Poeme-France : Lecture Écrit Suicide

Poeme : De Mon Amour À Mon Suicide

Poème Suicide
Publié le 02/11/2004 16:55

L'écrit contient 307 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Lange Du Diable

De Mon Amour À Mon Suicide

Cette amour enfin trouver !
On c’est rencontrer et la ce
Fut le coup de foudre ! !
Cela fesait un ans que
L’on sortait dans l’ombre
De mes parents qui été raciste ! !
Un soir en rentrant mon père
Était au courant il nous avait
Vu et la ma vie fut fichut ! !
Mon cœur brisée il ma frapper ! !
Ma mére na même pas essayer de
L’an empêché ! ! le lendemain en
Te voyant je t’avoua tous ! !
Tu me demanda de choisir mais je ne
Pouvais ! ! car je t’aimais plus que
Tous mais mes parents eux aussi je les aimais ! !
Et je déçida de me suicider ! ! ! la peine étais trop
Forte pour m’en empêché ! ! je me tailladais chaque soir et
Une larmes était une entaille en plus dans mes bras rouge
Sang épuisée de ses soufrance ! !
Assez de me faire soufrir pour n’arriver a rien
Je sauta du 2em étages mais j’étais encore là
Et mes parents m’avait envoyer dans un
Pensionnat ce qui augmenta mes châtiment ! !
Et la tous recommenca je me fesait encore plus de
Mal et empéchait toute nourriture de rentrer dans
Mon estomac ! ! mais cela ne fesait rien ! !
Et aujourd’hui je suis encore là plus
Tordu de douleur par mes parents ne
Voulant rien savoir de ma vie ni de mon
Objectifs ! ! j’ai perdu l’homme
De ma vie par mes parents et à leur tour
Il perdront quelqu’un moi ! ! qu’il
M’aime ou pas peux importe je me suiciderai
Et la prochaine fois sera la bonne je me le jure !
Et je me reposerai ! ! les larmes auron arrêter de
Couler et le sang de jaillire et le repos me viendra ! !
Toi je t’aime et je n’aime que toi !
Et un jour peu être on me comprendra
Si quelqu’un vis sa ! !
 • Pieds Hyphénique: De Mon Amour À Mon Suicide

  cet=te=a=mour=en=fin=trou=ver 8
  on=cest=ren=con=trer=et=la=ce 8
  fut=le=coup=de=fou=dre 6
  ce=la=fe=sait=un=ans=que 7
  lon=sor=tait=dans=lom=bre 6
  de=mes=parents=qui=é=té=ra=cis=te 9
  un=soir=en=ren=trant=mon=pè=re 8
  était=au=cou=rant=il=nous=a=vait 8
  vu=et=la=ma=vie=fut=fi=chut 8
  mon=cœur=bri=sée=il=ma=frap=per 8
  ma=mére=na=mê=me=pas=es=sayer=de 9
  lan=em=pê=ché=le=lende=main=en 8
  te=voy=ant=je=ta=vou=a=tous 8
  tu=me=de=man=da=de=choi=sir=mais=je=ne 11
  pou=vais=car=je=tai=mais=plus=que 8
  tous=mais=mes=parents=eux=aus=si=je=les=ai=mais 11
  et=je=dé=çi=da=de=me=sui=ci=der=la=peineé=tais=trop 14
  forte=pour=men=em=pê=ché=je=me=tailla=dais=cha=que=soir=et 14
  une=lar=mes=é=tait=u=neen=taille=en=plus=dans=mes=bras=rouge 14
  sang=é=pui=sée=de=ses=sou=france 8
  as=sez=de=me=faire=sou=frir=pour=nar=ri=ver=a=rien 13
  je=sau=ta=du=deux=em=é=tages=mais=jé=tais=en=co=re=là 15
  et=mes=parents=ma=vait=en=voyer=dans=un 9
  pen=sion=nat=ce=qui=aug=men=ta=mes=châ=timent 11
  et=la=tous=re=commen=ca=je=me=fe=sait=en=co=re=plus=de 15
  mal=et=em=pé=chait=toute=nour=ri=tu=re=de=ren=trer=dans 14
  mon=es=to=mac=mais=ce=la=ne=fe=sait=rien 11
  et=au=jourdhui=je=suis=en=core=là=plus 9
  tor=du=de=dou=leur=par=mes=parents=ne 9
  vou=lant=rien=sa=voir=de=ma=vie=ni=de=mon 11
  ob=jec=tif=s=jai=per=du=lhomme 8
  de=ma=vie=par=mes=parents=et=à=leur=tour 10
  il=per=dront=quel=quun=moi=quil 7
  maimeou=pas=peux=im=por=te=je=me=sui=ci=de=rai 12
  et=la=pro=chaine=fois=se=ra=la=bon=ne=je=me=le=jure 14
  et=je=me=re=pose=rai=les=lar=mes=au=ron=ar=rê=ter=de 15
  cou=ler=et=le=sang=de=jaillireet=le=re=pos=me=vien=dra 13
  toi=je=taimeet=je=nai=me=que=toi 8
  et=un=jour=peu=êtreon=me=compren=dra 8
  si=quel=quun=vis=sa 5
 • Phonétique : De Mon Amour À Mon Suicide

