Poeme : Volubilis :

Volubilis :

J’ignore si c’était un rêve, songe ou cauchemar.
J’étais dans un état patatrac.
Face à une pierre tombale couverte d’un tapis de fleurs.
Ces fleurs avaient la forme d’un entonnoir de couleur pourpre.
Elles paraissaient si douces que je me mis à les cajoler de mes doigts.
Étonner de mon attitude une relation se créa.
Ces pauvres fleurs qui n’avaient plus vu vies humaines depuis des siècles.
C’était pour elles comme un soleil sur la rosée du matin.
Après m’être présenté, elles se présentèrent à leurs tours.
Nous nous appelons Volubilis.
Volubilis, quel drôle de nom était ma réponse ?
C’est à cause de notre forme qu’ils nous ont ainsi appelés.
Tranquillement, elles m’invitaient de traversée la Méditerranée !
La pierre tombale me servit de navire et m’emmena sur une rivière.
Si long fut le chemin.
Que je pensais que jamais mon rêve n’aboutirait !
Continuant notre chemin.
Nous arrivions au bout de notre voyage.
C’était dans un lieu au bout de nulle part.
Mais c’était si beau que la paix m’envahissait
L’endroit était sauvage.
Au milieu de tout ça, une cité abandonnée.
Elle aussi s’appelait Volubilis.
Émerveiller et en même temps angoisser de ses lieux inconnus.
Ni jour ni nuit.
Dans cette absence de toute vie.
Je m’imaginais les fantômes d’un autre temps.
C’est ainsi que je suppliai mes amies Volubilis de me ramener les pieds sur terre.
En effet, déjà le soleil faisait signe de sa venue.
Ce fut la course pour rebrousser chemin.
Regardant de mon lit de volubilis au loin la cité de Volubilis.
C’est avec une certaine nostalgie que Volubilis s’effaçait de ma vue.
Et c’est d’une chute verticale que je sortis d’entre mes rêves, songes et cauchemars.
Plus de fleurs de Volubilis aux alentours.
Plus de tombe.
Encore moins de cités romaines.
À quand donc rêverai je ces paysages où fleurissent les Volubilis ?
Paysage, qui m’offre l’envie de découvrir cette cité.
Paysage de Volubilis qui me rappelle le paysage de mon pays adoptif.
Volubilis, comme un entonnoir, tu m’ouvres la curiosité de te découvrir.
3090 OVERIJSE (Belgica) dimanche 10 novembre 2013.

Thierry MAFFEI.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Volubilis :

