Poeme-France : Lecture Écrit Passion

Poeme : L’Écriture Du Soir

Poème Passion
Publié le 06/09/2006 14:59

L'écrit contient 174 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Laviedelamort

L’Écriture Du Soir

Je suis là tous les soirs,
Seule assise dans le noir,
Stylo en main à griffonner,
Quelques mots sur un papier.

J’écris de tendres mots doux,
Racontant la légende des choux,
Dédicace à mon frère, mon doudou,
Qui adore au jardin marcher à genoux !

Parfois j’écris sans rimes ni vers,
Mais mes mots sont remplis de colère,
Et de reproche contre la vie en guerre,
Ou le monde tourne à l’envers…

J’écris ce que ressent mon cœur,
Mes peurs, mes larmes, mes douleurs,
Je parle de ma vie et des malheurs,
De la morts, de l’âme et ses rancœurs.

Je conte mon plus bel amour,
Qui rime, je l’espère avec toujours,
Grâce à mon chéri, le gentil loup,
Que j’aime plus chaque jours…

Je rêve d’une autre vie,
Ce déroulant sans soucis,
Ou brille la lune de nuit,
Eclairant le chemin des envies…

Mais finalement je ne sais pourquoi,
Toujours je raconte mon désarroi,
J’ai ce besoin d’écrire le soir,
Pour toujours garder espoir !
 • Pieds Hyphénique: L’Écriture Du Soir

  je=suis=là=tous=les=soirs 6
  seu=le=as=si=se=dans=le=noir 8
  sty=lo=en=main=à=grif=fon=ner 8
  quel=ques=mots=sur=un=pa=pi=er 8

  jé=cris=de=ten=dres=mots=doux 7
  ra=con=tant=la=légen=de=des=choux 8
  dé=di=caceà=mon=frère=mon=dou=dou 8
  qui=a=doreau=jar=din=mar=cher=à=ge=noux 10

  par=fois=jé=cris=sans=rimes=ni=vers 8
  mais=mes=mots=sont=rem=plis=de=co=lère 9
  et=de=re=proche=con=tre=la=vieen=guerre 9
  ou=le=mon=de=tourne=à=len=vers 8

  jé=cris=ce=que=res=sent=mon=cœur 8
  mes=peurs=mes=lar=mes=mes=dou=leurs 8
  je=par=le=de=ma=vieet=des=malheurs 8
  de=la=morts=de=lâ=meet=ses=ran=cœurs 9

  je=con=te=mon=plus=bel=a=mour 8
  qui=rime=je=les=pèrea=vec=tou=jours 8
  grâ=ceà=mon=ché=ri=le=gen=til=loup 9
  que=jai=me=plus=cha=que=jours 7

  je=rê=ve=du=ne=au=tre=vie 8
  ce=dé=rou=lant=sans=sou=cis 7
  ou=bri=lle=la=lu=ne=de=nuit 8
  eclai=rant=le=che=min=des=en=vies 8

  mais=fi=nale=ment=je=ne=sais=pour=quoi 9
  tou=jours=je=ra=conte=mon=dé=sar=roi 9
  jai=ce=be=soin=dé=crire=le=soir 8
  pour=tou=jours=gar=der=es=poir 7
 • Phonétique : L’Écriture Du Soir

  ʒə sɥi la tus lε swaʁ,
  sələ asizə dɑ̃ lə nwaʁ,
  stilo ɑ̃ mɛ̃ a ɡʁifɔne,
  kεlk mo syʁ œ̃ papje.

  ʒekʁi də tɑ̃dʁə- mo du,
  ʁakɔ̃tɑ̃ la leʒɑ̃də dε ʃu,
  dedikasə a mɔ̃ fʁεʁə, mɔ̃ dudu,
  ki adɔʁə o ʒaʁdɛ̃ maʁʃe a ʒənu !

  paʁfwa ʒekʁi sɑ̃ ʁimə ni vεʁ,
  mε mε mo sɔ̃ ʁɑ̃pli də kɔlεʁə,
  e də ʁəpʁoʃə kɔ̃tʁə la vi ɑ̃ ɡeʁə,
  u lə mɔ̃də tuʁnə a lɑ̃vεʁ…

  ʒekʁi sə kə ʁəse mɔ̃ kœʁ,
  mε pœʁ, mε laʁmə, mε dulœʁ,
  ʒə paʁlə də ma vi e dε malœʁ,
  də la mɔʁ, də lamə e sε ʁɑ̃kœʁ.