  sεtə amuʁ ɑ̃fɛ̃ tʁuve !
  ɔ̃ sε ʁɑ̃kɔ̃tʁe e la sə
  fy lə ku də fudʁə ! !
  səla fəzε œ̃n- ɑ̃ kə
  lɔ̃ sɔʁtε dɑ̃ lɔ̃bʁə
  də mε paʁɑ̃ ki ete ʁasistə ! !
  œ̃ swaʁ ɑ̃ ʁɑ̃tʁɑ̃ mɔ̃ pεʁə
  etε o kuʁɑ̃ il nuz- avε
  vy e la ma vi fy fiʃy ! !
  mɔ̃ kœʁ bʁize il ma fʁape ! !
  ma meʁə na mεmə pa esεje də
  lɑ̃ ɑ̃pεʃe ! ! lə lɑ̃dəmɛ̃ ɑ̃
  tə vwajɑ̃ ʒə tavua tus ! !
  ty mə dəmɑ̃da də ʃwaziʁ mε ʒə nə
  puvε ! ! kaʁ ʒə tεmε plys kə
  tus mε mε paʁɑ̃z- øz- osi ʒə lεz- εmε ! !
  e ʒə desida də mə sɥiside ! ! ! la pεnə etε tʁo
  fɔʁtə puʁ mɑ̃n- ɑ̃pεʃe ! ! ʒə mə tajadε ʃakə swaʁ e
  ynə laʁməz- etε ynə ɑ̃tajə ɑ̃ plys dɑ̃ mε bʁa ʁuʒə
  sɑ̃ epɥize də sε sufʁɑ̃sə ! !
  ase də mə fεʁə sufʁiʁ puʁ naʁive a ʁjɛ̃
  ʒə sota dy døz- εm etaʒə mε ʒetεz- ɑ̃kɔʁə la
  e mε paʁɑ̃ mavε ɑ̃vwaje dɑ̃z- œ̃
  pɑ̃sjɔna sə ki oɡmɑ̃ta mε ʃatime ! !
  e la tus ʁəkɔmɑ̃ka ʒə mə fəzε ɑ̃kɔʁə plys də
  mal e ɑ̃peʃε tutə nuʁʁityʁə də ʁɑ̃tʁe dɑ̃
  mɔ̃n- εstɔmak ! ! mε səla nə fəzε ʁjɛ̃ ! !
  e oʒuʁdɥi ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə la plys
  tɔʁdy də dulœʁ paʁ mε paʁɑ̃ nə
  vulɑ̃ ʁjɛ̃ savwaʁ də ma vi ni də mɔ̃
  ɔbʒεktif ! ! ʒε pεʁdy lɔmə
  də ma vi paʁ mε paʁɑ̃z- e a lœʁ tuʁ
  il pεʁdʁɔ̃ kεlkœ̃ mwa ! ! kil
  mεmə u pa pøz- ɛ̃pɔʁtə ʒə mə sɥisidəʁε
  e la pʁoʃεnə fwa səʁa la bɔnə ʒə mə lə ʒyʁə !
  e ʒə mə ʁəpozəʁε ! ! lε laʁməz- oʁɔ̃ aʁεte də
  kule e lə sɑ̃ də ʒajiʁə e lə ʁəpo mə vjɛ̃dʁa ! !
  twa ʒə tεmə e ʒə nεmə kə twa !
  e œ̃ ʒuʁ pø εtʁə ɔ̃ mə kɔ̃pʁɑ̃dʁa
  si kεlkœ̃ vis sa ! !
 • Pieds Phonétique : De Mon Amour À Mon Suicide

