Poeme-France : Lecture Écrit Absence

Poeme : Ohé… Mon Matelot !

Poème Absence
Publié le 28/02/2019 22:22

L'écrit contient 206 mots qui sont répartis dans 14 strophes. Toutes les strophes sont composés de 2 vers.

Poete : Gaïa

Ohé… Mon Matelot !

3 h du matin… L’heure pour mon matelot, Louis
Café noir sucré, pain beurré avalé sans le bruit

Rendez-vous matinal pour nos deux amants
L’air salin, l’être marin s’uniront au soleil levant

Retrouver à quai l’endormi équipage
Blonde fumée… comme pour s’armer de courage

Corps agités, préparez l’imposante monture
Soyez prêts pour cette intime aventure

Ferrez l’élégant animal 24 tonnes
Chevauchez cavaliers vos mers bretonnes

Caisses empilées, filets enroulés sans grande allure
Ecuyers à présent galopez sur ces bleus azurs

Coiffé de ton indispensable bonnet
Tes heures de solitude seront noyées dans un silence complet

Mon marin étouffera pour la journée ses sentiments
La noblesse du muscle sera ton seul langage à présent

Le bruit incessant de la machine navale
Oblige mon héros à vivre l’incertitude en fond de cale

Cheveux dorés… plaqués sur l’oreiller
Demi sieste obligée avant la prochaine levée

Mon marin rentrera épuisé
L’habit souillé par l’eau salée

Tatouage de sirène sur l’avant bras… Si beau !
Le regard d’une enfant sur ce beau matelot

Quelque chose de Tennessee…
Yeux bleus limpides, force et froideur réunies

Manque à ma vie, mon double secret
Manque mon matelot, ce père discret
 • Pieds Hyphénique: Ohé… Mon Matelot !

  trois=h=du=ma=tin=l=heu=re=pour=mon=ma=te=lot=louis 14
  ca=fé=noir=su=cré=pain=beur=ré=a=va=lé=sans=le=bruit 14

  ren=dez=vous=ma=ti=nal=pour=nos=deux=a=mants 11
  lair=sa=lin=lêtre=ma=rin=su=ni=ront=au=so=leil=le=vant 14

  re=trou=ver=à=quai=len=dor=mi=é=qui=pa=ge 12
  blon=de=fu=mée=com=me=pour=sar=mer=de=cou=ra=ge 13

  corps=a=gi=tés=pré=pa=rez=lim=po=san=te=mon=tu=re 14
  soyez=prêts=pour=cet=te=in=ti=me=a=ven=tu=re 12

  fer=rez=lé=lé=gant=a=ni=mal=vingt=qua=tre=ton=nes 13
  che=vau=chez=ca=va=li=ers=vos=mers=bre=ton=nes 12

  caisses=em=pi=lées=fi=lets=en=rou=lés=sans=gran=de=al=lure 14
  ecuy=ers=à=pré=sent=ga=lo=pez=sur=ces=bleus=a=zurs 13

  coif=fé=de=ton=in=dis=pen=sa=ble=bon=net 11
  tes=heures=de=so=li=tude=se=ront=noyées=dans=un=silen=ce=complet 14

  mon=ma=rin=é=touf=fe=ra=pour=la=jour=née=ses=sen=timents 14
  la=nobles=se=du=mus=cle=se=ra=ton=seul=lan=ga=geà=présent 14

  le=bruit=in=ces=sant=de=la=ma=chi=ne=na=va=le 13
  oblige=mon=hé=ros=à=vivre=lin=cer=ti=tu=deen=fond=de=cale 14

  che=veux=do=rés=pla=qués=sur=lo=reil=ler 10
  de=mi=sies=te=o=bli=gée=a=vant=la=pro=chaine=le=vée 14

  mon=ma=rin=ren=tre=ra=é=pui=sé 9
  l=ha=bit=souil=lé=par=leau=sa=lée 9

  ta=tou=a=ge=de=si=rè=ne=sur=la=vant=bras=si=beau 14
  le=re=gard=du=ne=en=fant=sur=ce=beau=ma=te=lot 13

  quel=que=cho=se=de=ten=nes=see 8
  y=eux=bleus=lim=pi=des=for=ce=et=froi=deur=ré=u=nies 14

  man=que=à=ma=vie=mon=dou=ble=se=cret 10
  man=que=mon=ma=te=lot=ce=pè=re=dis=cret 11
 • Phonétique : Ohé… Mon Matelot !

  tʁwa aʃ dy matɛ̃… lœʁ puʁ mɔ̃ matəlo, lui
  kafe nwaʁ sykʁe, pɛ̃ bəʁe avale sɑ̃ lə bʁɥi

  ʁɑ̃de vu matinal puʁ no døz- amɑ̃
  lεʁ salɛ̃, lεtʁə maʁɛ̃ syniʁɔ̃ o sɔlεj ləvɑ̃

  ʁətʁuve a kε lɑ̃dɔʁmi ekipaʒə
  blɔ̃də fyme… kɔmə puʁ saʁme də kuʁaʒə

  kɔʁz- aʒite, pʁepaʁe lɛ̃pozɑ̃tə mɔ̃tyʁə
  swaje pʁε puʁ sεtə ɛ̃timə avɑ̃tyʁə

  feʁe leleɡɑ̃ animal vɛ̃t- katʁə tɔnə
  ʃəvoʃe kavalje vo mεʁ bʁətɔnə

  kεsəz- ɑ̃pile, filεz- ɑ̃ʁule sɑ̃ ɡʁɑ̃də alyʁə
  əkyiez- a pʁezɑ̃ ɡalɔpe syʁ sε bløsz- azyʁ

  kwafe də tɔ̃n- ɛ̃dispɑ̃sablə bɔnε
  tεz- œʁ də sɔlitydə səʁɔ̃ nwaje dɑ̃z- œ̃ silɑ̃sə kɔ̃plε

  mɔ̃ maʁɛ̃ etufəʁa puʁ la ʒuʁne sε sɑ̃timɑ̃
  la nɔblεsə dy mysklə səʁa tɔ̃ səl lɑ̃ɡaʒə a pʁezɑ̃

  lə bʁɥi ɛ̃sesɑ̃ də la maʃinə navalə
  ɔbliʒə mɔ̃n- eʁoz- a vivʁə lɛ̃sεʁtitydə ɑ̃ fɔ̃ də kalə