  ʒə kɔ̃tə mɔ̃ plys bεl amuʁ,
  ki ʁimə, ʒə lεspεʁə avεk tuʒuʁ,
  ɡʁasə a mɔ̃ ʃeʁi, lə ʒɑ̃til lu,
  kə ʒεmə plys ʃakə ʒuʁ…

  ʒə ʁεvə dynə otʁə vi,
  sə deʁulɑ̃ sɑ̃ susi,
  u bʁijə la lynə də nɥi,
  εklεʁɑ̃ lə ʃəmɛ̃ dεz- ɑ̃vi…

  mε finaləmɑ̃ ʒə nə sε puʁkwa,
  tuʒuʁ ʒə ʁakɔ̃tə mɔ̃ dezaʁwa,
  ʒε sə bəzwɛ̃ dekʁiʁə lə swaʁ,
  puʁ tuʒuʁ ɡaʁde εspwaʁ !
 • Pieds Phonétique : L’Écriture Du Soir

  ʒə=sɥi=la=tus=lε=swaʁ 6
  sə=lə=a=si=zə=dɑ̃=lə=nwaʁ 8
  sti=lo=ɑ̃=mɛ̃=a=ɡʁi=fɔ=ne 8
  kεl=kə=mo=syʁ=œ̃=pa=pj=e 8

  ʒe=kʁi=də=tɑ̃=dʁə=mo=du 7
  ʁa=kɔ̃=tɑ̃=la=le=ʒɑ̃də=dε=ʃu 8
  de=di=kasəa=mɔ̃=fʁε=ʁə=mɔ̃=du=du 9
  ki=a=dɔʁəo=ʒaʁ=dɛ̃=maʁ=ʃe=a=ʒə=nu 10

  paʁ=fwa=ʒe=kʁi=sɑ̃=ʁimə=ni=vεʁ 8
  mε=mε=mo=sɔ̃=ʁɑ̃=plidə=kɔ=lεʁə 8
  e=də=ʁə=pʁoʃə=kɔ̃=tʁə=la=vi=ɑ̃=ɡe=ʁə 11
  ulə=mɔ̃=də=tuʁ=nə=a=lɑ̃=vεʁ 8

  ʒe=kʁi=sə=kə=ʁə=se=mɔ̃=kœʁ 8
  mε=pœʁ=mε=laʁ=mə=mε=du=lœʁ 8
  ʒə=paʁlə=də=ma=vi=e=dε=ma=lœʁ 9
  də=la=mɔʁ=də=laməe=sε=ʁɑ̃=kœʁ 8

  ʒə=kɔ̃=tə=mɔ̃=plys=bεl=a=muʁ 8
  ki=ʁimə=ʒə=lεs=pεʁəa=vεk=tu=ʒuʁ 8
  ɡʁasəa=mɔ̃=ʃe=ʁi=lə=ʒɑ̃=til=lu 8
  kə=ʒε=mə=plys=ʃa=kə=ʒuʁ 7

  ʒə=ʁε=və=dy=nə=o=tʁə=vi 8
  sə=de=ʁu=lɑ̃=sɑ̃=su=si 7
  u=bʁi=jə=la=ly=nə=də=nɥi 8
  ε=klε=ʁɑ̃lə=ʃə=mɛ̃=dε=zɑ̃=vi 8

  mε=fi=nalə=mɑ̃=ʒə=nə=sε=puʁ=kwa 9
  tu=ʒuʁʒə=ʁa=kɔ̃=tə=mɔ̃=de=za=ʁwa 9
  ʒεsə=bə=zwɛ̃=de=kʁi=ʁə=lə=swaʁ 8
  puʁ=tu=ʒuʁ=ɡaʁ=de=εs=pwaʁ 7

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/09/2006 20:42(Bf) Thea (Bf)

Joli!