  ji=gno=re=si=cé=tait=un=rêve=son=ge=ou=cau=che=mar 14
  jé=tais=dans=un=é=tat=pa=ta=trac 9
  faceà=u=ne=pier=re=tom=ba=le=cou=ver=te=dun=ta=pis=de=fleurs 16
  ces=fleurs=a=vaient=la=forme=dun=en=ton=noir=de=cou=leur=pourpre 14
  elles=pa=rais=saient=si=douces=que=je=me=mis=à=les=ca=jo=ler=de=mes=doigts 18
  éton=ner=de=mon=at=ti=tudeu=ne=re=la=tion=se=cré=a 14
  ces=pauvres=fleurs=qui=na=vaient=plus=vu=vies=hu=mai=nes=de=puis=des=siècles 16
  cé=tait=pour=elles=commeun=so=leil=sur=la=ro=sée=du=ma=tin 14
  après=mêtre=pré=sen=té=el=les=se=pré=sen=tè=rent=à=leurs=tours 15
  nous=nous=ap=pe=lons=vo=lu=bi=lis 9
  vo=lu=bi=lis=quel=drô=le=de=nom=é=tait=ma=ré=ponse 14
  cest=à=cause=de=no=tre=for=me=quils=nous=ont=ain=si=ap=pe=lés 16
  tran=quille=ment=el=les=min=vi=taient=de=tra=ver=sée=la=mé=di=ter=ra=née 18
  la=pierre=tom=ba=le=me=ser=vit=de=na=vi=reet=mem=me=na=sur=u=ne=ri=vière 20
  si=long=fut=le=che=min 6
  que=je=pen=sais=que=ja=mais=mon=rê=ve=na=bou=ti=rait 14
  conti=nuant=no=tre=che=min 6
  nous=ar=ri=vi=ons=au=bout=de=no=tre=voya=ge 12
  cé=tait=dans=un=lieu=au=bout=de=nul=le=part 11
  mais=cé=tait=si=beau=que=la=paix=men=va=his=sait 12
  len=droit=é=tait=sau=va=ge 7
  au=mi=lieu=de=tout=ça=u=ne=ci=té=a=ban=don=née 14
  el=le=aus=si=sap=pe=lait=vo=lu=bi=lis 11
  é=mer=veiller=et=en=même=temps=an=gois=ser=de=ses=lieux=in=con=nus 16
  ni=jour=ni=nuit 4
  dans=cet=te=ab=sen=ce=de=tou=te=vie 10
  je=mi=ma=gi=nais=les=fan=tô=mes=dun=au=tre=temps 13
  cest=ain=si=que=je=sup=pliai=mes=a=mies=vo=lu=bi=lis=de=me=rame=ner=les=pieds=sur=terre 22
  en=ef=fet=dé=jà=le=so=leil=fai=sait=signe=de=sa=ve=nue 15
  ce=fut=la=cour=se=pour=re=brous=ser=che=min 11
  re=gar=dant=de=mon=lit=de=vo=lu=bi=lis=au=loin=la=ci=té=de=vo=lu=bi=lis 21
  cest=a=vec=une=cer=tai=ne=nos=tal=gie=que=vo=lu=bi=lis=sef=fa=çait=de=ma=vue 21
  et=cest=dune=chu=te=ver=ti=ca=le=que=je=sor=tis=den=tre=mes=rê=ves=son=ges=et=cau=che=mars 24
  plus=de=fleurs=de=vo=lu=bi=lis=aux=a=len=tours 12
  plus=de=tom=be 4
  en=co=re=moins=de=ci=tés=ro=mai=nes 10
  à=quand=donc=rêve=rai=je=ces=pa=y=sa=ges=où=fleu=ris=sent=les=vo=lu=bi=lis 20
  pa=y=sage=qui=mof=fre=len=vie=de=dé=cou=vrir=cet=te=ci=té 16
  pa=y=sage=de=vo=lu=bi=lis=qui=me=rap=pel=le=le=pa=y=sa=ge=de=mon=pa=ys=a=dop=tif 25
