Poeme-France : Lecture Écrit Gourmandise

Poeme : La Femme Éclaire :

Poème Gourmandise
Publié le 27/04/2016 14:28

L'écrit contient 137 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Lemmiath

La Femme Éclaire :

LA FEMME ÉCLAIRE :
Une si jolie couleur de peau.
Qu’elle se fond dans votre pâte !
Déjà, j’ai l’envie de vous humée, Mademoiselle.
Vos cheveux noirs d’une si belle brillance.
Aussi désirable que le chocolat qui couvre vos éclairs.
Je n’ose regarder vos yeux qui s’accordent si bien, à vous.
Plus attirante vous êtes.
Avec votre si beau sourire.
Qui me donne un avant-goût de la crème qui les accompagne.

Votre visage me tiendra compagnie.
Dans le petit paquet qui protège mes petits éclairs.
Vous me rendez impatient dans mon attente.

Je transmets votre présence sur la table festive.
Afin de partager votre parfum au travers de vos éclairs.
Offrant à mon hôte le désir de vous, rencontrée.

3090 OVERIJSE (Belgica) le dimanche 18 octobre 2015.
Www. lemmiath. com

Thierry MAFFEI.
 • Pieds Hyphénique: La Femme Éclaire :

  la=fem=me=é=clai=re 6
  une=si=jo=lie=cou=leur=de=peau 8
  quel=le=se=fond=dans=votre=pâ=te 8
  dé=jà=jai=len=vie=de=vous=hu=mée=made=moi=selle 12
  vos=che=veux=noirs=dune=si=bel=le=brillance 9
  aus=si=dé=si=rable=que=le=cho=co=lat=qui=cou=vre=vos=é=clairs 16
  je=nose=re=gar=der=vos=yeux=qui=sac=cor=dent=si=bien=à=vous 15
  plus=at=ti=ran=te=vous=ê=tes 8
  a=vec=vo=tre=si=beau=sou=rire 8
  qui=me=donneun=a=vant=goût=de=la=crè=me=qui=les=ac=com=pagne 15

  votre=vi=sa=ge=me=tien=dra=com=pa=gnie 10
  dans=le=pe=tit=pa=quet=qui=pro=tège=mes=pe=tits=é=clairs 14
  vous=me=ren=dez=im=pa=ti=ent=dans=mon=at=tente 12

  je=trans=mets=votre=pré=sen=ce=sur=la=ta=ble=fes=tive 13
  a=fin=de=par=ta=ger=votre=par=fum=au=tra=vers=de=vos=é=clairs 16
  of=frant=à=mon=hôte=le=dé=sir=de=vous=ren=con=trée 13

  trois=mille=quatre=vingt=dix=o=ve=rij=se=bel=gi=ca=le=di=man=che=dix=hu=it=oc=to=bre=deux=mil=le=quinze 26
  w=w=w=lem=miath=com 6

  thi=er=ry=maf=fei 5
 • Phonétique : La Femme Éclaire :

  la famə eklεʁə :
  ynə si ʒɔli kulœʁ də po.
  kεllə sə fɔ̃ dɑ̃ vɔtʁə patə !
  deʒa, ʒε lɑ̃vi də vuz- yme, madəmwazεllə.
  vo ʃəvø nwaʁ dynə si bεllə bʁijɑ̃sə.
  osi deziʁablə kə lə ʃɔkɔla ki kuvʁə voz- eklεʁ.
  ʒə nozə ʁəɡaʁde voz- iø ki sakɔʁde si bjɛ̃, a vu.
  plysz- atiʁɑ̃tə vuz- εtə.
  avεk vɔtʁə si bo suʁiʁə.
  ki mə dɔnə œ̃n- avɑ̃ ɡu də la kʁεmə ki lεz- akɔ̃paɲə.

  vɔtʁə vizaʒə mə tjɛ̃dʁa kɔ̃paɲi.
  dɑ̃ lə pəti pakε ki pʁɔtεʒə mε pətiz- eklεʁ.
  vu mə ʁɑ̃dez- ɛ̃pasjɑ̃ dɑ̃ mɔ̃n- atɑ̃tə.

  ʒə tʁɑ̃smε vɔtʁə pʁezɑ̃sə syʁ la tablə fεstivə.
  afɛ̃ də paʁtaʒe vɔtʁə paʁfœ̃ o tʁavεʁ də voz- eklεʁ.
  ɔfʁɑ̃ a mɔ̃n- otə lə deziʁ də vu, ʁɑ̃kɔ̃tʁe.

  tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə (bεlʒika) lə dimɑ̃ʃə diz- ɥit ɔktɔbʁə dø milə kɛ̃zə.
  dubləve dubləve dubləve. lɑ̃mjat. kɔm

  tjeʁi mafε.
 • Pieds Phonétique : La Femme Éclaire :

  la=fa=mə=e=klε=ʁə 6
  y=nə=si=ʒɔ=li=ku=lœ=ʁə=də=po 10
  kεl=lə=sə=fɔ̃=dɑ̃=vɔ=tʁə=patə 8
  de=ʒa=ʒε=lɑ̃=vidə=vu=zy=me=ma=də=mwa=zεllə 12
  vo=ʃə=vø=nwaʁ=dynə=si=bεl=lə=bʁi=jɑ̃sə 10
  o=si=de=zi=ʁablə=kə=lə=ʃɔ=kɔ=la=ki=ku=vʁə=vo=ze=klεʁ 16
  ʒə=nozə=ʁə=ɡaʁ=de=vo=ziø=ki=sa=kɔʁ=de=si=bjɛ̃=a=vu 15
  plys=za=ti=ʁɑ̃=tə=vu=zε=tə 8
  a=vεk=vɔ=tʁə=si=bo=su=ʁiʁə 8
  kimə=dɔ=nəœ̃=na=vɑ̃=ɡu=də=la=kʁε=mə=ki=lε=za=kɔ̃=paɲə 15

  vɔ=tʁə=vi=zaʒə=mə=tjɛ̃=dʁa=kɔ̃=pa=ɲi 10
  dɑ̃lə=pə=ti=pa=kε=ki=pʁɔ=tε=ʒə=mε=pə=ti=ze=klεʁ 14
  vumə=ʁɑ̃=de=zɛ̃=pa=sjɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=na=tɑ̃tə 10

  ʒə=tʁɑ̃s=mε=vɔtʁə=pʁe=zɑ̃=sə=syʁ=la=ta=blə=fεstivə 12
  a=fɛ̃də=paʁ=ta=ʒe=vɔ=tʁə=paʁ=fœ̃=o=tʁa=vεʁ=də=vo=ze=klεʁ 16
  ɔ=fʁɑ̃=a=mɔ̃=notə=lə=de=ziʁ=də=vu=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 13

  tʁwa=milə=ka=tʁə=vɛ̃=di=zɔ=və=ʁiʒ=sə=bεl=ʒi=ka=lə=di=mɑ̃=ʃə=diz=ɥ=it=ɔk=tɔ=bʁə=dø=mi=lə=kɛ̃zə 27
  dublə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=lɑ̃=mjat=kɔm 11

  tj=e=ʁi=ma=fε 5

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/04/2016 19:51Dida

joliment écrit...

Auteur de Poésie
28/04/2016 07:22Lisador

Bravo, joli poème...Merci pour le partage

Auteur de Poésie
28/04/2016 20:44Coco-Nini

Mignon et gourmand ce joli poème!

Auteur de Poésie
04/05/2016 12:01Lemmiath

Quand la pâtissière vous inspire.

Auteur de Poésie
31/05/2016 20:48Gramo

Super, belle inspiration !
Amitiés
Emile