  ʃəvø dɔʁe… plake syʁ lɔʁεje
  dəmi sjεstə ɔbliʒe avɑ̃ la pʁoʃεnə ləve

  mɔ̃ maʁɛ̃ ʁɑ̃tʁəʁa epɥize
  labi suje paʁ lo sale

  tatuaʒə də siʁεnə syʁ lavɑ̃ bʁa… si bo !
  lə ʁəɡaʁ dynə ɑ̃fɑ̃ syʁ sə bo matəlo

  kεlkə ʃozə də tεnesi…
  iø bløs lɛ̃pidə, fɔʁsə e fʁwadœʁ ʁeyni

  mɑ̃kə a ma vi, mɔ̃ dublə sεkʁε
  mɑ̃kə mɔ̃ matəlo, sə pεʁə diskʁε
 • Pieds Phonétique : Ohé… Mon Matelot !

  tʁwa=aʃ=dy=ma=tɛ̃=lœ=ʁə=puʁ=mɔ̃=ma=tə=lo=lu=i 14
  ka=fe=nwaʁ=sy=kʁe=pɛ̃=bə=ʁe=a=va=le=sɑ̃=lə=bʁɥi 14

  ʁɑ̃=de=vu=ma=ti=nal=puʁ=no=dø=za=mɑ̃ 11
  lεʁ=sa=lɛ̃=lεtʁə=ma=ʁɛ̃=sy=ni=ʁɔ̃=o=sɔ=lεj=lə=vɑ̃ 14

  ʁə=tʁu=ve=a=kε=lɑ̃=dɔʁ=mi=e=ki=pa=ʒə 12
  blɔ̃=də=fy=me=kɔ=mə=puʁ=saʁ=me=də=ku=ʁa=ʒə 13

  kɔʁ=za=ʒi=te=pʁe=pa=ʁe=lɛ̃=po=zɑ̃=tə=mɔ̃=ty=ʁə 14
  swa=j=e=pʁε=puʁ=sε=tə=ɛ̃=ti=mə=a=vɑ̃=ty=ʁə 14

  fe=ʁe=le=le=ɡɑ̃=a=ni=mal=vɛ̃t=ka=tʁə=tɔ=nə 13
  ʃə=vo=ʃe=ka=va=lj=e=vo=mεʁ=bʁə=tɔ=nə 12

  kεsə=zɑ̃=pi=le=fi=lε=zɑ̃=ʁu=le=sɑ̃=ɡʁɑ̃=də=a=lyʁə 14
  ə=ky=i=e=za=pʁe=zɑ̃=ɡa=lɔ=pe=syʁ=sε=bløs=za=zyʁ 15

  kwa=fe=də=tɔ̃=nɛ̃=dis=pɑ̃=sa=blə=bɔ=nε 11
  tε=zœʁ=də=sɔlitydə=sə=ʁɔ̃=nwa=je=dɑ̃=zœ̃=si=lɑ̃=sə=kɔ̃=plε 15

  mɔ̃=ma=ʁɛ̃=e=tufə=ʁa=puʁ=la=ʒuʁ=ne=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 14
  la=nɔblεsə=dy=mys=klə=sə=ʁa=tɔ̃=səl=lɑ̃=ɡa=ʒəa=pʁe=zɑ̃ 14

  lə=bʁɥi=ɛ̃=se=sɑ̃=də=la=ma=ʃi=nə=na=va=lə 13
  ɔbliʒə=mɔ̃=ne=ʁo=za=vivʁə=lɛ̃=sεʁ=ti=ty=dəɑ̃=fɔ̃=də=kalə 14

  ʃə=vø=dɔ=ʁe=pla=ke=syʁ=lɔ=ʁε=j=e 11
  də=mi=sjεstə=ɔ=bli=ʒe=a=vɑ̃=la=pʁo=ʃε=nə=lə=ve 14

  mɔ̃=ma=ʁɛ̃=ʁɑ̃=tʁə=ʁa=ep=ɥi=ze 9
  la=bi=su=j=e=paʁ=lo=sa=le 9

  ta=tu=a=ʒə=də=si=ʁε=nə=syʁ=la=vɑ̃=bʁa=si=bo 14
  lə=ʁə=ɡaʁ=dy=nə=ɑ̃=fɑ̃=syʁ=sə=bo=ma=tə=lo 13

  kεl=kə=ʃo=zə=də=tε=ne=si 8
  i=ø=bløs=lɛ̃=pi=də=fɔʁ=sə=e=fʁwa=dœʁ=ʁe=y=ni 14

  mɑ̃=kə=a=ma=vi=mɔ̃=du=blə=sε=kʁε 10
  mɑ̃=kə=mɔ̃=ma=tə=lo=sə=pε=ʁə=dis=kʁε 11

PostScriptum

une petite Bretonne à… son héros de matelot ! Au revoir Là-haut !

Historique des Modifications

28/02/2019 22:50
28/02/2019 22:47
28/02/2019 22:35
28/02/2019 22:25

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/03/2019 02:24Nadette

J’adore!