  vo=lu=bi=lis=commeun=en=ton=noir=tu=mou=vres=la=cu=rio=si=té=de=te=dé=cou=vrir 21
  trois=mille=quatre=vingt=dix=o=ve=rij=se=bel=gi=ca=di=man=che=dix=no=vem=bre=deux=mil=le=treize 23

  thi=er=ry=maf=fei 5
 • Phonétique : Volubilis :

  ʒiɲɔʁə si setε œ̃ ʁεvə, sɔ̃ʒə u koʃəmaʁ.
  ʒetε dɑ̃z- œ̃n- eta patatʁak.
  fasə a ynə pjeʁə tɔ̃balə kuvεʁtə dœ̃ tapi də flœʁ.
  sε flœʁz- avε la fɔʁmə dœ̃n- ɑ̃tɔnwaʁ də kulœʁ puʁpʁə.
  εllə paʁεsε si dusə kə ʒə mə miz- a lε kaʒɔle də mε dwa.
  etɔne də mɔ̃n- atitydə ynə ʁəlasjɔ̃ sə kʁea.
  sε povʁə- flœʁ ki navε plys vy viz- ymεnə dəpɥi dε sjεklə.
  setε puʁ εllə kɔmə œ̃ sɔlεj syʁ la ʁoze dy matɛ̃.
  apʁε mεtʁə pʁezɑ̃te, εllə sə pʁezɑ̃tεʁe a lœʁ tuʁ.
  nu nuz- apəlɔ̃ vɔlybili.
  vɔlybili, kεl dʁolə də nɔ̃ etε ma ʁepɔ̃sə ?
  sεt- a kozə də nɔtʁə fɔʁmə kil nuz- ɔ̃ ɛ̃si apəle.
  tʁɑ̃kjmɑ̃, εllə mɛ̃vitε də tʁavεʁse la mediteʁane !
  la pjeʁə tɔ̃balə mə sεʁvi də naviʁə e maməna syʁ ynə ʁivjεʁə.
  si lɔ̃ fy lə ʃəmɛ̃.
  kə ʒə pɑ̃sε kə ʒamε mɔ̃ ʁεvə nabutiʁε !
  kɔ̃tinɥɑ̃ nɔtʁə ʃəmɛ̃.
  nuz- aʁivjɔ̃z- o bu də nɔtʁə vwajaʒə.
  setε dɑ̃z- œ̃ ljø o bu də nylə paʁ.
  mε setε si bo kə la pε mɑ̃vaisε
  lɑ̃dʁwa etε sovaʒə.
  o miljø də tu sa, ynə site abɑ̃dɔne.
  εllə osi sapəlε vɔlybili.
  emεʁvεje e ɑ̃ mεmə tɑ̃z- ɑ̃ɡwase də sε ljøz- ɛ̃kɔnys.
  ni ʒuʁ ni nɥi.
  dɑ̃ sεtə absɑ̃sə də tutə vi.
  ʒə mimaʒinε lε fɑ̃tomə dœ̃n- otʁə tɑ̃.
  sεt- ɛ̃si kə ʒə sypljε mεz- ami vɔlybili də mə ʁaməne lε pje syʁ teʁə.
  ɑ̃n- efε, deʒa lə sɔlεj fəzε siɲə də sa vənɥ.
  sə fy la kuʁsə puʁ ʁəbʁuse ʃəmɛ̃.
  ʁəɡaʁdɑ̃ də mɔ̃ li də vɔlybiliz- o lwɛ̃ la site də vɔlybili.
  sεt- avεk ynə sεʁtεnə nɔstalʒi kə vɔlybili sefasε də ma vɥ.
  e sε dynə ʃytə vεʁtikalə kə ʒə sɔʁti dɑ̃tʁə mε ʁεvə, sɔ̃ʒəz- e koʃəmaʁ.
  plys də flœʁ də vɔlybiliz- oz- alɑ̃tuʁ.
  plys də tɔ̃bə.
  ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ də site ʁɔmεnə.
  a kɑ̃ dɔ̃k ʁεvəʁε ʒə sε pεizaʒəz- u fləʁise lε vɔlybili ?
  pεizaʒə, ki mɔfʁə lɑ̃vi də dekuvʁiʁ sεtə site.
  pεizaʒə də vɔlybili ki mə ʁapεllə lə pεizaʒə də mɔ̃ pεiz- adɔptif.
  vɔlybili, kɔmə œ̃n- ɑ̃tɔnwaʁ, ty muvʁə- la kyʁjozite də tə dekuvʁiʁ.
  tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə (bεlʒika) dimɑ̃ʃə di- nɔvɑ̃bʁə dø milə tʁεzə.