  sε=tə=a=muʁ=ɑ̃=fɛ̃=tʁu=ve 8
  ɔ̃=sε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=e=la=sə 8
  fy=lə=ku=də=fu=dʁə 6
  sə=la=fə=zε=œ̃=nɑ̃=kə 7
  lɔ̃=sɔʁ=tε=dɑ̃=lɔ̃=bʁə 6
  də=mε=pa=ʁɑ̃=ki=e=te=ʁa=sistə 9
  œ̃=swaʁ=ɑ̃=ʁɑ̃=tʁɑ̃=mɔ̃=pε=ʁə 8
  e=tε=o=ku=ʁɑ̃=il=nu=za=vε 9
  vy=e=la=ma=vi=fy=fi=ʃy 8
  mɔ̃=kœʁ=bʁi=ze=il=ma=fʁa=pe 8
  ma=meʁə=namεmə=pa=e=sε=je=də 8
  lɑ̃=ɑ̃=pε=ʃe=lə=lɑ̃də=mɛ̃=ɑ̃ 8
  tə=vwa=jɑ̃=ʒə=ta=vu=a=tus 8
  tymə=də=mɑ̃=dadə=ʃwa=ziʁ=mε=ʒə=nə 9
  pu=vε=kaʁ=ʒə=tε=mε=plys=kə 8
  tus=mε=mε=pa=ʁɑ̃=zø=zo=siʒə=lε=zε=mε 11
  e=ʒə=de=si=dadə=mə=sɥi=si=de=la=pε=nəe=tε=tʁo 14
  fɔʁtə=puʁ=mɑ̃=nɑ̃=pε=ʃe=ʒə=mə=ta=ja=dε=ʃa=kə=swaʁ=e 15
  ynə=laʁ=mə=ze=tε=y=nəɑ̃=tajə=ɑ̃=plys=dɑ̃=mε=bʁa=ʁuʒə 14
  sɑ̃=ep=ɥi=ze=də=sε=su=fʁɑ̃sə 8
  ase=də=mə=fε=ʁə=su=fʁiʁ=puʁ=na=ʁi=ve=a=ʁjɛ̃ 13
  ʒə=so=ta=dy=dø=zεm=e=taʒə=mε=ʒe=tε=zɑ̃=kɔ=ʁə=la 15
  e=mε=pa=ʁɑ̃=ma=vε=ɑ̃=vwa=je=dɑ̃=zœ̃ 11
  pɑ̃=sjɔ=nasə=ki=oɡ=mɑ̃=ta=mε=ʃa=ti=me 11
  e=la=tus=ʁə=kɔ=mɑ̃=kaʒə=mə=fə=zε=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=də 15
  mal=e=ɑ̃=pe=ʃε=tutə=nuʁ=ʁi=ty=ʁə=də=ʁɑ̃=tʁe=dɑ̃ 14
  mɔ̃=nεs=tɔ=mak=mεsə=la=nə=fə=zε=ʁjɛ̃ 10
  e=o=ʒuʁ=dɥiʒə=sɥi=zɑ̃=kɔʁə=la=plys 9
  tɔʁ=dydə=du=lœʁ=paʁ=mε=pa=ʁɑ̃nə 8
  vu=lɑ̃=ʁjɛ̃=sa=vwaʁdə=ma=vi=nidə=mɔ̃ 9
  ɔb=ʒεk=tif=ʒε=pεʁ=dy=lɔ=mə 8
  də=ma=vi=paʁ=mε=pa=ʁɑ̃=ze=a=lœʁ=tuʁ 11
  il=pεʁ=dʁɔ̃=kεl=kœ̃=mwa=kil 7
  mεməu=pa=pø=zɛ̃=pɔʁ=tə=ʒə=mə=sɥi=si=də=ʁε 12
  e=la=pʁo=ʃεnə=fwa=sə=ʁa=la=bɔ=nə=ʒə=mə=lə=ʒyʁə 14
  e=ʒə=mə=ʁə=pozə=ʁε=lε=laʁ=mə=zo=ʁɔ̃=a=ʁε=te=də 15
  ku=le=e=lə=sɑ̃də=ʒa=ji=ʁəe=lə=ʁə=po=mə=vjɛ̃=dʁa 14
  twaʒə=tε=məe=ʒə=nε=mə=kə=twa 8
  e=œ̃=ʒuʁ=pøεtʁəɔ̃=mə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁa 8
  si=kεl=kœ̃=vis=sa 5

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/11/2004 00:00Pascal

Quel triste situation, mais j’espere que l’acte de tout quitter, tu n’emploiras pas. Courage a toi,
amitié, l’ange noir

Auteur de Poésie
02/11/2004 00:00Lange Du Diable

merci et j’espere que j’arrêterai mais ma peine est forte et le suicide me ronge et merci de ton amitié

Auteur de Poésie
02/11/2004 00:00Titekloé14

c’est vrémen triste. . . et jespèr sincèremen
que sa ira mieu car sa doi vrémen ètr dur
mai le suicide né pa 1solution moi ossi ji é pensé
souven car on vi ds 1mond pouri et g d problM
ossi. . . mai pense a tt ceu
ki von pleuré pour toi si tu fé sa et tu
devré léssé leur opinion
si tu l’m ten ke sa leur jugemen ne devré pa avoir
dinportance! on a kune vi tu devré foncé!
en tt ca jespèr ke tt sarangera avan ke tu sombr.
amitié BiZoU.

Auteur de Poésie
02/11/2004 00:00Lange Du Diable

merci et ton msg me redone envie de me battre amitié bizou

Auteur de Poésie
10/11/2004 00:00Lange Du Diable

merci et je prends ton msg en concideration slt

Auteur de Poésie
18/02/2005 00:00Nini59 :-)

ca doit etre orible!