Poeme : Le Piège…

Le Piège…

En ces journées de crainte et de défiance,
De ce même mois de Janvier sans méfiance ;
De deux embuscades j’en fus la victime,
Quatorze ans séparant les deux crimes,
Le plus futé de vous butera aux cailloux,
Restera un siècle sans trouver un mot,
Cherchera en vain trouvera anormaux
Ces écritures du beau Français d’un matou.
Premier crime des sanguinaires rebelles ;
Il y a de cela très longtemps primo,
Je l’ai oublié et traîne des séquelles.
Mon poème cite le second en mémo.

Cinq chats de gouttière en connivence,
Décidèrent de chasser la tête de granite,
S’emmêlèrent des souris en mouvance,
Et prirent partie avec les nazistes.
Ce poète aguerri sentit le subterfuge,
Prit en flagrant délit les malfaiteurs.
L’une faisait dans les concours du grabuge,
L’autre volait l’Inspiration des auteurs,
Se réunissaient pour élire un des leurs.
A tour de rôles s’épinglant des médailles,
Sans se soucier des poètes les meilleurs,
Donnant des strapontins aux fripouilles.
La pauvre tête de granite fit un recours.
Tous en colère, l’ensemble de la basse-cour
S’empressèrent de lui faire un discours,
Le priant de se taire ou partir sans retour.
Ne dit-on pas que l’union fait la force,
Décidèrent de le mettre en quarantaine.
Aucun vote, ni com, votèrent le divorce,
Suspension du Forum par la cheftaine.
Le Pauvre gentilhomme apposa son veto,
Et se dévoila valant un zéro,
Incita les autres membres à le suivre.
Lui et ses amis copiaient tout dans les livres.
La tête de granite las et excédé,
Par tant d’Injustices, décida de céder,
De quitter ce site fachiste en seigneur.
La loi du plus fort étant la meilleure…
Lyamine LEBSIR.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Piège…

  en=ces=jour=nées=de=crain=te=et=de=dé=fian=ce 12
  de=ce=mê=me=mois=de=jan=vier=sans=mé=fian=ce 12
  de=deux=em=bus=ca=des=jen=fus=la=vic=ti=me 12
  qua=tor=ze=ans=sé=pa=rant=les=deux=cri=mes 11
  le=plus=fu=té=de=vous=bu=te=ra=aux=cail=loux 12
  res=te=ra=un=si=è=cle=sans=trou=ver=un=mot 12
  cher=che=ra=en=vain=trou=ve=ra=a=nor=maux 11
  ces=é=cri=tu=res=du=beau=fran=çais=dun=ma=tou 12
  pre=mier=cri=me=des=san=gui=nai=res=re=bel=les 12
  il=y=a=de=ce=la=très=long=temps=pri=mo 11
  je=lai=ou=bli=é=et=traî=ne=des=sé=quelles 11
  mon=po=è=me=ci=te=le=se=cond=en=mé=mo 12

  cinq=chats=de=gout=ti=è=re=en=con=ni=ven=ce 12
  dé=ci=dèrent=de=chas=ser=la=tê=te=de=gra=nite 12
  sem=mê=lè=rent=des=sou=ris=en=mou=van=ce 11
  et=pri=rent=par=tie=a=vec=les=na=zis=tes 11
  ce=po=ète=a=guer=ri=sen=tit=le=sub=ter=fuge 12
  prit=en=fla=grant=dé=lit=les=mal=fai=teurs 10
  lu=ne=fai=sait=dans=les=con=cours=du=gra=bu=ge 12
  lau=tre=vo=lait=lins=pi=ra=ti=on=des=au=teurs 12
  se=ré=u=nis=saient=pour=é=li=re=un=des=leurs 12
  a=tour=de=rô=les=sé=pin=glant=des=mé=dail=les 12
  sans=se=sou=ci=er=des=po=è=tes=les=meil=leurs 12
  don=nant=des=stra=pon=tins=aux=fri=poui=lles 10
  la=pauvre=tê=te=de=gra=ni=te=fit=un=re=cours 12
  tous=en=co=lère=len=sem=ble=de=la=bas=se=cour 12
  sem=pres=sè=rent=de=lui=fai=re=un=dis=cours 11
  le=priant=de=se=tai=re=ou=par=tir=sans=re=tour 12
  ne=dit=ton=pas=que=lu=ni=on=fait=la=for=ce 12
  dé=ci=dè=rent=de=le=met=tre=en=qua=ran=taine 12
  au=cun=vo=te=ni=com=vo=tè=rent=le=di=vorce 12
  sus=pen=si=on=du=fo=rum=par=la=chef=tai=ne 12
  le=pauvre=gen=til=hom=me=ap=po=sa=son=ve=to 12
  et=se=dé=voi=la=va=lant=un=zé=ro 10
  in=ci=ta=les=au=tres=mem=bres=à=le=sui=vre 12
  lui=et=ses=a=mis=co=piaient=tout=dans=les=li=vres 12
  la=tê=te=de=gra=ni=te=las=et=ex=cé=dé 12
  par=tant=din=jus=ti=ces=dé=ci=da=de=cé=der 12
  de=quit=ter=ce=si=te=fa=chis=te=en=sei=gneur 12
  la=loi=du=plus=fort=é=tant=la=meil=leu=re 11
  ly=a=mi=ne=leb=sir 6
 • Phonétique : Le Piège…

