Poème-France.com

Poeme : Desperate Eyed BoyDesperate Eyed Boy

Whispers from my heart
Tear my soul apart
From my past a voice
Blames me for a choice

A forsaken love
I deign to think of
Makes my dried eyes bleed
My tears are its feed

Desperate eyed boy
You were just a toy
Destiny swallows
Your hopes and sorrows

My love I declared
I feared but I dared
She loved an other
My dreams I slaughter

Anger was my blade
To kill I was made
My hope were the bad
Since then I feel sad.

Desperate eyed boy
You were just a toy
Destiny swallows
Your hopes and sorrows

My heart at night says
There were other ways
But now it’s too late
I am to face fate

My life is wrecked
That’s what I wanted
I’m an empty shell
On this Earth, my Hell

Desperate eyed boy
You were just a toy
Destiny swallows
Your hopes and sorrows

Destiny swallows
Your hopes and sorrows…
Only in your eyes
Despair always lies…
Lancu, Cooloost

PostScriptum

Des murmures provenant de mon coeur
Mettent mon âme en pièces
De mon passé une voix
Me reproche d’un choix

Un amour abandonné
Que je daigne y penser
Fait saigner mes yeux asséchés
Mes larmes sont sa nourriture

Garçon aux yeux désespérés
Tu n’


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

wispe fʁɔm mi əaʁ
təaʁ mi sul apaʁ
fʁɔm mi past a vwasə
blamə mə fɔʁ a ʃwasə

a fɔʁsakɛ̃ lɔvə
i dεɲ to tɛ̃k ɔf
makə mi dʁjε εj blid
mi təaʁz- aʁə its fid

dεspəʁatə εjεd bwa
iu wəʁə ʒyst a twa
dεstini swalɔw
iuʁ ɔpəz- ɑ̃d sɔʁɔw

mi lɔvə i dəklaʁεd
i fəaʁεd byt i daʁεd
ʃə lɔvεd ɑ̃ ɔtœʁ
mi dʁəamz- i sloɡte

ɑ̃ʒe was mi bladə
to kij i was madə
mi ɔpə wəʁə tə bad
sɛ̃sə tɛ̃ i fil sad.

dεspəʁatə εjεd bwa
iu wəʁə ʒyst a twa
dεstini swalɔw
iuʁ ɔpəz- ɑ̃d sɔʁɔw

mi əaʁ a niɡt sε
təʁə wəʁə ɔtœʁ wε
byt nɔw itεs tu latə
i am to fasə fatə

mi lifə is wʁεkεd
tatεs wa i wɑ̃tεd
iεm ɑ̃ ɑ̃pti ʃεll
ɔ̃ tiz- əaʁt, mi εll

dεspəʁatə εjεd bwa
iu wəʁə ʒyst a twa
dεstini swalɔw
iuʁ ɔpəz- ɑ̃d sɔʁɔw

dεstini swalɔw
iuʁ ɔpəz- ɑ̃d sɔʁɔw…
ɔ̃li ɛ̃ iuʁ εj
dεspεʁ alwε li…