  tjeʁi mafε.
 • Syllabes Phonétique : Volubilis :

  ʒi=ɲɔ=ʁə=si=se=tε=œ̃=ʁε=və=sɔ̃=ʒə=u=ko=ʃə=maʁ 15
  ʒe=tε=dɑ̃=zœ̃=ne=ta=pa=ta=tʁak 9
  fa=sə=a=y=nə=pje=ʁə=tɔ̃=ba=lə=ku=vεʁ=tə=dœ̃=ta=pi=də=flœʁ 18
  sε=flœ=ʁə=za=vε=la=fɔʁ=mə=dœ̃=nɑ̃=tɔ=nwaʁ=də=ku=lœʁ=puʁ=pʁə 17
  εllə=pa=ʁε=sε=si=dusə=kə=ʒə=mə=mi=za=lε=ka=ʒɔ=le=də=mε=dwa 18
  e=tɔ=ne=də=mɔ̃=na=ti=ty=də=y=nə=ʁə=la=sj=ɔ̃=sə=kʁe=a 18
  sε=po=vʁə=flœʁ=ki=na=vε=plys=vy=vi=zy=mε=nə=dəp=ɥi=dε=sjε=klə 18
  se=tε=puʁ=εl=lə=kɔ=mə=œ̃=sɔ=lεj=syʁ=la=ʁo=ze=dy=ma=tɛ̃ 17
  a=pʁε=mε=tʁə=pʁe=zɑ̃=te=εl=lə=sə=pʁe=zɑ̃=tε=ʁe=a=lœ=ʁə=tuʁ 18
  nu=nu=za=pə=lɔ̃=vɔ=ly=bi=li 9
  vɔ=ly=bi=li=kεl=dʁo=lə=də=nɔ̃=e=tε=ma=ʁe=pɔ̃=sə 15
  sε=ta=ko=zə=də=nɔ=tʁə=fɔʁ=mə=kil=nu=zɔ̃=ɛ̃=si=a=pə=le 17
  tʁɑ̃k=jmɑ̃=εl=lə=mɛ̃=vi=tε=də=tʁa=vεʁ=se=la=me=di=te=ʁa=ne 17
  la=pje=ʁə=tɔ̃=balə=mə=sεʁ=vi=də=na=vi=ʁəe=ma=mə=na=syʁ=y=nə=ʁi=vjεʁə 20
  si=lɔ̃=fy=lə=ʃə=mɛ̃ 6
  kə=ʒə=pɑ̃=sε=kə=ʒa=mε=mɔ̃=ʁε=və=na=bu=ti=ʁε 14
  kɔ̃=tin=ɥɑ̃=nɔ=tʁə=ʃə=mɛ̃ 7
  nu=za=ʁi=vj=ɔ̃=zo=bu=də=nɔ=tʁə=vwa=ja=ʒə 13
  se=tε=dɑ̃=zœ̃=lj=ø=o=bu=də=ny=lə=paʁ 12
  mε=se=tε=si=bo=kə=la=pε=mɑ̃=va=i=sε 12
  lɑ̃=dʁwa=e=tε=so=va=ʒə 7
  o=mi=lj=ø=də=tu=sa=y=nə=si=te=a=bɑ̃=dɔ=ne 15
  εl=lə=o=si=sa=pə=lε=vɔ=ly=bi=li 11
  e=mεʁ=vε=je=e=ɑ̃=mε=mə=tɑ̃=zɑ̃=ɡwa=se=də=sε=ljø=zɛ̃=kɔ=nys 18
  ni=ʒuʁ=ni=nɥi 4
  dɑ̃=sε=tə=ab=sɑ̃=sə=də=tu=tə=vi 10
  ʒə=mi=ma=ʒi=nε=lε=fɑ̃=to=mə=dœ̃=no=tʁə=tɑ̃ 13
  sε=tɛ̃=sikə=ʒə=sy=pljε=mε=za=mi=vɔ=ly=bi=li=də=mə=ʁa=mə=ne=lε=pje=syʁ=te=ʁə 23
  ɑ̃=ne=fε=de=ʒa=lə=sɔ=lεj=fə=zε=si=ɲə=də=sa=vənɥ 15
  sə=fy=la=kuʁ=sə=puʁ=ʁə=bʁu=se=ʃə=mɛ̃ 11
  ʁə=ɡaʁ=dɑ̃də=mɔ̃=li=də=vɔ=ly=bi=li=zo=lwɛ̃=la=si=te=də=vɔ=ly=bi=li 20
  sε=ta=vεk=ynə=sεʁ=tε=nə=nɔs=tal=ʒi=kə=vɔ=ly=bi=li=se=fa=sε=də=ma=vɥ 21
  e=sε=dynə=ʃy=tə=vεʁ=ti=ka=lə=kə=ʒə=sɔʁ=ti=dɑ̃=tʁə=mε=ʁε=və=sɔ̃=ʒə=ze=ko=ʃə=maʁ 24
  plys=də=flœ=ʁə=də=vɔ=ly=bi=li=zo=za=lɑ̃=tuʁ 13
  plys=də=tɔ̃=bə 4
  ɑ̃=kɔ=ʁə=mwɛ̃=də=si=te=ʁɔ=mε=nə 10
  a=kɑ̃=dɔ̃k=ʁεvə=ʁε=ʒə=sε=pε=i=za=ʒə=zu=flə=ʁi=se=lε=vɔ=ly=bi=li 20
  pε=i=za=ʒə=ki=mɔ=fʁə=lɑ̃=vi=də=de=ku=vʁiʁ=sε=tə=si=te 17
  pε=i=zaʒə=də=vɔ=ly=bi=li=ki=mə=ʁa=pεllə=lə=pε=i=za=ʒə=də=mɔ̃=pε=i=za=dɔp=tif 24
  vɔ=ly=bi=li=kɔməœ̃=nɑ̃=tɔ=nwaʁ=ty=mu=vʁə=la=ky=ʁjo=zi=te=də=tə=de=ku=vʁiʁ 21
  tʁwa=milə=ka=tʁə=vɛ̃=di=zɔ=və=ʁiʒ=sə=bεl=ʒi=ka=di=mɑ̃=ʃə=di=nɔ=vɑ̃=bʁə=dø=mi=lə=tʁεzə 24

  tj=e=ʁi=ma=fε 5

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/05/2014 14:43Coburitc

jolie idée , un coté Alice au pays des volubilis.
amitié
jp

Auteur de Poésie
11/05/2014 15:02Lemmiath

Jeu de poème.

Auteur de Poésie
11/05/2014 18:30Tulipe Noire

Salut mon cher Lemmiath,après une longue absence, te voilà de retour avec ce très joli écrit sur le Volubilis cette jolie fleur qui nous a emmené vers un autre monde de songe......Mes amitiés.

Auteur de Poésie
12/05/2014 10:03Daniel

Volubilis au Maroc une vraie merveille.....et les couleurs de la fleur possède comme un côté
magique et étrange.....
Amitié...Dan....