  ɑ̃ sε ʒuʁne də kʁɛ̃tə e də defjɑ̃sə,
  də sə mεmə mwa də ʒɑ̃vje sɑ̃ mefjɑ̃sə,
  də døz- ɑ̃byskadə ʒɑ̃ fy la viktimə,
  katɔʁzə ɑ̃ sepaʁɑ̃ lε dø kʁimə,
  lə plys fyte də vu bytəʁa o kaju,
  ʁεstəʁa œ̃ sjεklə sɑ̃ tʁuve œ̃ mo,
  ʃεʁʃəʁa ɑ̃ vɛ̃ tʁuvəʁa anɔʁmo
  sεz- ekʁityʁə dy bo fʁɑ̃sε dœ̃ matu.
  pʁəmje kʁimə dε sɑ̃ɡinεʁə ʁəbεllə,
  il i a də səla tʁε lɔ̃tɑ̃ pʁimo,
  ʒə lε ublje e tʁεnə dε sekεllə.
  mɔ̃ pɔεmə sitə lə səɡɔ̃t- ɑ̃ memo.

  sɛ̃- ʃa də ɡutjεʁə ɑ̃ kɔnivɑ̃sə,
  desidεʁe də ʃase la tεtə də ɡʁanitə,
  sɑ̃mεlεʁe dε suʁiz- ɑ̃ muvɑ̃sə,
  e pʁiʁe paʁti avεk lε nazistə.
  sə pɔεtə aɡeʁi sɑ̃ti lə sybtεʁfyʒə,
  pʁi ɑ̃ flaɡʁɑ̃ deli lε malfεtœʁ.
  lynə fəzε dɑ̃ lε kɔ̃kuʁ dy ɡʁabyʒə,
  lotʁə vɔlε lɛ̃spiʁasjɔ̃ dεz- otœʁ,
  sə ʁeynisε puʁ eliʁə œ̃ dε lœʁ.
  a tuʁ də ʁolə sepɛ̃ɡlɑ̃ dε medajə,
  sɑ̃ sə susje dε pɔεtə lε mεjœʁ,
  dɔnɑ̃ dε stʁapɔ̃tɛ̃z- o fʁipujə.
  la povʁə tεtə də ɡʁanitə fi œ̃ ʁəkuʁ.
  tusz- ɑ̃ kɔlεʁə, lɑ̃sɑ̃blə də la basə kuʁ
  sɑ̃pʁesεʁe də lɥi fεʁə œ̃ diskuʁ,
  lə pʁjɑ̃ də sə tεʁə u paʁtiʁ sɑ̃ ʁətuʁ.
  nə di tɔ̃ pa kə lynjɔ̃ fε la fɔʁsə,
  desidεʁe də lə mεtʁə ɑ̃ kaʁɑ̃tεnə.
  okœ̃ vɔtə, ni kɔm, vɔtεʁe lə divɔʁsə,
  syspɑ̃sjɔ̃ dy fɔʁɔm paʁ la ʃεftεnə.
  lə povʁə ʒɑ̃tilɔmə apoza sɔ̃ vəto,
  e sə devwala valɑ̃ œ̃ zeʁo,
  ɛ̃sita lεz- otʁə- mɑ̃bʁəz- a lə sɥivʁə.
  lɥi e sεz- ami kɔpjε tu dɑ̃ lε livʁə.
  la tεtə də ɡʁanitə las e εksede,
  paʁ tɑ̃ dɛ̃ʒystisə, desida də sede,
  də kite sə sitə faʃistə ɑ̃ sεɲœʁ.
  la lwa dy plys fɔʁ etɑ̃ la mεjəʁə…
  liaminə lεbsiʁ.
 • Syllabes Phonétique : Le Piège…

