vwa=pa=mε=ty=vis=ɑ̃=mwa=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=e=a=ʒa=mε=o=ʁε=ʒə=lə=ku=ʁa=ʒəe=la=pa=sjɑ̃=sə=də=syʁ=mɔ̃=te=œ̃=ʒuʁ=tɔ̃=nab=sɑ̃sə 45
  ʒə=nə=sε=pa=mε=zɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=ty=nε=pa=la 13
  pa=pa=tymə=mɑ̃=kə=ʁə=vjɛ̃=mwa=kɔ=mɑ̃=pu=vε=tεllə=tə=ʁə=tə=niʁ=si=ty=vu=lε=paʁ=tiʁ=tə=pʁɔ=mε=tʁəœ̃=nɑ̃=pi=ʁə=kεl=lə=no=ʁε=pa=py=tɔ=fʁiʁ 38
  ta=tεtə=bu=jɔnə=dɑ̃=mε=pɑ̃=se=mɔ̃=kœʁ=fɔ̃=kɑ̃=til=mə=vjɛ̃=a=li=de=də=nə=plys=ʒa=mε=tə=ʁə=tʁu=ve 27
  ʒə=mi=ma=ʒinəa=vεk=twa=dɑ̃=tε=bʁa=paʁ=tɑ̃=dɑ̃=dε=dis=ky=sjɔ̃=ki=nɑ̃=fi=ni=ʁε=pa 22
  ʒεmə=ʁε=kə=ty=swa=ma=ly=mjε=ʁəe=kə=ʃa=kə=ʒuʁ=ty=me=klε=ʁə=sε=kɔ=mə=œ̃=na=muʁ=kə=dɑ̃=zœ̃=sɑ̃s=kɑ̃=tɔ̃=ni=pɑ̃=sə=sof=kə=ty=nə=sε=pa=ma=su=fʁɑ̃=sə=ty=nə=kɔ=nε=ka=ʁe=mɑ̃=pa=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃sə 54
  sεʁ=tɛ̃=di=zεnt=kεl=kə=swa=sɔ̃=dεs=tɛ̃=il=fo=lak=sεp=təʁ=mεʒə=mɔ=po=zəa=sε=tə=i=de=kaʁ=ʒə=sε=kœ̃=ʒuʁ=lə=mjɛ̃=ʒə=lə=ʃɑ̃=ʒə=ʁε=a=vεk=dø=mɔt=tə=ʁə=tʁu=vəʁ=ʒε=də=lεs=pwaʁ=kaʁ=y=nə=vi=sɑ̃=zεs=pwaʁ=sə=nwa=dɑ̃=lə=nwaʁ=e=nə=pø=pa=ʁe=zis=te=a=lɔʁ=nə=mɑ̃=vø=pa=də=ʁε=ve 75
  dɑ̃=mε=ʁεvə=ʒə=vwa=tu=sə=kə=ʒə=vu=dʁε=za=vwaʁ=o=pʁε=də=mwa=la=pε=la=muʁ=la=mi=tje=e=twa=ʒa=mε=ty=nə=sə=ʁa=kə=mɔ̃=ʒe=ni=tœʁ=ty=o=ʁa=tu=ʒuʁ=zy=nə=pla=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 49

  mεl 1

PostScriptum

Je t’aime même si tu l’as abandonnée avant mon arrivée,
je t’aime même que tu ne ressens pas la même chose envers moi
je t’aime même s’il y a peu de chance que nos vies se croisent
je t’aime même si c’est un peu incompréhensible d’aimer un mystè

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/06/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est très beau mel.
TRès touchant, de trtès belles émotioons passent à travers ton poème, il y a beaucoup de sentiments.
En effet j y retrouve des choses qui ressemble au mien "Papa". D’ailleurs merci pour ton commentaire qui m a vraiment touché.
Ce poème est très prometteur, continues ainsi.
Amitié -0

Auteur de Poésie
22/06/2004 00:00Lady1950

c’est très gentil !! merci et a la prochaine j’espere 🙂
bisous
Mel