Poème-France.com

Poeme : A Bead Of TearA Bead Of Tear

You were born for seeking love,
In its ocean you dove,
Joining the mermaid you found.
Your hearts from the start were bound.

Enjoying beauties of love,
Gifts from a heaven above,
Overcoming life’s events
You’re suffering in silence.

You’re holding your love so tight,
Together sinking in the night.
You didn’t want her to leave you,
You blame god for forsaking you.

All your wishes, your prayers
Break, only remain splinters
From the promise you told her
To be with her forever.

Shining in your eyes,
On the ground it dies,
A bead of tears,
A bead of fears.
In her arms,
Destiny harms.

Shining in her eyes,
On the ground it dies,
An other bead of tears,
An other bead of fears.
Because of a disease,
To beat your heart ceases.
Lancu, Cooloost

PostScriptum

Tu étais né pour chercher l’amour,
Dans son océan tu as plongé,
Rejoignant la sirène que tu as trouvé.
Vos cœurs depuis le début étaient liés.

Savourant les beautés de l’amour,
Présents d’un paradis au-dessu, s
Surmontant les épreuves de la vie,


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

iu wəʁə bɔʁn fɔʁ sikiŋ lɔvə,
ɛ̃ its ɔsəɑ̃ iu dɔvə,
ʒwaniŋ tə mεʁmε iu fund.
iuʁ əaʁ fʁɔm tə staʁ wəʁə bund.

ɑ̃ʒwajiŋ botiz- ɔf lɔvə,
ʒift fʁɔm a əavɛ̃ abɔvə,
ɔvεʁkɔmiŋ lifəεs əvɑ̃
iuʁə syfəʁiŋ ɛ̃ silɑ̃sə.

iuʁə ɔldiŋ iuʁ lɔvə so tiɡt,
tɔʒεtœʁ sɛ̃kiŋ ɛ̃ tə niɡt.
iu didnte wɑ̃ εʁ to ləavə iu,
iu blamə ɡɔd fɔʁ fɔʁsakiŋ iu.

al iuʁ wiʃə, iuʁ pʁεje
bʁəak, ɔ̃li ʁəmɛ̃ splɛ̃te
fʁɔm tə pʁɔmizə iu tɔld εʁ
to bə wit εʁ fɔʁəve.

ʃiniŋ ɛ̃ iuʁ εj,
ɔ̃ tə ɡʁund it di,
a bəad ɔf təaʁ,
a bəad ɔf fəaʁ.
ɛ̃ εʁ aʁm,
dεstini-aʁm.

ʃiniŋ ɛ̃ εʁ εj,
ɔ̃ tə ɡʁund it di,
ɑ̃ ɔtœʁ bəad ɔf təaʁ,
ɑ̃ ɔtœʁ bəad ɔf fəaʁ.
bəkozə ɔf a dizəazə,
to bəa iuʁ əaʁ səazə.