  ɑ̃=sε=ʒuʁ=ne=də=kʁɛ̃=tə=e=də=de=fjɑ̃=sə 12
  də=sə=mε=mə=mwa=də=ʒɑ̃=vje=sɑ̃=me=fjɑ̃=sə 12
  də=dø=zɑ̃=bys=ka=də=ʒɑ̃=fy=la=vik=ti=mə 12
  ka=tɔʁ=zə=ɑ̃=se=pa=ʁɑ̃=lε=dø=kʁi=mə 11
  lə=plys=fy=te=də=vu=by=tə=ʁa=o=ka=ju 12
  ʁεs=tə=ʁa=œ̃=sj=ε=klə=sɑ̃=tʁu=ve=œ̃=mo 12
  ʃεʁ=ʃə=ʁa=ɑ̃=vɛ̃=tʁu=və=ʁa=a=nɔʁ=mo 11
  sε=ze=kʁi=ty=ʁə=dy=bo=fʁɑ̃=sε=dœ̃=ma=tu 12
  pʁə=mje=kʁi=mə=dε=sɑ̃=ɡi=nε=ʁə=ʁə=bεl=lə 12
  il=i=a=də=sə=la=tʁε=lɔ̃=tɑ̃=pʁi=mo 11
  ʒə=lε=u=blj=e=e=tʁε=nə=dε=se=kεl=lə 12
  mɔ̃=pɔ=ε=mə=si=tə=lə=sə=ɡɔ̃=tɑ̃=me=mo 12

  sɛ̃=ʃa=də=ɡu=tj=ε=ʁə=ɑ̃=kɔ=ni=vɑ̃=sə 12
  de=si=dε=ʁe=də=ʃase=la=tε=tə=də=ɡʁa=nitə 12
  sɑ̃=mε=lε=ʁe=dε=su=ʁi=zɑ̃=mu=vɑ̃=sə 11
  e=pʁi=ʁe=paʁ=ti=a=vεk=lε=na=zis=tə 11
  sə=pɔ=εtə=a=ɡe=ʁi=sɑ̃=ti=lə=syb=tεʁ=fyʒə 12
  pʁi=ɑ̃=fla=ɡʁɑ̃=de=li=lε=mal=fε=tœ=ʁə 11
  ly=nə=fə=zε=dɑ̃=lε=kɔ̃=kuʁ=dy=ɡʁa=by=ʒə 12
  lo=tʁə=vɔ=lε=lɛ̃s=pi=ʁa=sj=ɔ̃=dε=zo=tœʁ 12
  sə=ʁe=y=ni=sε=puʁ=e=li=ʁə=œ̃=dε=lœʁ 12
  a=tuʁ=də=ʁo=lə=se=pɛ̃=ɡlɑ̃=dε=me=da=jə 12
  sɑ̃=sə=su=sj=e=dε=pɔ=ε=tə=lε=mε=jœʁ 12
  dɔ=nɑ̃=dε=stʁa=pɔ̃=tɛ̃=zo=fʁi=pu=jə 10
  la=povʁə=tε=tə=də=ɡʁa=ni=tə=fi=œ̃=ʁə=kuʁ 12
  tus=zɑ̃=kɔ=lεʁə=lɑ̃=sɑ̃=blə=də=la=ba=sə=kuʁ 12
  sɑ̃=pʁe=sε=ʁe=də=lɥi=fε=ʁə=œ̃=dis=kuʁ 11
  lə=pʁjɑ̃=də=sə=tε=ʁə=u=paʁ=tiʁ=sɑ̃=ʁə=tuʁ 12
  nə=di=tɔ̃=pa=kə=ly=nj=ɔ̃=fε=la=fɔʁ=sə 12
  de=si=dε=ʁe=də=lə=mε=tʁə=ɑ̃=ka=ʁɑ̃=tεnə 12
  o=kœ̃=vɔ=tə=ni=kɔm=vɔ=tε=ʁe=lə=di=vɔʁsə 12
  sys=pɑ̃=sj=ɔ̃=dy=fɔ=ʁɔm=paʁ=la=ʃεf=tε=nə 12
  lə=po=vʁə=ʒɑ̃=ti=lɔmə=a=po=za=sɔ̃=və=to 12
  e=sə=de=vwa=la=va=lɑ̃=œ̃=ze=ʁo 10
  ɛ̃=si=ta=lε=zo=tʁə=mɑ̃=bʁə=za=lə=sɥi=vʁə 12
  lɥi=e=sε=za=mi=kɔ=pjε=tu=dɑ̃=lε=li=vʁə 12
  la=tε=tə=də=ɡʁa=ni=tə=las=e=εk=se=de 12
  paʁ=tɑ̃=dɛ̃=ʒys=ti=sə=de=si=da=də=se=de 12
  də=ki=te=sə=si=tə=fa=ʃis=tə=ɑ̃=sε=ɲœʁ 12
  la=lwa=dy=plys=fɔʁ=e=tɑ̃=la=mε=jə=ʁə 11
  li=a=mi=nə=lεb=siʁ 6

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.