Poème-France.com

Poeme : Les Deux Anges…Les Deux Anges…

Tu es l’ange blanc, gardien de tous les bonheurs
Je ne suis que l’ange noir, qui sème le malheur

Je gis à tes pied, inconsciente, mortellement mutilés…
Mon sang ébène perle sur tes ailes blanches
Et mon dernier souffle au bord de mes levres pâles
N’attend que ton dernier sourire pour sortir…

Ton nom résonne, il me maintient en vie
Alors dans un ultime effort, je resiste à la délivrance
Je me lève tremblante et épuisée
Je suis tellement faible, retiens moi…

Je me brise, je m’écroule dans tes bras
J’ai si peur, j’ai si froid… je frissonne…

Tu m’enveloppe de tes ailes chaleureuses
Doucement tu me serres contre ton cœur
Et paisiblement je ferme les yeux…

Ton cœur bat tellement fort et le mien ralentit
Tu es si doux et si prévenant… tu pleures…

Condamnée, la mort m’entraine
Vers ces démons qui dansent et m’attendent

Je te sens tu es là, tout prés… tu pleures toujours…
Je sens ta detresse et ta rencœur et j’en souris…
Mais je ne suis que larmes à l’interieur…

Les gouttes de sang tombent une à une
Comme des pétales de roses rouges sur un sol froid

De me voir si bien dans tes bras, tu souris…
Mon dernier soufflle est pour toi
C’est ce je t’aime qu’on entend a peine…

Mon corps couverts d’entailles te boulverse
Tu brule de chagrin, tu hurle et on ne t’écoute pas

Tu te transforme en ange noir torturé
Pour vanger ma mort en les tuant, tous…
Les Yeux Noirs

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε lɑ̃ʒə blɑ̃, ɡaʁdjɛ̃ də tus lε bɔnœʁ
ʒə nə sɥi kə lɑ̃ʒə nwaʁ, ki sεmə lə malœʁ

ʒə ʒis a tε pje, ɛ̃kɔ̃sjɑ̃tə, mɔʁtεllmɑ̃ mytile…
mɔ̃ sɑ̃ ebεnə pεʁlə syʁ tεz- εlə blɑ̃ʃə
e mɔ̃ dεʁnje suflə o bɔʁ də mε ləvʁə- palə
natɑ̃ kə tɔ̃ dεʁnje suʁiʁə puʁ sɔʁtiʁ…

tɔ̃ nɔ̃ ʁezɔnə, il mə mɛ̃tjɛ̃ ɑ̃ vi
alɔʁ dɑ̃z- œ̃n- yltimə efɔʁ, ʒə ʁəsistə a la delivʁɑ̃sə
ʒə mə lεvə tʁɑ̃blɑ̃tə e epɥize
ʒə sɥi tεllmɑ̃ fεblə, ʁətjɛ̃ mwa…

ʒə mə bʁizə, ʒə mekʁulə dɑ̃ tε bʁa
ʒε si pœʁ, ʒε si fʁwa… ʒə fʁisɔnə…

ty mɑ̃vəlɔpə də tεz- εlə ʃaləʁøzə
dusəmɑ̃ ty mə seʁə- kɔ̃tʁə tɔ̃ kœʁ
e pεzibləmɑ̃ ʒə fεʁmə lεz- iø…

tɔ̃ kœʁ ba tεllmɑ̃ fɔʁ e lə mjɛ̃ ʁalɑ̃ti
ty ε si duz- e si pʁevənɑ̃… ty plœʁə…

kɔ̃damne, la mɔʁ mɑ̃tʁεnə
vεʁ sε demɔ̃ ki dɑ̃se e matɑ̃de

ʒə tə sɑ̃s ty ε la, tu pʁe… ty plœʁə tuʒuʁ…
ʒə sɑ̃s ta dətʁεsə e ta ʁɑ̃kœʁ e ʒɑ̃ suʁi…
mε ʒə nə sɥi kə laʁməz- a lɛ̃təʁjœʁ…

lε ɡutə də sɑ̃ tɔ̃be ynə a ynə
kɔmə dε petalə də ʁozə ʁuʒə syʁ œ̃ sɔl fʁwa

də mə vwaʁ si bjɛ̃ dɑ̃ tε bʁa, ty suʁi…
mɔ̃ dεʁnje suflə ε puʁ twa
sε sə ʒə tεmə kɔ̃n- ɑ̃tɑ̃t- a pεnə…

mɔ̃ kɔʁ kuvεʁ dɑ̃tajə tə bulvεʁsə
ty bʁylə də ʃaɡʁɛ̃, ty yʁlə e ɔ̃ nə tekutə pa

ty tə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃n- ɑ̃ʒə nwaʁ tɔʁtyʁe
puʁ vɑ̃ʒe ma mɔʁ ɑ̃ lε tɥɑ̃, tus…